Eliminujú boľševici rafinovaným spôsobom pomocou pandémie účasť veriacich na Mariánskych púťach? …

Eliminujú boľševici rafinovaným spôsobom pomocou pandémie účasť veriacich na Mariánskych púťach? Najznámejšia púť Šaštín-Stráže napriek pandémii bude, no len pre farníkov: Ktoré ďalšie sú povolené? More
Eliminujú boľševici rafinovaným spôsobom pomocou pandémie účasť veriacich na Mariánskych púťach? Najznámejšia púť Šaštín-Stráže napriek pandémii bude, no len pre farníkov: Ktoré ďalšie sú povolené?
Najznámenšia púť Šaštín-Stráže napriek pandémii bude, no len pre farníkov: Ktoré ďalšie sú povolené?
Povolené: Šaštín, návštevnosť: 50 000 ľudí
Každoročnú slávnosť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie ovplyvnil koronavírus. Najznámenšia národná púť v Šaštíne-Stráži, ktorá sa každoročne organizuje v polovici septembra, napriek pandémii predsa len bude.
Nebude mať však národný charakter, ale len farský, čo znamená, že sa omša bude konať len pre miestnu farnosť. Slávnostná omša sa bude plánovať podľa počasia, buď bude vonku, alebo vnútri kostola. Konferencia biskupov však vyzýva ľudí, aby neorganizovali žiadne zájazdy priamo do kostola Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Do kostola sa tak veľa ľudí nedostane. Čo ostatné púte na Slovensku?
Na púť do Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne biskup…More
Dana22
Ešte o potratoch

www.christianitas.sk/v-com-spociva-z…

Anna Záborská zo strany OĽaNO predstavila 19. júna verejnosti nový návrh na zmenu zákona o interrupciách. Na tlačovej besede, spolu s ďalšími poslancami, ktorí s ňou novelu zákona predkladajú, povedala, že: „podmienky umelého ukončenia tehotenstva, prijaté ešte v roku 1986 sa nemenia“. Čiže k žiadnej faktickej zmene nedôjde. Čo sa teda vlas…More
Ešte o potratoch

www.christianitas.sk/v-com-spociva-z…

Anna Záborská zo strany OĽaNO predstavila 19. júna verejnosti nový návrh na zmenu zákona o interrupciách. Na tlačovej besede, spolu s ďalšími poslancami, ktorí s ňou novelu zákona predkladajú, povedala, že: „podmienky umelého ukončenia tehotenstva, prijaté ešte v roku 1986 sa nemenia“. Čiže k žiadnej faktickej zmene nedôjde. Čo sa teda vlastne zmení?
Zmena v interrupčnej legislatíve má pomôcť ženám lepšie sa rozhodovať o umelom prerušení tehotenstva vďaka zavedeniu nových podporných sociálnych a finančných opatrení.“ To znamená, že celý dôraz, ktorý je liberálmi kladený na autonómiu rozhodnutia ženy o bytí či nebytí dieťaťa, bol vďaka „konzervatívnym“ poslancom ešte umocnený tým, že rozhodnutie ženy je aj podľa nich poslednou inštanciou, ktorá môže byť síce dobrovoľne formovaná, ale nie spochybnená. A to je dokonalé víťazstvo subjektívneho nad objektívnym.
Poslankyňa Záborská v besede povedal aj vetu, ktorá by sa dala zapísať do zlatého fondu politologických blábolov: „Slovensko po predložení a schválení novely sa neposunie ani smerom liberálnym, ani konzervatívnym smerom, posunie sa smerom prosociálnym a prorodinným.“ Čiže: nestane sa nič, ale musí to vyzerať, že sa niečo stalo. Veď všetky vlády od roku 1990 boli „prosociálne a prorodinné“. Počul tu niekedy niekto od nich niečo iné? A nič sa nestalo.
No a zlatý klinec do rakvy protipotratových zmien prišiel nakoniec, keď pani poslankyňa povedala: „Verím, že tak prestanú šumy týkajúce sa interrupcií“ Pod tými „šumami“ má na mysli to, že niekto predkladá konzervatívnejšie návrhy, alebo tým má na mysli akékoľvek „šumenie“ s interrupciami? Alebo tým má na mysli prehnané očakávania tých, ktorí ju volili a teraz sa domáhajú skutočnej konzervatívnej politiky? Ťažko povedať.
Nakoniec ešte Anna Záborská zdôraznila, zrejme aby ubezpečila všetkých liberálov, že dobre počujú a nemusia sa ničoho obávať, že: „v poslaneckom návrhu sa nehovorí o zákazoch či radikálnom obmedzení prístupu k interrupciám.

Mnohý kresťania, ktorí volili týchto „konzervatívcov“ nechápu ako sa vôbec celá diskusia o interrupciách mohla dostať z morálnej do „sociálnej a finančnej“ roviny. Na to, aby sme poznali príčiny takýchto „konzervatívnych“ zlyhaní, musíme sa vrátiť na začiatok všetkých diskusií o potratoch.

Mlčanie o podstatnom
Pri polemike o zabíjaní nenarodených detí, ktorá v európskom civilizačnom priestore prebieha už približne od polovice 19. storočia, sa smer debaty neustále posúva od podstaty problému k jeho prípadkovým javom. Nielen že sa podarilo protikresťanským ideológiám presadiť do zákonodarstva prax zabíjania nenarodených detí, im sa podarilo zároveň vnútiť kresťanom aj spôsob nazerania na tento problém, pojmový aparát, ktorý pri tom používajú a previesť celú diskusiu na humanistickú rovinu, v ktorej je stredobodom všetkého človek a nie Boh.
Postupne sa podarilo z interrupčných diskusií vytlačiť primárny a podstatný dôvod prečo sú umelé potraty zlo. Umelý potrat je zlom preto, lebo:
je to urážka Všemohúceho Boha, ktorý zakázal vo svojom piatom prikázaní „smrť nevinného“
je to urážka Všemohúceho Boha, pretože si človek, stvorená bytosť, v skutku zabitia nenarodeného dieťaťa osobuje svojvoľne konať na úrovni Boha, ktorý má právo ako Stvoriteľ rozhodovať o bytí a nebytí stvorených bytostí
ThDr. Alexander Spesz v Katolíckej mravouke píše: „Priamo zabiť nevinného je čin podstatne zlý a preto nikdy nie je dovolený. Vlastníctvo ľudského života totiž patrí výlučne Bohu, ktorý nielen stvoril dušu každého jednotlivého človeka, ale ju aj spojil s telom, čo iba On môže urobiť, ako vidno na vzkriesení mŕtveho.
Hodnota ľudského života nie je teda hodnotou samou o sebe. Keďže človek si život neudeľuje sám, ale ho dostáva nezaslúžene od Boha, tak celá hodnota ľudského života sa vzťahuje k Bohu. Život človeka nemá hodnotu preto, lebo je život subjektívne príjemný alebo sociálne vhodný, ale preto lebo Boh je jeho absolútnym Pánom. Hodnotu ľudskému životu dáva Boh a len dovtedy môže človek tento život skutočne a správne chrániť, kým v Bohu hľadá dôvod pre úctu k životu.
Rôzne východiská, rovnaký výsledok?
Na horeuvedené skutočnosti niekto môže uviesť, že to je len odvádzanie pozornosti od skutočného cieľa protipotratových snáh, ktorým má byť záchrana života dieťaťa a je to hranie sa so slovíčkami, keďže cieľ snahy je rovnaký a na rozdielnosti východiska nezáleží. V skutočnosti ale rezignácia na náboženské zdôvodnenie zla potratov vedie k akceptovaniu antropocentrického humanizmu, v ktorom sa stáva život človeka hodnotou samou o sebe a nezávislou na Bohu.
To je pasca, do ktorej sekulárni humanisti dostali kresťanov a potom mohli z perspektívy humanizmu diktovať smer a povahu diskusie, ako aj ráz argumentov.
Náboženské hľadisko je jasné: Boh zakázal, Cirkev zakázala – diskusia sa skončila. Prevedením roviny diskusie z vertikálnej náboženskej roviny na horizontálnu humanistickú, v ktorej sa bojuje „za život“ a nie primárne „za Boha“, sa vlastne celá diskusia otvorila smerom k relativizmu a len potvrdila staré ľudové príslovie, že „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania.“
Humanizmus vracia úder
Keď humanisti vidia, že kresťania už neargumentujú Božím príkazom, s ktorým nie je možné diskutovať, začnú celý problém logicky interpretovať ako autonómnu záležitosť bez kontextu Stvorenia a Boha. Čiže povedia: dajme Boha nabok a hľadajme to čo nás spája. Máte v úcte život? Kresťan odpovie zaiste áno. Tak ale potom aj život matky, život otca, sociálny život, život súrodencov, zdravotne nezávadný a plnohodnotný život dieťaťa atď.
Kresťan chce niečo povedať, ale habká, lebo bez Boha stratil argument, vytratila sa imperatívnosť príkazu a zostala len diskusia. Musí teda pristúpiť na humanistické pravidlá hry a celú problematiku diskutovať nie ako narušenie vzťahu medzi človekom a Bohom, ale ako narušenie prirodzeného práva na život, vyplývajúceho zo vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Lenže v humanistickej spoločnosti majú ľudia nielen právo na život, ale aj právo na kvalitný a plnohodnotný život.
Keď kresťania kývnu na tento predpoklad diskusie, tak sú dopredu stratení. Budú sa donekonečna motať okolo vágnych a subjektivistických definícií pojmu práva na život, neukotvených v absolútnom Božom príkaze. V tejto nivelizovanej diskusii, v ktorej sú práva kohokoľvek a na čokoľvek dané na jednu, pre všetkých rovnakú úroveň, bez ohľadu na objektívnu hierarchiu Božieho stvorenia, nemajú šancu uspieť.
Vítajme každé zlepšenie, ak je to zlepšenie
Zaiste, z pragmatického hľadiska treba privítať akékoľvek obmedzenia umelých potratov. Avšak v novom návrhu k žiadnym obmedzeniam nedošlo. Zato bol široko akceptovaný antropocentrický postoj, ktorý priznáva žene možnosť voľby a celú rovinu problému posúva z morálno-teologickej roviny do roviny sociálnej a finančnej. Tým v podstate akceptuje argument, že k umelým potratom dochádza predovšetkým zo sociálnych dôvodov. To zároveň otvára bránu pre širokú interpretáciu „sociálneho dôvodu“ pre potrat, v liberálnom duchu.
Poslankyne Drábiková a Hatráková sľubujú sociálne benefity. Návrh zákona počíta s ubytovaním pre tehotné matky s deťmi aj pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo, prípadne ešte aj do troch rokov, ak sa o dieťa starajú. Matky mali dostávať príspevok už počas tehotenstva a nie až po narodení dieťaťa. To všetko je možno vhodné ale možno aj zneužiteľné, kto vie, avšak sociálne dôvody nemôžu byť akceptované ako reálny dôvod na základe, ktorého žena môže rozhodnúť o bytí a nebytí Božieho stvorenia.

Kde je však hranica pocitu, lebo často o nič iné nejde, že dieťa bude „sociálnou ujmou“ pre matku a zvyšok rodiny? Pojem chudoby a sociálnej tiesne je dnes tak vágne vykladaný a sú mu podsúvané parametre, za ktoré by sa nemusel hanbiť v minulosti nejeden bohatší mešťan, že akákoľvek ujma na životnom štandarde, na ktorý bola daná rodina zvyklá, môže byť vykladaná ako dostatočný „sociálny dôvod“ pre potrat. Všetko je nakoniec prispôsobené nadradeniu materiálnych zreteľov nad morálne a náboženské. Tým je v podstate popretá aj relevantnosť náboženských argumentov vo verejnej diskusii. Samotnými „konzervatívcami.“
Táto podpora subjektivizmu a náladovosti, na úkor podriadenia sa objektívnym Božím zákonom, je najväčšou katastrofou takýchto kozmetických úprav interrupčného zákona. Nič sa nimi nedosiahne, ale zato sa celá diskusia posunie ešte viac smerom k liberálnemu humanizmu.
Na otázku, ktorú sme si položili na začiatku: „V čom spočíva zlo kozmetických úprav zákona o potratoch“, môžeme odpovedať: v tom, že neprinášajú žiadne obmedzenia potratov, ale zato posúvajú diskusiu z kresťanského do liberálne humanistického kontextu a v konečnom dôsledku spôsobujú širokú deštrukciu morálneho povedomia v kresťanoch, čo sa neskôr prejaví ďalším úpadkom.
Riešením je pravda
Ako teda treba postupovať v kauze interrupcií? V prvom rade sa treba spoľahnúť na Boha a netaktizovať. Prílišná pretaktizovanosť nakoniec vždy vedie k hanbe a porážke. Zistili to veľkí vojvodcovia, aj drobní gangstri. Tak dlho špekulujete a odkladáte útok a tak dlho si myslíte, že nad niekým vyhráte, ak budete lavírovať, že ani nezistíte ako vás všetci dobehli. S priamym a nekompromisným stanoviskom môžete prehrať, ale nikdy neutŕžite hanbu. Ale môžete aj vyhrať.
Svedomie ľudí na Slovensku je len zle sformované. Ak sa im bude kňazmi aj politikmi neustále pripomínať Božie prikázanie, tak nakoniec môže vyhrať aj zákon proti umelým potratom. Keď sa však bude svedomie ľudu relativizovať neuváženým a vypočítavým lavírovaním politikov, ktorí im pred voľbami sľubovali razantnú protipotratovú politiku, tak budeme ďalej klesať do bahna súčasnej spoločnosti.
Postoj jedného z poslancov
To, že si problematickosť nového návrhu uvedomujú aj niektorí poslanci za vládnu koalíciu, sme zistili pri položení otázok, ohľadom tohto návrhu, poslancovi Martinovi Čepčekovi z OĽaNO. Ten nám na otázky odpovedal nasledovne:
Je podľa Vás posun od morálneho rozmeru k sociálnemu a finančnému efektívny?
Toto je zásadná otázka. Akýkoľvek posun vnímam ako dobrý, pokiaľ je na prvom mieste ľudský život. Rodičov, ktorí by mohli prijať dieťa, iste treba finančne podporiť, ale vždy musíme mať na zreteli, koľko ľudských bytostí takouto pomocou reálne zachránime. Alebo predkladáme zákon len aby sme ho predložili a voličom „zalepili oči“? Nemecko je najbohatšia krajina EÚ a najčastejším dôvodom na potrat sú udávané ekonomické dôvody. Informačný zákon tu máme už dlhšie, to tiež nie je nóvum, predpokladám, že zachraňuje minimum detí.
Pravdou je, že ak aj prejde v celom navrhnutom rozsahu, ostáva naplno v platnosti starý komunistický zákon, ktorý hovorí, že zabiť bezdôvodne nevinné dieťa je v poriadku, len musí byť dostatočne malé a nachádzať sa v lone matky. Zároveň ale platí, že popraviť usvedčeného vraha nemôžete, lebo jeho život treba chrániť. Trest smrti sme zrušili hneď po revolúcii v roku 1990, lebo bol nehumánny a mohol nespravodlivo zabiť nevinného. Chránime zvieratá: už majú svoje práva – nie sú veci, ale nechránime život detí ešte pred narodením. Mačku nesmiete rozštvrtiť zaživa – dieťa áno
.
Ako môžeme vychovať zdravú mládež v takejto právnej schizofrénii – navyše v dobe, keď vyše 20% párov nemôže mať vlastné deti? Každý deň opatrníckej diskusie zakrývajúcej hlavnú pravdu o tom, že ide o vraždenie detí, stojí slovenskú spoločnosť 20 ľudských životov denne.
Som preto skeptický v tom, že navrhované mierne zlepšenie finančnej situácie rodičov výrazne zmierni tragédiu umelých potratov.

Ako vnímate tento návrh z pohľadu predvolebných sľubov?
Netajil som, že kandidujem ako kresťanský kandidát, otvorene som prezentoval svoj aktívny odpor proti Istanbulskému dohovoru. Moji voliči očakávajú, že budem úprimne a odvážne presadzovať kresťanské hodnoty do zákonov. Je osvedčenou politickou praxou najťažšie zmeny predkladať na začiatku volebného obdobia: ak toto je ten akože najsilnejší kaliber, čo menej účinné sa ešte dá predložiť neskôr?
Určite však návrh podporím, obsahuje dobré veci, napríklad zákaz reklamy na potrat, propagovať potraty považujem za jedno z najväčších grázlovstiev. Vadí mi mediálna prezentácia, v ktorej sa dáva akoby do protikladu pomoc ženám a ochrana nenarodeného dieťaťa a vadí mi rezignácia na právnu ochranu života. Načo sme potom poslanci, ak rezignujeme na to, aby sme podávali návrhy a prinášali tému ochrany nenarodeného života do spoločnosti? Veď aj to je úloha predkladania návrhov.
Z nášho postoja musí byť jasné, že sa nezmierime s vraždením nenarodených detí a urobíme pre tie detí všetko, čo je v našich silách. Ak je v našich silách iba kričať, tak budeme kričať. Možno to neprejde teraz, ale každá cesta nás krok po kroku vedie k cieľu, ak na cieľ nerezignujeme. Pozrite sa na zmietnutý Istanbulský dohovor alebo obnovený Mariánsky stĺp v Prahe! Predkladatelia to nevzdali, hoci ich mnohokrát poslali kade ľahšie, ale mali pravdu.
Preto návrh hnutia OĽANO je možno prvý krok, ale nie je úplne dostatočnou odpoveďou voličom, ktorí majú ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť na prvom mieste. A určite nie je naplnením predvolebných sľubov kresťanských kandidátov, ktorí sme deklarovali pred voľbami svoju pripravenosť v politike chrániť ľudský život.

Ako mienite Vy osobne, alebo aj iní poslanci postupovať v prípade, ak Vás tento návrh zákona neuspokojuje ako kresťanov?
Na najbližšej schôdzi bude za čo hlasovať. Sú podané 4 novely zákona, ktoré viac či menej prispievajú k ochrane nenarodených detí. Ja osobne hlasovaním podporím akýkoľvek návrh zákona, ktorý zlepší súčasnú situáciu. Je mi to jedno, či návrh podá koalícia, alebo opozícia. Za najlepší z podaných návrhov pokladám návrh opozície, ktorý zlepšuje potratový zákon zavedením ochrany detí pred bezdôvodným potratom inšpirovaný poľskou cestou.
Osobne som za ochranu každého ľudského života, či už narodeného alebo nenarodeného. To, ako sa k tejto problematike postavím v budúcnosti, ukáže čas. Bez ohľadu na to ako dopadne hlasovanie, najbližších šesť mesiacov sa podobný návrh zákona predložiť nedá. Preto vyzývam všetkých poslancov, aby podporili všetky predložené návrhy. Ide nám o záchranu detí a nemôže byť politikárčenie v tomto prípade na prvom mieste.

Ďakujeme za odpovede.
Dana22
apredsasatoci
Július7, Pekelné brány Cirkev/cirkev nepremozu! Múdro píšeš. Treba ešte dodať, že pekelné brány cirkev nepremozu, pretože príde Pán Ježiš. Pýtam sa keby neprišiel, čo by sa asi stalo?! Aj tu sa potvrdzuje, že bez Pána Ježiša neurobí človek NIC!
Cirkev - Organizmus, ktorého hlavou je Ježiš Kristus! Táto Cirkev je v nebi = Božie kráľovstvo.
cirkev - organizácia, ktorej hlavou je Ježiš Kristus! Táto…More
Július7, Pekelné brány Cirkev/cirkev nepremozu! Múdro píšeš. Treba ešte dodať, že pekelné brány cirkev nepremozu, pretože príde Pán Ježiš. Pýtam sa keby neprišiel, čo by sa asi stalo?! Aj tu sa potvrdzuje, že bez Pána Ježiša neurobí človek NIC!
Cirkev - Organizmus, ktorého hlavou je Ježiš Kristus! Táto Cirkev je v nebi = Božie kráľovstvo.
cirkev - organizácia, ktorej hlavou je Ježiš Kristus! Táto cirkev je na zemi = nedokonalá, ako je nedokonalý človek.
Organizmus nie je organizácia!!! Cez organizáciu človek vchádza do Organizmu. Pretože vinica je Božia, či nemôže Hospodár aj mimo organizáciu povolať svojho do Organizmu? Božia milosť je nekonečná.
Z toho vyplýva, že je naivné si myslieť, že organizácia môže človeku zaručiť Spásu.
Bez VIERY, SKUTKOV - dôkaz viery, SEBAUMRTVOVANIA - askeza, MODLITIEB, prijímaní SVIATOSTI = Úzka cesta, tesná brána, nie je možné byť Spasený, aj keď si v organizácii.
Július7
V skutočnosti Cirkev nie je organizácia v svetskom chápaní, ale spoločenstvo veriacich, ktorých hlavou je Kristus. Členovia Cirkvi tvoria tajomné Mystické Telo Krista, kde sú jeho mystickými údmi. Máme jednu Cirkev, ktorú založil Ježiš, ale členovia Cirkvi patria medzi bojujúcu, víťaznú a trpiacu Cirkev. Magistérium RKC učí, že mimo Cirkvi nie je spása, ale netvrdí, že Boh nemože spasiť koho …More
V skutočnosti Cirkev nie je organizácia v svetskom chápaní, ale spoločenstvo veriacich, ktorých hlavou je Kristus. Členovia Cirkvi tvoria tajomné Mystické Telo Krista, kde sú jeho mystickými údmi. Máme jednu Cirkev, ktorú založil Ježiš, ale členovia Cirkvi patria medzi bojujúcu, víťaznú a trpiacu Cirkev. Magistérium RKC učí, že mimo Cirkvi nie je spása, ale netvrdí, že Boh nemože spasiť koho chce, pretože on je Pán a može dať aj v poslednej minúte života milosť človeku, ktorý nie je v Cirkvi. A RKC neučí, že LEN Cirkev zaručí spásu, ale hlavne viera a skutky, ktoré Ježiš na osobitnom súde po smrti človeka posúdi.
apredsasatoci
Má súčasná rkc ešte vieru?
STROM POZNAS PODLA OVOCIA.
50 ročne ovocie rkc je viac než zrejme. 🥺😭
2000 rokov sa cirkev ocistovala. Teraz, keď žijeme posledné časy, sme vo finále. Zj. 18. kap. hovorí jednoznačne - ODDELTE SA OD SMILNICE (ZJ. 17. kap.), lebo budete jesť z jej ovocia. To znamená, oddeľte sa od viery rkc = ekumenizmus, smerujúci do new age.
Dana22
A kto iný má vieru?
Rozoberajú sa donekonečna reči a skutky istých osôb.
Málo priestoru sa dáva hrdinom.
Hrdinom cirkvi bojujúcej.
apredsasatoci
Dana22, Koho konkrétne vieru rozoberám? Napíšeš mi mena, prosím?
Ty, ja vieme, že ten odporný stredovek, ktorý tupý dav spôsobuje bolo obdobie vrcholu duchovného života človeka, vzniku univerzit....
Za všetkým stojí Trojjediny Boh, ktorý koná skrze svojich. A neveriaci svet oslavuje, rozdáva si pocty, tituly, uznania...
Pýtam sa? Potrebujete my dve toto?
Nepotrebujeme! Pretože my vieme komu …
More
Dana22, Koho konkrétne vieru rozoberám? Napíšeš mi mena, prosím?
Ty, ja vieme, že ten odporný stredovek, ktorý tupý dav spôsobuje bolo obdobie vrcholu duchovného života človeka, vzniku univerzit....
Za všetkým stojí Trojjediny Boh, ktorý koná skrze svojich. A neveriaci svet oslavuje, rozdáva si pocty, tituly, uznania...
Pýtam sa? Potrebujete my dve toto?
Nepotrebujeme! Pretože my vieme komu sme uverili, čo za to dostaneme a kde ideme.
Je hrozne prísť do rúk Spravodlivého Boha!!
Pán Ježiš: Blahoslaveni milujúci Pravdu! Pravda Oslobodzuje!
Pýtam sa: Budeme sa klamať?! Fakty! Do súčasnej rkc sa infiltrovalo slobodomurári a ich 50 ročne ovocie vidíme v priamom prenose. Dosvedčuje nám Božie Slovo, svedectvá Leva XIII, ako aj A. Emmerichovej.
Nechápem čo ťa poburuje. Pán Ježiš odovzdal svoju cirkev satanoví. Koná sa preosievanie!!!
A čo teraz? Budeme sa klamať, ako sa klamali farizeji? Kde teraz farizeji sú? Tí farizeji, vtedajšia právoplatná najvyššia cirkev, ktorej Ježiš Kristus povedal: Vašim otcom je diabol!
Dana22
Neoslovila som konkrétne Teba.

Myslela som to všeobecne.
Čo sa týka stredoveku,čím viac o ňom čítam,tým viac som nadšená.
A máš pravdu aj v tom,že BOH nás neopustí a pošle ľudí,ktorí nás vyvedú z marazmu.
Pán JEŽIŠ neodovzdal svätú cirkev satanovi.
Je pravdou,že satan sa pokúša rozložiť svätú cirkev katolícku.Na našej strane však je BOH.
Cirkev ako taká je svätá.
Patrí JEŽIŠOVI KRISTOVI.
ON …More
Neoslovila som konkrétne Teba.

Myslela som to všeobecne.
Čo sa týka stredoveku,čím viac o ňom čítam,tým viac som nadšená.
A máš pravdu aj v tom,že BOH nás neopustí a pošle ľudí,ktorí nás vyvedú z marazmu.
Pán JEŽIŠ neodovzdal svätú cirkev satanovi.
Je pravdou,že satan sa pokúša rozložiť svätú cirkev katolícku.Na našej strane však je BOH.
Cirkev ako taká je svätá.
Patrí JEŽIŠOVI KRISTOVI.
ON dovolí skúšku.My v nej musíme obstáť aspoň tak dobre,ako obstáli generácie pred nami.
Dana22
www.christianitas.sk/arcibiskup-viga…

Arcibiskup Viganò sa znovu hlási o slovo. Po prekvapujúcom otvorenom liste prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, v ktorom mu vyjadril podporu, budú nové arcibiskupove vyjadrenia bodať najmä do sŕdc mnohých konzervatívnejších prelátov, pretože nimi prekročil hranice akceptovateľnosti a tenkého pastoračného ľadu.

Arcibiskup Viganò v strede
Carl Maria Viganò …More
www.christianitas.sk/arcibiskup-viga…

Arcibiskup Viganò sa znovu hlási o slovo. Po prekvapujúcom otvorenom liste prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, v ktorom mu vyjadril podporu, budú nové arcibiskupove vyjadrenia bodať najmä do sŕdc mnohých konzervatívnejších prelátov, pretože nimi prekročil hranice akceptovateľnosti a tenkého pastoračného ľadu.

Arcibiskup Viganò v strede
Carl Maria Viganò prišiel o všetko – úrad, pocty, pokoj, slobodu, a ak bude vo svojich listoch pokračovať, možno príde aj o život. Tak nám to potvrdili zdroje blízke bývalému apoštolskému nunciovi USA, ktorý sa musí skrývať a žiť v anonymite už od svojho prvého šokujúceho svedectva, ktorého pozadie podrobnejšie spracoval komentátor Jaroslav Daniška na tomto mieste.
Po 2. vatikánskom koncile vznikli dva časopisy, ktoré určovali smer v teologickej dišpute. Concilium (1965) založila skupina okolo „majstra koncilu“ Karla Rahnera a neskôr suspendovaného Hansa Künga (spočiatku bol členom aj mladý Joseph Ratzinger). Concilium sa profilovalo ako liberálne krídlo, ktoré vzývalo nechválne známeho „ducha koncilu“, ktorý straší dodnes aj na Slovensku hlavne v katastri obce Borinka. Ako protiváha po zhrození z plodov novôt vznikol v roku 1972 časopis Communio, ktorého hlavnými tvárami boli významní preláti ako von Balthasar, de Lubac, ale aj neskorší pápež Benedikt XVI. (opustiac Concilium), ktorí sledujúc tragickú spúšť, ktorá sa spustila po skončení 2. vatikánskeho koncilu, začali byť protiváhou progresívcov okolo časopisu Concilium. Boli označkovaní ako „konzervatívci“.
Čo má tento historický exkurz spoločný s Mons. Viganòm? Má načrtnúť šachovnicu, mimo ktorej sa arcibiskup Viganò cimrmanovským ťahom na „J7“ ocitol . Na tejto šachovnici bojujú (aj nebojujú) „liberáli“ s „konzervatívcami“ už vyše 50 rokov, pričom prví hrajú s čiernymi figúrkami „ducha koncilu“ a bielych reprezentujú zástancovia „hermenautiky kontinutity“, tézy, že skutočné učenie 2. vatikánskeho koncilu je v súlade s tradíciou Cirkvi, a mimo neho je zlý výklad koncilu: koncil, ktorý vytvorili médiá.
Práve hermenautiku kontinuity, ideu konzervatívcov pod vedením Benedikta XVI., ktorá hlásala nutnosť a možnosť vykladať koncil vo svetle tradície, opustil svojim listom izolovaný Viganò. V najnovšom otvorenom liste naráža aj na esej Mons. Schneidera, kde kazašský biskup hovorí o „duchu koncilu“ a falošnej náboženskej slobode: „Kedy sa hovorilo o „duchu Tridentu“ alebo nejakého iného koncilu? Nikdy, pretože všetky ostatné koncily nasledovali ducha Cirkvi. Monštrum vytvorené v modernistických kruhoch mohlo byť spočiatku nejasné a klamlivé, ale rástlo, a dnes sa prejavuje vo svojej reálnej podvratnej a vzdorovitej povahe. Je naivné si myslieť, že by sa chcelo zmeniť.“
Arcibiskup sa cíti byť podvedený, postráda jasnosť tam, kde by mala svietiť najjasnejšie: „V dobrej viere sme až príliš tolerovali údajné dobré úmysly tých, ktorí presadzovali ekumenizmus, ktorý sa neskôr zmenil na falošnú náuku o Cirkvi. Dnes už mnohí katolíci neveria, že mimo katolícku Cirkev nie je spásy. Práve v koncilových dokumentoch sa nachádzajú dvojznačnosti, ktoré otvorili cestu medzináboženským stretnutiam a skončia v nejakom univerzálnom náboženstve, z ktorého bude pravý Boh vykázaný. V týchto dokumentoch môžeme vystopovať dnešnú zradu viery a praxe, tieto dokumenty sa používajú k ospravedlňovaniu všemožných úchyliek. Texty koncilu sú mimoriadne ťažko interpretovateľné a odporujú tradícii Cirkvi takým spôsobom, akým jej žiadny iný koncil nikdy neodporoval.“

Suvisiaci článok
Arcibiskup Viganò, bývalý pápežský nuncius: Vatikán pochoval tretie fatimské tajomstvo, nebolo zverejnené celé!

Na logicky vyvstávajúce otázky ohľadom jeho doterajšieho pôsobenia v Cirkvi, o tom, ako sa mohol dostať až na pozíciu arcibiskupa v ovzduší dvojznačností, ktoré teraz prísne kritizuje, ako mohol celé tie desaťročia mlčať, Viganò odpovedá: „Kľudne teraz priznávam, že som bol bezvýhradne poslušný autoritám Cirkvi. Mnohí z nás si nevedeli predstaviť, že by bola hierarchia neverná Cirkvi… Avšak s odchodom Benedikta XVI., ktorý bol naklonený „Tridentu“, získali temné sily slobodu vytvoriť „novocirkev“ a mnohým spadla maska: synodalita, ženské kňažky, demokratizácia, panekumenizmus, homo zväzky, genderové teórie, podpora imigrácie, ekologizmus… korene toho všetkého treba hľadať v II. vatikánskom koncile. Ak ich budeme hľadať inde, nebude na nich liek…“
„Vyžaduje veľkú pokoru uznať, že sme boli desiatky rokov vedení do omylu ľuďmi, ktorí ustanovení ako autority nevedeli ako dohliadať na Kristove stádo a chrániť ho. Títo pastieri, ktorí v zlej viere alebo dokonca s podlým úmyslom zradili Cirkev, musia byť identifikovaní a exkomunikovaní. Mali sme až príliš mnoho predajných ľudí, ktorí sa viac starali o to, aby sa zaľúbili nepriateľom Krista, než aby boli verní jeho Cirkvi.“
Ďalej si sype popol na hlavu a ukazuje sondu do myslenia mnohých prelátov, ktorí jednajú skôr v mene poslušnosti ako v mene dobra Cirkvi: „Rovnako ako som poctivo a kľudne poslúchal pochybné príkazy, tak dnes s rovnakým kľudom a poctivosťou uznávam, že som bol oklamaný. Nemôžem už zotrvávať vo svojich omyloch. Nemôžem ani tvrdiť, že som veci videl jasne od začiatku. Všetci sme vedeli, že koncil je viac-menej revolúciou, avšak nikto z nás si nevedel predstaviť, aká ničivá bude. Mohol by som povedať, že Benedikt XVI. revolúciu spomalil, avšak Františkov pontifikát preukázal nad všetku pochybnosť, že medzi pastiermi na vrchole Cirkvi panuje absolútna apostáza.“
Arcibiskup v najradikálnejších častiach listu obviňuje najvyšších predstaviteľov Cirkvi zo straty viery a budovania univerzálneho náboženského systému. Jeho kritika smeruje predovšetkým do nemecky hovoriacich krajín, kde miestni pastieri otvorene vyjadrujú myšlienky nezlúčiteľné s učením Cirkvi. Kritika sa dotýka aj najvyšších miest, deklarácia z Abú Zabí (Boha tešia všetky náboženstvá) je podľa arcibiskupa neprijateľná, pretože pravá kresťanská láska nerobí kompromisy s omylom. „Táto paralelná cirkev postupne zakrýva pravú Cirkev, aby ju nahradila v prospech univerzálneho náboženstva. Vyjadrenia ako nový humanizmus, univerzálne bratstvo sú heslami filantropického humanizmu, ktoré popiera pravého Boha a buduje ekumenický irenizmus, ktorý Cirkev jednoznačne odsudzuje. Účelom ekumenických a medzináboženských iniciatív nie je obrátiť tých, ktorí blúdia mimo Cirkvi, ale zmiasť a zničiť tých, ktorí majú stále katolícku vieru. Tieto snahy sú triumfom slobodomurárskeho plánu v príprave na kráľovstvo Antikrista.
Emeritný pápež Benedikt XVI. čiastočne odmietal hrať túto sebadeštruktívnu hru, a to malo byť dôvodom jeho odstúpenia. Po zvolení za pápeža povedal vetu, ktorej vtedy nie každý chápal: „Modlite sa za mňa, aby som neušiel zo strachu pred vlkmi.“ Pokiaľ túto vopred pripravenú hru v blízkej budúcnosti prekukne a odmietne hrať aj pápež František, podľa Mons. Vigana bude odstránený rovnako ako jeho predchodca.
Otázka konzervatívcov teda znie: je niečo zhnité v samotnom koncile, ako momentálne tvrdí Mons. Viganò, alebo len v jeho interpretácii, ako to tvrdia zástancovia „hermenautiky kontinuity“? Otec Viganò otvoril Pandorinu skrinku. Mnoho prelátov sa posunie aspoň v myšlienkach na hranicu, za ktorú sa posunul bývalý apoštolský nuncius. V súčasnosti nie je pravdepodobné otvorenie diskusie o 2. vatikánskom koncile. Na niečo také by bolo potrebné viac podobných hlasov z konzervatívnejšieho tábora a ochota ísť do konfliktu s vysoko postavenými prelátmi a ohromnou mocou médií. A samozrejme treba rátať so silnou antikampaňou, stratou dobrého mena a nadobudnutia titulu rozkolníka a spiatočníka. Každopádne, najnovší list možno dodá odvahu nespokojencom so súčasnou politikou Vatikánu aspoň pri potieraní tých najextrémnejších liberálnych experimentov.
Objednajte si knihu Druhý vatikánsky koncil – Doposiaľ nenapísané dejiny, s príhovorom trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.
Roberto 55
"Kto sa však bude chcieť ísť v tento deň pokloniť do kostola, bude musieť rešpektovať pokyny organizátorov a musí počítať i s tým, že sa do kostola nedostane." - toto hovoria biskupi na Slovensku cez svojho kecala? Moze sa lahko stat v blizkej buducnosti a musia s tym pocitat, (ked sa nestanu naozajstnymi pastiermi svojho-im zvereneho stada) ze sa nedostanu do neba.
Su nielenze zbabeli ale musim …More
"Kto sa však bude chcieť ísť v tento deň pokloniť do kostola, bude musieť rešpektovať pokyny organizátorov a musí počítať i s tým, že sa do kostola nedostane." - toto hovoria biskupi na Slovensku cez svojho kecala? Moze sa lahko stat v blizkej buducnosti a musia s tym pocitat, (ked sa nestanu naozajstnymi pastiermi svojho-im zvereneho stada) ze sa nedostanu do neba.
Su nielenze zbabeli ale musim povedat, ze im chyba viera v Boha!!!
Ladislav Bajza
Roberto 55 - "...keď sa nestanú ozajstnými pastiermi...". Keby ste verili Kristovým slovám ,tak by ste vedeli ,že soľ ,ktorá stratila chuť sa už nedá ničím osoliť. Nehodí sa už na nič,len aby ju vyhodili von,na hnoj a pošliapali.
Ladislav Bajza
Tí "veriaci" na Mariánskych púťach tolerujú aj Pachamamu a Aláha ,ako spoločného boha ,takže načo je dobrá taká "viera"?
Coburg
daj si urobiť test...
Ladislav Bajza
Ty sa tých tvojich spoluveriacich pútnikov (do veľkého satanovho košiara) :) len pekne opýtaj a uvidíš akú "vieru" majú :)
A dodržiavaj odstupy ,nos "ochranné rúško" ,poslúchaj všetky vládne nariadenia ,prijímaj na ruku a daj sa zaočkovať ,ako ti kážu tvoji pastieri z RKC :)
majina1
Ladislav Bajza, keby si rozumel tomu, kto je Mariánsky ctiteľ a prečo ľudia chodia na Mariánske púte, nikdy by si takú hlúposť nemohol napísať. A lepšie by bolo, keby si sa staral o to aká je tvoja viera v Boha Otca Stvoriteľa.
Július7
Bajza, aby sa ti nestalo, že keď budeš stáť pred Božím súdom a budeš potrebovať, aby sa ťa Panna Mária zastala a tá bude mlčať, pretože sa posmievaš Mariánskej úcte katolíkov...Potom budeš nahratý...
Ladislav Bajza
Julius a majina- posmievam sa tomu ,že rituály síce zachovávajú ,ale vieru ,už katolícku nemajú. Ani pastierov. Pochodujú už pod falošnými kľúčmi ,presne ako to bolo naplánované v Alta Vendita. www.lumendelumine.cz/index.php
Preto už nedokážu rozoznať falošné zjavenia a posolstvá ,ktoré tu šíria ich spoluveriaci.
Július7
Všetci katolícki kňazi nie sú masoni. Rovnako ešte stále platia sviatosti, vrátane Eucharistie. A čo by si odporúčal veriacim ? Pretože je RKC infiltrovaná slobodomurármi tak to zabaliť na všetko sa vykašlať a prenenechať murárom celú RKC ? Deje sa len to, vrátane RKC, čo Boh dovolil. Tí, čo dobre poznajú Magistérium RKC, tých ani zlí kńazi nezmenia. A že mnohí zostanú pomýlení a odpadnú ? To je …More
Všetci katolícki kňazi nie sú masoni. Rovnako ešte stále platia sviatosti, vrátane Eucharistie. A čo by si odporúčal veriacim ? Pretože je RKC infiltrovaná slobodomurármi tak to zabaliť na všetko sa vykašlať a prenenechať murárom celú RKC ? Deje sa len to, vrátane RKC, čo Boh dovolil. Tí, čo dobre poznajú Magistérium RKC, tých ani zlí kńazi nezmenia. A že mnohí zostanú pomýlení a odpadnú ? To je vecou Boha, že to pripustil. Vykašľať sa na celú RKC, ako to robia sedavakantisti alebo ďalší je veľmi pohodlné. To je dobré pre nich, ale každý katolík nemá k dispozícií tridentskú omšu. Nie je to prvýkrát, čo je v RKC vo vážnych problémoch..Myslíš, že Bohu sa páči to farizejské odsudzovanie veriacich ?

Bajza a toto si uvedom z toho tvojho odkazu :

"Proto na rozdíl od dogmatického koncilu nevyžaduje Druhý vatikánský koncil naprostý souhlas víry. Mnohomluvné a popisné výroky Druhého vatikánského koncilu nejsou na stejné úrovni s dogmatickými prohlášeními. Novoty Druhého vatikánského koncilu nejsou pro věřící bezpodmínečně závazné. Katolíci mohou „mít výhrady“ a dokonce vzdorovatjakémukoliv učení koncilu, které by bylo ve střetu se stálým Magisteriem."
johanika
A ktorá cirkev nie je infiltrovaná rôznymi rozvracačmi? Diabol potrebuje rozvrátiť všetko dobré, k spáse potrebné... Neviem, akej viery je pán Bajza, Pannu Máriu neuznáva, tak si len môžeme domyslieť... Ale bez Matky Božej by sme neboli tým, čo sme, nemali by sme silu, nádej, dôveru odolávať zlému. Ja si ani neviem predstaviť, aký by bol môj život pustý bez Matky Božej!
"Pod Tvoju ochranu sa …More
A ktorá cirkev nie je infiltrovaná rôznymi rozvracačmi? Diabol potrebuje rozvrátiť všetko dobré, k spáse potrebné... Neviem, akej viery je pán Bajza, Pannu Máriu neuznáva, tak si len môžeme domyslieť... Ale bez Matky Božej by sme neboli tým, čo sme, nemali by sme silu, nádej, dôveru odolávať zlému. Ja si ani neviem predstaviť, aký by bol môj život pustý bez Matky Božej!
"Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen."
Július7
Mnohí nechápu ten fakt, že ten, kto si nectí Matku Boha - Pannu Máriu, tak ten si dostatočne nectí ani jej Syna Ježiša Krista - Bohočloveka a nášho Pána...Panna Mária je tá, ktorá má moc sprostredkovať, všetky milosti od Ježiša...Uctiť ju musí každý rozumný katolík, nie ako bohyňu, ale ako Matku Boha, výnimočnú - čístú bytosť, Nepoškvrnené počatie, ako aj oznámila v Lurdoch, pričom pravoslávni …More
Mnohí nechápu ten fakt, že ten, kto si nectí Matku Boha - Pannu Máriu, tak ten si dostatočne nectí ani jej Syna Ježiša Krista - Bohočloveka a nášho Pána...Panna Mária je tá, ktorá má moc sprostredkovať, všetky milosti od Ježiša...Uctiť ju musí každý rozumný katolík, nie ako bohyňu, ale ako Matku Boha, výnimočnú - čístú bytosť, Nepoškvrnené počatie, ako aj oznámila v Lurdoch, pričom pravoslávni to neuznávajú...
Je to najvyššie postavené stvorenie po Bohu a svojou mocou, svatosťou a dostojnosťou prevyšuje všetkých anjelov a všetkých svatých v nebi.
Ladislav Bajza
To nové ,pokoncilové ,falošné náboženstvo ekumenizmus nehlásajú len infiltrovaní ,ale celá RKC. Božie slovo zakazuje jednotu s tými ,ktorí hlásajú iné evanjelium,lebo sú pod kliatbou.
Július7
Bajza, aspoň neklam. Nie celá RKC. Arcibiskup Vigano a ďalší, tých nechceš vidieť ? A kedy pochopíš, že 2VK bol pastoračný a nie dogmatický koncil ? To zjavne ignoruješ. Jednotu s tými, čo hlásajú iné Evanjelium majú tí, čo bludom 2VK veria. Všetci katolíci po 2VK neveria bludom ekumenizmu a modernizmu, ktoré sú v dukumentoch 2VK. Pod kliatbou sú tí, čo hrešia VEDOME a ZÁMERNE. A nie tí, čo sú …More
Bajza, aspoň neklam. Nie celá RKC. Arcibiskup Vigano a ďalší, tých nechceš vidieť ? A kedy pochopíš, že 2VK bol pastoračný a nie dogmatický koncil ? To zjavne ignoruješ. Jednotu s tými, čo hlásajú iné Evanjelium majú tí, čo bludom 2VK veria. Všetci katolíci po 2VK neveria bludom ekumenizmu a modernizmu, ktoré sú v dukumentoch 2VK. Pod kliatbou sú tí, čo hrešia VEDOME a ZÁMERNE. A nie tí, čo sú pomýlení a nevedomí...A čo ti ide ? Zjavne nechceš vidieť, že v RKC prebieha rozkol. Nie všetci súhlasia s tým, čo hlása Bergoglio s Pachamamou a podobné herézy a profanácie...Až tvrdíš, že keď katolík ide na omšu po 2VK, tak je pod kliatbou, tak si sám heretik a sektár, čo nič nechce pochopiť. Katolík, čo ide na omšu nového rtítu nemože za to, že nemože ísť na tridentskú omšu. Čo má teda robiť ? Na to nemáš odpoveď, však ? Pretože sviatosti platia aj v RKC po 2VK, čoho dokazom je eucharistický zázrak v Poľsku v 2013...Až si myslíš, že netreba ísť na omše a stačí ruženec, tak sa mýliš. Treba oboje...
Ladislav Bajza
Julius aspoň neklam. Splnilo sa slovo Písma a nastal ten predpovedaný odpad od viery a RKC sa stala neviestkou ,ako potvrdzuje kap.17Zj.sv Jan. A že tam je nejaký Vigáno ,ktorý zrazu niečo kritizuje to nič na veci nemení,ani nezmení.RKC sa už k pôvodnému,predkoncilovému učeniu nevráti. A čaká ju už len trest babylonskej neviestky.
ekans
aké rituáli zachovávajů?
Dana22
www.christianitas.sk/rasisti-medzi-n…

Keď Péter Niedermüller, bývalý europoslanec za maďarskú ľavicovú stranu Demokratická koalícia (2014-2018), v súčasnosti starosta VII. obvodu v Budapešti, na televíznej stanici ATV v januári tohto roku s nonšalantným úsmevom označil bielych heterosexuálnych mužov, ktorí sú ešte k tomu kresťania za odpornú čvargu, iba nahlas vyjadril postoj, ktorý v ľavicový…More
www.christianitas.sk/rasisti-medzi-n…

Keď Péter Niedermüller, bývalý europoslanec za maďarskú ľavicovú stranu Demokratická koalícia (2014-2018), v súčasnosti starosta VII. obvodu v Budapešti, na televíznej stanici ATV v januári tohto roku s nonšalantným úsmevom označil bielych heterosexuálnych mužov, ktorí sú ešte k tomu kresťania za odpornú čvargu, iba nahlas vyjadril postoj, ktorý v ľavicových kruhoch na Západe, na univerzitách i v masmédiách je považovaný za samozrejmosť, hoci na verejnosti sa ho niekedy snažia formulovať trochu opatrnejšie. V Maďarsku toto vyjadrenie však vzbudilo značné pohoršenie a dostalo meno „Niedermüllerova doktrína“, hoci v skutočnosti ide o neomarxistickú agendu. Napriek výzvam, aby sa pán starosta ospravedlnil, tento sa z toho vykrútil tvrdiac, že on nemal v úmysle nikoho ponížiť či uraziť, pretože jeho kritizovaný výrok sa vraj netýkal osôb, „iba ideológie“. Ktorej? “Bol by som rád, keby každému bolo jasné, že táto ideológia (rozumej: vládnej strany Fidesz) je to, čo zničí Maďarsko, ak bude takto naďalej pokračovať,” zdôraznil.
Z rovnakého cesta je uhnetený aj Michal Havran, nadšenec pre multikulturalizmus, ktorý za všetko zlé, čo sa stalo vo svete, zvaľuje vinu na bielych heterosexuálnych mužov: „Biely, heterosexuálny muž v Európe a v severnej Amerike postavil svoju evolučnú kariéru na pestovaní svojich predátorskych inštinktov a je len na našom kontinente zodpovedný za milióny obetí vojen, vrátane miliónov mladých mužov, pretože biely, heterosexuálny muž nemá žiadne zábrany.“
Michal Havran
zdroj: wikipedia
Z akéhosi záhadného dôvodu Michal zabudol (alebo ešte nemal Niedermüllerovu odvahu?) pridať adjektívum „kresťanský“, ale ono je to aj tak každému jasné.
„Bodaj by Slovensko zmizlo z mapy aj s jeho bohabojným národom,“ je perlou z klávesnice LGBT aktivistky Hany Fábry, a je len bledomodrou verziou Havranových slov. Expertka na gender problematiku Oľga Pietruchová si zasa svoje hlboké sklamanie z víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2016 kompenzovala tým, že jeho voličov nazvala „bielym odpadom“ (white trash). Novinár Arpád Soltész zasa vyhlásil, že „nie je rasista, ale vážne nemôže vystáť bielu spodinu“. A že vraj na tom nie je nič rasistické, lebo je to sociologický „terminus technicus“.
Oľga Pietruchová
zdroj: wikipedia
Cecilia Malstromová, členka švédskej liberálnej strany a bývalá komisárka EÚ perlila: „Európania sú rasisti. Už sa teším na deň, keď budú Európania v menšine. Až potom budeme slobodní a bez predsudkov.“
Nepochybujem, že všetci vyššie uvedení činitelia by si rozumeli so spoluzakladateľkou Black Lives Matter v kanadskom Toronte Yusrou Khogaliovou a možno by aj súhlasne prikyvovali jej slovám, že „belosi sú genetický defekt, sú podľudia (subhuman)“. (tu)
Ako by ich jedna mater mala! Čo týchto ľudí spája?
Hystéria proti bielemu mužovi, ktorá je súčasťou stratégie ľavicových intelektuálov. Podarilo sa im vsugerovať pocit historickej viny Západu do takej miery, že dnes môžeme žasnúť nad fenoménmi sebanenávisti Európanov, ktorá je paradoxne vydávaná za vyšší stupeň humanistickej sebareflexie.
Máločo môžeme označiť za typickejšiu charakteristiku súčasného Západu než sebanenávisť, čo je výsledok dlhodobej mravčej práce neomarxistov Frankfurtskej školy na šírení kritickej teórie hlásajúcej dogmu, že Západ nesie vinu za zločiny genocídy proti každej kultúre a civilizácii, na ktorú narazil a bieleho človeka, jeho kultúru a civilizáciu vykresľuje ako multikultúrny variant triedneho nepriateľa, ktorého možno ponižovať a je možné proti nemu použiť akékoľvek prostriedky vrátane násilia pre nastolenie nového, multikultúrneho variantu diktatúry proletariátu.
Podľa Pascala Brucknera: „Rovnako ako existujú kazatelia nenávisti v radikálnom islame, existujú kazatelia hanby v našich demokraciách, a ich snaha o obracanie na vieru nie je menšia.“
Naše dejiny vraj charakterizoval dlhý rad prípadov bezprávia: vojny, náboženské prenasledovanie, otroctvo, kolonializmus, totalitné režimy a pod. Našou súčasnou zodpovednosťou je vraj vziať hanbu na seba a pokúsiť sa o to, aby nám táto minulosť bola odpustená. Takéto tvrdenie preniklo do kolektívneho podvedomia a je teraz obratne využívané napríklad marxistickým hnutím Black Lives Matter.
Podľa britského novinára a spisovateľa Douglasa Murraya „nenávisť elít voči sebe a vlastnému národu zašla príliš ďaleko“. Táto nenávisť má svoje meno: oikofóbia. Roger Scruton ju charakterizoval ako zavrhovanie zdedených tradícií a domoviny a pripisoval ju okrem iného osobnostnému nevyzretiu: „Oikofóbiu možno chápať ako obdobie, ktorým bežne prechádzajú názory všetkých dospievajúcich. Zároveň však ide o obdobie, v ktorom niektorí ľudia – najmä intelektuáli – ustrnú na celý život.“ Britský mysliteľ k tomu dodal, že je to neresť, ku ktorej sú náchylní obzvlášť intelektuáli z ľavicovo-liberálnych salónov.
Na druhej strane existuje selektívne zabúdanie, plod militantného obhajovania záujmov tretieho sveta, ktoré bagatelizuje krutosť maoizmu, islamu, Červených Khmérov, juhoamerických geríl, zabúdanie na Veľkého kormidelníka a jeho sedemdesiat miliónov mŕtvych, Pol Potove masakre, vietnamský útlak, diktatúru Saddáma Husajna, tmárske blúznenie mullahov v Iráne, kubánsky komunizmus, alžírsku občiansku vojnu, rwandskú genocídu, úchylky rôznych druhov tropického socializmu, nehovoriac o korupcii, ožobračovaní, podvádzaní a nepotizme.
Ako by mala Európa a celý Západ splatiť dlh za svoje údajné barbarstvo a odčiniť svoje hriechy? Podľa Bruselu jediný prijateľný spôsob je otvorenie hraníc a akceptovanie ideológie multikulturalizmu, ktorá pokladá migráciu z krajín tretieho sveta za žiaducu, nevyhnutnú a prínosnú a akceptuje, ba podporuje hanobenie bielej rasy, kresťanského vierovyznania, kultúrnej identity, dejín a samotných Európanov. Čiže kapitulácia.
Dana22
re:L.Bajza
Zdá sa,že tu vystupuješ ako kádrovák.

Citujem Ťa:"To nové ,pokoncilové ,falošné náboženstvo ekumenizmus nehlásajú len infiltrovaní ,ale celá RKC. "
Náboženstvo nikdy nehlásilo ekumenizmus.
Nie je to v katechizme.
Reči jednotlivcov sú ich súkromné názory.
Slovo Božie zostalo nezmenené.
One more comment from Dana22
Dana22
re:Bajza:
Koho tu Ty ideš presvedčiť o záhube RKC?!
Cirkev založil samotný Boží Syn,Ježiš Kristus.
Patríme MU.
Nejaký Bajza nech sa stará radšej o seba.O cirkev sa postará Boží SYN.
Citujem Ťa:". Splnilo sa slovo Písma a nastal ten predpovedaný odpad od viery a RKC sa stala neviestkou ,ako potvrdzuje kap.17Zj.sv Jan. A že tam je nejaký Vigáno ,ktorý zrazu niečo kritizuje to nič na veci nemení,…More
re:Bajza:
Koho tu Ty ideš presvedčiť o záhube RKC?!
Cirkev založil samotný Boží Syn,Ježiš Kristus.
Patríme MU.
Nejaký Bajza nech sa stará radšej o seba.O cirkev sa postará Boží SYN.
Citujem Ťa:". Splnilo sa slovo Písma a nastal ten predpovedaný odpad od viery a RKC sa stala neviestkou ,ako potvrdzuje kap.17Zj.sv Jan. A že tam je nejaký Vigáno ,ktorý zrazu niečo kritizuje to nič na veci nemení,ani nezmení.RKC sa už k pôvodnému,predkoncilovému učeniu nevráti. A čaká ju už len trest babylonskej neviestky."
Dudko
Keď sa niektorých pre zaujímavosť spýtam v akej cirkvi sú a akej autorite sú podriadení, ostane len veľké ticho. To mi stačí...
17 Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.
Dana22
Prečo by Ti mali hovoriť,v akej sú cirkvi?
Po rokoch útokov voči veriacim,prišla nová vlna útokov.Oveľa prefíkanejšia,z tej istej dielne.
Bajza a ostatní,ktorí tu špiníte katolícku cirkev a zastrašuje tvrdením o jej konci.
Tárate.
Cirkev počas celej jej existencie čelila útokom diabla v takej,alebo onakej podobe.
Posledných 500 rokov tu narobili zlo stúpenci heretikov-napr. Luther.
Prelievala sa …More
Prečo by Ti mali hovoriť,v akej sú cirkvi?
Po rokoch útokov voči veriacim,prišla nová vlna útokov.Oveľa prefíkanejšia,z tej istej dielne.
Bajza a ostatní,ktorí tu špiníte katolícku cirkev a zastrašuje tvrdením o jej konci.
Tárate.
Cirkev počas celej jej existencie čelila útokom diabla v takej,alebo onakej podobe.
Posledných 500 rokov tu narobili zlo stúpenci heretikov-napr. Luther.
Prelievala sa kresťanská krv,zatiaľ čo stúpenci Luthera držali proti RKC spolu s moslimami.
Celé dejiny RKC sú bojom proti Luciferovi a spol.

Dnes si možno diabol obliekol kňazský ornát a hrá divadielko.
Väčšia časť cirkvi zostala verná Kristovi.
Dokazujú to obrovské počty veriacich,ktorí radšej trpia,než by Krista zapreli .
Koniec bude,keď to BOH uzná za vhodné a nie nejaký Bajza.
Dana22
Kristus vincit Kristus regnat Kristus imperat!
One more comment from Dana22
Dana22
Dudko
A prečo by to tu tajil?
Pozri, príde sem anonymný prispievateľ, začne tu ziapať proti pápežovi a RKC, a nechce sa tu priznať ani k spoločenstvu a k svojim nadriadeným. Svätci a mučeníci sa ale nehanbili priznať k svojej Cirkvi. Z nášho ovčinca taký človek iste nie je.
Keby povedal; som pravoslávny, som husita, alebo, som samorast bez Cirkvi a bez autority, lebo mojou autoritou je jedine svedomie …More
A prečo by to tu tajil?
Pozri, príde sem anonymný prispievateľ, začne tu ziapať proti pápežovi a RKC, a nechce sa tu priznať ani k spoločenstvu a k svojim nadriadeným. Svätci a mučeníci sa ale nehanbili priznať k svojej Cirkvi. Z nášho ovčinca taký človek iste nie je.
Keby povedal; som pravoslávny, som husita, alebo, som samorast bez Cirkvi a bez autority, lebo mojou autoritou je jedine svedomie a Boh. Alebo som komunista a chcem vás tu rozvrátiť, narobiť škodu. Takto by bol v našich očiach aspoň čestným človekom a nie zbabelcom. Diabol nedbá na dobrú výchovu, úctu a česť, ten sa skrýva v temnote, zostáva v anonymite, kým ho neodhalí svetlo pravdy. Preto vieme kto je vašim otcom: Diabol.
Prv než sa tu pustíme do diskusie, by sme mali pred osloveným odhaliť svoju tvár, dať dolu rúško.., Je slušné sa vzájomne predstaviť a povedať kto som.
Július7
Bajza, ktorej neviestke ty slúžiš ? Doteraz si sa nechoval ako chlap, aby si to priznal. Takže začni od seba a daj nám tu vedieť, až si chlap. A to, ako skončí RKC sa nestaraj, ty nie si žiadny Boží prorok, pretože to nie je žiadna neviestka i keď robíš, čo možeš, aby si o tom presvedčil. RKC je Cirkev Ježiša Krista, ktorá má postupnosť pápežov od prvého, sv. Petra, ktorého určil Ježiš Kristus. …More
Bajza, ktorej neviestke ty slúžiš ? Doteraz si sa nechoval ako chlap, aby si to priznal. Takže začni od seba a daj nám tu vedieť, až si chlap. A to, ako skončí RKC sa nestaraj, ty nie si žiadny Boží prorok, pretože to nie je žiadna neviestka i keď robíš, čo možeš, aby si o tom presvedčil. RKC je Cirkev Ježiša Krista, ktorá má postupnosť pápežov od prvého, sv. Petra, ktorého určil Ježiš Kristus. S tým nič neurobíš. Može byť RKC skorumpovaná, možu byť jej predstavitelia na vrchole mnohí satanisti, masoni, aj tak, keď príde čas, tak ju Boh očistí a zachráni od súčasného svinstva, čo produkujú zradcovia, ktorí sa tam votreli na vysoké miesta. Pekelné brány RKC nikdy nepremožu.Ježiš jej to prisľúbil, žiadna sekta, žiadne iné spoločenstvá túto výsadu nemajú, pretože nie sú pravou Cirkvou, ktorú založil Ježiš.
Ladislav Bajza
Július - A načo máte rozum ,keď podľa mojich príspevkov nedokážete rozoznať ktorú náuku vyznávam a bránim? :)
A brány pekelné ju nepremôžu
Prečo starozákonní Izraeliti neverili Božiemu prorokovi Jeremiášovi?
Izraeliti dpadli od svojho Boha, slúžili pohanským bohom z iných národov a predsa si mysleli ,že Boh nemôže zničiť ani ich národ ani Jeruzalem a Boží chrám v ňom. Prečo si boli takí istí? …More
Július - A načo máte rozum ,keď podľa mojich príspevkov nedokážete rozoznať ktorú náuku vyznávam a bránim? :)
A brány pekelné ju nepremôžu
Prečo starozákonní Izraeliti neverili Božiemu prorokovi Jeremiášovi?
Izraeliti dpadli od svojho Boha, slúžili pohanským bohom z iných národov a predsa si mysleli ,že Boh nemôže zničiť ani ich národ ani Jeruzalem a Boží chrám v ňom. Prečo si boli takí istí? Lebo sa spoliehali na Božie prísľuby kráľovi Dávidovi:
„Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka ,ktorý bude z tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a neodnímem mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu ,ktorý bol pred tebou. Ustanovím ho svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky a jeho tron bude pevný na veky.“
Na základe tohto Božieho prísľubu bolo pre nich nepredstaviteľné ,že by Boh dopustil zničenie mesta ,chrámu i odvedenie ľudu do Babylonského zajatia. Preto sa všetci vtedajší izraelskí proroci pri obliehaní Jeruzalema asýrskym kráľom Sennacheribom spoliehali a odvolávali na Boží zákrok, hoci dávno svojho Boha opustili. Všetci stáli v opozícii proti proroctvu Jeremiáša ,ktorý ľudu ohlasoval prichádzajúci Boží trest ,zničenie mesta a potrestanie odpadlého Božieho ľudu odvedením do Babylonského zajatia. V krátkom čase ich Boh presvedčil ,že si nesprávne vyložili jeho prísľub.
Aj dnešní kresťania z RKC ,dnešný Boží ľud Novej Zmluvy sa nechal zradným klérom zviesť ku klaňaniu sa pohanským náboženstvám a ich božstvám, opustil evanjelium a prijal podsunuté náboženstvo synagogy satanovej ekumenizmus. Slepo prijali všetky herézy vrátane tých najväčších ,že Aláh je totožný s Bohom ,ktorý poslal svojho jednorodeného Syna ,aby nezahynul nik ,kto v neho verí, ale aby mal život večný. Uverili vierolomnému kléru ,že všetky náboženstva sú od Boha a páčia sa mu ,hoci Biblia hovorí o tom, že to Boží nepriateľ je ten kto nasial a narobil tieto falošné cesty a že len jedna úzka cesta a úzka brána vedie do neba a tou je Ježiš Kristus a viera v jeho evanjelium.
Aj títo oklamaní a od pravej viery odpadlí kresťania sa presne takto isto mylne spoliehajú na Kristov prísľub ,že jeho cirkev postavenú na skale ,v ktorej dal primát Petrovi pekeľné brány nepremôžu. Aj oni si tento prísľub vykladajú tak ako sa im hodí a zapredaný klér ich v tom na ceste do pekla uisťuje. Tak ,ako starozákonným Izraelitom aj týmto odpadlým a oklamaným veriacim posiela Boh prorokov ,ktorí im hlásajú pravé evanjelium a varujú ich pred zapredaným klérom a ním pripravovaným satanovým veľkým Babylonom náboženstiev.
Ale títo veriaci nechcú počuť pravdu a spoliehajú na vierolomných pastierov z RKC ,ktorí ich tiež upokojujú ,že je všetko v poriadku a tým ,ktorí odpad vidia zase ,že Boh zasiahne a o všetko sa postará. Nech sa len pekne ďalej pohodlne plavia do pekla na tom veľkom Titaniku s honosným názvom RKC .
Nepoznajú Písmo a tí ,ktorí poznajú mu neveria. Vedeli by ,že tak ,ako starozákonný Jeruzalem a chrám z čias proroka Jeremiáša aj ten dnešný Vatikán a chrám sv.Petra má dni spočítané. O odpade od pravej viery a zrade hovorí kap.17Zj.sv.Jan .
Písmo nazýva RKC ,túto zradnú organizáciu babylonskou neviestkou a vo verši 15,16,17 a 18 je spečatený jej osud. Preto tých ,ktorí sú z pravdy Božie slovo v kap.18 Zj.sv. Jan vyzýva: „... vyjdite z neho ľud môj ,aby ste nemali účasti na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán ,lebo jeho hriechy siahajú až do nebies...“
O akej cirkvi teda Boh Ježiš Kristus povedal, že ju pekelné brány nepremôžu? Samozrejme o svojej a to sú tí ,ktorí sa nenechali oklamať ani vtedy ,keď celý klér hlása iné evanjelium a teda je podľa Gal.1:8-9 pod kliatbou. Tí, ktorí ostali verní napriek tomuto odpadu a zrade a oddelili sa podľa Božieho príkazu od tých ,ktorí zradili a slúžia záujmom a plánom globalistov. Verní sú a boli Kristova cirkev ,na nich platia Božie prísľuby a tí tu budú až do konca ,lebo o nich je napísané ,že ich pekelné brány nepremôžu! Verných Kristovmu evanjeliu pekelné brány nepremôžu!
Július7
Je vidieť, že toho mnoho nechápeš. V prvom rade, prečo sa tak bojíš uviesť, do akej cirkvi alebo sekty patríš ? To, že je pre teba RKC neviestka síce dáva určitý návod, ale takých siekt je viac, čo toto tvrdia. Takže buď konečne chlap a napíš to. Alebo sa sa za svoj vieru tak hanbíš, že sa to neodvážíš napísať ? Tak to potom si moc neveríš.. :-)
O akej cirkvi Ježiš povedal, že ju pekelné brány …More
Je vidieť, že toho mnoho nechápeš. V prvom rade, prečo sa tak bojíš uviesť, do akej cirkvi alebo sekty patríš ? To, že je pre teba RKC neviestka síce dáva určitý návod, ale takých siekt je viac, čo toto tvrdia. Takže buď konečne chlap a napíš to. Alebo sa sa za svoj vieru tak hanbíš, že sa to neodvážíš napísať ? Tak to potom si moc neveríš.. :-)
O akej cirkvi Ježiš povedal, že ju pekelné brány nepremožu ? No predsa o tej, ktorá je založená na Petrovi, apoštolovi ako prvom pápežovi tejto Cirkvi, teda RKC. Isteže, mnohí od nej odpadnú kvoli ekumenizmu a masonským prelátom, ktorí chcú jej učenie zmeniť, ale nakoniec prehrajú, RKC sa obnoví a očistí a to je to, čo ty nechceš pochopiť. Práve v tom je ten prísľub Ježiša, že ju pekelné brány nepremožu. Storočia ju ničili zvonka, nevyšlo, tak teraz to robia zvnútra, infiltráciou a snahou zmeniť Magistérium zvnútra, ale ani to im nevyjde. A stále nechápeš, že bludy 2VK sú výsledkom nie dogmatického, ale pastoračného koncilu, teda nie sú závazné pra katolíka ako dogmy. Rovnako, všetci katolíci neuznávajú to, čo učia modernisti. Sviatosti v RKC stále platia, Eucharistia tam stále je. Takže asi tak...Ale už sa opakujem...
Dana22
Pre všetkých,ktorí špinia katolícku cirkev,ktorú založil samotný BOŽÍ SYN-JEŽIŠ KRISTUS.
Ak niečo posunulo ľudstvo dopredu v kultúre života,spôsobe prežívania rodinného šťastia,vo vede a výskume,..slovom vo všetkých oblastiach,kde sa pohybuje človek,tak to bola katolícka cirkev.

katolícki umelci napr. Murillo,Michalangelo,Bach,
sk.wikipedia.org/wiki/Bartolomé_Esteban_Murillo

sites.google.com/…/…More
Pre všetkých,ktorí špinia katolícku cirkev,ktorú založil samotný BOŽÍ SYN-JEŽIŠ KRISTUS.
Ak niečo posunulo ľudstvo dopredu v kultúre života,spôsobe prežívania rodinného šťastia,vo vede a výskume,..slovom vo všetkých oblastiach,kde sa pohybuje človek,tak to bola katolícka cirkev.

katolícki umelci napr. Murillo,Michalangelo,Bach,
sk.wikipedia.org/wiki/Bartolomé_Esteban_Murillo

sites.google.com/…/najslavnejsi-ka…

www.vzdelavaci-institut.info
johanika
Akým právom, pán Bajza, nazývate RKC neviestkou? Čo si to vôbec dovoľujete? Súčasťou RKC je mnoho úžasných ľudí, ktorým na rozdiel od Vás nechýba múdrosť, pokora, dobrota srdca...
Pán Bajza, máte príliš veľa pýchy vo svojom srdci, v ktorom potom nemá miesto láska! Pýchou ste lásku vytlačili!
Dudko
Ladislav Bajza
Nech ti žehná Pán, nebudeš ty náhodou bývalý katolík, ktorý opustil rady RKC kvôli nesúhlasu s jej súčasným učením? Preto ani nemôžeš povedať, v akej si cirkvi a kde máš autoritu.
Keďže nazývaš RKC neviestkou (v skutočnosti je ňou však Synagóga Satanova), kde je teda podľa teba oná nepremožiteľná Cirkev, čo zotrvá do posledného dňa? Skrýva sa na púšti?

14 Vy ste svetlo sveta. Mest…More
Ladislav Bajza
Nech ti žehná Pán, nebudeš ty náhodou bývalý katolík, ktorý opustil rady RKC kvôli nesúhlasu s jej súčasným učením? Preto ani nemôžeš povedať, v akej si cirkvi a kde máš autoritu.
Keďže nazývaš RKC neviestkou (v skutočnosti je ňou však Synagóga Satanova), kde je teda podľa teba oná nepremožiteľná Cirkev, čo zotrvá do posledného dňa? Skrýva sa na púšti?

14 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. (Mt.5)

Mal by si si svoj postoj uvážiť, lebo tu ide o vážne, ba najvážnejšie veci, týkajúce sa večného života. Treba sa len dobre vyspovedať u právoplatnej autority a nájdeš pokoj duše. Drž sa 😊
Dudko
Nechápem, prečo väčšina prispevateľov nie sú tak jednoduchí ľudia, aby tu dokázali vyznať v akej sú cirkvi, či kam patria. Lebo pre mňa to nikdy nebol problém, pochváliť sa príslušnosťou k RKC. Nemám čo skrývať.
Možno sa nevedome hanbia, možno je to z taktických dôvodov. V každom prípade tajnostkárstvo a neúprimnosť nie sú dobrou vizitkou, takí nepôsobia dôveryhodne, hoc by chceli.
Dana22
Nebuď naivný.
Dudko
Prečo?
Na čo sa tu každý hrá? Proti viere, nádeji a láske nezmôže ľudská zloba a faloš nič.
Pavol IV
Dudko Prosim porad mi. Ako vidim, tebe je vsetko jasne. Som krestan katolik, ale nesuhlasim a ani nemozem suhlasit s tym, co sa deje teraz v RKC. co mam Robit? Za odpoved dakujem.
Peter(skala)
jedno je sa priznať k cirkvi a druhé je vyznať učenie Cirkvi

lebo aj zakonici (farizeji a saduceji) sa priznávali k naboženstvu ale ich vyznanie nebolo správne. Hovorili sice že vyznávaju správnu vieru ale keby tomu bolo naozaj tak, potom by sa nestalo, že zavrhnu vieru Ježiša Krista

... a dnes je tomu takisto: su ludia čo sa neboja priznať k naboženstvu-cirkvi, dokonca aj vyznávaju verejne …More
jedno je sa priznať k cirkvi a druhé je vyznať učenie Cirkvi

lebo aj zakonici (farizeji a saduceji) sa priznávali k naboženstvu ale ich vyznanie nebolo správne. Hovorili sice že vyznávaju správnu vieru ale keby tomu bolo naozaj tak, potom by sa nestalo, že zavrhnu vieru Ježiša Krista

... a dnes je tomu takisto: su ludia čo sa neboja priznať k naboženstvu-cirkvi, dokonca aj vyznávaju verejne vieru Cirkvi, ale ked sa ich opýtaš na plnosť viery, tak zrazu maju vlastne mantineli: neuznávaju učenie 2VK, niečo z katechizmu, niečo z Koncilu atd...

... takže tu máme 2 extrémy:
1. nepriznanie sa k viere
2.priznanie ale nevyznanie uplnej viery

je totiž lahšou cestou ísť ako ten, čo sa neprizná k viere a takisto cestou kde vyznáva vieru, ale nie uplnu resp. svojsku.

Tá ťažká-uzka cesta vyžaduje priznanie ale aj vyznanie tej viery Cirkvi, ktoru uplne sice nechape ale prijma z poslušnosti viery
Ladislav Bajza
Dudko: "kde je teda podľa teba oná nepremožiteľná Cirkev, čo zotrvá do posledného dňa".

Vo Vatikáne určite nie ,to vidíte všetci. A takú istú vieru ,akú má Vatikán ,majú aj kardináli a biskupi. O kňazoch z RKC tiež neviem o nikom ,že by bol proti :)

Július- Satanovi je úplne jedno jedno,či bol IIVat. koncil pastoračný ,alebo dogmatický. On ani nepotrebuje aby boli vyhlásené Ex Cathedra :) On …More
Dudko: "kde je teda podľa teba oná nepremožiteľná Cirkev, čo zotrvá do posledného dňa".

Vo Vatikáne určite nie ,to vidíte všetci. A takú istú vieru ,akú má Vatikán ,majú aj kardináli a biskupi. O kňazoch z RKC tiež neviem o nikom ,že by bol proti :)

Július- Satanovi je úplne jedno jedno,či bol IIVat. koncil pastoračný ,alebo dogmatický. On ani nepotrebuje aby boli vyhlásené Ex Cathedra :) On potrebuje ,aby im ľudia verili. A to dosiahol :) Dôležité ,je dnešní veriaci majú už to nové ,pokoncilové ,ekumenické vierovyznanie :)
PS: Tým "veriacim" je to tiež ukradnuté ,za aký ten koncil považujete vy ,"znalci" :)
Im sa toto nové ,všetolerujúce náboženstvo pohody páči viac ,ako to pôvodné ,apoštolské a nikto im ho už nevezme :)
Ladislav Bajza
Dudko - Mali ste byť svetlom sveta a nieste . Neboli ste verní nad málom,preto sa vám zobralo aj to málo ,čo ste si mysleli že máte.
O vás a vašich pastieroch z RKC ,ktorí vás vedú do veľkého satanovho náboženstva,pod vládu antikrista je napísané :"slepí vodcovia slepých.Keď slepý vedie slepého ,obaja padnú do jamy."
PS: Keby ste boli slepí,nemali by ste hriechu,ale vy tvrdíte : "vidíme",preto …More
Dudko - Mali ste byť svetlom sveta a nieste . Neboli ste verní nad málom,preto sa vám zobralo aj to málo ,čo ste si mysleli že máte.
O vás a vašich pastieroch z RKC ,ktorí vás vedú do veľkého satanovho náboženstva,pod vládu antikrista je napísané :"slepí vodcovia slepých.Keď slepý vedie slepého ,obaja padnú do jamy."
PS: Keby ste boli slepí,nemali by ste hriechu,ale vy tvrdíte : "vidíme",preto váš hriech ostáva.
Dudko
Dobre, nebudem ti tu dávať súradnice z Biblie ktoré nám majú napovedať niečo o Cirkvi, aby ju každý hľadač mohol nájsť. To by ťa asi nepresvedčilo.
Dajme tomu že by som bol tvoj školopovinný synček, ktorého by si chcel priviesť k viere. Dúfam že by si mi radil podľa svojho najlepšieho svedomia, aby som aj ja našiel správnu cestu. Takže keby som chcel ísť do spoločenstva Cirkvi a do kostola, čo …More
Dobre, nebudem ti tu dávať súradnice z Biblie ktoré nám majú napovedať niečo o Cirkvi, aby ju každý hľadač mohol nájsť. To by ťa asi nepresvedčilo.
Dajme tomu že by som bol tvoj školopovinný synček, ktorého by si chcel priviesť k viere. Dúfam že by si mi radil podľa svojho najlepšieho svedomia, aby som aj ja našiel správnu cestu. Takže keby som chcel ísť do spoločenstva Cirkvi a do kostola, čo by si mi na to povedal? - Nemôžeme synak, ku týmto nikdy. Sú to zradcovia a odpadlíci, takže my pôjdeme inam. Lenže kam, ocino, neviem o nikom takom. Ale ja viem synak, poznám kňaza, ktorý je našim priateľom a s tamtými sa neráči. Ten nám dá Sviatosti, to je pravá Cirkev. Ale keby tam taký kňaz aj nebol, nuž nechodili by sme nikde a v Božích očiach by sme ostali ospravedlnení.
Dalo by sa s týmto príbehom stotožniť?
Dudko
Pavol IV
áno tak to cítim od začiatku, že v RKC som po svojej konverzii správne zakotvil. Lebo keď som uveril, najprv som s onou vierou bol sám, ale zakrátko som si zaumienil nájsť nejaké spoločenstvo kresťanov. Nevedel som ale kde mám ísť. Vonku som potom náhodou zbadal misijný plagát o jednom malom protestantskom spolku v našom meste, tak som tam s očakávaním išiel. Aké však bolo moje …More
Pavol IV
áno tak to cítim od začiatku, že v RKC som po svojej konverzii správne zakotvil. Lebo keď som uveril, najprv som s onou vierou bol sám, ale zakrátko som si zaumienil nájsť nejaké spoločenstvo kresťanov. Nevedel som ale kde mám ísť. Vonku som potom náhodou zbadal misijný plagát o jednom malom protestantskom spolku v našom meste, tak som tam s očakávaním išiel. Aké však bolo moje sklamanie, keď som tam pomerne rýchlo zbadal, že títo sa akosi neponášajú na Toho koho hľadám. A tak som od nich zarmútený odišiel. Ale stretol som jedného odvedľa, ktorý bol krišnovec a prehovoril som ho na kresťanstvo. On čochvíľu stretol mládežnícke spoločenstvo katolíkov, ku ktorým ma pozval chodiť a takto sme objavili RKC, ktorú milujeme.
Ak chceš ostať katolíkom, príliš sa nevŕtaj v internete, ale chodievaj k Sviatostiam a dôveruj... Lepšie miesto veru nikdy nenájdeš. 😊
Ladislav Bajza
Dudko,dudko :) "Ale ja viem synak, poznám kňaza, ktorý je našim priateľom a s tamtými sa neráči." Ty si ale farizej:) Čo to je "že sa neráči"???S kým? So svojimi predstavenými v cirkvi??? Čo to je potom za kňaza a za cirkev??? :)
Tomu tvojmu známemu kňazovi daj súradnice o poslušnosti predstaveným v cirkvi :)
Dudko
Veď nebuď taký tajnostkár, keď si povedal A - že treba odísť z RKC, mal by si povedať aj B - kde nájsť želané spoločenstvo Cirkvi. Alebo nemáš čo ponúknuť, nemáš schodné riešenie ani svoju cirkev a žiješ ako samorast? Prípadne máš osobné presvedčenie, ktoré tu nehodno zverejniť? Môžeš byť čokoľvek, RKC má dnes mnoho nepriateľov. Nechcem vyzvedať, je to tvoja vec. V tom prípade ale nie si …More
Veď nebuď taký tajnostkár, keď si povedal A - že treba odísť z RKC, mal by si povedať aj B - kde nájsť želané spoločenstvo Cirkvi. Alebo nemáš čo ponúknuť, nemáš schodné riešenie ani svoju cirkev a žiješ ako samorast? Prípadne máš osobné presvedčenie, ktoré tu nehodno zverejniť? Môžeš byť čokoľvek, RKC má dnes mnoho nepriateľov. Nechcem vyzvedať, je to tvoja vec. V tom prípade ale nie si dôveryhodný, iba čo kalíš vodu.
Katolík si nikdy neotvorí ústa proti RKC, podľa toho sa poznáme. A kto to robí, nie je náš.
Pavol IV
Peter(skala) Moje vyznanie viery: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí …More
Peter(skala) Moje vyznanie viery: Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.

Mily Peter a na zaklade tohto vyznania je povinny, kazdy veriaci krestan katolik, odmietnut vsetko, co je v rozpore s tymto vyznanim!
Inac sa budu nanho vzahovat slova Pisma:
6 Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. 7 Iného evanjelia však niet. To iba niektorí vás znepokojujú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali — nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz opakujem: Ak vám niekto zvestoval iné evanjelium namiesto toho, ktoré ste prijali — nech je prekliaty! (Gal.1;)
A inym evanieliom je to, co sa teraz presadzuje v RKC! Napr.: synkretizmus s pohanskymi nabozenstvami, klananie sa modlam, dokonca v chrame sv Petra, ekumenizmus, modernizmus, liberalizmus, relativizmus...atd!
Pavol IV
Dudko Ak chceš ostať katolíkom, príliš sa nevŕtaj v internete, ale chodievaj k Sviatostiam a dôveruj... Lepšie miesto veru nikdy nenájdeš. Ja sa nevrtam moc v internete, zato velmi rad citam Svete Pismo.
Mily Dusanko, vysvetli mi prosim, tieto verse Pisma, ako ich mam spravne chapat? : 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo …More
Dudko Ak chceš ostať katolíkom, príliš sa nevŕtaj v internete, ale chodievaj k Sviatostiam a dôveruj... Lepšie miesto veru nikdy nenájdeš. Ja sa nevrtam moc v internete, zato velmi rad citam Svete Pismo.
Mily Dusanko, vysvetli mi prosim, tieto verse Pisma, ako ich mam spravne chapat? : 14 Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! 15 Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! Aký podiel má veriaci s neveriacim?! 16 A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem 18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán."2.Kor;6;14-18.)
Vopred ti dakujem za odpoved.
Ladislav Bajza
Otázka pre všetkých : kto je tá neviestka z kap. 17Zj.sv Ján?
Dana22
re:L.Bajza

Nehraj sa tu na vykladača Sv. Písma.
Najskôr si pozorne prečítaj predhovor a vysvetlivky ku Zjaveniu sv. Jána.
Potom pochopíš o čo išlo a v akom časovom slede.
Nevytrhávaj z kontextu jednotlivé časti.
Zjavenie pochopíš,keď si ho prečítaš ako celok.
Ladislav Bajza
Dana22- ty a ostatní ste to určite urobili,tak napíšte kto je tá neviestka ,ozdobená presne ako štruktúra RKC a ktorá spolupracuje ,kolaboruje -SMILNI s vládcami zeme.
Dudko
Treba si nájsť inšpiráciu Jánovych slov v SZ a pochopíš.
Porovnaj napríklad Zjv.
23 svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!"
s Nah.
4 Pre množstvo smilstva smilnice očarujúcej krásy, znalej čarov, ktorá za svoje, …More
Treba si nájsť inšpiráciu Jánovych slov v SZ a pochopíš.
Porovnaj napríklad Zjv.
23 svetlo lampy ti už nezasvieti a neozve sa v tebe hlas ženícha a nevesty, lebo tvoji kupci boli veľmoži na zemi a tvoje čary zviedli všetky národy. 24 Našla sa v ňom krv prorokov a svätých a všetkých zavraždených na zemi!"
s Nah.
4 Pre množstvo smilstva smilnice očarujúcej krásy, znalej čarov, ktorá za svoje, smilstvo predávala národy a pokolenia za svoje čary.
Ladislav Bajza
Dudko- Veď namiesto tých uhýbacích manévrov napíšte priamo kto je tá neviestka z kap. 17! Vaša reč nech áno -áno ,nie - nie,keď ste kresťania!
Dudko
Ja som to tu už dávno napísal a dnes znovu. Chce to len dôvtip. Niektoré veci by ale mali byť pred ľuďmi skryté, aby nenarobili viac škody než osohu. Za smilnicu, čo má na rukách krv prorokov a kresťanov, sa treba modliť!
A ty napíš v akej si cirkvi, aby si nik nedomýšľal.
Ladislav Bajza
Dudko ,dudko :) Len vytáčky :) Ako hadi :) Podľa toho poznať akého máte ducha. Ani od protestantov nikto nedostane priamu odpoveď ,keď príde reč na ich bludy.
PS: som katolík a preto hájim predkoncilové učenie RKC !
Dudko
No dobre, a kde máš teda Sviatosti, cirkevné spoločenstvo ako aj autoritu?

Pavol IV
vyjsť z babylonu je neustála vyzva na naše obrátenie; nevidíš ten náboženský formalizmus a analfabetizmus, zosvetštenie veriacich? Keď sme katolíci všetci a nikto? Poznáš v susedstve či v práci niekoho so živou vierou? Pokiaľ áno, tak gratulujem!
Dana22
Bajza,iste,že som tak urobila.
Čítať vieš,uvažuj o tom.
JEŽIŠ KRISTUS nazval sv. cirkev svojou nevestou.
Neopustí ju až do skončenia sveta.
Keby si bol prečítal celé zjavenie sv. Jána,bol by si pomocou poznámok k textu zistil,o čo sa jedná.
Svätý Ján písal text niečo menej ako pred 2000 rokmi.
Dopredu píše o tom,čo sa bude diať.
A dejiny aj dosvedčujú,že sa tak stalo.
Ty si vytrhol vetu z celého …More
Bajza,iste,že som tak urobila.
Čítať vieš,uvažuj o tom.
JEŽIŠ KRISTUS nazval sv. cirkev svojou nevestou.
Neopustí ju až do skončenia sveta.
Keby si bol prečítal celé zjavenie sv. Jána,bol by si pomocou poznámok k textu zistil,o čo sa jedná.
Svätý Ján písal text niečo menej ako pred 2000 rokmi.
Dopredu píše o tom,čo sa bude diať.
A dejiny aj dosvedčujú,že sa tak stalo.
Ty si vytrhol vetu z celého kontextu a chceš špiniť to,čo je sväté.
Ak chceš diskutovať o niečom,najskôr si to naštuduj .