Stylita
3547

Boží slovo na den 19.9. A.D. 2022

Ježíš řekl zástupům: „Nikdo nerozsvítí svítilnu a nepřikryje ji nádobou ani ji nedá pod postel, ale postaví ji na podstavec, aby ti, kdo vcházejí …
Stylita
Svátek slaví sv. Januarius
Svatý Januarius se narodil kolem roku 270 v neapolské patricijské rodině. Byl vysvěcen na kněze a roku 302 se stal biskupem v jihoitalském Beneventu.
V letech 303–304, za Diocletianova pronásledování, byli zatčeni dva jáhnové, Sosius z Miseny a Proculus z Puteoli, spolu se dvěma laiky – Eutychem a Acuciem – a byli uvězněni v Cumách. Následujícího roku došlo ke …More
Svátek slaví sv. Januarius

Svatý Januarius se narodil kolem roku 270 v neapolské patricijské rodině. Byl vysvěcen na kněze a roku 302 se stal biskupem v jihoitalském Beneventu.
V letech 303–304, za Diocletianova pronásledování, byli zatčeni dva jáhnové, Sosius z Miseny a Proculus z Puteoli, spolu se dvěma laiky – Eutychem a Acuciem – a byli uvězněni v Cumách. Následujícího roku došlo ke změně v úřadu prokonzula Campanie a uvěznění křesťané byli propuštěni. Biskup Januarius se jim vydal vstříc a společně oslavili děkovnou bohoslužbu blízko Puteoli.
Tato událost vzbudila velkou pozornost a Januarius byl zatčen u Noly, když se se svými jáhny a dalšími křesťany vracel do Beneventa. Byl odsouzen k smrti a popraven v puteolském amfiteátru 19. září 305. S ním zemřeli také Sosius, Proculus, Eutychus, Acucius, Festus a Desiderius.
V neapolské katedrále je mezi ostatky svatého Januaria uchovávána také ampulka s jeho zaschlou krví. Několikrát do roka tato krev zkapalní a začne vířit, jako by byla právě prolita.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=9_19

Krev svatého Januaria zkapalněla v pondělí na mši v Neapoli, kde arcibiskup ostře odsoudil městskou „rakovinnou mafiánskou kulturu“.
Arcibiskup Domenico Battaglia z Neapole zvedl 19. září v neapolské katedrále ampulku s relikvií krve mučedníka-svatého ze třetího století a za výkřiků a jásotu odhalil zkapalnění
V neapolské tradici signalizuje nezkapalnění krve válku, hladomor, nemoci nebo jiné katastrofy. Údajný zázrak se obvykle vyskytuje až třikrát do roka: 19. září, svátek světce; první květnovou sobotu; a 16. prosince, výročí 1631 erupce nedalekého Vesuvu.
Neapolský arcibiskup ve své homilii varoval před redukováním úcty k městskému světci na pouhou pověru.
zdroj: Blood of St. Januarius liquefies in Naples on feast day
Stylita
Z denní liturgie
25. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, neodpírej prokázat dobrodiní, když je v tvé moci ho poskytnout. Neříkej bližnímu: „Teď jdi, pak přijď, až zítra ti dám“, když můžeš dát ihned. Nechystej zlo proti bližnímu, když s tebou v důvěře žije. S nikým se nehádej bez příčiny, když ti neudělal nic zlého. Nezáviď násilníkovi, žádný z …More
Z denní liturgie
25. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Můj synu, neodpírej prokázat dobrodiní, když je v tvé moci ho poskytnout. Neříkej bližnímu: „Teď jdi, pak přijď, až zítra ti dám“, když můžeš dát ihned. Nechystej zlo proti bližnímu, když s tebou v důvěře žije. S nikým se nehádej bez příčiny, když ti neudělal nic zlého. Nezáviď násilníkovi, žádný z jeho mravů nenásleduj, neboť zvrhlého člověka si Hospodin oškliví, ale se spravedlivými se důvěrně stýká. Na dům zločince vrhá Hospodin kletbu, příbytku spravedlivých však žehná. Rouhačům odplatí podle zásluhy, zato pokorným daruje přízeň. Moudří dosáhnou pocty, hlupáci však sklidí jen hanbu.
Pr 3,27-35

Žalm:
Spravedlivý bude, Pane, přebývat na tvé svaté hoře.

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.

Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.

Nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!
Zl 15

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Tak ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce. Aleluja.
Mt 5,16

Evangelium:
Lk 8,16-18