Boží slovo na den 7.8. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. …
Stylita
Kajetán de Thiene, zakladateľ rádu
Sviatok: 7. august
* október 1480 Vicenza, Taliansko
† 7. august 1547 Neapol, Taliansko
Atribúty: kniha, ľalia, dieťa Ježiš, srdce
Patrón: Neapola, Bavorov; theatínov a uchádzačov o zamestnanie; vzývaný proti moru
Kajetán v Padove vyštudoval právo a dostal miesto v pápežskej kúrii v Ríme. Tam sav roku 1516 stal kňazom. Venoval sa hlavne modlitbe a návšteve …More
Kajetán de Thiene, zakladateľ rádu
Sviatok: 7. august
* október 1480 Vicenza, Taliansko
† 7. august 1547 Neapol, Taliansko
Atribúty: kniha, ľalia, dieťa Ježiš, srdce
Patrón: Neapola, Bavorov; theatínov a uchádzačov o zamestnanie; vzývaný proti moru
Kajetán v Padove vyštudoval právo a dostal miesto v pápežskej kúrii v Ríme. Tam sav roku 1516 stal kňazom. Venoval sa hlavne modlitbe a návšteve nemocníc. S Jánom Petrom Caraffom založil v roku 1524 Kongregáciu rehoľných klerikov, so záväzkom žiť v chudobe a slúžiť náboženskému vzdelávaniu kňazov a ľudu. V roku 1527, keď drancujúci žoldnieri zničili v Ríme ich dom, odišli pokračovať v práci do Benátok. Kajetán zomrel v Neapole, v kláštore, ktorý sám založil.
více: www.zivotopisysvatych.sk/kajetan-de-thie…
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_05.htm

Vstupní antifona
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

Vstupní modlitba
Bože, štědrý dárce milosti,
ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_05.htm

Vstupní antifona
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

Vstupní modlitba
Bože, štědrý dárce milosti,
ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali.
Skrze tvého Syna...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Nahuma.
Hle, po horách přichází posel radosti, který zvěstuje pokoj! Slav, Judo, svoje slavnosti a splň svoje sliby. Zhoubce už nebude tebou procházet, docela je zničen. Neboť Hospodin obnoví důstojnost Jakuba jako důstojnost Izraele, protože pustošitelé je zpustošili, a zničili jejich odnože. Běda krvelačnému městu, celé je ve lži, plné je násilí, nepřestává loupit! Biče práskají, kola rachotí, pádí koně a drkotají vozy, jezdci na vzpínajících (se ořích), kmitají se meče a blýskají se kopí, množství zabitých, hromady mrtvol – není jim konce, klopýtá se přes mrtvá těla! Poházím tě výkaly, pohaním a postavím na pranýř. Každý, kdo tě spatří, prchne od tebe a řekne: „Veta je po Ninive! Kdo by se nad ním slitoval? Kde najdu ty, kdo by ho potěšili?“
Nah 2,1.3;3,1-3.6-7

Žalm:
Já usmrcuji a já oživuji.

Blízký je den jejich zkázy,
rychle přijde osud jim stanovený,
neboť Hospodin se ujme práva svého lidu,
smiluje se nad svými služebníky.

Podívejte se, že já, já to jsem,
není mimo mne boha,
já usmrcuji a já oživuji,
když udeřím, tak i uzdravuji!

Jestliže naostřím svůj blýskavý meč,
připraví-li se k právu má ruka,
pomstím se svým nepřátelům,
odplatím těm, kdo mě nenávidí.
Dt 32

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.
Mt 5,10

Evangelium:
Mt 16,24-28

Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, dary,
které jsou znamením toho,
že se ti s celým svým životem odevzdáváme;
posvěť je a přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě.
Srov. Mdr 16,20
Nebo:
Já jsem chléb života, praví Pán, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 6,35

Modlitba po přijímání
Bože, ty o nás stále pečuješ
a občerstvuješ nás chlebem života;
prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou,
abychom dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.
Theodorá-Máriá
😊 Vidím, že tě vždy téměř lajkuje ten co má ve znaku
zednářskou lilii. No vidíš! Oni už se netají, jsou
nazí, vidíme jim až na dno.U.S.C.A.E. - také
habsburk-latiník.
Stylita
Theodorá-Máriá
Nejde mi to načíst. Vím však ,že je to jeden ze symbolů
tajných spolků.
Právě tak jako kříž maltezských rytířů -