Boží slovo na den 27.6. A.D.2020

Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu (jeden) setník s prosbou: „Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ (Ježíš) mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“Setník však odpověděl: „…
Theodorá-Máriá
7 Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.
8 Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřenobible.patroni.cz/index.php

Hlavně nezáviďte, to je hloupé. 😇 Lež ta už je pro pekelníky.
Theodorá-Máriá
O ZÁHUBĚ VŠECH KTEŘÍ LŽIVĚ SVĚDČÍ

Jen si to přečtěte - jak nepřestanete lhát anděl od vás
odstoupí a ponechá vás ďáblu-otci lži. Bylo by vás
škoda- přátelé.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Žalozpěvů.
Zničil Hospodin bez milosti všechny Jakubovy příbytky, zbořil ve svém hněvu pevnosti judské dcery; srazil k zemi, zneuctil krále i jeho knížata. V nářku sedí na zemi starci siónské dcery; posypali své hlavy popelem, žínice mají okolo beder; k zemi svěsily hlavu jeruzalémské panny. Od slz mi …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/12_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Žalozpěvů.
Zničil Hospodin bez milosti všechny Jakubovy příbytky, zbořil ve svém hněvu pevnosti judské dcery; srazil k zemi, zneuctil krále i jeho knížata. V nářku sedí na zemi starci siónské dcery; posypali své hlavy popelem, žínice mají okolo beder; k zemi svěsily hlavu jeruzalémské panny. Od slz mi chřadnou oči, v mých útrobách to vře, má játra se vylévají na zem pro pohromu dcery mého lidu; hyne dítě i kojenec na prostranstvích města. K svým matkám volají: „Kde je chléb a víno?“ – když smrtí raněni hynou na prostranstvích města, když vydechují svou duši do klína svých matek. K čemu tě mám přirovnat, k čemu připodobnit, jeruzalémská dcero, kdo ti přispěje, aby tě potěšil, panno, siónská dcero? Jak moře veliká je tvá pohroma, kdo tě má zhojit? Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod, neodhalovali tvé nepravosti, aby změnili tvůj osud. Klamali tě výroky lži a podvodu. Volej – svým srdcem k Hospodinu, panno, siónská dcero! Ať jako potok tekou tvé slzy ve dne i v noci! Nedopřej si odpočinku, ať se neuklidní zřítelnice tvého oka! Nuže, naříkej v noci, na počátku každé hlídky, vylévej jako vodu své srdce před tváří Páně, pozdvihni k němu své ruce za život svých dětí, (které hynou hladem na rozích všech ulic).
Plac 2,2.10-14.18-19

Žalm:
Nezapomínej natrvalo na život svých chudých!

Proč jsi nás, Bože, nadobro zavrhl,
proč dýmá tvůj hněv proti ovcím, které paseš?
Pamatuj na svou obec, kterou sis kdysi získal,
na svůj kmen, který sis vykoupil do vlastnictví,
na horu Sión, kde ses usídlil.

Zaměř své kroky k dávným troskám:
nepřítel ve svatyni všechno zničil.
Tvoji protivníci hlučeli uvnitř tvého svatého místa,
své korouhve tam vztyčili na vítězství.

Jsou podobni těm, kdo v houštině mávají sekyrou,
hned širočinou a kladivem rozbíjejí všechny její brány.
Tvou svatyni vydali ohni,
až do základů znesvětili příbytek tvého jména.

Shlédni na svou smlouvu,
vždyť zákoutí země i pole plná jsou násilí.
Ať se ponížený nevrací zklamán,
ubohý a nuzný nechť chválí tvé jméno!
Zl 74

Evangelium:
Mt 8,5-17

Církevní kalendář:
sv. Cyril Alexandrijský
Cyrillus, ep. Alexandrin. et doctor Eccl
27. června, nezávazná památka
Postavení: patriarcha, učitel církve
Úmrtí: 444
Atributy: holubice, Panna Maria
Po získaném vzdělání odešel k mnichům na poušť, naučit se od nich i pravému ctnostnému životu. Stal se pak patriarchou alexandrijským v Egyptě. Vedl věroučný spor s Církví v Cařihradě, kde heretický patriarcha Nestorius popíral Marii jako Bohorodičku. Cyril byl neohroženým obráncem víry v Mariino božské mateřství a r.431 předsedal koncilu v Efezu, kde měl hlavní podíl na odsouzení nestoriánského bludu. Svými spisy se stal jedním z největších teologů a exegetů Východu.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod,

neodhalovali tvé nepravosti, aby změnili tvůj osud.

Klamali tě výroky lži a podvodu


Pravdu i když je neuhlazená,

pozná každý kdo ji hledá
. 😇
Jak to, že jste nepoznali , že vám hlásají falešné
Evangelium za které je ANATHEMA - PROKLETÍ.
Jak to že jste odmítly varování nad skutečností
nad kterou žasl sv. Jan ve Zjevení - že římská
církev je …More
Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod,

neodhalovali tvé nepravosti, aby změnili tvůj osud.

Klamali tě výroky lži a podvodu


Pravdu i když je neuhlazená,

pozná každý kdo ji hledá
. 😇
Jak to, že jste nepoznali , že vám hlásají falešné
Evangelium za které je ANATHEMA - PROKLETÍ.
Jak to že jste odmítly varování nad skutečností
nad kterou žasl sv. Jan ve Zjevení - že římská
církev je nevěstkou antikristažena zpitá krví mučedníků Kristových?
Jak to, že jste to nehledal srdcem i očima nestudovali jste
jeli to pravda?
Theodorá-Máriá
JAKÝ BŮH MLUVÍ ÚSTY HLAVY VATIKÁN-КАКОЙ БОГ ГОВОРИТ УСТАМИ ГЛАВЫ ВАТИКАНА

Jak je možné, že vás nezajímalo co ve vašem centru Vatikánu je postaveno-
kde váši papežové přijímají audience? Jak je to možné že jste nehledali
pravdu o těchto skutečnostech a nedělali závěry? COpak je to maličkost,
mít pro audience budovu ve tvaru zmije se vím všudy, jak to, že nevidíte
ty hady které jsou …More
JAKÝ BŮH MLUVÍ ÚSTY HLAVY VATIKÁN-КАКОЙ БОГ ГОВОРИТ УСТАМИ ГЛАВЫ ВАТИКАНА

Jak je možné, že vás nezajímalo co ve vašem centru Vatikánu je postaveno-
kde váši papežové přijímají audience? Jak je to možné že jste nehledali
pravdu o těchto skutečnostech a nedělali závěry? COpak je to maličkost,
mít pro audience budovu ve tvaru zmije se vím všudy, jak to, že nevidíte
ty hady které jsou tam zobrazeny?
Stylita
Církev je nevěsta Krista, ty z ní děláš nevěstku podle kázání bludařů od adventistů.
Kallistratos
Díky odpornému vystupování "Theodory" aj. si stále více uvědomuji, jak je důležité ctít a milovat Církev i lidi, jež nejsou bezchybní... Když vidím, jak se někdo stále v něčem patlá vč. samotné Glorie a neustále něco či někoho hanobí nebo se hanobit pokouší, tak o to zřetelnější a více vnímám, jak ve světle Bozim vyvstane bezmezná ubohost takového jednàní.🌄
Theodorá-Máriá
(sv. Pavel v listě Římanům)
Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdc…More
(sv. Pavel v listě Římanům)
Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.
Kallistratos
Byl jsem včera v Neratově v Orlických horách, předpokládám, že mnoho lidí ví, kdo je to P. Suchár a sdružení Neratov. Je to úžasně obnovený kostel a především služba v této osadě, která vdechla zcela nový život místu... Dovolím si vložit tento odkaz: zpravy.aktualne.cz/…/r~48e010021b361… V tom článku jsem našel bráchu mého spolužáka, který je farářem v jednom z uvedených kostelů a ani jsem …More
Byl jsem včera v Neratově v Orlických horách, předpokládám, že mnoho lidí ví, kdo je to P. Suchár a sdružení Neratov. Je to úžasně obnovený kostel a především služba v této osadě, která vdechla zcela nový život místu... Dovolím si vložit tento odkaz: zpravy.aktualne.cz/…/r~48e010021b361… V tom článku jsem našel bráchu mého spolužáka, který je farářem v jednom z uvedených kostelů a ani jsem nevěděl, jak je šikovný... Ten můj spolužák také chtěl na kněze, ale holt za komančů to nebylo až tak snadné... Rychle zapomínáme, jak byl dřívější režim omezující a paranoidní, nejen ve vztahu k Církvi.... Takže doporučuji vyrazit do Neratova v Orlických horách 😊 Církev je skutečně činná a Boží Duch je v ní přítomen... A nic na tom nezmění troll "Theodora" se svými bláboly jejíž pomlouvačné panožky zde jsou trpěny....