Clicks7

Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục,

là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là …More
là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội.
Nhưng, như Ðấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.

Saint Peter – Rubens, Peter Paul
Museo del Prado
Public domain