10:53
Katarzyna Szymon Ekstaza z dnia 24.08.1979 - mówą Dusze Czyśćcowe. Upadnij na kolana ludu czcią przejęty...More
Katarzyna Szymon Ekstaza z dnia 24.08.1979 - mówą Dusze Czyśćcowe.
Upadnij na kolana ludu czcią przejęty...
jacek2pp shares this
2K
ODDAJMY TERAZ GŁOS NASZYM BRACIOM I SIOSTROM W CZYŚĆCU.
lnlwalker
can somebody please translate or update a link for video with subtitles??? nerozumie wzsystko
myname
Jak pomagać duszom czyśćcowym?
Msza święta
Największy dar, jaki możemy ofiarować dla dusz w czyśćcu cierpiących, to Eucharystia, uczestnictwo w niej i przyjęcie Komunii Świętej w ich intencji. Dlaczego? Zauważmy, że podczas wszystkich nabożeństw i modlitw prywatnych to człowiek zwraca się do Boga, zaś w czasie Mszy św. sam Jezus Chrystus modli się do swego Ojca, składa Ofiarę ze swego życia. Msza …More
Jak pomagać duszom czyśćcowym?

Msza święta
Największy dar, jaki możemy ofiarować dla dusz w czyśćcu cierpiących, to Eucharystia, uczestnictwo w niej i przyjęcie Komunii Świętej w ich intencji. Dlaczego? Zauważmy, że podczas wszystkich nabożeństw i modlitw prywatnych to człowiek zwraca się do Boga, zaś w czasie Mszy św. sam Jezus Chrystus modli się do swego Ojca, składa Ofiarę ze swego życia. Msza św. staje się więc najskuteczniejszą modlitwą, w czasie której sam Jezus Chrystus przedstawia nasze prośby swojemu Ojcu, wyprasza potrzebne łaski dla naszego zbawienia, dla zbawienia drugich, a także miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących. Zamawiajmy często intencje mszalne za naszych drogich zmarłych. Tylko w taki sposób najlepiej możemy im pomóc!
modlitwy za zmarłych
Pomocą dla dusz czyśćcowych są wszelkie modlitwy zanoszone w ich intencji, również te najkrótsze, jak np. „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…”. Na szczególną uwagę zasługują Różaniec oraz droga krzyżowa.
odpusty za zmarłych
Nieocenioną pomocą dla dusz czyśćcowych są odpusty (darowanie przez Boga kary doczesnej za popełnione grzechy) ofiarowane w ich intencji.
jałmużna
Jest ona dobrowolną ofiarą składaną np. przy zamawianiu intencji mszalnej czy modlitw wypominkowych za zmarłych. Jest to nasz dobrowolny gest, uczynek miłosierdzia.
cierpienia, umartwienia, post
Zapomnianą, a wielką pomocą dla dusz czyśćcowych są cierpienia i umartwienia ofiarowane w ich intencji.
Msze święte gregoriańskie
Pod tym terminem rozumiemy odprawienie trzydziestu Mszy św. codziennie przez kolejne dni w intencji jednej osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu.
stanislawp
Kochana Kasia Szymon.
święta mistyczka i stygmatyczka polska z katowickiego...zwalczana przez fałszywych biskupów aż do dzisiaj...
myname
Kontakt mistyczny a kontakt okultystyczny z duszami.
Dotykając zagadnienia kontaktu z duszami czyśćcowymi należy stanowczo rozróżnić kontakt mistyczny od kontaktu okultystycznego, wróżbiarskiego. Czym innym jest możliwość, że dusza czyśćcowa może za zezwoleniem Bożym, prosić o wsparcie, modlitwę, Mszę św. czy cierpienie ofiarowane w jej intencji, a czym innym są seanse wywoływania duchów, czy …More
Kontakt mistyczny a kontakt okultystyczny z duszami.

Dotykając zagadnienia kontaktu z duszami czyśćcowymi należy stanowczo rozróżnić kontakt mistyczny od kontaktu okultystycznego, wróżbiarskiego. Czym innym jest możliwość, że dusza czyśćcowa może za zezwoleniem Bożym, prosić o wsparcie, modlitwę, Mszę św. czy cierpienie ofiarowane w jej intencji, a czym innym są seanse wywoływania duchów, czy próba przywoływania dusz zmarłych, czego Pismo św. kategorycznie zakazuje: „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by […] uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. […] Dochowasz pełnej wierności Panu Bogu swemu. Te narody, które ty wydziedziczysz słuchały wróżbitów i wywoływały umarłych, lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój” (Pwt 18,10-14; por. Kpł 19,31; 20,5). Kościół przez wszystkie wieki zabraniał surowo takich praktyk wiedząc, iż są chęcią panowania człowieka nad Bogiem oraz wprowadzają go w zgubny kontakt ze złym duchem (por. KKK 2116-2117). Księża egzorcyści ukazują dręczenia a także opętania, do których doszło po praktykach wróżbiarskich czy seansach wywoływania duchów.

Jeżeli Pan Bóg pozwala jakiejś duszy na kontakt z żyjącymi to nigdy nie odbywa się poprzez wróżby, gusła czy wywoływania. Osoby, którym te dusze same się ukazują, nigdy ich nie wywołują. Co więcej, kontakt z tymi duszami jest naznaczony krzyżem, cierpieniem i modlitwą ofiarowaną w ich intencji. Szatan, który jest „ojcem kłamstwa” (J 8,44) może podszywać się pod dusze osób zmarłych, stąd też konieczna jest najwyższa ostrożność w tych sprawach. Św. Katarzyna z Genui, św. S. Faustyna, św. O. Pio, Maria Simma czy inne osoby, które miały łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi nigdy ich nie wywoływały. Z dopustu Bożego dusze te mogły im się zjawiać i prosić o duchowe wsparcie.
jadwiska
MODLITWA
"OJCZE NASZ ZA ZMARŁYCH"

Gdy św.Mechtylda przyjęła Komunię Świętą w intencji zmarłych,pokazał się jej Chrystus Pan i rzekł:"Zmów za nich Ojcze Nasz".Poznała wówczas,że ma się modlić w specjalny sposób,a gdy tak się modliła,ujrzała nieprzeliczoną rzeszę dusz unoszących się do Nieba.(Apok. 1,21)
Ojcze nasz,który jesteś w Niebie.
Błagam Cię Niebieski Ojcze,wybacz duszom w czyśćcu …More
MODLITWA
"OJCZE NASZ ZA ZMARŁYCH"

Gdy św.Mechtylda przyjęła Komunię Świętą w intencji zmarłych,pokazał się jej Chrystus Pan i rzekł:"Zmów za nich Ojcze Nasz".Poznała wówczas,że ma się modlić w specjalny sposób,a gdy tak się modliła,ujrzała nieprzeliczoną rzeszę dusz unoszących się do Nieba.(Apok. 1,21)
Ojcze nasz,który jesteś w Niebie.
Błagam Cię Niebieski Ojcze,wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym to,że Ciebie,swego Pana i Ojca,któryś je przyjął łaskawie za Swoje dzieci,nie kochały i nie dawały Ci należnej czci,lecz przez grzechy wypędziły Cię ze swych serc,w których chciałeś na zawsze zamieszkać.Na przebłaganie za te winy ofiaruje Ci ową miłość i uwielbienie,jakie Ci zawsze oddawał w czasie swego ziemskiego życia Twój Jednorodzony Syn.Ofiaruję Ci również wszystkie dzieła przebłagalne i zadośćuczynienia,którymi Jezus przebłagał Cię za grzechy ludzkości i odkupił ją.Amen.
Święć się Imię Twoje.
Z głębi serca błagam Cie,o Najlepszy Ojcze,przebacz duszom w czyśćcu cierpiącym to,iż nie zawsze czciły Twoje Najświętsze Imię,lecz często go nadużywały i przez swe grzeszne życie stały się niegodne Imienia Chrystusowego.jako wynagrodzenie za te grzechy,ofiaruję Ci ową cześć,jaką okazywał Twemu Imieniu Twój Umiłowany Syn tu na ziemi przez swoje prace i bolesne konanie.Amen.
Przyjdź Królestwo Twoje
Błagam Cie,o Najlepszy Ojcze,wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym,iż nie zawsze z całego serca pragnęły i z całą gorliwością szukały Twojego Królestwa,w którym jedynie zawarty jest prawdziwy Pokój i wieczna Radość.Jako zadośćuczynienie za tę ich obojętność w szukaniu dobra,ofiaruję Ci owo święte pragnienie Twego Syna,który chciał,aby i one stały sie uczestnikami Jego Królestwa.Amen.
Bądź Wola Twoja,jako Niebie,tak i na ziemi
Błagam Cię,o Najlepszy Ojcze,wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym,że swoją wole nie zawsze chciały podporządkować Twojej Woli i nie zawsze usiłowały ją wypełnić,ale często żyły i postępowały według swojej własnej woli.Za to ich nieposłuszeństwo ofiaruję Ci owo całkowite zjednoczenie Najśw.Serca Twojego Syna z Twoją Najśw.Wolą i tę najgłębszą pokorę z jaką On Sam był Ci posłuszny aż do Swojej śmierci na krzyżu.Amen.
Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj.
Błagam Cię,o Najlepszy Ojcze,wybacz duszom w czyśćcu cierpiącym,iż Najśw.Sakrament Ołtarza przyjmowały często bez gorącego pragnienia,bez najgłębszej czci i miłości,a może nawet niegodnie i że może przyjmowanie Tego Sakramentu zaniedbywały.Za te ich grzechy ofiaruję Ci całą świętość i uwielbienie Jezusa Chrystusa,Twojego Syna,a także Jego żarliwą miłość z jaką nam to największe Dobro ofiarował.Amen.
I odpuść nam nasze winy,jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom.

Błagam Cię, o Najlepszy Ojcze,daruj duszom w czyśćcu cierpiącym wszystkie ich grzechy,szczególnie zas uwolnij ich dusze obciążone siedmioma grzechami głównymi,nade wszystko te,które swych wrogów nie miłowały i przebaczyć im nie chciały.Jako zadośćuczynienie za te ich grzechy ofiaruję Ci owa modlitwę pełną miłości,jaką za swoich wrogów wznosił na Krzyżu Twój Umiłowany Syn.Amen.
I nie wódź nas na pokuszenie.
Błagam Cię,o Najlepszy Ojcze,przebacz duszom w czyśćcu cierpiącym,że często nie walczyły z pokusami i namiętnościami ale ulegały duchowi i pożądliwościom ciała.Za te ich rozliczne grzechy ofiaruję Ci owo chwalebne Zwycięstwo Jezusa Chrystusa,jakim pokonał cały świat.Ofiaruję Ci też Jego Święte życie,Jego prace i cierpienia,Jego mękę i śmierć na Krzyżu.Amen.

Ale nas zbaw ode złego
i od wszystkich kar,a przez zasługi Twego Umiłowanego Syna doprowadź te dusze i nas samych do Królestwa Wiecznej Radości,którą jesteś Ty Sam Ojcze.Amen.
************************
Ojcze Przedwieczny,
Który z miłości do dusz wydałes na śmierć Syna Swego Jedynego,błagamy Cię przez Jego Krew i zasługi,oraz przebite Serce Jego,zmiłuj się nad całym światem i przebacz wszystkie grzechy,które ludzie popełniają.Przyjmij pokorne wynagrodzenie,które ofiarują Ci dusze wybrane.Złącz je z zasługami Twego Boskiego Syna,aby ich wszystkie czyny miały wielka skuteczność.Ojcze Przedwieczny!Zmiłuj sie nad duszami...póki jest jeszcze Czas Twojego Miłosierdzia.
MocniWwierze333
Modlitwa św. Gertrudy
(uwalnia z czyśćca 1000 dusz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi na całym świecie dzisiaj odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu …More
Modlitwa św. Gertrudy
(uwalnia z czyśćca 1000 dusz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi na całym świecie dzisiaj odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen.
tagina
fr.pavus
chlop liczyl, ale sie przeliczyl 🤗
tagina
A moze zamiast tak dyskutowac bezowocnie troche poczytac ? na Glorii jest w czym wybierac
Wyniki poszukiwania ‘czysciec’, 1 - 50 z około 57More
A moze zamiast tak dyskutowac bezowocnie troche poczytac ? na Glorii jest w czym wybierac

Wyniki poszukiwania ‘czysciec’, 1 - 50 z około 57
jozef1807
,,Stefanek,, — 2012-11-12 09:13:03:
Niestety i w czyśćcu jest ostatni krąg w którym dusze odbywające kary nie mają pewności że nie zostaną strącone do piekła -gdy nikt się za nie nie będzie modlił.
Fałszywy prorok który to głosił, nie należał do Kościoła Katolickiego, bo Ten inaczej naucza.
,,Stefanek,,
Niestety i w czyśćcu jest ostatni krąg w którym dusze odbywające kary nie mają pewności że nie zostaną strącone do piekła -gdy nikt się za nie nie będzie modlił.