Boží slovo na den 26.7. A.D.2020

Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je …
Dana22
preposlané: Subject: Their ultimate target is the Church!

Their ultimate target is NOT the police!
It is the Catholic Church!!


Revolutionists are trying to reduce the presence of the police not only so that they can hold entire cities hostage… they want to make it easier to attack the Church!

If you’ve been paying attention to the news for the last month or so, you know why our research …More
preposlané: Subject: Their ultimate target is the Church!

Their ultimate target is NOT the police!
It is the Catholic Church!!


Revolutionists are trying to reduce the presence of the police not only so that they can hold entire cities hostage… they want to make it easier to attack the Church!

If you’ve been paying attention to the news for the last month or so, you know why our research and reports are so important. We exposed 8 grantees of the USCCB’s Catholic Campaign for Human Development (CCHD) last month who were calling for the defunding of the police, one of which actually chanted “Death to the racist pigs!

This month, we found 8 more ... and what’s happened since our first report? Crime has skyrocketed in those areas where legislators gave in to the demands and defunded police departments and reduced their police presence.

This is what we reported earlier this month (see link to report below):

After bowing to the demands of CCHD-funded community organizing groups to defund police departments, Los Angeles, Chicago, and New York City suffered a massive increase in violent crimes.
Despite the fact that the USCCB rushed to denounce racism and police brutality shortly after the death of George Floyd, the USCCB has yet to respond to this report.
To date, 16 organizations – RECEIVING FUNDING FROM CATHOLIC BISHOPS – have been caught promoting revolution, violence and looting – AND THE DISSOLUTION OF POLICE DEPARTMENTS!

Think about what that means for a moment!

Without the police, who will protect churches and Mass-attending Catholics from vandals, thieves, and murderers?

Monitoring, investigating, and reporting this kind of activity takes a lot of time and attention to detail, which is why you are so vital to the Lepanto Institute’s mission! Without your support, we can’t keep you informed or call our bishops to account for the subversive activities of organizations receiving money from them!

A heartfelt gift of $35, $55, or even $100 today will go a long way to ensuring we can continue to research and report to you what is being done with Catholic money!

In just the last 2 weeks, there has been a massive surge of violence against the Catholic Church. Here are a few examples:

On July 11, a statue of the Blessed Virgin Mary was decapitated at St. Stephen Catholic Church in Chattanooga, TN.
That same day, the statue of Our Lady outside Cathedral Prepatory School in Queens, NY was spray painted with the word “idol.”
On July 12, a man drove a minivan into Queen of Peace Catholic Church Ocala, FL, and set it on fire.
On July 14, a statue of the Sacred Heart was tagged with the words “Rise Up” and “#BLM,” meaning “Black Lives Matter.”
On July 17, St. Joseph Catholic Church in New Haven, CT was vandalized with satanic symbols.

For anyone who has studied the history of Marxist, Socialist, and Communist revolutions, this is not at all a surprise, even if this fact is lost on our bishops.

Some of them have even repeated the lie that Black Lives Matter is only seeking justice for wrongs against black Americans. We have to stop this lie in its tracks.

Black Lives Matter is a racist and Marxist group that is full of hatred for everything Marxists have always hated: Peace, Lawful Order, Freedom, and Faith.

I have no intention of sitting this battle out, and I know you feel the same way.

With your generous contribution of $35, $55, or $100 – or even an amazing $1,000 – we are able to continue exposing the bishops’ support for these violent groups.

Why?

Because every Marxist revolution not only leads to blood in the streets, it always leads to attacks on Christian Faith. No one should be surprised when a prominent Black Lives Matter organizer tweets villainous things, as Sean King did recently:

"Yes. All murals and stained glass windows of white Jesus, and his European mother, and their white friends should also come down. . . They are a gross form of white supremacy. Created as tools of oppression. Racist propaganda.”

Now, alongside dozens of lives lost, hundreds of cops injured in riots or killed in ambushes, we’ve witnessing dozens of attacks on Churches, Catholic statues, and our faith.

Our reports are a first line of defense against this revolution—we expose the financiers and planners behind it!

And until our shepherds stand up and not only denounce this villainy, but cut off all such groups from CCHD funding, we will not be silent.

Please help us today with a donation of $50, $100, $200, or even more today, so that we can continue to hold the bishops accountable for funding enemies of life and the Church.

This is no time to take off the pressure. Every human life matters, and dividing us by race plays right into the hands of the violent revolutionaries and iconoclasts.

Thank you for standing with us at this crucial moment in our nation’s and our beloved Church’s history.

As always, please pray for the Church, for our bishops and priests, and for Lepanto's mission as we continue to unearth the truth and "restore all things to Christ." (Col. 1:20)

Christus Vincit!

PS – Please give what you can today. Every donation helps – no matter the amount. Thank you for your prayerful support!

July 14 report: Violence Erupts as More Catholic-Funded Groups Call for Defunding of Police.
Dana22
USA-správy z bojiska

Preklad textu od Lepanto Institute bol robený cez translator.

Ich konečným cieľom NIE je polícia!
Je to katolícka cirkev !!

Revolucionári sa snažia obmedziť prítomnosť polície nielen preto, aby dokázali zadržať celé mestá ako rukojemníkov ... chcú uľahčiť útok na Cirkev!

Ak ste venovali pozornosť správam za posledný mesiac, viete, prečo sú naše výskumy a správy také …More
USA-správy z bojiska

Preklad textu od Lepanto Institute bol robený cez translator.

Ich konečným cieľom NIE je polícia!
Je to katolícka cirkev !!

Revolucionári sa snažia obmedziť prítomnosť polície nielen preto, aby dokázali zadržať celé mestá ako rukojemníkov ... chcú uľahčiť útok na Cirkev!

Ak ste venovali pozornosť správam za posledný mesiac, viete, prečo sú naše výskumy a správy také dôležité. Minulý mesiac sme odhalili 8 granentov katolíckej kampane za ľudský rozvoj USCCB (CCHD), ktorí požadovali vrátenie polície, pričom jeden z nich skandoval „Smrť rasistickým ošípaným!“

Tento mesiac sme našli ďalších 8 ... a čo sa stalo od našej prvej správy? V oblastiach, v ktorých zákonodarcovia ustúpili požiadavkám a obmedzili policajné útvary a znížili ich prítomnosť na polícii, sa rozšíril zločin.

Toto sme uviedli začiatkom tohto mesiaca (pozri odkaz na správu nižšie):

Po tom, čo sa uklonili požiadavkám komunitných organizačných skupín financovaných CCHD na oddelenie policajných útvarov, došlo v Los Angeles, Chicagu a New Yorku k masívnemu nárastu násilných trestných činov.
Napriek skutočnosti, že USCCB sa ponáhľal odsúdiť rasizmus a policajnú brutalitu krátko po smrti Georga Floyda, USCCB ešte musí na túto správu reagovať.
K dnešnému dňu bolo chytených 16 organizácií - PRIJÍMAJÚCE FINANCOVANIE Z KATOLICKÝCH BISHOPS - propagujúce revolúciu, násilie a rabovanie - A ROZDELENIE POLITICKÝCH ODDELENÍ!

Premýšľajte o tom, čo to znamená na chvíľu!

Kto bude bez polície chrániť cirkvi a omšu navštevujúcich katolíkov pred vandalom, zlodejmi a vrahmi?

Monitorovanie, vyšetrovanie a podávanie správ o tomto druhu činnosti si vyžaduje veľa času a pozornosti k detailom, a preto ste pre misiu Lepanto Institute tak dôležití! Bez vašej podpory vás nemôžeme informovať ani zavolať našim biskupom, aby zodpovedali za podvratné činnosti organizácií, ktoré od nich dostávajú peniaze!

Úprimný darček dnes 35 dolárov, 55 dolárov, alebo dokonca 100 dolárov, pôjde dlhú cestu, aby sme zaistili, že môžeme pokračovať vo výskume a podávať vám správy o tom, čo sa deje s katolíckymi peniazmi!

Len za posledné 2 týždne došlo k obrovskému nárastu násilia voči katolíckej cirkvi. Tu je niekoľko príkladov:

11. júla bola socha blahoslavenej Panny Márie dekapitovaná v katolíckom kostole sv. Štefana v Chattanooga v štáte TN.
V ten istý deň bola na nástennej maľbe socha Panny Márie mimo katedrálnej predškolskej katedrály v Queensu natretá slovom „idol“.
12. júla zaviedol človek minivana do katolíckej cirkvi Kráľovnej pokoja Ocala, FL, a zapálil ho.
14. júla bola socha Najsvätejšieho srdca označená slovami „Povstať“ a „#BLM“, čo znamená „Čierne životy“.
17. júla bol katolícky kostol sv. Jozefa v New Haven vandalmi satanskými symbolmi.

Pre každého, kto študoval históriu marxistických, socialistických a komunistických revolúcií, to vôbec neprekvapuje, aj keď sa táto skutočnosť stratí na našich biskupoch.

Niektorí z nich dokonca zopakovali lož, že spoločnosť Black Lives Matter hľadá spravodlivosť len proti čiernym Američanom. Musíme zastaviť túto lož v jej stopách.

Black Lives Matter je rasistická a marxistická skupina, ktorá je plná nenávisti za všetko, čo marxisti vždy nenávideli: mier, zákonný poriadok, sloboda a viera.

Nemám v úmysle zasadiť túto bitku a viem, že sa cítite rovnako.

S vaším veľkorysým príspevkom vo výške 35, 55 alebo 100 dolárov - alebo dokonca úžasných 1 000 dolárov - sme schopní naďalej vystavovať biskupskú podporu týmto násilným skupinám.

Prečo?

Pretože každá marxistická revolúcia vedie nielen k krvi v uliciach, vždy vedie k útokom na kresťanskú vieru. Nikto by nemal byť prekvapený, keď prominentný organizátor Black Lives Matter uväzní nevšedné veci, ako to nedávno urobil Sean King:

„Áno. Všetky nástenné maľby a vitráže z bieleho Ježiša a jeho európskej matky a ich bielych priateľov by tiež mali zostúpiť ... Sú to brutálna forma bielej nadvlády. Vytvorené ako nástroje útlaku. Rasistická propaganda.“

Teraz, keď prišli o život desiatky životov, stovky policajtov zranených pri nepokojoch alebo zabitých v zálohe, sme svedkami desiatok útokov na cirkvi, katolícke sochy a našu vieru.

Naše správy sú prvou obrannou líniou proti tejto revolúcii - vystavujeme finančníkov a plánovačov za ňou!

A kým sa naši pastieri postavia a nielenže túto nevinnosť neodsúdia, ale odrezajú všetky takéto skupiny od financovania ČCHD, nebudeme mlčať.

Pomôžte nám dnes darom vo výške 50, 100, 200, 200 dolárov alebo ešte dnes, aby sme mohli biskupov naďalej zodpovedať za financovanie nepriateľov života a Cirkvi.

Teraz nie je čas na zníženie tlaku. Každý ľudský život je dôležitý a rozdelenie nás rasou priamo do rúk násilných revolucionárov a ikonoklastov.

Ďakujeme, že ste s nami v tomto rozhodujúcom okamihu v histórii nášho národa a našej milovanej Cirkvi.

Ako vždy sa prosím modlite za Cirkev, za našich biskupov a kňazov a za Lepantovo poslanie, ako pokračujeme
Dana22
Copyright © 2020 Lepanto Institute, All rights reserved.
Thank you for signing up for our newsletter.

Our mailing address is:

Lepanto Institute
Stylita
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_00.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_00.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z první knihy Královské.
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát.“ Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak početným lidem?“ Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle – splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane.“
1Kral 3,5.7-12

Žalm:
Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!

Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine,
že budu střežit tvá slova.
Lepší je pro mě zákon tvých úst
než tisíce ve zlatě a stříbře.

Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
jak jsi slíbil svému služebníku.
Ať se mi dostane tvého slitování, abych byl živ,
neboť tvůj zákon je mé potěšení.

Proto miluji tvé předpisy
více než zlato, než ryzí zlato.
Proto jsem si vyvolil všechna tvá nařízení,
nenávidím každou falešnou cestu.

Podivuhodná jsou tvá přikázání,
proto je zachovává má duše.
Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.
Zl 119(118)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
Rim 8,28-30

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.
srov. Mt 11,25

Evangelium:
Mt 13,44-52

Modlitba nad dary
Z toho, co jsme od tebe dostali, Bože,
přinášíme ti tyto dary;
přijmi je od nás a dej,
ať naše trvalá spolupráce s milostí,
kterou přijímáme od tebe,
posvěcuje naše jednání
a přivede nás do věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Žl 103,2
Nebo:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Mt 5,7-8

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou utrpení tvého Syna,
Ježíše Krista;
dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Církevní kalendář:
sv. Jáchym a Anna
Ioachim et Anna
26. července, památka
Postavení: rodiče P. Marie
Úmrtí: s. I.
Patron: Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole; také se k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod; jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, čeledíni, krejčí i krajkáři. Oba jsou vzorem především pro všechny prarodiče.
Atributy: pro Jáchyma:beránek, dítě, holubice, koš, Panna Maria pro Annu: Panna Maria a dítě Ježíš
Z těchto svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista.
více: catholica.cz

O nalezení relikvií svaté Anny, matky Panny Marie, babičky Ježíši Krista
modlitba.sk