Stylita
7334

Boží slovo na den 21.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají …
Martina Bohumila Lutherová
První zákon svobody= Neoplácet zlo zlem 😇
To je znamení, že jsi již duch , žiješ Svatým DUchem. 😇
Stylita
Svátek slaví sv. Alois Gonzaga
Urozený mladík Alois Gonzaga měl před sebou nejlepší vyhlídky. Pocházel z markraběcího rodu, jako prvorozený syn mohl očekávat slibné dědictví spolu se vznešeným titulem, dostalo se mu vynikajícího vzdělání a služby na dvoře jednoho z nejmocnějších králů své doby.
Vzdor všemu zdravému rozumu – řekli bychom dnes – všechny tyto úžasné příležitosti zahodil a vstoupil …More
Svátek slaví sv. Alois Gonzaga

Urozený mladík Alois Gonzaga měl před sebou nejlepší vyhlídky. Pocházel z markraběcího rodu, jako prvorozený syn mohl očekávat slibné dědictví spolu se vznešeným titulem, dostalo se mu vynikajícího vzdělání a služby na dvoře jednoho z nejmocnějších králů své doby.
Vzdor všemu zdravému rozumu – řekli bychom dnes – všechny tyto úžasné příležitosti zahodil a vstoupil do jezuitského noviciátu v Římě. Zde se spolu s dalšími spolubratry až do úmoru věnoval péči o nemocné za morové epidemie. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat – při ošetřování nemocných se nakazil a 21. června 1591 zemřel. Bylo mu pouhých 23 let.
Zpackaný život? Naopak!

zdroj: proglas.cz/svatek/?date=6_21
Martina Bohumila Lutherová
12 `Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena´
13 a `vykročte jistým krokem´, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.
Je nejvyšší čas vyjít z Nevěstky Babylonské 😲More
12 `Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena´
13 a `vykročte jistým krokem´, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.

Je nejvyšší čas vyjít z Nevěstky Babylonské 😲
Hanka Kraská
Pán JEŽIŠ v uliciach Oxfordu
JESUS ON THE STREETS OF OXFORDMore
Pán JEŽIŠ v uliciach Oxfordu

JESUS ON THE STREETS OF OXFORD
One more comment from Hanka Kraská
Hanka Kraská
Boží Syn,Kráľ Zeme a Vesmíru,patrí do ulíc našich miest.
Poľsko
CORPUS CHRISTI in GDANSK 2022.
Nemecko
Fronleichnam 2022: Prozession in Bayrischzell
Amerika
Archdiocese of St. Louis Corpus Christi Procession June 2022
Archdiocese of St. Louis Corpus Christi Procession June 2022
Corpus Christi - June 19, 2022More
Boží Syn,Kráľ Zeme a Vesmíru,patrí do ulíc našich miest.

Poľsko
CORPUS CHRISTI in GDANSK 2022.

Nemecko

Fronleichnam 2022: Prozession in Bayrischzell

Amerika
Archdiocese of St. Louis Corpus Christi Procession June 2022

Archdiocese of St. Louis Corpus Christi Procession June 2022

Corpus Christi - June 19, 2022
Stylita
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Senacherib, asyrský král, poslal k Ezechiášovi posly se vzkazem: „Tak řekněte judskému králi Ezechiášovi: Ať tě neklame tvůj Bůh důvěrou, že Jeruzalém nepadne do moci asyrského krále! Vždyť jsi přece slyšel, co učinili asyrští králové všem zemím, které vyvrátili, a ty bys měl vyváznout?“ Když tedy vzal …More
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Senacherib, asyrský král, poslal k Ezechiášovi posly se vzkazem: „Tak řekněte judskému králi Ezechiášovi: Ať tě neklame tvůj Bůh důvěrou, že Jeruzalém nepadne do moci asyrského krále! Vždyť jsi přece slyšel, co učinili asyrští králové všem zemím, které vyvrátili, a ty bys měl vyváznout?“ Když tedy vzal Ezechiáš list z ruky poslů a přečetl ho, vstoupil do Hospodinova domu, rozvinul ho před Hospodinem a modlil se k Hospodinu: „Hospodine, Izraelův Bože, který trůníš nad cheruby, ty jediný jsi Bůh všech království země, tys učinil nebe i zemi. Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš! Otevři, Hospodine, své oči a viz! Slyš všechna Senacheribova slova, která vzkázal, aby se rouhal živému Bohu. Ano, je pravda, Hospodine, že asyrští králové zpustošili všechny národy a jejich země. Hodili jejich bohy do ohně, neboť to nebyli bohové, ale výtvor lidských rukou, dřevo a kámen. Proto je mohli zničit. Nyní však, Hospodine, náš Bože, vysvoboď nás z jeho ruky, ať poznají všechna království země, že jedině ty, Hospodine, jsi Bůh!“ Izaiáš, syn Amosův, vzkázal Ezechiášovi: „Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Slyšel jsem, cos mi ve své modlitbě říkal o asyrském králi Senacheribovi. Toto mluví Hospodin proti němu: Pohrdá tebou a posmívá se ti panenská dcera Siónu, za tebou pokyvuje hlavou dcera Jeruzaléma. – Vyrazí totiž z Jeruzaléma zbytek, co se zachránilo ze siónské hory. Způsobí to horlivost Hospodina zástupů. Proto tak praví Hospodin o asyrském králi: `Nevejde do tohoto města, nevstřelí tam ani šípem, nezaútočí naň štítem, ani ho neobklíčí náspem. Vrátí se cestou, kterou přišel, a nevejde do tohoto města – praví Hospodin. Ochráním toto město a vysvobodím ho kvůli sobě a kvůli svému služebníku Davidovi.'„ V té noci vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském ležení sto osmdesát pět tisíc (mužů). Asyrský král Senacherib odtáhl, odešel, vrátil se a zůstal v Ninive.
2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36

Žalm:
Bůh dává věčné trvání svému městu.

Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály
v městě našeho Boha.
Jeho svatá hora, ten slavný pahorek,
je radostí celé země.

Hora Sión, to tajemné sídlo Boží,
je městem velikého krále.
Bůh se ukázal v jejích pevnostech
jako jistá ochrana.

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství
ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála
sahá až na konec země.
Tvá pravice oplývá spravedlností.
Zl 48

Evangelium:
Mt 7,6.12-14