Clicks821
Victory

Jak zvítězit nad smrtí (4. část)

Ve čtyřech článcích vám předkládáme rozbor na aktuální téma covid-19 a současná vakcína:
1) Z pozice Boží autority ke covidu-19 a nové vakcinaci
2) Démon smrti chce vakcinací usmrtit vaše děti i vás
3) Krátká diagnóza hluboké krize v církvi
4) Jak zvítězit nad smrtí


Byzantský katolický patriarchát, hlas volajícího na poušti, chrání základní pravdy křesťanské víry před herezemi a vybízí odpadlou hierarchii k opuštění cesty lži a smrti – tedy k pokání. Apostatický Vatikán a některé biskupské konference s duchem apostaze prosazují nové, nebezpečné vakcíny, proto jsme povinni před touto hrozbou otevřeně varovat.

Pohled solidní vědy na novou vakcínu:

1) mění lidský genom, a to je zločin proti lidskému rodu jako takovému.

2) má sloužit ke kontrole a ovládání člověka, a to je novodobá forma otroctví. Člověk se stává jakýmsi médiem, které může být jako nástroj zneužito ke konání i největších zločinů.

Z hlediska přirozeného je nová vakcína nehumánní a zločinná.

Jaký je Boží pohled?

Potvrzuje přirozený pohled, a navíc ho doplňuje duchovní dimenzí. Člověka, který příjme cejch šelmy, tedy čip, čeká po smrti ohnivé jezero (Zj 19,20). A to je vážná věc! Tu už nejde jen o život časný, ale jde o život věčný. BKP vás proto varuje, abyste se za žádnou cenu nedostali na cestu etapovité vakcinace, ale raději přinesli třeba i mimořádně velké oběti. Pokud uděláte první chybný krok a přijmete první vakcínu, i kdyby ještě byla nezávadná, dostanete se pod vládu mechanismu a pak už těžko odmítnete další a další vakcíny, které vám budou vnucovány. Řeknete A, musíte říct B, pak musíte říct C a pak už je cesta zpět nemožná.

1. varianta: Pokud přijmete vakcínu, vyvolá choroby, vředy, jak varuje Písmo, a nakonec přijde redukce čili smrt. Ta je v plánu vakcinačního programu. Co je ale nejhorší – po fyzické smrti následuje věčná smrt v ohnivém jezeře.

2. varianta: Pokud odmítnete „dobrovolnou“ vakcínu, nastanou perzekuce, které mohou zapříčinit i mučednickou smrt. Po smrti vás ale čeká koruna věčné slávy. Rozhodnete-li se pro tuto druhou variantu, uchráníte se navíc před chorobami, které jsou s vakcinací spojeny i od nejtragičtějšího důsledku, který vakcinace nese, a to od ohnivého jezera.

Situace, do které jsme se nyní dostali, má své hlubší kořeny už v 60. letech minulého století. Tehdy nastala invaze okultismu, pohanství, technická a kulturní revoluce, a hlavně duchovní zlom na II. vatikánském koncilu. Církev přestala být sloupem pravdy a tzv. aggiornamentem se otevřela světu. Tento proces záměny pravdy za lež, dobra za zlo, spravedlnosti za bezpráví, pokračoval systematickou demoralizací s cílem rozbití rodiny, legalizace zločinnosti pedofilie, homosexualismu... a vyvrcholil masovým zneužíváním vakcín. Organizovaná zločinnost šla oficiální cestou přes mezinárodní instituce a začala měnit zákonodárství, zneužívat vědu, techniku i zdravotnictví s cílem postupné genocidy. Všechno bylo skryté, etapovité, takže se lidé nebyli schopni bránit, a protože se nebránili, zlo získalo pozice a dnes už je genocida řízena bez jakýchkoliv překážek pod rouškou péče o zdraví a lidská práva.

Bůh ale chce, abychom byli zachráněni! Šiřte osvětu, postavte se na odpor, odmítněte vakcínu, sjednoťte se, zúčastňujte se manifestací a nevěřte mainstreamu, protože lže.

Každý člověk zemře. Dnes ale násilný tlak k redukční vakcinaci proti covidu-19, která má snížit populaci o 6 miliard. Kdo vakcíny přijme, postupně ho usmrtí. Kdo je odmítne, bude perzekvován a může být i násilně usmrcen, a to i jako mučedník. Takže se smrtí dnes musí člověk, ať starý či mladý, reálně počítat. Proto je třeba vědět, jak se na smrt připravit, protože smrtí tvá existence nekončí, na ní závisí celá věčnost!

Co máme dělat, abychom získali život věčný?

Nejdůležitější podmínkou spásy duše je tzv. dokonalá lítost. Co to znamená? Dvě věci: 1) přiznat si před sebou i před Bohem zlo, které jsem vykonal ve svém životě, 2) uvěřit, že Bůh dal za mě i za moje hříchy svého Syna, který za mě, na odpuštění mých hříchů, prolil svou krev na Golgotě. Podmínkou spásy je uvěřit v Boží lásku, tedy v Boží odpuštění, které má jednu podmínku, a tou je pokání.

Jak máme konkrétně v momentu smrti dělat? Tehdy máme opakovat jméno Ježíšovo, hebrejsky Jehošua. V Něm je naše spása: „Kdo by vzýval Boží jméno, bude spasen“ (viz Ř 10,9). Můžeš si představit Krista na kříži, Jeho pět ran, a do každé rány opakuj modlitbu dokonalé lítosti: „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Při umírání se člověk není schopen koncentrovat ani na krátkou modlitbu, stačí proto jen úpěnlivě, aspoň myšlenkou, opakovat svaté jméno „Jehošua“. V tom jménu budeš spasen. Toto je nejúčinnější lék proti věčné smrti. Je třeba to vědět. Jenže některý člověk může umírat při autonehodě či náhlém neštěstí. Proto je potřeba nespoléhat na poslední moment. Je třeba už dnes vyčlenit konkrétní čas k této krátké modlitbě, která skýtá jistotu spásy, takže se člověk nemusí bát smrti. Z žalmu vychází církevní tradice 7× za den se obracet k Bohu. Ideální je výše zmíněnou modlitbu dokonalé lítosti, spojenou s Božím jménem, opakovat ráno při vstávání, kolem 9, 12, kolem 15, 18, kolem 21 a těsně před spánkem. Nemůžeš riskovat, že to nejdůležitější budeš znát jen teoreticky a zanedbáš zakořenění dokonalé lítosti ve své duši. Znamenalo by to nebezpečí, že na tento lék zapomeneš a nepoužiješ ho v momentu, kdy se bude definitivně rozhodovat o tvém věčném životě či smrti.

Ideální je v dnešní době intenzivního duchovního boje přijmout do denního řádu aspoň jednu stabilní hodinu komunikace s Bohem. Dej Bohu tento slib. Můžeš během této hodiny věnovat menší úsek času čtení Písma svatého anebo životů svatých a mučedníků. Uvádíme krátký úryvek životopisu sv. Marka a Marceliána:

„V době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána byli dva bratři, Marek a Marcelián, pro víru zajati a vězněni. Dali jim 30 dní na rozmyšlenou. Jejich matka za nimi přiběhla a hořekovala: „Slitujte se nade mnou, svou matkou, která jsem vás vychovala, a nevydávejte se svévolně na smrt.“ Též otec naříkal: „Moji synové, doufal jsem, že vy pochováte mě a nyní já mám pochovat vás? Podrobte se císařově vůli, abych neviděl téct vaši krev.“ Manželky obou bratrů přišly s dětmi v náručí a plakaly: „Co bude s námi, co bude s těmito nemluvňátky, komu budou patřit naše domy? Ó, ukrutní manželé! Opouštíte nás, své manželky a děti, a sami se vydáváte katům!“ Oba vězni se takto octli v hrozném duševním zápase a už už ochabovali. V pravý čas přišel do věznice plukovník Šebestián, který byl tajným křesťanem, a napomínal vězně, aby vytrvali ve víře. Příbuzným pak pověděl: „Nepřemlouvejte tyto Kristovy bojovníky. Nenuťte je, aby si více vážili časného života než života věčného. Pamatujte, že krátkým utrpením můžeme získat radost věčnou!“ Bratři zůstali pevní a oba šli na smrt. Šebestián je brzy v přijetí mučednické koruny následoval. Bylo to 20. ledna roku 288.

Největší hodnota je věčný život. Musíme proto počítat s tím, že nás o něj bude chtít ďábel okrást. Bude nás chtít oklamat, abychom fatálně nebezpečnou vakcinaci spojenou s čipizací přijali jako něco zcela normálního, a tím ztratili věčný život. Člověk se rád vyhne problémům, a nechce si připustit, že se tím dostane do daleko větších problémů, které jsou pak už neřešitelné. Proto je tak důležitá každodenní modlitba, udržuje nás v pravdě a v bdělosti, abychom nepodlehli systému lži.

Písmo říká, že víra je to, co přemáhá svět. Víra v Ježíše Krista přemáhá smrt! On řekl: „Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít“ (J 11,25).

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

28. 12. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Odebírat aktuální informace od BKP


vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3