Stano Kobella
397

Čas človeka prichádza ku koncu

28. decembra 2021 - od sestry Barbory

Písmo: Žalm 23: PÁN je môj pastier; nebudem mať nedostatku. 2 Pasie ma na zelených pasienkoch; vodí ma popri tichých vodách. 3 Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravodlivosti pre Svoje meno. 4 Aj keby som išiel dolinou tieňa smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. 5 Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom pomazávaš bohate moju hlavu; môj pohár preteká. 6 Áno, len dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome PÁNOVOM dlhé časy.

Slovo Pánovo z 28. 12. 2021: Dcéra, rozprávaj k zástupu: pokračujem vidieť ohavnosti bez pokánia. Pomazal som Mojich hovorcov s extra olejom a umiestnil ich medzi národmi. Vkladám Moje slová do ich úst. Stoja kričiac na vrchoch striech a Moje slová dopadajú na hluché uši. Rozsudok bol vyslovený nad Zemou. Mnohí budú kráčať v údolí tieňa smrti a nebudú sa báť žiadneho zla, lebo Ja som s nimi. Stránka v kalendári človeka sa obracia. V prichádzajúcich mesiacoch človek uvidí smrť, pohromu, deštrukciu a temnotu. Človek uvidí pokračovanie moru (pliagy). Lídri národov sa nepokorili a nevolajú ku Mne, namiesto toho pracujú až do noci so Šelmou, ktorá zakrátko príde. Satan oslepil svet voči Mojej pravde. Teraz je čas obliecť si plnú Božiu zbroj. Cesta bola uvoľnená predo Mnou. Čas človeka prichádza ku koncu.

anglicky: Daughter speak to the multitude: I continue to see the abominations without true repentance. I have anointed my mouth pieces with extra oil and placed them throughout the nations. I put my words in their mouths. They have been standing on the rooftops shouting and my words have fallen on deaf ears. Judgement has been spoken over the earth. Many shall walk in the valley of the shadow of death and fear no evil for I am with them. Mans calendar page turns. In the coming months man will see death, disaster, destruction and darkness. Man will see the plague continue. The nations leaders have not humbled themselves and called on me, instead they work into the night with the Beast who is to come. Satan has blinded the world to my truth. Now is the time to put on the full armour of God. The path has been cleared before me. Mans time comes to an end.

youtube.com/watch?v=3lOJhXbItls

444prophecynews.com/mans-time-come-to-an-end-barbara-francis/

pomegranatesandchains.com/…es-to-an-end-barbara-francis-godshealer7-12-27-21/

Svet vo vojne, Izrael podvedený... Babylon (USA) zničené - z 18. júla 2015 - od brata Daniela

Zjavenie 18:9.10.19.20: "9 A budú plakať za ním a kvíliť budú nad ním králi zeme, ktorí s ním smilnili a rozkošili v buji, keď budú vidieť dym jeho požiaru 10 stojac zďaleka pre bázeň jeho múk a budú hovoriť: Beda, beda, veľké mesto, to silné mesto Babylon, že v jednej hodine prišiel jeho súd. ... 19 A sypali prach na svoje hlavy a kričali, plakali, žialili a hovorili: Beda, beda, to veľké mesto, v ktorom zbohatli všetci, ktorí mali lode na mori, z jeho drahocennosti, že tak v jednej hodine spustlo! 20 Veseľ sa nad ním nebo, i vy svätí a apoštoli a proroci, pretože Boh vykonal váš súd na ňom."

Neuťahuje žiaľ svoje zovretie na neodpúšťajúcich? Tí, ktorí rozprávajú pravdu, odhalia zlo. Otvor svoje oči, lebo včerajší sen sa stane zajtrajšou realitou. Rozprávaj teraz, synu človeka, odkry pohromu národov. Či Babylonská neviestka nezvádza nehodných? To čo nebolo požehnané, bude prekliate. Mnohí mocní muži padnú mečom ľsti. Rozprávaj teraz, synu človeka, rozprávaj o národoch Babylonu. Zrazím dole tých, ktorí sa odvracajú od pravdy. Tam kde bol predtým pokoj, bude vojna. Tí čo boli požehnaní, budú teraz zakliati. Kde bola hojnosť, tam bude spustošenie. Videl som na vlastné oči ich ohavnosti proti Mne. Dokonca teraz sa mužovia vojny pripravujú na svoje ničenie. Posilním ich proti tebe. Pokorím pyšných a pozdvihnem svoju ruku proti tejto zlej generácii. Prebuď sa ó Izrael, lebo tvoji priatelia sa obrátili proti tebe. Semená rebélie sú zasievané a prinesú trpké ovocie.


youtube.com/watch?v=ApOL8IF8Wsg

Proroctvo o posledných časoch pre Rusko, EÚ a USA. 28. novembra 2021
Public domain