Stylita
8515

Boží slovo na den 16.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Mt 10,17-22
obr. kamenování sv. Štěpána, křesťanského prvomučedníka
Učeník Pánov
Český svätec Ján Nepomucký je oddávna veľmi uctievaný aj na Slovensku. Malé kaplnky, sochy pri mostoch a kostoly jemu zasvätené to dosvedčujú.
Stylita
Dnes je svátek sv. Jana Nepomuckého

…Bože, tys z něho učinil druhého Jana Křtitele;
jeden i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon:
jeden nahlas odsoudil královu nešlechetnost,
druhý i tím, že mlčel;
jeden káral porušení manželské věrnosti,
druhý hájil neporušitelnost zpovědního tajemství;
jeden mučednickou korunou dovršil církev starozákonní,
druhý církev Zákona nového ozdobil novou …More
Dnes je svátek sv. Jana Nepomuckého

…Bože, tys z něho učinil druhého Jana Křtitele;
jeden i druhý statečně hlásali před mocnými tvůj zákon:
jeden nahlas odsoudil královu nešlechetnost,
druhý i tím, že mlčel;
jeden káral porušení manželské věrnosti,
druhý hájil neporušitelnost zpovědního tajemství;
jeden mučednickou korunou dovršil církev starozákonní,
druhý církev Zákona nového ozdobil novou svatozáří.
Jak slavné je toto společenství jména, zápasu i vítězství,
jak podivuhodná je tvá moc ve tvých svatých,
jak je veliké jejich svědectví o tvém Kristu…

(z mešní preface svátku sv. Jana Nepomuckého)
Martina Bohumila Lutherová
Ježíš řekl svým apoštolům: „ Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům.

Nebojte se vydat svědectví svou myslí, svým slovem, životním příkladem:
OTÁZKA PRO KAŽDÉHO NEJEN KŘESŤANA
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Rim 8,31b-39

Žalm:
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
Nebo: Aleluja.

Více než mám vlasů na hlavě,
je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
silnější než mé kosti
jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.

Nechť nejsou kvůli mně zklamáni,
kdo doufají v tebe, Pane,
nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje,
kdo hledají tebe, Bože Izraeli!
Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.

Vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,
vytáhni mě z hluboké vody!
Písní budu slavit Boží jméno,
velebit je budu zpěvem chvály.
Zl 69(68)

Evangelium:
Mt 10,17-22
Martina Bohumila Lutherová
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí?

Všechno otázky naší osobní VÍRY v Pána Boha.
Martina Bohumila Lutherová
To není stále se odvolávat na jiné, na tzv. sv. otce,
na papeže, na svaté, na kněze, biskupa....
Vše záleží na osobním vztahu k Bohu, na lásce k němu

plněním přikázání.....Láska je vztah -
U.S.C.A.E.
Následujíce Otce

„Následujíce svaté Otce“… Takovými slovy se v Církvi prvních století začínala dogmatická pojednání. Chalcedonské vyznání začíná přesně těmito slovy. Rozhodnutí VII. ekumenického sněmu o svatých ikonách začíná rozvedenější verzí uvedeného výroku: „Následujíce božsky inspirované učení svatých Otců a Tradici katholické Církve…“. Didaskalia (nauka) sv. Otců byla a je formálním a …More
Následujíce Otce

„Následujíce svaté Otce“… Takovými slovy se v Církvi prvních století začínala dogmatická pojednání. Chalcedonské vyznání začíná přesně těmito slovy. Rozhodnutí VII. ekumenického sněmu o svatých ikonách začíná rozvedenější verzí uvedeného výroku: „Následujíce božsky inspirované učení svatých Otců a Tradici katholické Církve…“. Didaskalia (nauka) sv. Otců byla a je formálním a normativním rámcem, ke kterému se v Pravoslaví vždy odkazovalo.

o. Georges Florovsky: O patristické tradici - Orthodoxia Christiana

---

že si z toho vyvinuli svojho druhu Sola Scriptura čiže samovýklad to už je vec druhá
U.S.C.A.E.
majú u mňa plus že zachovali tieto slová nedotknuté aj keď sú vlastne proti nim a za nás

Následujíce božsky inspirované učení svatých Otců a Tradici katholické Církve 😊