Clicks751
olinka
1
"Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytok. "Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytokMore
"Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytok.

"Deviatnik k sv. Jozefovi", aby našla sv. Rodina príbytok
Public domain
olinka
8. DEŇ
Patrón umierajúcich

ÚVAHA

Svätý Jozef ako hlava svätej Rodiny umieral podľa tradície v prítomnosti Ježiša a Márie. Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil náležité životné podmienky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo.
Nemožno pochybovať , že Ježiš a Mária prechovávali úctu a lásku k svojmu živiteľovi. O to viac ho svojou starostlivosťou …More
8. DEŇ
Patrón umierajúcich

ÚVAHA

Svätý Jozef ako hlava svätej Rodiny umieral podľa tradície v prítomnosti Ježiša a Márie. Celý život sa staral o ich bezpečnosť. Namáhal sa, aby im zaistil náležité životné podmienky. Svoje povinnosti hlavy rodiny plnil svedomito a poctivo.
Nemožno pochybovať , že Ježiš a Mária prechovávali úctu a lásku k svojmu živiteľovi. O to viac ho svojou starostlivosťou zahŕňali v závere jeho pozemskej púte. Aký bezpečný sa musel vtedy cítiť svätý Jozef, keď mohol pri svojom smrteľnom lôžku vidieť tieto dve najsvätejšie Osoby!
Zverme všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho života, umierajúcich, a tiež hodinu svojej smrti orodovaniu svätého Jozefa, patróna šťastne umierajúcich.

MODLITBA DEVIATNIKA

Svätý Jozef, ktorý si pozemský život zakončil na rukách Ježiša a Márie, vypros nám trvalú lásku k Bohu do konca nášho pozemského putovania, a spolu s Ježišom a Máriou príď pre nás v poslednej hodine nášho života, aby sme mohli šťastne vojsť do kráľovstva svetla a pokoja.
Zverujeme ti všetkých, ktorí sa blížia ku koncu svojho pozemského putovania. Nech šťastne odídu z tohto sveta v prítomnosti Ježiša, Márie i teba, svätý Jozef – patrón umierajúcich!

Litánie k svätému Jozefovi
(Pre súkromnú pobožnosť)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária - oroduj za nás.

Svätý Jozef - oroduj za nás.

Preslávny potomok Dávidov - oroduj za nás.

Svetlo patriarchov - oroduj za nás.

Ženích Božej Rodičky - oroduj za nás.

Šľachetný strážca Panny - oroduj za nás.

Pestún Božieho Syna - oroduj za nás.

Starostlivý ochranca Kristov - oroduj za nás.

Hlava slávnej Rodiny - oroduj za nás.

Jozef najspravodlivejší - oroduj za nás.

Jozef najčistejší - oroduj za nás.

Jozef najmúdrejší - oroduj za nás.

Jozef najmocnejší - oroduj za nás.

Jozef najposlušnejší - oroduj za nás.

Jozef najvernejší - oroduj za nás.

Zrkadlo trpezlivosti - oroduj za nás.

Milovník chudoby - oroduj za nás.

Príklad robotníkov - oroduj za nás.

Ozdoba domáceho života - oroduj za nás.

Ochranca panien - oroduj za nás.

Opora rodín - oroduj za nás.

Útecha ubiedených - oroduj za nás.

Nádej chorých - oroduj za nás.

Patrón umierajúcich - oroduj za nás.

Postrach zlých duchov - oroduj za nás.

Ochranca svätej Cirkvi - oroduj za nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Ustanovil ho za pána svojho domu.

R: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích Panny Márie, každý deň pros za nás samého Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote viedli víťazný boj a po smrti prijali od Neho víťaznú korunu.

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Otče náš.
Zdravas Mária.

Svätý Jozef, patrón umierajúcich, oroduj za nás!
🙏 🙏