21:50
ZakochanywBiblii
22
Świadectwo miłości i wiary (Wj 7, 1-2) Miłość, wiara i posłuszeństwo. Bo z jednej strony katolicy mają tendencję do powiedzenia, że w Nowym Przymierzu liczy się tylko miłość, z drugiej strony …More
Świadectwo miłości i wiary (Wj 7, 1-2)

Miłość, wiara i posłuszeństwo. Bo z jednej strony katolicy mają tendencję do powiedzenia, że w Nowym Przymierzu liczy się tylko miłość, z drugiej strony protestanci kładą raczej nacisk na wiarę. Oba poglądy są prawdziwe pod warunkiem, że rozumiemy te wyrażenia w ich biblijnym sensie. Bo w potocznym rozumieniu, miłość jest uczuciem bliżej nieokreślonym, a wiara jest bliżej nieokreśloną deklaracją słowną. W biblijnym rozumieniu, miłość jest posłuszeństwem Prawu Bożemu, a wiara objawia się na zewnątrz właśnie posłuszeństwem Prawu Bożemu.
Jeżeli kochamy Jezusa, kochamy Słowo wcielone, kochamy Słowo Boże. Jeżeli wierzymy w każde Słowo, które wyszło z ust Jezusa, wówczas nasza miłość do Jezusa i nasza wiara w Jego Słowo powinny skutkować naszym posłuszeństwem Słowu Bożemu. W szczególności Prawo Boże jest Słowem Bożym objawionym Mojżeszowi i wiernie przekazanym nam w Piśmie Świętym, tak jak to potwierdził Jezus w swoim kazaniu na Górze (Mt 5, 18).
Jezus przez całe swoje ziemskie życie żebrał naszej miłości. W jaki sposób uczniowie Jezusa mogą odwzajemniać Jego miłość? Poprzez przestrzeganie Jego Prawa - w ten sposób uczniowie dają świadectwo miłości i wiary: przyjmują Jezusa jako swojego Pana, to znaczy jako swojego Prawodawcy i Sędziego. Samo wyrażenie “Królestwo Boże” zakłada, że istnieje Król, który rządzi swoim królestwem za pośrednictwem Prawa. Król jest Panem w tym sensie, że ustanawia i przekazuje Prawo. Wiara w Jezusa, przyjęcie Jezusa jako swojego Pana, prowadzi do posłuszeństwa Prawu Bożemu. Tak samo miłość do Jezusa wyraża się posłuszeństwem Jego Prawu.
W Nowym Przymierzu Stare Prawo, Prawo Mojżeszowe, jest wypisane w naszym sercu i wypełnione przez nas z miłością dzieci Bożych, którzy opierają się wyłącznie na Jego łasce. Taki jest właśnie owoc Ducha Świętego.
Widzimy więc, że istnieje nierozerwalny związek między Jezusem (Słowem Wcielonym) i Prawem Mojżeszowym (które jest Słowem Bożym). Nasza miłość i nasza wiara do Jezusa prowadzą nas do przyjęcia Go jako naszego osobistego Pana i Króla. W praktyce objawia się to tym, że przyjmujemy Jego Prawo jako swoje - w miłości, w wolności, w Duchu i w Prawdzie. Jeżeli ktoś nie stara się wypełniać w swoim życiu usłyszanego Słowa Bożego, to oznacza, że nie wierzy. W liście do Rzymian święty Paweł pisze o „posłuszeństwie wierze” (Rz 1, 5; 16, 26) a Jakub pisze: Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. (Jk 2, 18)
Uczynki o których mówi Jakub to wypełnianie micwot, czyli przestrzeganie Prawa Mojżeszowego. Ale jeszcze lepiej widać związek między wiarą i posłuszeństwem w następującym wersecie z Ewangelii Jana: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie jest posłuszny Synowi, nie doświadczy życia, ale gniew Boży pozostaje nad nim. (J 3, 36, tłumaczenie ekumeniczne)
Czyli ten, kto nie jest posłuszny Słowu Bożemu udowadnia, że nie wierzy. Posłuszeństwo nikogo nie zbawia – wiara zbawia, ale wiara prowadzi do posłuszeństwa Prawu Bożemu, w miłości, w wolności, w radości, w Duchu i w Prawdzie. Bo wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 17).
Kto ma Ducha Świętego, ten chodzi Bożymi ścieżkami, ten kroczy za Jezusem, który sam doskonale przestrzegał całe Prawo Mojżeszowe:
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. (1 J 3, 24)
Czyli miłość nie jest czystym uczuciem, owocuje posłuszeństwem Prawu Bożemu. Posłuszeństwo nikogo nie zbawia, ale jest materialnym owocem żywej wiary, nadziei i miłości.
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (J 14, 15)
Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. (2 J 1, 6)
Dzieci Boże znajdują radość i szczęście w wypełnianiu Bożych przykazań.

To była dość długa wycieczka na temat pojęć miłości, wiary i posłuszeństwa. Jako podsumowanie można powiedzieć, że:
1. Kto miłuje Jezusa, ten miłuje Słowo Boże.
2. Kto miłuje Słowo Boże, miłuje Prawo Boże.
3. Kto miłuje i wierzy w Boże Prawo je wypełnia, na wzór Jezusa.
Jesteśmy zaproszeni do wiary w to, że Słowo Boże jest Prawdą, Drogą, Życiem i Światłem. Całe Słowo Boże jest Prawdą. Prawda jest wieczna, nie przemija i nie może być przez nikogo zniesiona. Kto wierzy w Jezusa wierzy w całe Słowo Boże. Taka osoba nie przebiera w Bożych przykazaniach i żadnego nie umniejsza.
Miłować Boga i bliźniego – to jest streszczenie całego Prawa. Ale w jaki sposób mamy miłować? W sposób opisany w Prawie Bożym, w Prawie Mojżeszowym. Nie każdy z nas może być pięknym mówcą jak Aaron, ale każdy z nas może świadczyć o swojej wierze i miłości do Boga wcielając we własne życie Prawo Boże, idąc za przykładem Jezusa, naszego mistrza i nauczyciela: w taki sposób będziemy chodzić Jego drogami i Jego śladami.