Stylita
19393

Boží slovo na den 21.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: `Služebník není víc než jeho pán.' Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.“
Jan 15,18-21
Učeník Pánov
Z Poľského národo vzišlo veľa úžasných svätcov. Sv.Andrej Bobola je jedným z nich😇
Stylita
Svátek slaví sv. Ondřej Bobola

Ondřej Bobola se narodil roku 1590 v Sandomierzském vojvodství v Polsku. Vstoupil do jezuitského řádu a byl vysvěcen na kněze. Působil jako misionář na Litvě, kde se zasazoval především o jednotu pravoslavných křesťanů s katolickou církví – tzv. brest-litevská unie byla podepsána roku 1596. Setkal se s úspěchy, které však vzbudily nenávist odpůrců unie. Roku 1657 …More
Svátek slaví sv. Ondřej Bobola

Ondřej Bobola se narodil roku 1590 v Sandomierzském vojvodství v Polsku. Vstoupil do jezuitského řádu a byl vysvěcen na kněze. Působil jako misionář na Litvě, kde se zasazoval především o jednotu pravoslavných křesťanů s katolickou církví – tzv. brest-litevská unie byla podepsána roku 1596. Setkal se s úspěchy, které však vzbudily nenávist odpůrců unie. Roku 1657 byl přepaden, zajat a umučen. Svatořečen byl přesně tři staletí po své smrti, roku 1957.

Sv. Ondřej (Andrzej) Bobola
U.S.C.A.E.
ešte keď ho kozáci sekali mečmi volal zachráňte sa a stante sa Katolíkmi a odpúšťal im
U.S.C.A.E.
žalmy sú repetetívna forma modlitby a náš Pán Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade modlitbu opakoval takže tá pohanská mnohovravnosť má iný zmysel ako odsúdenie modlitby Ruženca však modlitba Ruženca sa nie náhodou nazýva aj Mariánsky žaltár

tá mnohovravnosť ale ukážkovo sedí na charizmatické predvádzanie sa
Hanka Kraská
Nancy Pelosiová – Wikipédia
Nancy Patricia D'Alesandrová Pelosiová (* 26. marec 1940, Baltimore, Maryland, USA) je americká demokratická politička, od roku 1987 členka
Snemovne reprezentantov Kongresu USA a od roku 2019 predsedníčka snemovne reprezentantov Kongresu ako prvý znovuzvolený predseda od roku 1955.[1]
Hlási sa ku katolíkom.Pre jej urputné presadzovanie potratov jej arci…More
Nancy Pelosiová – Wikipédia
Nancy Patricia D'Alesandrová Pelosiová (* 26. marec 1940, Baltimore, Maryland, USA) je americká demokratická politička, od roku 1987 členka
Snemovne reprezentantov Kongresu USA a od roku 2019 predsedníčka snemovne reprezentantov Kongresu ako prvý znovuzvolený predseda od roku 1955.[1]
Hlási sa ku katolíkom.Pre jej urputné presadzovanie potratov jej arcibiskup zakázal pristupovať ku sv. prijímaniu.

Brian Burch -- CatholicVote

Vážený priateľ CV,
Toto rozhodnutie si vyžadovalo skutočnú odvahu

Pred chvíľou arcibiskup hovorkyne Nancy Pelosiovej – arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca – oznámil, že vydal interdikt, ktorý jej zakazuje prijímať Eucharistiu kvôli jej verejnému a pretrvávajúcemu aktivizmu v prospech potratov.

Mám podozrenie, že si možno myslíte: už bolo načase

Toto oznámenie je nepochybne vítané. A predsa v konečnom dôsledku nejde o politiku alebo tresty.
Ide o pokánie, poslušnosť a zodpovednosť každého katolíka (vrátane nás!), ale najmä tých, ktorí sú vo vedúcich alebo prominentných zákonodarných funkciách, aby podporovali nadčasové učenie viery, ktoré vyznávame.

UVAŽTE: Cirkevné právo to vyžaduje. Kánon 915 Kódexu kánonického práva jasne hovorí: „K svätému prijímaniu nemajú byť pripustení tí, ktorí boli exkomunikovaní alebo zakázaní po uložení alebo vyhlásení trestu a iní, ktorí tvrdohlavo zotrvávajú v zjavnom ťažkom hriechu

Arcibiskup Cordileone nemal na výber. Nepochybujem o tom, že čin arcibiskupa Cordileoneho nebol podniknutý ľahkovážne. Vo svojom verejnom vyhlásení cituje svoje vlastné opakované pokusy osloviť kalifornského demokrata. Odmietla odpovedať. A samozrejme, odkedy uniklo rozhodnutie Dobbs, zdvojnásobila takmer dve desaťročia verejnej, neochvejnej podpory potratov, pričom opakovane citovala svoju katolícku vieru. FAKT: Každý pastier Cirkvi dostal vážnu zodpovednosť učiť, spravovať a posväcovať. Zákony Cirkvi sú jasné. Tento čin Pelosiho arcibiskupa má byť liečivý – nie pomstychtivý. Má ju pozvať k pokániu, aby sa mohla vrátiť do plného spoločenstva s Cirkvou.
Stylita
DESET SLOV O LÁSCE
SVATÝ APOŠTOL JAN THEOLOG

1. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a …More
DESET SLOV O LÁSCE
SVATÝ APOŠTOL JAN THEOLOG

1. Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: `Poznal jsem ho´, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.
(1. Jan 2, 1 - 6)

2. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.
(1. Jan 3, 1 - 2)

3. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska? Děti moje, nemilujme slovem, ani jazykem, ale skutkem a pravdou.
(1. Jan 3, 16 - 18)

4. Milovaní, milujme jedni druhé, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
(1. Jan 4, 7 - 8 )

5. V tom je zjevena láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho. V tom je láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého oběť slitování za hříchy naše. Nejmilejší, poněvadž tak miloval nás Bůh, i my máme jedni druhé milovat.
(1. Jan 4, 9 - 11)

6. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
(1. Jan 4, 16 - 18 )

7. Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
(1. Jan 4, 20 - 21)

8. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé. A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, abyste v něm chodili.
(2. Jan 1, 5 - 6)

9. Nejmilejší, věrně jednáš, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu.
(3. Jan 1, 5 – 8 )

10. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, trvá na věky.
(1. Jan 2, 15 - 17)
Martina Bohumila Lutherová
n á d h e r a 😇
...V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
U.S.C.A.E.
otrocký strach mosaizmu zaháňa strach z urážky Boha
Martina Bohumila Lutherová
To asi víš ty pokud to prožíváš, nerozumím tomu.
U.S.C.A.E.
strach nezmizne len sa má druh strachu premeniť báť sa zo správneho dôvodu kto sa tak nebojí ako sa má je si sebou istý
Martina Bohumila Lutherová
Mike zase si nad Boží Slovo....víš to je jen
pro ty který m to bylo řečeno, ostatní tomu
nerozumí a proto si to musí vykládat........
U.S.C.A.E.
ale ale Biblia na x miestach hovorí o strachu z Boha a Boh sám seba nepoprie aký to má byť strach naznačujú prvé dve slová Modlitby ktorú nám zanechal Boh Syn

židia sa strašne až otrocky báli poruším nejaký rituál nevedomo a Boh je otrokár oni sa nebáli že zrania Božiu Lásku toto je ten správny druh strachu
U.S.C.A.E.
v islame je 99 mien pre Boha jedno tam ale nie je a to Otec toto uvažovanie v tom falošnom náboženstve pretrváva ten neužitočný strach ktorý v konečnom dôsledku vedie do pekla ale to vedie aj drzo nemať žiaden strach na štýl smelo ver a ešte smelšie hreš
Učeník Pánov
Strach pred Bohom a bázeň pred Bohom. Kto je v Kristovi, nemá strach, má bázeň.
U.S.C.A.E.
"bázeň" v Krátkom slovníku slovenského jazyka - Slovnik.sk

Význam slova „ bázeň ” v Krátkom slovníku slovenského jazyka
bázeň -zne ž. kniž. strach, obava, tieseň: cítiť b.;
náb. b. Božia, b. voči Bohu úcta a láska k Bohu

dokonca aj strach pred peklom je užitočný aby zapálil záujem o zmenu života
Učeník Pánov
“Bázeň voči Bohu - úcta a láska k Bohu.”
Presne vystihnuté. Boh je pre kresťana Abba - Ocko. Toto židia nepoznali. Božiu lásku nám zjavil Ježiš. Boh nás miloval skôr ako my Boha. Miloval nás ešte ako hriešnikov, keď sme o ňom nepočuli. Bezpodmienečnú, Otcovskú, nepochopiteľnú lásku, môžeme ju prijať, alebo odmietnuť. Boh nám slobodu neberie.
apredsasatoci
Ak by Židia nemilovali Boha, ako tvrdiš, po zostupeni JK do šeolu, bol by prázdny.
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to syn židovky, která se přidala k víře, a pohanského otce. Protože měl u bratří v Lystře a v Ikóniu dobrou pověst, chtěl si ho Pavel vzít s sebou na cesty. Z ohledu na tamější židy ho obřezal, protože všichni věděli, že jeho otec byl pohan. Cestou pak ve …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to syn židovky, která se přidala k víře, a pohanského otce. Protože měl u bratří v Lystře a v Ikóniu dobrou pověst, chtěl si ho Pavel vzít s sebou na cesty. Z ohledu na tamější židy ho obřezal, protože všichni věděli, že jeho otec byl pohan. Cestou pak ve všech městech, kudy procházeli, sdělovali ta ustanovení, o kterých apoštolové a starší v Jeruzalémě rozhodli, že se mají zachovávat. Tak se církevní obce utvrzovaly ve víře a jejich počet každý den velmi rostl. Potom šli přes Frýgii a galatským krajem, protože Duch Svatý jim zabránil kázat slovo Boží v (provincii) Asii. Když došli k Mýsii, chtěli přejít do Bithýnie, ale Ježíšův Duch jim to nedovolil. Prošli tedy Mýsií dolů do Troady. V noci pak měl Pavel vidění: stál před ním nějaký Makedoňan a prosil ho: „Přejdi do Makedonie a pomoz nám!“ Po tomto jeho vidění jsme se snažili dostat co nejdříve na cestu do Makedonie. Usoudili jsme totiž z toho, že nás tam Bůh volá, abychom jim hlásali radostnou zvěst.
Sk 16,1-10

Žalm:
Plesejte Hospodinu, všechny země.
Nebo: Aleluja.

Plesejte Hospodinu, všechny země,
služte Hospodinu s radostí,
vstupte před něho s jásotem.

Uznejte, že Hospodin je Bůh:
on nás učinil, a my mu náležíme,
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
Zl 100

Evangelium:
Jan 15,18-21