Clicks648
Stylita
6

Boží slovo na den 3.7. A.D.2020

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“
Jan 20,24-29
Stylita
sv. Anatol
Anatolius, ep. Laodicen.
3. července, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: s. III
Patron: matematiků
Atributy: globus, kniha
Pocházel z Alexandrie v Egyptě. Stal se vědcem, filosofem, učitelem a spisovatelem. Patřil mezi nejvýznamnější učence své doby a ovládal více vědních oborů. Vydal učebnici aritmetiky, zabýval se zeměměřičstvím a byl přírodozpytcem. Bylo o něm známo, že je …More
sv. Anatol
Anatolius, ep. Laodicen.
3. července, připomínka
Postavení: biskup
Úmrtí: s. III
Patron: matematiků
Atributy: globus, kniha
Pocházel z Alexandrie v Egyptě. Stal se vědcem, filosofem, učitelem a spisovatelem. Patřil mezi nejvýznamnější učence své doby a ovládal více vědních oborů. Vydal učebnici aritmetiky, zabýval se zeměměřičstvím a byl přírodozpytcem. Bylo o něm známo, že je hluboce věřící a velmi pokorný. Měl i pověst smírce.
Odešel do Palestinské Césareje a když v roce 268 procházel syrskou Laodiceji., v níž zemřel biskup, byl zvolen na jeho místo. Působil tam velmi požehnaně prý 15 let.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.
Ef 2,19-22

Žalm:
Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Zl 117(116)

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli a uvěřili. Aleluja.
Jan 20,29

Evangelium:
Jan 20,24-29

Církevní kalendář:
Svátek sv. Tomáše
Thomas, Apostolus
3. července, svátek
Postavení: apoštol
Úmrtí: s. I.
Patron: Východní Indie, Portugalska, Gói, Tomášových ostrovů; architektů, stavitelů, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků, stavebních dělníků a teologů; je vzýván při bolestech zad a za dobrý sňatek
Atributy: kopí a meč, pás, Pana Maria, úhelník
Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání mají podpořit naši víru i v mnohé, co vlastníma očima nevidíme, abychom mohli být blahoslaveni. Ježíš je skutečně "Pán můj a Bůh můj!" jak to vyjádřil Tomáš. Ten po seslání Ducha svatého prokázal svou horlivost a vyšel do světa hlásat evangelium ze všech apoštolů nejdál a na nejvíce různých míst. Pro zatvrzelá srdce nakonec zemřel mučednickou smrtí v Indii.
více: catholica.cz
One more comment from Stylita
Stylita
Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou Církev.
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
cs.wikipedia.org/wiki/Nicejsko-konsta…
Theodorá-Máriá
Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“

Jste blahoslvení- jen vytrvejte ve svaté Kristově církvi t.j.
Pravoslavná - Pravověrná - Apoštolská církev,
tato je vlastní všem Slovanům a lidem dobré vůle.
Theodorá-Máriá
Jsou i jiné Církve a nikdo nemá právo je odsuzovat
a tvrdit že jedině katolická je spásonosná. Jsou
věrni Božímu Slovu a to je jejich přednost.
#17 Památka večere Páně | Eklesiologie - nauka o církvi
Theodorá-Máriá
Jako by se římští a jezuitští agenti Vatikánu, měnili sami v netvory
prahnoucí po krvi bezbranných obyvatel
/Valdenští křesťané/(z TDJ)

A potom mi může mít někdo za zlé, že se svým poznáním i srdcem
se hlásím k těm kteří poznávají v řkc ženu sedíc na "dobytku"
zpitou krví mučedníků,nad níž zůstal v úžasu sv. Jan ve Zjevení?
/Danko22/