Clicks23
Victory
Martyrés Christi (list pro biskupy a kněze) „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky (martyrés).“ (Sk 1,8) Vážení biskupové a kněží katolické církve, nacházíme se na počátku apokalyptické …More
Martyrés Christi (list pro biskupy a kněze)

„Až na vás sestoupí Duch svatý, budete mými svědky (martyrés).“ (Sk 1,8)

Vážení biskupové a kněží katolické církve,

nacházíme se na počátku apokalyptické doby. V říjnu 2019 modla nepravosti (Mt 24,15) znesvětila hlavní chrám katolické církve. Neplatný papež se veřejně postavil za zákony pro homo-sňatky a Vatikán vydal dokumenty, kterými prosazuje čipizovanou „vakcinaci pro všechny“. Proces apostaze v období půl století skrytě postupoval a dosáhl vrcholu v osobě Jorge M. Bergoglia – Františka. Duchovní temnota prokletí visí jako temný mrak nad katolickou církví. Skrze ni dnes působí na celé křesťanství i lidstvo. Ježíšova Matka ve všech zjeveních opakovala to nejpotřebnější pro naši spásu: „Pokání, pokání, pokání!“ Bohužel, její hlas nebyl uslyšen. Odpadlé křesťanství svolává na sebe i na lidstvo trest. Začal nesmyslnou pandemií a má následovat vakcinace, čipizace, redukce, ohnivé jezero! Vatikán svými aktivitami a dokumenty proces sebezničení plně podporuje. Naproti tomu odvážní lékaři – odborníci ve virologii, epidemiologii, bakteriologii… – se postavili za pravdu a proti lži. Zrádná církevní hierarchie zneužívá poslušnost a strach a nutí pravověrné biskupy i kněze, aby konali kroky k vlastnímu sebezničení. Síly temna a lži paralyzovaly pravdy víry i Boží přikázání.

Už na Velký pátek 2009 předseda biskupské konference Německa, arcibiskup Zöllitsch, veřejně vyhlásil největší herezi, že prý Kristus nezemřel za naše hříchy, ale pouze ze solidarity s trpícími. Vatikán ho nepotrestal.

V letech 2008-2011 jsme my, východní pravověrní biskupové, v Boží autoritě vyzývali biskupy po celém světě k vyznání víry a odřeknutí se současných herezí. Otázáni biskupové byli upozorněni, aby si byli vědomi, že kdo ani po třetí výzvě víru nevyzná a herezí se neodřekne, pasivitou dokazuje, že je v jednotě s herezemi a stáhl na sebe Boží anathemu. My jsme tuto duchovní realitu pouze zveřejnili. Kdyby biskupové vyznali víru, Bůh by dal světlo a sílu k duchovnímu probuzení. Mnozí biskupové však zůstávají pod anathemou dodnes, a proto jsou v duchovní temnotě.

Vážení biskupové, přichází čas na lámání chleba. Jedni z vás budou krvaví či nekrvaví mučedníci, a jiní Jidáši. Buď budete spaseni, anebo věčně zavrženi. Vatikán jako první prosazuje čipizovanou vakcinaci pro všechny. Pokud budete poslušní odpadlíkovi, budete zrazovat Krista i své duše. Navíc svým zlým příkladem budete mít na svědomí duše vám svěřené. Budete-li dnes mlčet, když jste povinni varovat, stanete se příčinou věčného zavržení mnohých. Jak obstojíte před Božím soudem?

Vy jste povinni odmítnout systém programované smrti. To vyžaduje hrdinství. Vy ale, biskupové a kněží, k tomu nemáte světlo a sílu. Proč? Protože jste pod prokletím.

Co dělat pro to, abyste se na počátku této apokalyptické doby stali svědky, martyrés, hrdiny víry, kteří třeba i život obětují? Potřebujete Ducha svatého. A podmínkou přijetí Ducha svatého je pokání. „Čiňte pokání a jako dar dostanete Ducha svatého!“ (Sk 2,38) Bůh dává novou šanci – skrze pokání biskupů, kněží i Božího lidu „odstraní přikrývku, která zahaluje všechny národy…“ (srov. Iz 25,7).

Jak máte dnes začít s pokáním?

Vyznat spasitelnou víru a odřeknout se herezí. Ať to každý biskup a každý kněz učiní buď veřejně ve svém chrámu, anebo soukromě před dvěma svědky.


Vyznání víry a odřeknutí se herezí:

1) Odříkám se ducha historicko-kritického neomodernismu!

2) Odříkám se ducha synkretismu, ducha Nostra aetate, tedy ducha úcty k pohanským kultům a jejich démonům a jejich realizace v internáboženském dialogu (Assisi…)!

3) Odříkám se ducha genderové ideologie, který prosazuje sňatky osob stejného pohlaví a deviace LGBTQ.

4) Odříkám se ducha, který legalizuje kradení dětí juvenilní justicí a zapříčiňuje jejich následnou psychickou, sexuální a fyzickou tyranii!

5) Odříkám se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem…) a ducha New Age!

6) Odříkám se ducha svobodného zednářství i NWO, který programuje morální, duchovní a fyzickou autogenocidu lidstva, dnes především formou čipizované vakcinace, prosazované i Vatikánem!

7) Odříkám se všech církevních démonů, a zvláště ducha farizeismu, saduceismu, církevního liberalismu, a rovněž démona Pačamamy, který byl intronizován ve Vatikánu.

Věřím a vyznávám, že za mě a za moje hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých, a to reálně a historicky!

Přijímám Pána Ježíše za svého Spasitele a Jemu odevzdávám svůj život!

Přijímám testament z kříže, vyjádřený Kristovými slovy učedníkovi: „Hle tvá matka!“

Přijímám v plnosti Ducha svatého, abych byl martyrem Kristovým jako apoštolové!

Podpis biskupa, kněze ______________

dne ____________

Vážení biskupové a kněží, udělte požehnání k zakládání modlitebních stráží (viz youtube.com/watch?v=4hfGMTWlDIQ, vkpatriarhat.org/cz/?p=44309) a sami si vezměte svou modlitební hodinu.

Krizi rodiny i církve zastaví společná modlitba rodičů a dětí. Léty osvědčený jednotný čas k této modlitbě je od 20:00 do 21:00. Ve 21:00 dávají někteří biskupové a kněží požehnání. Tato tzv. svatá hodina od 20 do 21:00 je společným základem všech modlitebních stráží. Dalších 23 hodin dne obsadí 23 členů modlitební skupiny; každý má svou modlitební hodinu. Modlitební skupiny jsou čtyři, střídají se po týdnu, aby byla zabezpečena nepřetržitá modlitba (srov. Lk 18,1n). Modlitební stráž trvá týden a další tři týdny se vystřídají další tři modlitební skupiny.

Vážení biskupové a kněží, Bůh v tomto čase vám i vám svěřeným duším dává tři prostředky k záchraně:

1) odřeknout se současných herezí,

2) vyznat ortodoxii,

3) přijmout a šířit závazek modlitby.

Tam, kde budou modlitební stráže, Bůh zachrání své věrné před ohnivým jezerem.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři


28. 10. 2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.