Stylita
8./21.9. Narodenie Presvätej Bohorodičky. Svätá Deva Mária sa narodila Joachimovi a Anne už v pokročilom veku. Jej otec pochádzal z Dávidovho pokolenia a matka z rodu Áronovho. A tak bola podľa otca z kráľovského rodu a podľa matky z archijerejského. Tým akoby predzvestovala toho, Ktorý sa z nej narodí, ako Kráľa a Veľkňaza. Jej rodičia už boli zostarnutí a nemali deti. Preto sa hanbili pred …More
8./21.9. Narodenie Presvätej Bohorodičky. Svätá Deva Mária sa narodila Joachimovi a Anne už v pokročilom veku. Jej otec pochádzal z Dávidovho pokolenia a matka z rodu Áronovho. A tak bola podľa otca z kráľovského rodu a podľa matky z archijerejského. Tým akoby predzvestovala toho, Ktorý sa z nej narodí, ako Kráľa a Veľkňaza. Jej rodičia už boli zostarnutí a nemali deti. Preto sa hanbili pred ľuďmi a boli skrúšení pred Bohom. Vo svojej pokore sa modlili k Bohu s plačom, aby Boh obdaroval ich starobu jedným dieťaťom, ako kedysi obdaroval Abraháma a Sáru synom Izákom. Všemohúci a vševidiaci Boh ich obdaroval radosťou, ktorá ďaleko prekonala všetky ich očakávania a všetky najkrajšie sny. Lebo im podaroval nielen dcéru, ale aj Bohorodičku; neožiaril ich iba dočasnou radosťou, ale večnou. Boh im dal iba jednu dcéru, ktorá im neskôr porodila iba jedného vnuka – ale akú dcéru a akého vnuka! Blahodatná Mária, požehnaná medzi ženami, chrám Ducha Svätého, oltár Boha Živého, stôl nebeského chleba, truhla Božej svätyne, strom najsladšieho plodu, sláva ľudského rodu, pochvala ženského rodu, prameň panenstva a čistoty – tým bola Bohom darovaná dcéra Joachima a Anny. Narodila sa v Nazarete a po troch rokoch Ju odviedli do jeruzalemského chrámu, odkiaľ sa vrátila späť do Nazaretu, aby onedlho počula Blahú zvesť svätého archanjela Gabriela o narodení Božieho Syna, Spasiteľa sveta, z jej prečistého a panenského tela.
z Ochridského Prológu
Stylita
Dnes je svátek Narození Panny Marie

Maria Virgo, Nativitas
8. září, svátek

K historii svátku:
Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně (viz společ.pam. 26. 7.). V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení …More
Dnes je svátek Narození Panny Marie

Maria Virgo, Nativitas
8. září, svátek

K historii svátku:
Patří k nejstarším mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě, kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a Anně (viz společ.pam. 26. 7.). V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla (bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.

Hymnus z dnešních ranních chval breviáře:

Maria na svět přichází,

denice Boží vychází,

radujme se, radujme se!

Vyjde slunce z vysokosti,

zažene hříchů temnosti,

veselme se, veselme se!

Ta, jež se dnes narodila,

z dávna přislíbená byla,

radujme se, radujme se!

Ta má Matkou Boží býti,

Spasitele nám zploditi,

veselme se, veselme se!

To je ten žebřík nebeský,

kterým sejde král andělský,

radujme se, radujme se!

To je brána, kterou projde

Mesiáš, když na svět přijde,

veselme se, veselme se!

Její svaté narození

má nám býti k potěšení,

radujme se, radujme se!

Veselým hlasem zpívejme,

Matičku Boží vítejme,

veselme se, veselme se!

zdroj: catholica.cz/?id=4404

ikona svatá Anna, maminka Panny Marie
U.S.C.A.E.
Narození Přesvaté Bohorodičky keby bol vždy takto Pravoverný ale dnes je obzvlášť tam sa nedá nič vytknúť
U.S.C.A.E.
Ona je Neposkvrněná, žena oděná sluncem, bez poskvrny dědičného hříchu a Ježíš nám ji dal za Matku, aby ona nás chránila.

tak jest toto je Apoštolská Viera toto je Viera otcov toto je Viera Cirkvi pri parafrázovaní proklamácie otcov chalcedónu sa dá napísať: ústami Pia prehovoril Peter
U.S.C.A.E.
niekto si zjavne pletie Nepoškvrnené počatie Panny Márie s Panenským pôrodom Krista Pannou Máriou túto druhú Dogmu uznávajú aj Pravoslávny nie pravoslávny netvrdia že porodila ako každá žena či židovka ale mylne tvrdia že bola ako každý človek okrem Krista poškvrnená dedičným hriechom oni sa hrubo mýlia čiže majú blud až herézu v tom druhom pani Eva heretizuje v oboch veciach resp. ich pomiešala …More
niekto si zjavne pletie Nepoškvrnené počatie Panny Márie s Panenským pôrodom Krista Pannou Máriou túto druhú Dogmu uznávajú aj Pravoslávny nie pravoslávny netvrdia že porodila ako každá žena či židovka ale mylne tvrdia že bola ako každý človek okrem Krista poškvrnená dedičným hriechom oni sa hrubo mýlia čiže majú blud až herézu v tom druhom pani Eva heretizuje v oboch veciach resp. ich pomiešala ale heretizuje aj samostatne o nich
Stylita
* 127. Bylo snad již ve Starém Zákoně předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny?

Již ve Starém Zákoně bylo předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny, neboť prorok Izaiáš prohlásil, že se stane znamení od Hospodina neboli zázrak, a to tak, že Panna počne a porodí Syna a nazve jméno jeho Emanuel. (Iz. 7, 14.)

+ bonus
124. Zůstal Syn boží Bohem, …More
* 127. Bylo snad již ve Starém Zákoně předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny?

Již ve Starém Zákoně bylo předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny, neboť prorok Izaiáš prohlásil, že se stane znamení od Hospodina neboli zázrak, a to tak, že Panna počne a porodí Syna a nazve jméno jeho Emanuel. (Iz. 7, 14.)

+ bonus
124. Zůstal Syn boží Bohem, i když se stal člověkem?

Syn boží zůstal Bohem, i když se stal člověkem; proto ho nazýváme Bohočlověkem, neboť byl Bůh a zároveň člověk.

zdroj: pravoslavi.cz/katechismus/Gorazduv_pravoslavny_katechismus.html
Martina Bohumila Lutherová
No a ? To není neznámá věc, že Panna počne a porodí syna.
Zdáním byl člověk, ale obsah byl Boží Duch.
Odešel na pravici Otce jako Znovuzrozený člověk ,jako prvotina lidství.
p.s.řeknu ti to slovičkaření mě už leze krkem i s vámi.
To co nedokážete zřetelně z P.S jako narození Ježíše Krista z Panny
a z Ducha Svatého-nechte si raděj pro sebe = bloudíte po římansku.
Martina Bohumila Lutherová
Nebudu spaseno proto, že věřím po papežsku čili po antikristovsku
ale skrze svoji VÍRU a Lásku k Bohu a lidem.
Věřte si v co chcete, pište si co chcete - Pravda a Boží záměr se tím
nemění.
U.S.C.A.E.
áno Vierou tou čo On učil a Apoštoli po Ňom vieru má aj moslim a je Apoštolská?
Stylita
Jinde dnes píšeš Martino :
Římská církev překroutila fakta kvůli své teorii o Neposkvrněnosti. Je dobré se držet toho conám praví Písmo Svaté. Pravoslavní praví,že Přečistá Maria neměla náklonnost
ke hříchu a že porodila jako každá Židovka.


Pravoslavný katechismus :
* 127. Bylo snad již ve Starém Zákoně předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny?
Již ve Starém Zákoně bylo…More
Jinde dnes píšeš Martino :
Římská církev překroutila fakta kvůli své teorii o Neposkvrněnosti. Je dobré se držet toho conám praví Písmo Svaté. Pravoslavní praví,že Přečistá Maria neměla náklonnost
ke hříchu a že porodila jako každá Židovka.


Pravoslavný katechismus :
* 127. Bylo snad již ve Starém Zákoně předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny?
Již ve Starém Zákoně bylo předpověděno, že Spasitel se narodí nadpřirozeným způsobem z Panny, neboť prorok Izaiáš prohlásil, že se stane znamení od Hospodina neboli zázrak, a to tak, že Panna počne a porodí Syna a nazve jméno jeho Emanuel. (Iz. 7, 14.)

Tedy není pravda, že by pravoslavní učili, že Panna Marie porodila jako každá židovka.
Možná jsi měla na mysli narození Panny Marie. Panna Maria se narodila přirozeným .způsobem.

Náklonnost k hříchu se rodí z dědičného hříchu. Věřím po katolicku v Neposkvrněné početí Panny Marie, která jak učí i pravoslavná církev neměla náklonnost k hříchu.
U.S.C.A.E.
Sv. Justín Popovič: Základná pravda Pravoslávia - Bohočlovek

nič k tomu nedodám iba že tu platí moja stála oprava jedného slova ale zároveň mu uznávam neústupčivosť ja sám to tak robím ale tá hĺbka povedaného rep. napísaného je niečo úžasné ja to beriem nie ako odsudok ale ako pevnosť presvedčenia hoci do toho zahrnul aj Katolíkov ale s takýmto človekom aspoň viete na čom ste
One more comment from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny – 8. september

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho

Staré sa pominulo a všetko sa stalo novým

„Cieľom zákona je Kristus,“ lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. V ňom je totiž naplnenie: keď sám zákonodarca všetko vykonal a dokončil, vniesol do litery ducha. On v sebe samom zhrnul všetko. Žil podľa zákona milosti; ale …
More
Narodenie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny – 8. september

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho

Staré sa pominulo a všetko sa stalo novým

„Cieľom zákona je Kristus,“ lebo nás odvádza od zeme a privádza k Duchu. V ňom je totiž naplnenie: keď sám zákonodarca všetko vykonal a dokončil, vniesol do litery ducha. On v sebe samom zhrnul všetko. Žil podľa zákona milosti; ale zákon podriadil, kým milosť harmonicky prispôsobil a pripojil. Nepomiešal a nezamotal to, čo má jedno vlastné, s tým, čo bolo vlastné druhému, ale celkom božsky premenil, čo bolo ťažké, otrocké a tyranské, na to, čo je ľahké a slobodné, aby sme už neboli „otrocky podriadení živlom sveta“, ako hovorí Apoštol, ani neboli zapriahnutí do otrockého jarma litery zákona.
Lebo toto je vrchol dobrodení, ktoré sme dostali od Krista, toto je zjavenie tajomstva, vyprázdnenie prirodzenosti, Boh a človek, zbožstvenie prijatého človeka. A tak vzácny a nanajvýš významný príchod Boha k ľuďom musel mať aj nejaký radostný nástup, cez ktorý nám prišiel ten najväčší dar spásy. A to je náplň dnešnej slávnosti, ktorej počiatok je v narodení Bohorodičky, ale záver a cieľ v určenom spojení Slova s telom. Lebo Panna sa rodí, živia ju a rastie, aby sa pripravila za matku Boha, kráľa všetkých vekov.
A my z toho máme dvojaký úžitok: vedie nás to k pravde a odvádza od otroctva litere zákona a života podľa nej. Akým spôsobom a v akom zmysle sa to deje? Isto tak, že tieň ustupuje príchodu svetla a milosť prináša slobodu namiesto litery. Táto slávnosť je na ich rozhraní: s obraznými symbolmi spája nastupujúcu skutočnosť a staré nahrádza novým.
Nech teda všetko stvorenie spieva a tancuje a nech prispeje niečím primeraným k radosti dňa. Nech majú dnes nebešťania a pozemšťania jednu spoločnú slávnosť. Nech všetko, čo je na svete i nad svetom, zjednotí sa v slávení sviatku. Lebo dnes bola Stvoriteľovi všetkého postavená stvorená svätyňa a stvorenie novým, primeraným spôsobom pripravilo nový príbytok Stvoriteľovi.

(Oratio 1: PG 97, 806 – 810)


Preklad prevzatý z kbs.sk
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_08.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/09_08.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Micheáše.
Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem.“
Mich 5,1-4a

Žalm:
Radostí jásám v Pánu.

Důvěřuji v tvé slitování,
pro tvou pomoc ať zaplesá mé srdce.

Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem,
opěvovat budu jméno nejvyššího Pána.
Zl 13(12)

Evangelium:
Mt 1,1-16.18-23