Peter(skala)
517

Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nepoškvrnené srdce Panny Márie

Panna Mária vo Fatime v roku 1917 povedala, že Boh si praje, aby bola vo svete rozšírená úcta k jej Nepoškvrnenému srdcu. Povedzme si, čo to vlastne znamená Nepoškvrnené srdce Panny Márie.
Centrom každej osoby je srdce. Je to centrum duchovné, centrum myslenia, vôle, citov, rozhodnutí. Tak nám o tom hovorí Sväté písmo. Nepoškvrnené srdce sa vzťahuje k tomu, že Panna Mária bola v živote sv. Anny počatá bez škvrny dedičného hriechu. Túto dogmu slávnostne vyhlásil pápež Pius IX. v roku 1854. Ďalej cirkevní otcovia a ďalší svätci vysvetľujú, že Panny Márie sa nedotkol ani tieň hriechu. Nielen prvotného, dedičného hriechu, ale počas celého svojho života nespáchala ani najmenší hriech. Tiež z toho možno vyvodiť, že Panna Mária bola novou Evou, ako hovorí sv. Irenej, pretože Eva spáchala prvotný hriech a Matka Božia mala účasť na jeho odčinení v spojení so svojím synom Ježišom Kristom, a to účasť takú, akú nemá žiaden človek (Pius XII. v encyklike Mediator Dei).

Teraz však si pripomeňme, čo to znamená pre náš konkrétny život. Vo Fatime si Boh prial, aby boli odčiňované nielen urážky voči jeho Najsvätejšiemu srdcu, ale aby boli odčiňované aj urážky proti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. To sa malo diať prostredníctvom modlitbových stretnutí – večeradiel na prvé soboty v mesiaci. Boh si tak isto prial, aby sa rozšírila úcta k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Toto je vlastne veľmi dôležité pochopiť, že Boh si praje, aby sa dnes stále viac šírila pravá mariánska úcta (opísal ju sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu). Prečo?

Vysvetľuje to heslo alebo postoj Jána Pavla II. – totus tuus (celý tvoj) alebo tiež per Mariam ad Iesum (skrze Máriu k Ježišovi). Prichádzajú časy a je to čoraz viditeľnejšie, keď sa dostávame do čoraz väčšej duchovnej krízy. Je to viditeľné v klamstvách, potratoch, eutanázii, propagovaní homosexuality a ďalších. Je to všetko prudká temnota, ktorá chce pôsobiť na človeka a na rodiny, aby sa vzdialili od Boha. Je to bezpochyby dielo démona, ako to nazval i Ján Pavol II. – kultúra smrti. Proti tomuto všetkému stojí Matka Božia, Panna Mária. Z fatimského zjavenia je viditeľné, že Boh si praje, aby sme duchovne premáhali temnotu hriechu s pomocou Panny Márie. Jej zveril vládu nad nebom i zemou z milosti. To, čo Bohu patrí z prirodzenosti, zveril Panne Márii z milosti, pretože jej čnosti sú nesmierne a má v nej zaľúbenie ako v žiadnom inom stvorení.

Preto je potrebné, aby sa náš vzťah k Panne Márii prehĺbil. Ak tento vzťah nemáme, vyprosujme si ho. Ak sme sa doteraz nemodlili, začnime sa denne modliť celý ruženec. Nepodľahnime pokušeniu, že mám veľa práce a nestihnem to, pretože to záleží iba na našom rozhodnutí. Navyše je to neviditeľná duchovná sila, ktorá cez túto modlitbu pôsobí a posilňuje nás. V životopise sv. Dominika sa spomína, ako pri jednej z Dominikových kázní bol prítomný aj jeden bludár, ktorý bol posadnutý 15000 diablami (posadnutie 15x väčšie ako to v evanjeliu s plukom). Tento bol silou Božej pravdy donútený ústami posadnutého človeka priznať, koľko dobra a milosti pôsobí táto modlitba pre človeka. (Pre doplnenie, aj dnes máme na známej internetovej stránke youtube k dispozícii videá exorcizmov východných ortodoxných kňazov, ktoré je dovolené točiť na kameru – preto je možné sa bezpochyby presvedčiť, že tieto skutočnosti nie sú iba výmyslom, ale sú skutočne pravdivé a v živote prítomné.)

Sv. Ľudovít Mária Grignion vysvetľuje, že cez Pannu Máriu je cesta k Bohu jednoduchšia a istejšia. Ten, kto bude verný pravej mariánskej úcte, bude chránený v Nepoškvrnenom srdci Panny Márie. Bude mať nad sebou aj zvláštnu ochranu Matky, bude jednoduchšie znášať utrpenie a prekonávať kríže. To je potrebné priniesť do našich životov cez modlitbu vo svojom osobnom živote a modlitbu v svojej rodine. Modlitbu cez Pannu Máriu k jej Synovi a cez neho k Bohu Otcovi.

Sviatok Nepoškvrneného srdca Panny Márie teda pripomína jej srdce, teda stred osoby Panny Márie, ktorá je celá krásna, teda nepoškvrnená od akéhokoľvek hriechu, a preto môže svojím deťom tak veľmi pomáhať na ceste do neba. Toto Nepoškvrnené srdce je denne otvorené pre každého človeka z každého národa, veriaceho či neveriaceho, ktorý hľadá duchovné svetlo z temnoty hriechu. Navyše pomoc Panny Márie dosvedčujú aj toľké početné duchovné i telesné zázraky, ktoré sa v našich časoch dejú na jej príhovor. Možno spomenúť len blízku Marianku, kde sa toľkí prichádzajú modliť. Preto je potrebné sa do tohto Nepoškvrneného srdca skryť modlitbou a úctou k Panne Márii a odovzdávať doňho i svojich blízkych i všetkých ľudí a najmä tých, ktorí najviac potrebujú jej pomoc, ktorí sa nachádzajú v najväčšom nebezpečenstve hriechu a zatratenia. So svojím milým Synom, požehnaj nás Panna Mária. Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!

Viac tu: fajel.webnode.sk/homilie/mariino-srdce/