Clicks465
Stylita
12

Zjevení Janovo 21

1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
4a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
5Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
6A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
7Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
8Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“
9A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: „Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.“
10Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,
11zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.
12Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele.
13Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ.
14A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
15Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby.
16Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné.
17Změřil i hradbu, a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.
18Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál.
19Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: první základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,
20pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst.
21A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata jako z průzračného křišťálu.
22Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek.
23To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek.
24Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu.
25Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude.
26V něm se shromáždí sláva i čest národů.
27A nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.
U.S.C.A.E.
čo by to bolo za novú zmluvu bez Obety veď by bola menejcenná ako stará a už nahradená
U.S.C.A.E.
Malachiáš 1:11 SSV

Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Martina Bohumila Lutherová
Naprosté nepochopení: Sebe musíš obětovat, tím,
že naplníš Kristovo:Kdo chce jít za mnou zapři sebe sám ,vezmi kříž svůj na sebe
a následuj mne.
Platnost má list Židům . sv. Pavel byl součastník událostí.......
U.S.C.A.E.
čo obetoval Melchizedech 😊
Martina Bohumila Lutherová
Vyřiď si to s rabínem apoštolem Pavlem
U.S.C.A.E.
1. list Korinťanom 10:16 – „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?“
U.S.C.A.E.
1. list Korinťanom 11:26-29 – „A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda človek skúma sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“
Martina Bohumila Lutherová
více zde:

Tělo a krev
U.S.C.A.E.
Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tent…More
Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tentýž, kterýž v nebi na pravici Otce
sedí.
Jakým způsobem to dokazuješ?
Samejmi slovy Páně: totoť jest tělo mé, kteréž
se za vás dává (Luc. 22, v. 19); tentoť jest
kalich nový Zákon v mé krvi, kteráž za vás
bude vylita (ibid. v. 20).
Proč pravíš: živej? zdaliž tam nemůže tělo
mrtvé býti?
Nikoliv: poněvadž Kristus vstav z mrtvých,
již neumírá, dí svatý Pavel (Rom. 6, v. 9);
pročež kdekoliv jest, živ jest.
Jest tedy tam v těle Krista Pána jeho krev, duše,
božství, a cokoliv k živému a božskému tělu
patří?
O tom pochybovati Písmo již přivedené ne-
dopouští.
Je-li týž Kristus živej také v posvěceným kalichu?
Jest ovšem: nebo krev jeho tam býti nemůže,
leč v těle spolu i s duší, a božstvím.
Proč ne?
Poněvadž Kristus vstav z mrtvých, již neumírá
(ibidem).

catholica.cz/download/CanisPKatHliSi-r.pdf s. 119, 120
Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová