Stylita
12469
U.S.C.A.E.
čo by to bolo za novú zmluvu bez Obety veď by bola menejcenná ako stará a už nahradená
U.S.C.A.E.
Malachiáš 1:11 SSV

Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Martina Bohumila Lutherová
Naprosté nepochopení: Sebe musíš obětovat, tím,
že naplníš Kristovo:Kdo chce jít za mnou zapři sebe sám ,vezmi kříž svůj na sebe
a následuj mne.
Platnost má list Židům . sv. Pavel byl součastník událostí.......
U.S.C.A.E.
čo obetoval Melchizedech 😊
Martina Bohumila Lutherová
Vyřiď si to s rabínem apoštolem Pavlem
U.S.C.A.E.
1. list Korinťanom 10:16 – „Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele?“
U.S.C.A.E.
1. list Korinťanom 11:26-29 – „A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda človek skúma sám seba, a tak nech je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“
Martina Bohumila Lutherová
více zde:

Tělo a krev
U.S.C.A.E.
Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tent…More
Co jest Oltářní Svátost?

Jest nejvelebnější Nového Zákona svátost a
obět, v který Kristus, pravý Bůh a člověk,
právě, a docela se obsahuje; za živý i za
mrtvý obětován bývá: když kněz náležitě
posvěcený, chléb a víno posvětil onými tej-
nými slovy a od Krista ustanovenými.
Vylož vejslovněji, které věci v náležitě posvěcené
hostiji se obsahují?
Obsahuje se Kristus Pán s tělem, celej, a
živej tentýž, kterýž v nebi na pravici Otce
sedí.
Jakým způsobem to dokazuješ?
Samejmi slovy Páně: totoť jest tělo mé, kteréž
se za vás dává (Luc. 22, v. 19); tentoť jest
kalich nový Zákon v mé krvi, kteráž za vás
bude vylita (ibid. v. 20).
Proč pravíš: živej? zdaliž tam nemůže tělo
mrtvé býti?
Nikoliv: poněvadž Kristus vstav z mrtvých,
již neumírá, dí svatý Pavel (Rom. 6, v. 9);
pročež kdekoliv jest, živ jest.
Jest tedy tam v těle Krista Pána jeho krev, duše,
božství, a cokoliv k živému a božskému tělu
patří?
O tom pochybovati Písmo již přivedené ne-
dopouští.
Je-li týž Kristus živej také v posvěceným kalichu?
Jest ovšem: nebo krev jeho tam býti nemůže,
leč v těle spolu i s duší, a božstvím.
Proč ne?
Poněvadž Kristus vstav z mrtvých, již neumírá
(ibidem).

catholica.cz/download/CanisPKatHliSi-r.pdf s. 119, 120
Martina Bohumila Lutherová
Martina Bohumila Lutherová