O. Václav Kocian: Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotle národov – v EÚ !

O. Václav Kocian: Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotle národov – v EÚ !

Lásky svätej ohnisko – Srdce Boha Kráľa
Trochu povzbudenia na úvod. David Wilkerson o kľúčovej úlohe Slovenska.
20. septembra 2003 v Bratislave na trojdňovej konferencii pre kňazov, pastorov a angažovaných laikov s názvom „Obnov svoju vášeň ku Kristovi!“ prednášal svetoznámy turíčnícky pastor Dávid Wilkerson. Vo svojej prednáške o prorokovi Danielovi povedal aj tieto prekvapujúce slová:
„Táto krajina – hovorím vám to teraz ako proroctvo – je kľúčovým národom. Je to malá krajina. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový.“

Aj pápež Ján Pavol II. to povedal 9. novembra 1996 v Ríme nám povedal:
„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii“.

V znamení dvojkríža!
Jedna sestra z modlitbového spoločenstva, pre ktoré som mal 27. augusta 2008 sv. omšu, nám rozprávala:
„Počas svätej omše, keď sme sa modlili za dedičstvo otcov v našej krajine, som vnútorne uvidela veľký kotol, v ktorom ruka nebeského Otca miešala dejiny ľudstva. Keď v kotle vyšlo na povrch Slovensko, vyšiel zo štátnej zástavy dvojkríž a vzniesol sa nad Slovensko. Vtedy som dostala vnuknutie, vnútorné slová:

„Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotle národov – v EÚ ! Veď ho chráni znamenie dvojkríža, ktorý má úžasnú moc a silu. Chráňte, čo je moje, čo je vyvolené od nepamäti!“
V októbri 2021 Svätý Duch k poslednej výzve pridal slovo:
„Boh mätie plány národov (Gn 11,1-9) a ja som zasiahol s mocou, aby som do koreňov otriasol týmto ľudstvom. Musím vás zachrániť od vážneho nebezpečia, ktoré vychádza zo srdca ľudí, z pýchy a zlomyseľnosti mocných, aby si podrobili, usmrtili, olúpili a zničili Boží ľud.“

Vyjdi zo seba, môj slovenský národ!
„Vyjdi zo seba, môj slovenský národ, a prines, čo sa očakáva od teba: vieru – palicu sveta! (Podobnú, akú mal Mojžiš). Nie na potrestanie, ale na riadnu obrodu nových sŕdc, túžiacich po mne. Mne je prichystaná sláva cez moje milované Slovensko. Amen.

Slovensko – cez teba prechádza dravý prúd rieky nevery – ale ešte stále existujú silné brehy, aby sa voda neprevalila cez ne. Po samý okraj brehov dovolím, aby sa naplnilo koryto rieky. Viac nie. Amen.“

Odmietnuť Božie výzvy sa nevypláca
Božie výzvy si vyžadujú spravidla včasnú odpoveď. Určite sa nevypláca ich ignorovať. Neuskutočniť ich včas má niekedy až katastrofálne bolestné následky.

17. júna 1689 dostala sv. Margita Mária Alakok od Pána Ježiša pre francúzskeho kráľa slnka Ľudovíta XIV. posolstvo so štyrmi požiadavkami na rýchle presadenie úcty Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, tak veľmi potrebnej pre Francúzsko, kráľovskú rodinu aj pre svet. Kráľ ich však ignoroval, a tak zapríčinil pretrvávanie ľahostajného, chladného kresťanstva a rozšírenie slobodomurárskych lóží a vznik veľmi krutej Veľkej francúzskej revolúcie.

O 100 rokov neskôr ich už chcel splniť jeho pravnuk, Ľudovít XVI., keď už bol uväznený v parížskej Bastile. Pre Najsvätejšie Srdce Ježišovo to už bolo neskoro. Kráľ vo väzení už nemohol urobiť ani slávnostné zasvätenie Božskému Srdcu, ani dať jeho obraz do štátnych zástav. Presne do dňa po 100 rokoch, 17. júna 1789 ho Národné zhromaždenie vedené slobodomurármi zbavilo najvyššej moci. A o 4 roky ho popravili ako zločinca.

Na ľahostajnosť Ľudovíta XIV. a jeho nástupcov však doplatil nielen jeho pravnuk, kráľovský rod a krvavé revolučné Francúzsko, ale aj celá Európa a ďalší vývoj, ktorý vyústil do napoleonských a ďalších vojen a revolúcií a napokon do Boľševickej revolúcie a 1. a 2. svetovej vojny. Odveký Nepriateľ Pána Ježiša Krista, Panny Márie a nás sa zmocnil nadvlády nad svetom.

Čosi podobné sa stalo aj s fatimským posolstvom, najmä so žiadosťou Panny Márie, aby pápež spolu so všetkými biskupmi zasvätili jej Nepoškvrnenému srdcu Rusko. Tak malo dôjsť k veľkému duchovnému prebudeniu Cirkvi a k obráteniu Ruska a nemalo dôjsť k druhej svetovej vojne. No nestalo sa. A dôsledok? Asi 100 miliónov obetí svetovej vojny a rozšírenia a pretrvávania komunistických režimov. A okrem toho rozšírenie ateistického materializmu, bezbožníctva, konzumizmu a svojvoľnej liberálnej morálky takmer v celom svete.
Ale Portugalský národ na čele so svojimi biskupmi sa 13. mája 1931 a 1938 zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu a vďaka tomu bol uchránený od druhej svetovej vojny aj od krvavej revolúcie.

Príklad Poľska

Pán Ježiš v r. 1938 cez blahoslavenú Rozáliu Celakównu odovzdal veľmi naliehavý odkaz pre poľských biskupov a predstaviteľov: „ Ak sa Poľsko chce zachrániť, musí uznať Ježiša za svojho kráľa v plnom zmysle toho slova cez akt intronizácie, ktorý nie je len formou obetovania sa, zasvätenia, ale je to obnova sŕdc, ich poddanie sa sladkému panovaniu Lásky! Intronizácia má byť vykonaná celým národom. Zvlášť však cez štátne a cirkevné vrchnosti, ktoré ju majú v mene národa spoločne, slávnostným spôsobom uskutočniť. Následne za príkladom Poľska pôjdu iné národy, ktoré tiež takto uznajú Ježiša za svojho kráľa. Všetky národy, ktoré neuznajú Ježiša za svojho kráľa, zahynú“ (V 2. fatimskom tajomstve P. Mária povedala, že „mnohé národy budú zničené“).

Žiaľ, intronizácia sa neuskutočnila, a tak Boh dopustil najmä pre Poľsko veľmi bolestnú 2. svetovú vojnu (1. 9. 1939 – 1945).

Konečne po 78 rokoch, 19. novembra 2016 v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Łagiewnikach poľskí biskupi v prítomnosti poľského prezidenta Andrzeja Dudu vykonali úradný akt uznania Ježiša Krista za Kráľa a Pána poľskej krajiny a ľudu. Slávnostné prehlásenie vykonal pred vystavenou Najsvätejšou Sviatosťou predseda Konferencie biskupov Poľska (KB-PL) arcibiskup Stanisław Gądecki:
„Vyznávame pred nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie potrebujeme. Vyznávame, že Ty jediný máš nad nami sväté a nikdy nehasnúce právo. Preto s pokorou skláňame svoje hlavy pred Tebou, Kráľom Všehomíra, uznávame Tvoje panovanie nad Poľskom a celým naším národom, žijúcim vo vlasti i vo svete.”


Bolo to slávnostné zavŕšenie Svätého roku milosrdenstva a jubilejného roku 1050. výročia christianizácie Poľska. Tento akt bol potom prednesený vo všetkých poľských katedrálach a farnostiach v nasledujúcu nedeľu, na slávnosť Krista Kráľa.

Zdá sa, že vďaka tomuto zasväteniu, napriek veľkému úsiliu protikresťanských a protinárodných neoliberálnych síl, vývoj v Poľsku ide prevažne dobrým smerom, kresťanským, národným a podporujúcim rodiny. A to isté veľmi potrebujeme aj my.

Lásky svätej ohnisko – Srdce Boha Kráľa
Lásky svätej ohnisko, Srdce Boha Kráľa, z oltára sa našich sŕdc vznáša k tebe chvála! [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]
Božské Srdce, tvoji sme v zasvätenia sľube, zasvätení budeme v tvojej žiť úľube. [:Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:]

Táto naša krásna hymnická pieseň zasvätenia je celkom v súlade s Božím slovom, nábožnou praxou veriacich podľa príkladu svätej Margity Alakok a s náukou Cirkvi o Najsvätejšom Srdci a o Kristovi Kráľovi. Ňou vyznávame, že Srdce Ježišovo je nielen Lásky svätej ohnisko, ale aj Srdce Boha Kráľa. A preto je potrebné nielen prijímať a opätovať lásku Ježišovho Srdca, ale zároveň aj počúvať a poslúchať jeho slovo, zákony a vedenie ako zvrchovaného Kráľa a Dobrého pastiera a uzmierovať všetko zlé, aj zanedbané dobro, ktorým sme ho zarmútili. On to očakáva:

„Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 9-11).

Je to teda naša cesta k šťastiu a k uskutočneniu nášho životného povolania Kristových učeníkov.
„Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. … Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 16.18-20).
Pápež Pius XI. vo svojej encyklike Miserentissimus Redemptor – o úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho napísal:
„Lev XIII. na začiatku 20. storočia zasvätil Najsvätejšiemu Srdcu celé ľudské pokolenie. Bolo to za nadšeného súhlasu celého kresťanského sveta.

Vo svojej encyklike Quas primas, na početné priania a na žiadosť mnohých biskupov a veriacich, sme s Božou pomocou doplnili tento milý a radostný čin a ustanovili sme na konci jubilejného roku (1925) sviatok Krista Kráľa pre celý kresťanský svet. Vyhlásili sme tak najvyššiu vládu Kristovu nad celým svetom, nad rodinou a spoločnosťou aj nad jednotlivcami. … Preto sme vtedy nariadili, aby sa v tomto novom sviatku každý rok obnovovalo zasvätenie celého ľudského pokolenia.“

Toto obnovovanie zasvätenia máme robiť s dobrou prípravou, pripomína nám Pius XI. v encyklike Quas primas (62):
„Bude teda, Ctihodní Bratia, Vašou úlohou postarať sa o to, aby každoročnej oslave tohto sviatku predchádzali vo všetkých farnostiach v určité dni kázne, v ktorých by bol ľud poučený o povahe, zmysle a dôležitosti tohto sviatku. A aby si podľa toho mohol ľud zariadiť svoj život tak, aby bol životom verne a horlivo oddaných panovaniu Božského Kráľa.“

V Poľsku príprave na intronizáciu slúžili najmä kázne a novény pred slávnosťou Krista Kráľa a nasledujúca modlitba jubilejného roka 2016, vydaná KB-PL pre veriacich.

Modlitba k Ježišovi Kristovi, nášmu Kráľovi

Ježišu Kriste, Kráľ vesmíru, náš Pán a Boh, Vykupiteľ ľudského rodu, náš Spasiteľ! Ty si povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ a naučil si nás hľadať Božie kráľovstvo a modliť sa k Otcovi: „Príď kráľovstvo tvoje“, pozri sa na nás, ako sa koríme pred Tvojím Majestátom. Vyvyšujeme Ťa, vzdávame Ti česť, velebíme Ťa a klaniame sa Ti. Pokorne sa podriaďujeme Tvojmu zvrchovanému panovaniu a právu. Uvedomujúc si naše viny a urážky spôsobené Tvojmu Srdcu, prosíme Ťa odpusť nám všetky hriechy a zanedbané dobro. Skrúšene sa skláňame v pokání a prosíme Ťa o zmilovanie. Sľubujeme, že sa budeme snažiť o rozmnoženie Tvojej slávy, ďakovať za nekonečné milosrdenstvo, ktoré preukazuješ z generácie na generáciu, odpovedať na Tvoju lásku vernosťou a poslušnosťou.

Božský Kráľ našich sŕdc, nech Tvoj Svätý Duch podporuje nás v plnení týchto záväzkov, chráni nás pred zlom a posväcuje nás. Nech nám pomáha stvárňovať celý náš život a poslanie Cirkvi. Kriste, kraľuj nad nami! Kraľuj v našej vlasti, kraľuj v každom národe, na väčšiu slávu Najsvätejšej Trojice a na spásu ľudí. Nech naše rodiny, dediny, mestá a celý svet prijmú Tvoje Kráľovstvo: kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja, teraz i na veky vekov. Amen.

Prebudiť sa a konať

Pred tohoročnými Vianocami 23. decembra 2022 bude sto rokov od vydania prvej encykliky pápeža Pia XI. Ubi arcano Dei consilio – O pokoji Kristovom dosiahnuteľnom v kráľovstve Kristovom.
Iba prijatím a uskutočnením Kristovho kráľovstva možno dosiahnuť Boží pokoj a harmonickú jednotu v Cirkvi, v jednotlivcoch, v rodinách, v štáte aj v ďalších spoločenstvách.

A čo je viac potrebné v tejto dobe úpadku a veľkých kríz i ohrození takmer v každej oblasti? A k tomu ešte pri reálnej hrozbe väčšieho chaosu a svetovej, možno aj termonukleárnej vojny, ba aj zániku nášho štátu a národa?

My kresťania nesmieme spať a bez rozlišovania sa prispôsobovať svetu a skláňať pred svetskou mocou, ktorá nepresadzuje vždy to, čo je dobré, pravdivé a slúži národu, vlasti. Veď kto pomocou strachu, mamony a masmédií ovplyvňuje, manipuluje alebo neraz aj riadi svetskú moc a cez ňu obyčajných ľudí? Či Pán Ježiš Kristus jasne nepovedal, že „knieža tohto sveta je od počiatku vrah, klamár a otec lži“ (Jn 8, 44)? Ale nás kresťanov má k odvážnemu konaniu viesť Svätý Duch, láska a Božie slovo, tak ako kresťanov v prvých storočiach.

A s odvahou treba vyvyšovať meno Pána Ježiša, nášho Boha Kráľa. Veď:
„Boh ho vyvýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé meno, aby na meno Ježiš pokľaklo všetko na nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: „Ježiš Kristus je PÁN!“

Vieru treba nielen nosiť v srdci, ale aj odvážne vyznávať! Potom sa prejaví Božia moc.
A v zástupnom pokání treba uzmierovať mnohé neprávosti minulosti aj dneška, najmä krv neviniatok, stále ešte u nás vraždených a obetovaných satanovi. Ona kričí k Bohu ako krv Ábela.

Prorocké podnety
Možno je nám teraz daná posledná príležitosť. Ak nebudeme konať, môžeme dopadnúť horšie ako Poliaci v roku 1939. V jednej modlitbovej skupine, v ktorej je prítomný aj dar proroctva, boli dané výstrahy, že je najvyšší čas konať a že v budúcom roku už môže byť neskoro. V mojej skupine, s ktorou sa modlievam, boli dané viaceré výzvy, plné nádeje, prebudiť sa a konať. Niektoré sú v knihe: Viera Nemcová: Proroctvá a znamenia, Jas 2022. Citujem.

Prebuď sa, Slovensko!
22. decembra 2020 sa sestra zo spoločenstva pýtala svätých Cyrila a Metoda, čo odkazujú Slovensku. Prišlo vnuknutie:
„Prebuď sa, Slovensko – ty, čo spíš, a Kristus ťa ožiari! Nad Slovenskom vanie čierna zástava, ale Pán vzbudí opravdivých, horlivých i svätých kňazov, ktorí budú prebúdzať a horliť za Slovensko“ (s. 35-36).
Ich hlavná úloha v tejto dobe, tak ako bolo v minulosti, je prebúdzať.


Božia záchrana v čase veľkých súžení
„Ak uzavriem nebesá, že nebude dažďa, alebo ak prikážem kobylkám, aby vyžrali zem, alebo pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím“ (2Krn 7, 13-14).

Ak Slovensko neuzná zvrchovanosť Krista, nebude slovenské!
6. júla 2018 sa skrze dar proroctva prihovoril Pán Ježiš:
„Slovenský národ nikdy nebude slovenský, ak neuzná moju (Božiu) zvrchovanosť a zvrchovanosť svätých Cyrila a Metoda.
Svätí Cyril a Metod – to sú muži môjho slova pre vás, Slováci!
Ani Slovensko nebude slovenské a zvrchované, ak neuzná Božiu zvrchovanosť a zvrchovanosť svätých Cyrila a Metoda.“

Sv. Pavol píše v Ef 2, 20: „Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.“

V súlade s týmito slovami pápež Ján Pavol II. nazýva svätých Cyrila a Metoda apoštolmi Slovanov v rovnomennej encyklike Slavorum apostoli. Ak apoštoli Slovanov, potom ešte viac apoštoli Slovákov, veď u nás boli a my sme boli ich jedinými priamymi adresátmi medzi Slovanmi.

Ak uskutočníme tento cyrilo-metodský Boží projekt, verím, že Boh nám pomôže opäť dosiahnuť národno-štátnu zvrchovanosť. Postupne strácame nielen ju, ale aj svoju národno-kresťanskú identitu. A to je viac ako iba žalostné. Je na čase to zastaviť a kajať sa, osobne aj spoločne! (Viac o tom v knihe V. Kocian., Testament sv. Cyrila, Jas 2019)(s. 24).

Od teba, Slovensko, odtrhnem zelenú ratoliestku …
Piatok 1. októbra 2021 vo chválach brat N. citoval posolstvo z roku 2017: „Šepkám vám potrebné veci, aby ste sa stali apoštolmi mojej veci – veci v očiach obdivuhodnej: Od teba, Slovensko, odtrhnem zelenú ratoliestku a budem pokračovať vo stvorení sveta – sveta krajšieho, radostnejšieho, vybudovaného na mocnej viere vo mňa, v moju Matku a silu anjelov, od ktorých ste zatiaľ ďaleko.“

Na to som dostala duchovný obraz a slovo: „Videla som, že Pán Ježiš písal, ako píše graf pri kontrole srdca na papier, viac-menej rovnú krvavú čiaru s tým, že Slovensko chce ochrániť svojou krvou. Potom vstal z trónu, že spolu s plukmi anjelov bude bojovať za Slovensko. A Slovensko sa nestane otrockou pokusnou krajinou, lebo leží priamo v Srdci Pána Ježiša Krista. Amen.

Istotne o to orodujú aj Sedembolestná Matka a naši apoštoli sv. Cyril, sv. Metod a ich učeníci za nás, ktorí žijeme v geografickom a kultúrno-duchovnom srdci Európy, kde aj oni pôsobili (s. 41-42).

Pápež Pavol VI. slovanským národom ČSR
Pápež Pavol VI. 2. februára 1969 adresoval slovanským národom Československa apoštolský list, v ktorom napísal: „To, čo bolo predmetom Cyrilovej modlitby, zachovajte ako vám zverený dedičný odkaz, o ktorého spĺňanie sa máte neustále usilovať! Hľadajte teda jednotu, dávajte prednosť jednote, milujte jednotu, deň čo deň snažte sa ju budovať, zakorenenú v neporušiteľnom pokoji čistého svedomia s Bohom, v pokoji, ktorý prevyšuje každú predstavu a každú radosť. Naša myseľ zalieta ďalej: príklad jednoty, ktorý vy poskytnete, vyvýši sa ako zástava, za ktorej žiarivým povievaním iné slovanské národy pôjdu, ba pobežia po cestách pokoja k bratskému spojeniu v evanjeliu pokoja“ (s. 28).

Odkaz Krista Pána ľudu Slova
Nemecká katolícka mystička, stigmatizovaná Terézia Neumanová 15. októbra 1948 prijala tento odkaz Krista Pána Slovanom: „Svoje požehnanie dám Slovanom a Slovania, hoci mnohí z nich dnes blúdia, lepšie ho prijmú a prinesú viac ovocia. Budú mojím opravdivým ľudom, ľudom Slova Predvečného a pochopia moje učenie a stanú sa poslušnými.“
Zaiste nie je náhoda, že duchovná a písomná kultúra tohoto „ľudu Slova Predvečného“, čiže Slovákov a Slovanov začala, keď sv. Cyril napísal prvú vetu v hlaholike – najhlbšie slová o Kristovi – Slove zo začiatku Evanjelia podľa sv. Jána 1, 1: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (s. 28-29).

Najpokornejšia pošliape hlavu Najpyšnejšieho
V Zjv 12,17 sa o Žene – Matke vteleného Slova a jej potomstve píše: „Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.“ Boj vrcholí, zdá sa, že knieža tohto sveta má už všetko pod palcom a že my prehrávame, ale napokon Žena a jej potomstvo predsa zvíťazia. Lebo to vyhlásil Všemohúci Boh: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom. Ona (v preklade sv. Hieronyma!) ti rozšliape hlavu a ty jej zraníš pätu“ (Gn 3, 15). Najpokornejšia rozšliape hlavu Najpyšnejšieho a my zvíťazíme s ňou, ak sme z „jej potomstva“. Podľa viacerých znamení to víťazstvo je už blízko. Po prebiehajúcej očiste príde „jar Ducha“ „a bude jedno stádo a jeden Pastier“ (Jn 10, 16). A na zemi sa uskutoční kráľovstvo Krista – Boha Kráľa, v ktorom sa už bude plniť Božia vôľa celá, „ako v nebi tak i na zemi“.

Toto láme okovy diabla
7. januára 2019 pri modlitbe sv. ruženca v kaplnke bol daný obraz s posolstvom: Panna Mária mala rozprestreté ruky. Potom sa zohla a vzala do rúk žiarivú škatuľu a v nej bolo zlato, kadidlo a myrha – omotané svätým ružencom. A povedala: „Zlato znamená svätosť, kadidlo modlitbu a myrha pokoru. Toto je môj dar pre svet. Povedz to aj svätej Cirkvi! Toto láme okovy diabla pre celý svet. Toto je návod proti pôsobeniu zla“ (s. 24).

S Ježišovým Srdcom zachraňovať svet
20. februára 2021 po sv. omši sme adorovali a modlili sa litánie ku Krvi Kristovej za oslobodenie Slovenska. A v zástupnom pokání sme sa zriekali jednotlivých druhov neprávostí, ktoré sú na Slovensku, aby neprekážali Pánu Ježišovi nás požehnať. Kňaz v mene Pána Ježiša mečom Svätého Ducha pretínal tie putá s neprávosťami.

Keď sme sa modlili Litánie ku Krvi Kristovej, uvidela som duchovný obraz: Z pravej strany z neba zostupovali anjeli v zástupoch a prví niesli v rukách symbol Ježišovho Srdca. S týmto symbolom išli zachraňovať svet. Máme sa veľmi modliť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, zasväcovať sa mu, spočívať v ňom a všetko mu odovzdávať, a tak zachraňovať svet (s. 39).

Nad Michalskou vežou archanjel Michael rozprestrel krídla
22. júna 2019 na modlitbách a chválach obraz a vnuknutie:
„Nad Michalskou vežou archanjel Michael rozprestrel krídla a pridal sa k nám spolu s anjelmi chvály. To malo veľkú silu a zvolávalo takto požehnanie pre Bratislavu a celé Slovensko (s. 29).

Náš mocný Kráľ prejaví svoju moc
Pred nami sú veľmi vhodné dve príležitosti niečo urobiť pre intronizáciu Krista Kráľa Slovenska ešte v tomto roku 2022:
20. novembra – nedeľa – slávnosť Krista Kráľa a 23. decembra – sto rokov od vydania prvej encykliky pápeža Pia XI. „Ubi arcano Dei consilio – O pokoji Kristovom dosiahnuteľnom v kráľovstve Kristovom“.
Nech s modlitbami porastie naša túžba a ochota, a Svätý Duch sa k nám pripojí. A pomôže nám vyznávať, vyvyšovať a oslavovať Krista, mocného Kráľa Slovenska. On potom prejaví svoju moc.


Prispejme svojimi modlitbami, podnetmi, prípadne petíciou! Veď ide o veľmi veľkú, životne dôležitú vec pre nás, naše rodiny, náš národ a pre našu slovenskú vlasť.

Duchu Svätý, príď a obnov zázrak Turíc! A uveď na trón v našich srdciach a životoch i v celom našom národe a vlasti Krista Kráľa Slovenska!

Jedna Slovenská ľudová múdrosť hovorí: „Keď je bieda najväčšia, tak je Božia milosť najbližšia“. „Pozbierajte odvahu a nedajte zahynúť Slovensku v tom obrovskom kotle národov – v EÚ !“ Modlime sa, padnime na kolená, postime sa, šírme túto žiadosť na našich otcov biskupov a urobme v tejto ťažkej dobe všetko preto, aby čim skorej prebehla Intronizácia Ježiša Krista, Kráľa Slovenska a Pán Boh nám určite dá tú milosť, aby sa tak stalo, aby Slovensko zostalo verné Kristovi a Cirkvi. „Slovensko – cez teba prechádza dravý prúd rieky nevery – ale ešte stále existujú silné brehy, aby sa voda neprevalila cez ne. Po samý okraj brehov dovolím, aby sa naplnilo koryto rieky. Viac nie. Amen.“

Vieru treba nielen nosiť v srdci, ale aj odvážne vyznávať! Potom sa prejaví Božia moc. K tomu nech nám pomáha aj Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska a apoštoli Slovákov sv. Cyril a Metod.


Václav Kocian
alianciazanedelu.sk/archiv/12537
dominikguzman
Už mi v Košiciach odmietli dať prijímanie do úst, zrejme zasa začína ručkarská tyrania.
Anton Čulen
Smutné. Potom už idú sami proti sebe!! Veď taký zákaz neexistuje
dominikguzman
To je jedno, oni to chcú ľuďom silou mocou nanútiť takto prijímať. Iný význam v tom nevidím. Nemá zmysel sa ani oháňať covidom ako predtým. A dlhé roky sme tu mali tiež všelijaké iné choroby, a žiadna z nich nebola dôvodom dávať prijímanie na ruku.
maja prus
Bolo by dobre urobiť podpisové hárky a podpisovať petíciu v kostoloch, hovoriť o tom v kostoloch, aby sa o tom dozvedelo co najviac ludi a zapojilo sa co najviac ludi aj do modlitby na tento umysel
Anton Čulen
Tu je na podpis list biskupom v elektronickej podobe: alianciazanedelu.sk/…etition/intronizacia-jezisa-krista-krala-slovenska
Dana Slašťanová
Jej, som rada že ste dali článok od o.Václava. Poznám sa s ním osobné.
Dana Slašťanová shares this
186