Clicks181
Stylita
5

Boží slovo na den 24.3. A.D.2020

Byly židovské svátky a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u Ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Bethzatha, s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už osmatřicet let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Proto židé tomu uzdravenému namítli: „Je sobota! Nesmíš nosit lehátko!“ Odpověděl jim: „Ten, kdo mě uzdravil, mi řekl: `Vezmi své lehátko a choď!'„ Zeptali se ho: „Kdo je ten člověk, který ti řekl: `Vezmi ho a choď'?“ Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu: „Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího!“ Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu.
Jan 5,1-3a.5-16
Zedad
I dnes je mezi námi Pán Ježíš. On to řekl, že nás nikdy neopustí a bude s námi do konce věků. I dnes je doba zázraků. I dnes můžeme prosit Pána Ježíše o pomoc a budeme uzdraveni.
Zedad
Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lehátko a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil.
Stylita
blah. Didak de Gadibus López-Caamano

24. března, připomínka
Postavení: kněz OFMCap
Úmrtí: 1801

Pochází z Kadizu ve Španělsku, ze šlechtické rodiny. Tomu odpovídá i délka původního jména: Josef (-František) López-Caamano Texeiro Ulloa de Balcellar. Školou v níž prospíval byla zbožnost s rozjímavou modlitbou. Zcela opačně se to prý jevilo tam, kde šlo o zvládnutí věd, když se v 16 letech po …More
blah. Didak de Gadibus López-Caamano

24. března, připomínka
Postavení: kněz OFMCap
Úmrtí: 1801

Pochází z Kadizu ve Španělsku, ze šlechtické rodiny. Tomu odpovídá i délka původního jména: Josef (-František) López-Caamano Texeiro Ulloa de Balcellar. Školou v níž prospíval byla zbožnost s rozjímavou modlitbou. Zcela opačně se to prý jevilo tam, kde šlo o zvládnutí věd, když se v 16 letech po oblečení františkánského hábitu a složení slibu pustil do studií teologie. Představení sevillského kláštera jeho přípravné snahy na poslání misionáře viděli černě. Přesto dosáhl kněžství a záhy se stal proslulým kazatelem, o němž se mluvilo s velkou úctou. Zájem o jeho slovo i osobu byl tak velký, že s ním prý musela chodit ochranka, aby ho lid, jemuž kázal pod širým nebem, neoškubal ve snaze odnést si něco na památku.
Pro své kazatelské schopnosti býval nazýván "Novým Pavlem" a pro obsah i "Kazatel nejsvětější Trojice". O jeho duševní touze se dovídáme z jeho dopisu duchovnímu rádci (Františku Xav. González). Napsal mu: "Dychtím po důvěrném, vroucím a nejvyšším spojení s Bohem, třeba v suchopáru, trpkém a smysly nepociťovaném. Chtěl bych ve světě konat úžasné divy! Chtěl bych noci prožívat v modlitbě bez potřeby spánku! Chtěl bych, aby se obrátili všichni, s kterými hovořím nebo na které pohlédnu. Chtěl bych, a vůbec, vím, co chci? Proto nic nenaplňuje mé srdce a domnívám se, že větší trýzní světců byla nenasytnost jejich srdce, než to, že nedokázali dokonat to, co začali pro slávu Boží."
Bůh Didaka obdivuhodně vedl. Když Didak v Arundě onemocněl, měl srdečnou promluvu o Ukřižovaném, kterého měl ve zvláštní úctě. Zemřel ve věku 58 let.
catholica.cz
Zedad
No, Bůh je nejvýš dobrotivý. On ve své svaté Prozřetelnosti dopouští nemoci a zlo. Bůh nás slyší a my ho stále můžeme prosit, aby nám pomohl, aby nás uzdravil, aby zastavil zlo, zvláště ve chvíli, kdy je lidstvo bezmocné.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/04_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pod pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle –…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/04_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pod pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Anděl vyšel ven směrem k východu, měl v ruce měřicí provazec a naměřil tisíc loket a dal mi přebrodit vodu: sahala ke kotníkům. Naměřil opět tisíc loket a dal mi přebrodit vodu: sahala ke kolenům, a naměřil zase tisíc loket a dal mi ji přebrodit: sahala k bokům. Naměřil dalších tisíc loket: byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, neboť voda tak vzrostla, že se dala jen přeplavat, byla to řeka, která se přebrodit nedala. Tu mi řekl: „Jistě ses díval, synu člověka!“ Pak mě přivedl zpět na břeh řeky. Když jsem se vrátil zpět, viděl jsem na břehu řeky veliké množství stromoví z obou stran. Řekl mi: „Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví. Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“
Ez 47,1-9.12

Žalm:
S námi je Hospodin zástupů, Bůh Jakubův je naší tvrzí.

Bůh je naše útočiště a síla,
osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi.
Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země,
i kdyby se hory řítily do hlubin moře.

Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
přesvatému stánku Nejvyššího,
Bůh je v jeho středu, nepohne se,
od časného jitra ho Bůh bude chránit.

S námi je Hospodin zástupů,
Bůh Jakubův je naší tvrzí.
Pojďte, pozorujte Boží skutky,
které učinil k úžasu země.
Zl 46

Evangelium:
Jan 5,1-3a.5-16

Církevní kalendář:
sv. Kateřina Švédská (+1381)
Je dcerou svaté Brigity, byla vychovávaná v klášteře a na přání rodičů se provdala za Egharda, s nímž učinila slib zdrženlivosti a zachovávání panenství. Její matka založila řád "Spasitele světa" a odešla do Říma, kam ji Kateřina r. 1348 následovala. Zpráva o smrti manžela ji zastihla v Římě. Zůstala však s matkou a provázela ji i na pouti do Svaté země. Když se vrátily, matka zemřela. Její tělo převezla příští rok do Švédska, kde ji ve vadstenském klášteře pohřbila a sama vstoupila do řádu Spasitele světa. Byla ještě jednou v Římě, pak těžce onemocněla a v 50 letech zemřela.
catholica.cz