Victory
372

BKP: Jaký cíl sleduje František Bergoglio svou účastí v Kazachstánu?

K čemu je církvi papežství? Boží záměr je chránit základy víry a mravů. Pokud papež a papežství koná pravý opak, je to suicidium pro církev. Dnes jsme této duchovní sebevraždy svědky.

František Bergoglio se zúčastní jako oficiální, ale ve skutečnosti neplatný, představitel katolické církve kongresu náboženských leaderů v Kazachstánu ve dnech 13.–15. 9. 2022. Těmto setkáním s pohanskými leadery byl položen počátek v Assisi roku 1986. Od té doby tato setkání v určitých intervalech probíhají po celém světě. Když Jan Pavel II. poprvé pozval pohanské leadery k tzv. modlitbám za mír do Assisi, odvolával se na to, že pouze realizuje ducha II. vatikána, konkrétně deklaraci Nostra aetate o tzv. úctě k jiným religiím, de facto i o úctě k jejich démonům. Takže dnes už František jen dovršuje ducha II. vatikána, který učinil duchovní zlom a podkopal první a největší přikázání, které zní: „Já Hospodin jsem tvůj Bůh žárlivě milující. Nebudeš míti jiných bohů a nebudeš se jim klanět (uctívat je).“ Boží slovo v listu Římanům ukazuje na přímou souvislost mezi pohanstvím a sodomií: „Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim (pohanům) přístupné..., takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu... upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. (Buddhisté uctívají dalajlámu jako boha, stejně tak hinduisté prokazují guruům božskou úctu, indiáni v Kanadě zbožšťují ptáky, Indové posvátnou krávu, hady, krysy a veškerou havěť.) Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním; ... muži s muži provádějí hanebnosti...“ (srov. Ř 1,19-28)

František Bergoglio nejenže schvaluje, ale on i prosazuje modlářství. Intronizoval démona Pačamamu přímo v chrámu svatého Petra. V Kanadě (2022) se nechal šamanem zasvětit démonům. Na výzvu šamana si vložil ruku na srdce a udělal tak gesto přijetí démonů. Šaman při tom pískal na kost z divokého krocana. Z životů svatých mučedníků víme, že než by hodili jediné zrnko kadidla modlám jako gesto úcty k démonům, raději podstoupili nejkrutější muka a smrt.

Co se týče sodomie, Bergoglio ji prosazuje slovy i gesty, např. líbáním nohou transsexuálovi. Při každé příležitosti takzvaně naslouchá sodomitům a transsexuálům, aniž by je vybídl k pokání s cílem spásy jejich duší. Toto Františkovo antikřesťanství je ve skutečnosti služba ďáblu a převádění katolické církve na anticírkev New Age.

Jaký je cíl Bergogliovy návštěvy v Kazachstánu? Když se podíváme na jeho poslední kroky, které ke zničení církve dělá, vidíme, že i tato návštěva k nim patří. Co jiného také můžeme čekat od člověka, který nemá Ducha Kristova, ale má ducha antikrista? On hlásá sodomitské, covidové, ekologické a modlářské antievangelium, za které na něj dle Gal 1,8-9 dopadla několikanásobná Boží anathema – prokletí. On prosazuje antimorálku a privileguje zvrhlost. V exhortaci Amoris laetitia ruší objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Otevřeně schválil tzv. sexuální výchovu, která vnucuje otrockou a hříšnou onanii dětem už od čtyř let a manipuluje děti k tragickému přeoperování pohlaví. Sugestivně se vyjádřil, že prý děti musí být vedeny k „sexu bez rigidity“, tedy bez jakýchkoli zábran. Bergoglio veřejně usiloval o legalizaci sňatků sodomitů (2021) a jejich adopcí nevinných dětí. Všem zaměstnancům Vatikánu, ale i všem katolíkům, vnucoval experimentální genetické sérum vyrobené z tkáně zaživa vytržené z nenarozeného dítěte.

Kdo tvoří vnitřní jednotu s Františkem Bergogliem, oddělil se tím od Krista. Takový biskup, kněz a katolík už de facto upsal svou duši ďáblu. Zde platí: „Není žádné společenství Krista s Beliálem“ ani žádná jednota mezi Kristem a Bergogliem (srov. 2Kor 6,15). Bergogliova sekta má své nové učení a pohanského, nečistého ducha, kterého maskuje ekologií, nasloucháním, synodalitou atd.

Bergoglio v těchto dnech zabezpečil oficiální pokračování procesu autogenocidy církve, když opětovně jmenoval nové kardinály, tentokrát dalších 20. Tito všichni mají stejného ducha a stejný sebevražedný program jako on.

Veřejně se už hovoří o abdikaci Bergoglia. Pokud v této situaci abdikuje, nastoupí František č. 2, č. 3... Bergogliova sekta zahrnuje ve svých antireformách nejen svěcení čarodějnic na diákonky a kněžky (viz Amazonie), ale i likvidaci papežství. Co dělat k záchraně papežství i k záchraně identity katolické církve? V mimořádných podmínkách se musí do čela pravověrných katolíků postavit pravověrný papež, zvolený mimořádným způsobem, tedy ne z řad bergogliánských kardinálů. Otázka záchrany církve se týká všech biskupů, kteří se vnitřně distancují od bergogliánské sekty. Bez radikálního kroku víry metastáze zachvátí celý duchovní organismus. Dnes o Bergogliovi a jeho kardinálech platí: „Nic nevidí, nic nechápou, chodí ve tmě a celá země v základech se hroutí.“ (Ž 82,5)

Bergoglio se nechá nazývat zástupcem Krista na zemi, ale on, arcikacíř, jím není. On se veřejně postavil proti Kristovu učení i Jeho přikázáním. Nazývá se také nástupcem apoštola Petra. Ale on, propagátor sodomie a modlářství, který hlásá nové antievangelium a boří Boží zákony, nástupcem apoštola Petra v žádném případě není. On není Svatý otec. Jeho otcem je ďábel. Bergoglio nejenže usiluje o to Krista zabít, ale už Ho v duších zabíjí (srov. J 8,37-44). Na co, katoličtí biskupové, ještě čekáte? Dnes je jediné východisko, a to přijmout pravověrného papeže, vybraného Bohem v mimořádných podmínkách a mimořádným způsobem. Tím zároveň bude zachráněna papežská instituce. Bergogliova účast v Kazachstánu je jen dalším hřebíkem, který vráží do rakve katolické církve s cílem reinkarnace katolíků do jedné anticírkve New Age. Jeho konečným cílem však je sjednotit katolíky s ďáblem a jeho anděly v pekle.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

8. 9. 2022