Libor Halik
431.9K
ľubica
Hermenegild
V rádiu Lumen uviedli správu, že krv sv. Januára 16. 12. zkvapalnila.
Libor Halik
Pravdepodobne klamali.
David Michael Emeth
Proč se nespoléháš na Krista? Nestačí ti? 😬❓
David Michael Emeth
1 S 4:10-11: "Pelištejci tedy bojovali a Izrael byl poražen; každý utíkal ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Z Izraele padlo třicet tisíc pěších. I Boží schrána byla vzata a oba synové Élího, Chofní a Pinchas, zahynuli."
Libor Halik
Dřevěná starozákonní schrána byla dočasně ukradena Pelištejci, avšak apoštolu Petrovi slíbil Kristus, že novozákonní církev brány pekelné nepřemohou. Brzy poté byl Petr dočasně přemožen, když zapřel Krista. Panna Marie, novozákonní schrána, však nikdy Krista nezapřela. Jediná po ukřižování věřila, že Kristus vstane z mrtvých.
didimos
Přesně tak, Maria, která nikdy neklesla, a vždy řekla Bohu ANO, je naší květinovou bránou do Nebe, kde nás přivede před svého Syna, né jako soudce, ale Spasitele. Jestliže jsou naše jména napsána v Boží Knize živých, jsme jeho brazry a sestrami, potažmo- Syny a Dcerami. To jsou Pánova slova!!! Nic proti Januáriovi..ale přestaňme zbožňovat senzace a předpovědi, jsme jak slepí ovádi...Několikrát …More
Přesně tak, Maria, která nikdy neklesla, a vždy řekla Bohu ANO, je naší květinovou bránou do Nebe, kde nás přivede před svého Syna, né jako soudce, ale Spasitele. Jestliže jsou naše jména napsána v Boží Knize živých, jsme jeho brazry a sestrami, potažmo- Syny a Dcerami. To jsou Pánova slova!!! Nic proti Januáriovi..ale přestaňme zbožňovat senzace a předpovědi, jsme jak slepí ovádi...Několikrát jsem tady o tom psal, ale praporečníci senzací a kataklysmat tady stále uvádějí většinou hovadiny, které nic neřeší !!! My přece z Evangelia víme ke Komu jít, a komu jsme uvěřili !!!!!
David Michael Emeth
Jestli budou Libora Halíka po smrti pitvat, tak zjistí, že má na slezině vyryto "Panna Marie". 🙂❗
U.S.C.A.E.
nie zo všetkým vždy súhlasím ale našli by to o. Liborovi na Srdci Boh si vie poslúžiť aj posmeškárom len orgán ste netrafili. Som Katolík a evidentné nebudem zapierať
didimos
Já bych tu slezinu s Marií klidně bral... a byl bych ještě hrdý !!!! Vše co dostáváme od Boha jde přes Marii, není to žádné zeslabení Boha"""naopak, On ji vyvolil. Narozením Ježíše její úloha neskončila, je garantem čistoty a Pravdy Synovy Církve, pod vedením Ducha sv. Kde je Duch, tam je Maria a naopak...Ona nás doprovodí k Synovi!!! Toto je Pravá a jediná katolická cesta, ne tady studovat ty …More
Já bych tu slezinu s Marií klidně bral... a byl bych ještě hrdý !!!! Vše co dostáváme od Boha jde přes Marii, není to žádné zeslabení Boha"""naopak, On ji vyvolil. Narozením Ježíše její úloha neskončila, je garantem čistoty a Pravdy Synovy Církve, pod vedením Ducha sv. Kde je Duch, tam je Maria a naopak...Ona nás doprovodí k Synovi!!! Toto je Pravá a jediná katolická cesta, ne tady studovat ty bohapusté kecy chytrých spasitelů typu Duška, Baudyše, Kašparů a dalších o vyšším vědomí, nikdo neví co to je...tím prý porazíme zlo na světě, aby se nám OK žilo, porazíme zlé politiky....tragédie...Satan používá známé a i chytré osobnosti, aby nám tady hlásali budhismus v New Age balení, o záchraně světa lidmi a podobně. Další zase už cítí" že ne nás padá kometa, další hltají jen senzace, nebo se utěšují, že náš nepřítel údajně mele z posledního"""Tomu se už nedá ani smát...Stanou se ještě takové věci, že nebudeme ani chápat, kdo tady mele z posledního!!! Ale řeknu vám to už dnes....z posledního tady mele slabá, bojácná, rozředěná a nepravdivá víra, dětí Božích. Kdyby to tady bylo v pořádku, nepřítel by neměl šanci!!! Satan musel napřed podkopat Pravdu a Církev, a až potom mohl vytáhnou ty zbraně, které dnes používá, a většina to nepozná, kvůli vypatlaným mozkům. Ale toto všechno je psáno, Církev je křižována, jako její Ženich, než si pro ni přijde. POZOR"" Kristus nepřijde zachránit Svět, aby se nám dále dobře žilo!!! Přijde si pro své děti, a nebude jich moc...na to jsou v Písmu i Tradici jasné narážky. Opravdu nechápum jak se tady může tleskat lidem, kteří něco napsali, nebo hráli ve filmu, ikdyž ze sebe tlačí nesmyslné bludy a ovlivnují mnoho lidí. U posl. soudu se na ně nevymluvíme, je to naše věc!!! Kristus řekne- "neznám vás"" Velmi drsná, ale pravdivá perikopa z Evangelia!!
David Michael Emeth
Katolíci vlastně ani Krista nepotřebují! Jim stačí "Panna Marie"... 😄❗
U.S.C.A.E.
práve preto že Veríme v Krista a Kristovi máme aj Jeho Matku Pannu Máriu
Libor Halik
Kdo věří v Krista, má blahoSLAVIT Pannu Marii, tím na sobě naplní Duchem Svatým inspirované proroctví z Písma svatého: Lu1,46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána 47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení (všechny národy), 49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest …More
Kdo věří v Krista, má blahoSLAVIT Pannu Marii, tím na sobě naplní Duchem Svatým inspirované proroctví z Písma svatého: Lu1,46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána 47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, 48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení (všechny národy), 49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno 50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí."
David Michael Emeth
Žid 12:1-2: "Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu."
David Michael Emeth
J 15:5-6: "Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří."
Libor Halik
Kdo zůstává v Kristu a bere vážně Ducha Svatého, který inspiroval text Bible, ten blahoslaví Pannu Marii. Ostatní Pannu Marii ke své smůle neblahoslaví.
David Michael Emeth
Převlečenou Isis opravdu neblahoslavím! "Panna Marie" nemá se skutečnou matkou Ježíše Krista nic společného... 🙂❗
Ikonografické aspekty bohyně Isidy a Panny
Libor Halik
Každá žena s dítětem v náručí vypadá jako Vaše pohanská bohyně z dob dlouho před Kristem. Tímto nebiblickým prázdným mluvením jste mě nepřesvědčil.
David Michael Emeth
-1.- Písmo svaté mluví o Panně Marii velmi stručně a zdrženlivě. Cílem apoštolů nebylo rozvíjet úctu vůči ní.
A zdá se, že ani ona sama si to nepřála. V Božím slově není základ pro úctu vůči Panně Marii.

-2.-
Uctívání Panny Marie a zvlášť jako Královny nebes je modloslužba, jak se to píše v knize proroka Jeremiáše: "Děti sbírají dřevo a otcové zapalují oheň, ženy však zadělávají kvas na koláče …More
-1.- Písmo svaté mluví o Panně Marii velmi stručně a zdrženlivě. Cílem apoštolů nebylo rozvíjet úctu vůči ní.
A zdá se, že ani ona sama si to nepřála. V Božím slově není základ pro úctu vůči Panně Marii.

-2.-
Uctívání Panny Marie a zvlášť jako Královny nebes je modloslužba, jak se to píše v knize proroka Jeremiáše: "Děti sbírají dřevo a otcové zapalují oheň, ženy však zadělávají kvas na koláče pro královnu nebes. A lijí nápoje cizím bohům, jen aby mě urazili. Nuže, zda tito urazí mě, (praví Hospodin), a ne sebe ke své vlastní záhubě? Proto praví Panovník Hospodin: Hle, svůj hněv a svůj zápal rozlijeme na toto město, na lidi a dobytek, na stromy pole a plody země, bude hořet a neuhasne "(Jer 7, 16-20).

A dále: "Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy, co jste svými ústy vyslovily, to jste svýma naplnily. Řekli jste:" Amen splníme své sliby, které jsme složili, že budeme pálit kadidlo královně nebes a vylévat její nápojové oběti. " Plňte jen své sliby a zachovávejte své sliby! Slyšte tedy slovo Hospodinovo, všichni Judejci, kteří bydlíte v egyptské zemi: Hle, na své velké jméno přísahám - praví Hospodin: V celé egyptské zemi nebude žádný judský člověk vzývat moje jméno slovy: "Tak, jako žije Panovník Hospodin!" Hle, budu bdit nad nimi na neštěstí, ne na štěstí; a všichni judští muži, kteří jsou v egyptské zemi, budou hynout mečem a hladem, dokud nevyhynou "(Jer 44, 25-27).

Nakonec je to porušení 1. Božího přikázání, které říká: "Nebudeš mít jiné bohy mimo mne! (...) Nebudeš se jim klaněti, ani je uctívat "(Ex 20, 3.5).

-3.-
Uznávání Panny Marie jako prostředníci je v rozporu s citátem z 1 Tim 2, 5-6, kde se píše: "Neboť jeden je Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi - člověk Kristus Ježíš, který vydal sebe samého jako výkupné za všechny, jako svědectví v pravém čase. "

Nebo také z dopisu Židům 9, 15:" A proto je prostředníkem nové smlouvy, aby smrtí podstoupenou pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy dostali ti, co jsou povoláni, zaslíbení věčného dědictví. "

A nakonec i evangelista Jan citoval Ježíšova slova: "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne "(Jan 14, 6).

Takže Panna Maria není prostředníci milostí, jak tomu mnozí věří. A nakonec nač máme jít za matkou, když můžeme jít rovnou za Synem?!

-4.-
Panna Maria nám nemůže pomáhat ke spáse pro své zásluhy, neboť je psáno: "Milostí tedy jste spaseni skrze víru, a to není z vás, je to Boží dar: ne ze skutků, aby se nikdo nechlubil" (Ef 2, 8) .
Jediné zásluhy jsou ty, které nám získal Ježíš Kristus.

-5.-
Modlitba k Panně Marii a skrze Marii se zdá být rouháním, protože my se máme modlit k Nebeskému Otci ve jménu Ježíše Krista. Navíc Bůh už ve Starém zákoně zakázal komunikovat s mrtvými: "Ať není mezi vámi nikoho, kdo by ... se radil s duchy ... nebo by se ptal mrtvých na pravdu. Všechny tyto věci uráží Pána a pro tyto nešlechetnosti je vyhubí "(Dt 18, 10-12).

Proto není vhodné modlit se růženec a jiné mariánské modlitby. Je zbytečné prosit Pannu Marii o přímluvu u Boha, protože za nás se u Otce přimlouvá někdo jiný, jak říká sv. Pavel v listu Římanům: "Tak i Duch přichází na pomoc naší slabosti, neboť nevíme ani to, za co se máme modlit, jak třeba; a sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným vzdechy. A ten, který zkoumá srdce, ví, po čem Duch touží: že se přimlouvá za svaté, jak se líbí Bohu "(Řím 8, 26-27).

A dále: "Kdo OBŽALUJE Božích vyvolených? Bůh, který omlouvá? A kdo je odsoudí? Kristus Ježíš, který zemřel, ba více - který byl vzkříšen, je po pravici Boha a přimlouvá se za nás? "(Řím 8, 33-34).

-6.-
Zasvěcení nebo úplné svěření se Panně Marii se ukazuje být v rozporu s veršem Listu Filipanům 2, 11: "Ježíš Kristus je Pán!" ke slávě Boha Otce. "
A jinde:" Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny a je ve všech "(Ef 4, 5-6).

-7.-
Uctívání soch a obrazů Panny Marie je modlářstvím, o němž mluví první Boží přikázání, jak nám ho podává kniha Exodus: "Nezobrazíš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí! Nebudeš se jim klaněti, ani je uctívat, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý "(Ex 20, 4-5).

Klečení před sochou Panny Marie je tedy jasným znakem modloslužby. Podobně je to i s nošením zázračných medailí, škapulířů a růženců, o nichž se předpokládá, že přinesou štěstí nebo ochranu. O takových Boží slovo říká: "V ten den Pán odstraní ozdobu: obruče nohou, sluníčka a mesíčky, perly, náramky a závoje, turbany, chrastítka, pásy, voňavky a amulety ..." (Iz 3, 18-20).

-8.-
Panna Maria byla pouze obyčejná hříšná žena a potřebovala být spasena. Vždyť sama v Magnificatu zvolala: "A můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli" (Lk 1, 47).

-9.-
Panna Maria dala Ježíšovi lidské tělo a porodila ho jako člověka, ale není původcem jeho božstva, proto ji nelze ji nazvat Bohorodičkou, neboť Bůh existuje od věků.

-10.-
Tvrzení některých katolíků, že Panna Maria je Spoluvykupitelka, je rouháním, protože je pouze jediný Vykupitel - Ježíš Kristus, jak psal již prorok Izaiáš: "Toto praví Hospodin, král Izraele, vykupitel jeho, Hospodin zástupů:" Já jsem první a já jsem poslední , kromě mě není Boha "(Iz 44, 6).

Nebo na jiném místě:" ... dozvíš se, že já jsem Hospodin, tvůj spasitel a tvůj vykupitel, mocný Jakubův "(Iz 60, 16b).

A také:" Ty, Pane, jsi náš otec, máš jméno: vykupitel náš pradávný "(Iz 63, 16).

-11.-
Tituly Matka církve a Matka křesťanů jsou nesprávné. Panna Maria se tak dává se tak na rovinu s Bohem Otcem, což je z biblického hlediska zcela nepřijatelné.

-12.-
Neposkvrněné početí a Nanebevzetí Panny Marie nemají ve svatém Písmu žádný základ.
David Michael Emeth
Jestliže ani tohle biblické zdůvodnění Liborovi nepostačí, tak už mu asi není pomocí... 😬❗
U.S.C.A.E.
-8.- Panna Maria byla pouze obyčejná hříšná žena a potřebovala být spasena. Vždyť sama v Magnificatu zvolala: "A můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli" (Lk 1, 47).
---
len to čo som zbadal a už sa to rozsypáva tým samým však áno potrebovala to nik ani Katolík nespochybňuje ALE čo sa tu stalo Panna Mária tu UŽ ĎAKUJE ZA SPÁSU !!! ako je toto možné? no len tak že bola vykúpená pred všetkými …More
-8.- Panna Maria byla pouze obyčejná hříšná žena a potřebovala být spasena. Vždyť sama v Magnificatu zvolala: "A můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli" (Lk 1, 47).
---
len to čo som zbadal a už sa to rozsypáva tým samým však áno potrebovala to nik ani Katolík nespochybňuje ALE čo sa tu stalo Panna Mária tu UŽ ĎAKUJE ZA SPÁSU !!! ako je toto možné? no len tak že bola vykúpená pred všetkými ostatnými a táraniny o žene ako všetci ostatní ľudia razom padli a to by sa takto dalo bod po bode napríklad Anjeli na zľutovnici archy však sú to duchovia a sám Boh ICH PRIKÁZAL !!! ZOBRAZIŤ
U.S.C.A.E.
to že je Teotokos to nehovorí že je Panna Mária pôvodcom Boha to je infatilný nezmysel hovorí to to že Kristus je aj Boh aj človek od počatia čiže keď porodila Krista porodila Ho ako Boha a človeka v jednej Osobe s dvoma prirodzenosťami toto už má Kresťan jasné 1 700 rokov aj predtým v to veril ale nebolo to úplne vyjasnené

celkovo veľmi slabé použitie veršov no zasa výsledok sola scriptura 😊

More
to že je Teotokos to nehovorí že je Panna Mária pôvodcom Boha to je infatilný nezmysel hovorí to to že Kristus je aj Boh aj človek od počatia čiže keď porodila Krista porodila Ho ako Boha a človeka v jednej Osobe s dvoma prirodzenosťami toto už má Kresťan jasné 1 700 rokov aj predtým v to veril ale nebolo to úplne vyjasnené

celkovo veľmi slabé použitie veršov no zasa výsledok sola scriptura 😊

nechce sa mi to celé vyvracať aj preto že to nie je nič ťažké žiadna Apologetická výzva z toho neplynie
Libor Halik
ŽÁDNÝ z Emethem uvedených veršů NENÍ proti blahoSLAVENÍ Panny Marie dle Lu1,48b Maria řekla: Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení (všechny národy), 49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno. Platí-li o každém opravdovém křesťanovi 1 Petrův 2,9a "Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo,", tím spíše platí o PMarii, že je královnou …More
ŽÁDNÝ z Emethem uvedených veršů NENÍ proti blahoSLAVENÍ Panny Marie dle Lu1,48b Maria řekla: Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení (všechny národy), 49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno. Platí-li o každém opravdovém křesťanovi 1 Petrův 2,9a "Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo,", tím spíše platí o PMarii, že je královnou nebeskou.
David Michael Emeth
Každému, co jeho jest! Kristovcům Kristus, modlářům "Panna Marie"... 🙂❗
David Michael Emeth
Já nemám nic proti blahoslavení Ješuovy matky, ale s tou ta katolická modla nemá mnoho společného, aby bylo jasno! Ale Ješua nikde nepřkazuje blahoslavit jeho matku, přikazuje jiné věci! Libor Halík se snaží udělat z blahoslavení Marie povinnost, ale jen aby si obhájil své modlářství, které je smrtelným hříchem. 😬❗