Clicks397
Stylita
113

Boží slovo na den 21.11. A.D. 2019

Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“
Lk 19,41-44
Kallistratos
Brat nathanael byl solidní performer. A toto je pomatená klasika Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
LH, ale on za to v zásadě asi nemůže. Zanechal za sebou těžkou "komunikační" uhlíkovou stopu, která jako bič ovine majitele. Každý si ten bič plete na sebe sám. Upleten ze špatných slov, zlých činů, životních nesrovnalostí, bolestí, jizev a vědomých křivd.... Kéž by raději člověk pletl …More
Brat nathanael byl solidní performer. A toto je pomatená klasika Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
LH, ale on za to v zásadě asi nemůže. Zanechal za sebou těžkou "komunikační" uhlíkovou stopu, která jako bič ovine majitele. Každý si ten bič plete na sebe sám. Upleten ze špatných slov, zlých činů, životních nesrovnalostí, bolestí, jizev a vědomých křivd.... Kéž by raději člověk pletl věnec dobrých slov a skutků...
-------------------------------------------------------------------
Stylita

před 3 hodinami

Židé tvrdí, že je to pozůstatek vnějších hradeb II. chrámu, které nechal postavit Herodes. Tvrdí, že "šechina" neopustila tento pozůstatek a považují toto místo za nejposvátnější.
cs.wikipedia.org/wiki/Ze%C4%8F_n%C3%A…

Existuje i názor, že to není pozůstatek vnějších hradeb II. chrámu, nýbrž pozůstatek vojenské římské stavby (pevnosti). např. tu: Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
Ladislav Bajza likes this.
Ladislav Bajza
Teodora- ten múr nárekov nie je pozostatok chrámových múrov ,ale to múr z pevnosti Antonia ,ktorá bola z vonkajšej strany prilepená k chrámu.
Na youtube to vysvetľoval brat Nathaniel,ale jeho kanál zrušili :)
Theodorá-Máriá likes this.
Theodorá-Máriá
"Zeď nářků" je to ještě pozůstatek, který
má být srovnán se zemí, nebo je to
padělek?. Slovo BOží se naplňí.

Nevíš náhodou Stylito jak to je?
Stylita
Židé tvrdí, že je to pozůstatek vnějších hradeb II. chrámu, které nechal postavit Herodes. Tvrdí, že "šechina" neopustila tento pozůstatek a považují toto místo za nejposvátnější.
cs.wikipedia.org/wiki/Ze%C4%8F_n%C3%A…

Existuje i názor, že to není pozůstatek vnějších hradeb II. chrámu, nýbrž pozůstatek vojenské římské stavby (pevnosti). např. tu: Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
Ladislav Bajza likes this.
Theodorá-Máriá
Tomu co tam dává Libor, je jen provokace,
jeho stylu. Židé přeci stále mají za posvátné
knihy Mojžíšovy a to je v rozporu s mravy v
článku uvedenými.
Možná, že je pravdivá ta první verze, odpoví-
dala by tomu, Ž idé z Izraele počítají s tím,
že budou hladat útulek hlavně v Čechách a
státech V4. /Dojde prý k napadení Izraele
a zrušení státu/. Snad jsem to nezašmodrchala.
Stylita
Provokace je možná silné slovo. V tom odkazu to vysvětluje pravoslavný kněz otec Nathanael, židovský konvertita.
Stylita
Pochybuji, že stát Izrael v dohledné době zanikne. Má velmi silnou armádu, zbraně a rozvědku. Těžko ho někdo jen tak bez následků napadne.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: „Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Makabejské.
Královi vyslanci, kteří nutili k odpadu, přišli do města Modinu, aby vyžadovali oběti. Mnozí z Izraele se k nim přidali. Matatiáš a jeho synové stáli stranou. Královi vyslanci se ujali slova a řekli Matatiášovi: „Jsi vážený a vlivný hodnostář v tomto městě a máš oporu v synech a příbuzných. Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary.“ Matatiáš v odpověď hlasitě volal: „I když všechny národy, které jsou pod panstvím krále, ho poslouchají, od náboženství svých otců odpadají a jeho příkazům se podrobují, já, moji synové a příbuzní budeme kráčet podle Smlouvy našich otců. Bůh nás chraň, abychom opustili Zákon a jeho ustanovení. Králových rozkazů neposlechneme a od našeho náboženství neustoupíme ani napravo, ani nalevo.“ Sotva však domluvil, před očima všech přistoupil jeden Žid, aby podle králova rozkazu obětoval na oltáři v Modinu. Když to Matatiáš uviděl, rozhorlil se, až do ledví se zachvěl a vzplanul hněvem podle Zákona. Vrhl se na něho a zabil ho u oltáře. Zároveň zabil i králova úředníka, který měl nutit k oběti, a rozbořil oltář. Horlil pro Zákon, jako učinil kdysi Pinchas Zimrimu, synu Saluovu. Potom Matatiáš volal hlasitě po městě: „Za mnou, kdo horlí pro Zákon a zachovává Smlouvu!“ A uprchl se svými syny do hor a všechen majetek zanechali v městě. Tehdy mnozí, kteří hledali spravedlnost a právo, odešli na poušť a tam se usídlili.
1Mak 2,15-29

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem
od východu slunce až na západ.
Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:
přichází náš Bůh a nemlčí.

„Shromážděte mi mé svaté,
kteří obětí sjednali mou smlouvu!“
A nebesa zvěstují jeho spravedlnost,
že sám Bůh je soudcem.

„Přinášej Bohu oběť chvály
a plň Nejvyššímu své sliby!
Pak mě vzývej ve dni soužení,
vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“
Zl 50

Evangelium:
Lk 19,41-44

Církevní kalendář:
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Událost „zasvěcení P.Marie“ se liturgicky začala slavit v Jeruzalémě, kde na památku jejího zasvěcení byla v roce 543 posvěcena bazilika. Kolem roku 730 byl již svátek slaven v Cařihradě, císař Emanuel Komnenos ho v r. 1143 zařadil mezi svátky známé v celé církvi. Roku 1372 jej papež Řehoř XI. schválil a roku 1472 papež Sixtus IV. jeho ustanovení potvrdil s rozšířením na celou Církev. Po tridentské liturgické reformě papež Pius V. (1566 -1572) tento svátek vyřadil z liturgického kalendáře, ale Sixtus V. jej v něm r. 1585 obnovil. Tato liturgická památka 21. 11. už v kalendáři zůstala.
více: catholica.cz
Joske likes this.
Theodorá-Máriá
Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary."

Dnes nemusí věřícím papežovi, jsouce s ním spojení
v jednotě víry, nikdo přikazovat, dobrovolně zůstávají
v nevěstce antikrista, nemohou jinak přijali téhož ducha
a ten nepustí co …
More
Nuže, přistup první a vykonej králův rozkaz, jak to učinili všechny národy, Judovci i ti, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ty a tvoji synové budete mezi královými přáteli a budete poctěni zlatem, stříbrem a mnohými dary."

Dnes nemusí věřícím papežovi, jsouce s ním spojení
v jednotě víry, nikdo přikazovat, dobrovolně zůstávají
v nevěstce antikrista, nemohou jinak přijali téhož ducha
a ten nepustí co uchvátil.
Ladislav Bajza
Jeruzalemský chrám

V roku 367 musel Cyril po treti raz do vyhnanstva. Cisár Julián bol zúrivým nepriateľom kresťanov, avšak neprenasledoval Cirkev vonkajším násilím. Chcel ju zničiť chytrejším spôsobom: zakázal kresťanské školy, zakázal kresťanom navštevovať vysoké školy, aby tak zostali nevzdelaný, podporoval bludárov a zvlášť židov.
Zhromaždil najvznešenejších židov a navrhol im, aby sa ich …More
Jeruzalemský chrám

V roku 367 musel Cyril po treti raz do vyhnanstva. Cisár Julián bol zúrivým nepriateľom kresťanov, avšak neprenasledoval Cirkev vonkajším násilím. Chcel ju zničiť chytrejším spôsobom: zakázal kresťanské školy, zakázal kresťanom navštevovať vysoké školy, aby tak zostali nevzdelaný, podporoval bludárov a zvlášť židov.
Zhromaždil najvznešenejších židov a navrhol im, aby sa ich národ vrátil do svojej zeme, vystaval znovu chrám a žil podľa zákona. Poukázal k tomu veľké čiastky zo štátnej pokladnice, povolal robotníkov a ustanovil úradnikov, aby na dielo dohliadali. Tak chcel dokázať, že Kristovo proroctvo o skáze chrámu je nesprávne.
Židia sa s veľkou horlivosťou pustili do práce, zo všetkých častí sveta prichádzali, aby priniesli príspevky i aby osobne pomáhali. Vznešené ženy darovali svoje skôsty a šperky. Ano, hovorí sa, že dali zhotoviť strieborné lopaty a koše a že pri stavbe pracovali. I pohania sa zúčastnili na tomto diele, nie s náklonosti k židom, ale s nenávisti proti kresťanom, lebo dúfali, že takto zničia kresťanskú vieru.
Svatý Cyril bol však pokojný, pevne dôveroval v slová Pána Ježiša, že nezostane kameň na kameni. Židia začali svoju prácu. Najprv strhli čo ešte stálo z múrov starého chrámu. Tak nevedomky a proti vôli splnili ono Spasiteľovo proroctvo. Keď začali kopať základy, v noci sa im zrútilo, čo cez deň postavili. Keď konečne práca bola tak z ďaleka hotová, že mal byť položený základný kameň, v noci nastalo hrozné zemetrasenie, ktorím bolo zabitých mnoho robotníkov a doterajšie práce zničené.
Židia začali prácu znova. Čo sa teraz udialo, o tom píše nepriateľ kresťanov, pohanský spisovaťeľ vtedajšej doby Ammanianus Marcellinus: „V základoch vytriskli často ohnivé gule, popálili robotníkov tak že miesto bolo neprístupné, keďže týmto spôsobom oheň odháňal ľudí znova a znova, celé dielo sa zastavilo.“
S hrôzou uznávali i mnohí židia, že Ježiš Kristus je Boh. Všetka horlivosť židov a všetky cisárove nariadenia boli nadarmo, všetko zostalo ležať v sutinách a židovský chrám nebol obnovený až do dnešného dňa.
Čo teda očakával sv. Cyril a všetci pravý kresťania, to sa splnilo. Kristove slová: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ zostanú pravdivé. Ako sa splnili jeho slová o konci Jeruzalema a o živodvskom chráme, tak sa splnia jeho slová o konci sveta a poslednom súde.
Theodorá-Máriá
To co píšeš je v rozporu s tím co uvedl Stylita ve svém odkazu.
Je tam mimo jiné:
První zmínka o smutečních modlitbách Židů na tomto místě se nachází ve vyprávění poutníka z Bordeaux, který do Jeruzaléma dorazil roku 333cs.wikipedia.org/wiki/Ze%C4%8F_n%C3%A…:

Takže není to jednoznačné a víme, že proroctví se plní a naplní. Takže
pokud je ta "zeď" původní tak ještě bude zbořena.