Stylita
2312

Boží slovo na den 20.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se …
Stylita
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří a obléhal ho tři roky. Devátého roku (vlády krále) Hošey dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie; usadil ho v Chale a u řeky Chaboru v Gozanu a v městech médských. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti …More
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří a obléhal ho tři roky. Devátého roku (vlády krále) Hošey dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie; usadil ho v Chale a u řeky Chaboru v Gozanu a v městech médských. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z moci faraóna, krále egyptského. Ctili cizí bohy, jednali podle obyčejů pohanů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele, i podle jiných obyčejů, které zavedli izraelští králové. Hospodin varoval Izraele a Judu skrze všechny své proroky a věštce: „Odvraťte se – pravil – od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, který jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky proroky.“ Nechtěli však slyšet, byli vzdorovití jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Pohrdali jeho nařízeními a jeho smlouvou, kterou sjednal s jejich otci, i jeho výstrahami, kterými je varoval. Hospodin se na Izraele velmi rozhněval, vyhnal ho od své tváře, a zůstal jen kmen Juda sám.
2Kral 17,5-8.13-15a.18

Žalm:
Pomoz, Bože, svou pravicí a vyslyš nás!

Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky,
v hněvu ses od nás odvrátil.

Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji;
zacel její trhliny, neboť kolísá.
Dal jsi zakusit svému lidu tvrdý úděl,
napojil jsi nás vínem, až se potácíme.

Přispěj nám na pomoc proti nepříteli,
vždyť lidská podpora je marná.
S Bohem si povedem udatně,
on rozdupá naše nepřátele.
Zl 60

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Boží slovo je plné života a síly, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. Aleluja.
Žid 4,12a.d

Evangelium:
Mt 7,1-5
U.S.C.A.E.
zostal pre dve veci Patriarcha Júda zachránil Jozefa egyptského a zastal sa Benijamína a z kmeňa Júda nebol iba Vtelený Boh ale aj Iškariotský