Clicks426
charisma
1

„Ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek” (Mt 24,8)

Az Egyházat szívén viselő katolikus hívő nap nap után hall meglepő, megrázó, nehezen áttekinthető eseményekről. A következő kis összeállítás az embergyilkos és hazug Sátán (Jn 8,44) színrelépésének egyre sűrűsödő eseményeit illusztrálja. A Szentmiseáldozat és Oltáriszentség elzárása, majd megszentségtelenítése eltorlaszolja az Élethez vezető utat, miközben emberevő démonok (Moloch) és hamis istenek (Földanya) tűnnek fel, és törnek be a Szentélybe. Az egészség és a jólét bálványozása együtt jár a tudomány magasztalásával. Új Világrend van készülőben, egységes világvallással és világkormánnyal. A hitehagyás, a tanítványok szétfutása, Péter árulása, a sötétség órája ez, közeleg az Antikrisztus fellépésének a napja. Sátáni kultusz lobbant fel a mélyből, amely az abortuszok (gyermekek feláldozása) és az Oltáriszentség megszentségtelenítése által bontakozik a szemünk láttára.

Válogatás az elmúlt két év megdöbbentő mozzanataiból

2019. szeptember 27-én a római Colosseumban felállítják a gyermekvérre szomjas pogány istenség, Moloch démon szobrát.[i]

2019. október 4-én „Róma püspöke”, Ferenc[ii] és más főpapok jelenlétében, pogány rituáléval veszik körül a Pachamama[iii] bálványt a vatikáni kertek alatt. Ezt követően Pachamama bálványát október 7-én a Szent Péter bazilikába viszik, ahol „Róma püspöke” áldást ad rá. Pachamamát aztán a főpapok vállukra emelve viszik be a zsinati csarnokba.

2019. október 18-án EVENT 201 néven globális koronavírus-világjárványt szimulál a Johns Hopkins Egészségvédelmi Központ, a Világgazdasági Fórum, valamint a Bill & Melinda Gates Alapítvány. Mintegy főpróbája ez a világgazdaság teljes leállításának (lockdown).

2019. október 27-én az Amazóniai Szinódus pápai záró szentmiséjén a Pachamama földanya szimbólumát felajánlási körmenetben nyújtják át a Szent Péter bazilikában „Róma püspökének”, aki a pogány jelképet a baldachinos főoltáron (confessio oltár, amely alatt nyugszik Szent Péter) helyezteti el.

2019. december 31-én „ismeretlen etiológiájú” heves, tüdőgyulladással járó járvány kitöréséről számolnak be a kínai egészségügyi hatóságok az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). Az új vírus neve SARS-CoV-2, az általa okozott betegséget pedig COVID-19-nek nevezik. A járványügyi adatokat – amelyek a diagnosztizálásra alkalmatlan PCR tesztelésen alapulnak – kezdettől fogva, számtalan módon manipulálják és sulykolják, hogy minél nagyobb félelmet keltsenek.

2020. március 22. nagyböjt IV. (Laetare) vasárnapjával kezdődően – pontosan 4 évvel Athanasius Schneider püspök sümegi pontifikális szentmiséje után – a katolikus templomok Magyarországon gyakorlatilag bezárnak, a szent liturgián való részvétel nem engedélyezett.[iv] Elsőként a történelemben húsvétkor bezárják a templomokat szerte a világon.

2020. júniusában Klaus Schwab vezetésével meghirdetik a COVID-19: The Great Reset című programot. Nyílik az ajtó a negyedik ipari forradalom, a robotizáció, a neomarxizmus, a biometrikus ellenőrzés, a transzhumanizmus, a totális kontroll új világrendje előtt.

2020 nyarán a templomok részleges nyitása után – éppúgy, mint nagyböjt kezdetén, a lezárások előtt – latin rítusban csak kézbe szolgáltatják ki a Legméltóságosabb Oltáriszentséget. Krisztus Teste fertőzésveszélyesnek van nyilvánítva, az imádattal teljes vétel és a Szentség védelme helyett az emberi egészség és annak vélt védelme kerül előtérbe. A térdelve és nyelvre áldoztatás – ami minden helyes igénynek megfelel – szóba sem kerül. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülő Magyarországon ennek a lépésnek a lelki hatása beláthatatlanul katasztrofális.

2020. október 3-án Ferenc Assisiben írja alá a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű új enciklikáját, amelyben a testvériséget és a társadalmi barátságot jelöli meg, mint egy jobb világ építésének elsődleges útját. A szövevényes, szerteágazó írásból elmarad a Krisztus egyetlen Egyházába való megtérésre való felhívás, annak hangsúlyozása, hogy az igazi testvériség alapja az istengyermekség, amely a megigazulás és megszentelődés által, a keresztségben valósul meg (Jn 3,5; Gal 3,27; Róm 8,15.17).

2020. december 8-án az Egyesült Királyságban elkezdik az oltást a Pfizer vakcinájával. Magyarországon 2020. december 26-án kezdik el az oltást. Az oltóanyagok hivatalosan is csak ideiglenes felhasználási engedélyekkel rendelkeznek, és sem a rövid távú, sem a hosszú távú mellékhatásokról nincsenek hiteles adatok. Az oltásokkal valóságos emberkísérlet veszi kezdetét. Aggasztó, hogy a vakcinákat ugyanazok az oligarcha körök nyújtják, amelyek évek óta globális népességcsökkentésről beszélnek, világuralmi terveket dédelgetnek, közük van a biofegyverek gyártásához és kezükben tartják szinte az egész médiát.

A Hittani Kongregáció „Róma püspökének” a jóváhagyásával december 21-én jegyzéket tett közzé a Covid-19 elleni egyes vakcinák alkalmazásának morális kérdéséről, amelyben a Szentszék az abortált magzatok sejtjeinek felhasználásával előállított vakcinák alkalmazását végső soron megengedhetőnek tartja.

2020. karácsonyára a Szent Péter téren – egyiptomi pogány kultuszra is utaló – démonikus szoborcsoportot állítanak fel. A betlehemnek álcázott, ijesztő alakokból álló együttesből hiányzik a Gyermek.

2020. december 25. karácsonyán Ferenc akadályok nélküli, globális vakcinációt sürget, hogy „mindenki kaphasson oltást”, első helyen a legkiszolgáltatottabbak és legszegényebbek.

2021. március 6-án „Róma püspöke” vallásközi találkozón vesz részt az iraki Ur-síkságon, ahol − a 2019. február 4-én Abu-Dzabiban aláírt, egyebek mellett a minden vallást Isten akaratának tekintő nyilatkozathoz hasonlóan − Jézus Krisztus Szent Neve, a hit és a keresztség említése nélkül hirdeti az ember-csinálta békét és testvériséget, az „Ábrahámita vallások” hamis egységét.[v]

2021. április 4. a második húsvét a lezárások (lockdown) alatt, amelyen a hívek nem vehetnek részt. A főpapok a televíziós és internetes közvetítéseket kínálják a híveknek, és jóformán immár egy esztendeje „engedélyezik” a távolmaradást a vasár- és ünnepnapi szentmisékről.

2021. július 16-án „Róma püspöke” közzéteszi a Traditionis Custodes motu proprio-t, amellyel lebontja elődje, XVI. Benedek 2007. július 7-i Summorum Pontificum motu proprioját. A katolikus tradíció ütőerét találja el, drasztikus mértékben korlátozza, lényegében kihalásra ítéli a hagyományos szentmise ünneplését a latin rítusban.

2021. augusztus 18-án Ferenc videóüzenetet tesz közzé, amelyben az oltások felvételére buzdít, azok kérését és elfogadását a „szeretet cselekedetének” nevezi.

Ahol most tartunk

A hivatalos szentszéki álláspont szerint az oltások – amelyek abortált emberi magzatok sejtvonalainak a felhasználásával készülnek – üdvözlendők, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy „mindenki kaphasson oltást”. Mi több, az oltakozás „a szeretet cselekedete”.

A katolikus hit szerint azonban „az abortusz bűntette olyan szörnyű, hogy a bűncselekményhez történő bármiféle kapcsolódás, akár ha nagyon távoli is, erkölcstelen, és ennek tudatában egy katolikus semmilyen körülmények között nem fogadhatja el. Annak, aki ezeket az oltóanyagokat használja, be kell ismernie, hogy teste profitál az emberiség egyik legnagyobb bűncselekményének a »gyümölcseiből«. Az abortált magzatok sejtjeinek a felhasználásával készült oltások alkalmazása ezért erkölcsileg nem megengedett.”[vi]

Továbbá az oltóanyagok hivatalosan is csak vészhelyzeti felhasználási engedéllyel rendelkeznek, azok rövid- és hosszú távú hatásairól senkinek nem lehet biztos tudása. A leginkább támogatott mRNS technológia teljesen új, embereknél korábban nem alkalmazott génterápiás eljárás. A gyártók mögött álló oligarcha tulajdonosok évtizedek óta beszélnek népességcsökkentésről és globális hatalmi terveikről. A tudományosan hiteles nyomonkövetést és a kutatásokat akadályozzák, az oltással összefüggő haláleseteket és megbetegedéseket eltitkolják. A vakcinákat egyedüli megoldásnak állítják be.

Ti az ördög-atyától vagytok, és atyátok kívánságait akarjátok cselekedni. Ő gyilkos volt kezdet óta és az igazságban meg nem állt, mert nincs benne igazság. Amikor hazugságot szól, magától beszél, mert hazug, és a hazugság atyja.” (Jn 8,44)

A Sátánnak az Egyház ellen indított szervezett támadása, valamint a gonoszság elhatalmasodása, a hitehagyás és elsötétedés a megpróbáltatásoknak csak a kezdete. Krisztus Urunk apokaliptikus beszédei, az Anyaszentegyház tanítása és a hiteles magánkinyilatkoztatások segítenek bennünket a történések megfelelő értelmezésében. A legfontosabb teendőnk a hitben, imádságban és a szentségi életben való rendületlen kitartás, a vezeklés és az engesztelés. „Aki mindvégig kitart, az üdvözül.” (Mt 24,13)

Fülep Dániel

A cikk első változata megjelent a Tengernek Csillaga 2021. szeptember-októberi számában.

[i] 2019. szeptember 27-étől 2020. március 29-ig a római Colosseum volt helyszíne az ókori Karthágóról szóló kiállításnak. Karthágót a föníciaiak alapították, Afrika keleti partvidékén, körülbelül ezer évvel Krisztus születése előtt. Egy hatalmas birodalom fővárosa lett, amelyet a rómaiak Kr.e. 146-ban elpusztítottak. Az egyik karthágói istenség Moloch volt. A Colosseum az olasz kormány kezelése alatt áll, a kiállítást is ők engedélyezték. A vértanúk vérétől ázott Colosseumot 1749-ben XIV. Benedek pápa szent helynek nyilvánította. A Szentszék mégsem adott ki semmilyen közleményt, amelyben tiltakozott volna Moloch szobrának a felállítása ellen.

[ii] Bergoglio a konklávét követő első nyilvános bemutatkozásakor „Róma püspökének” nevezi magát.

[iii] Pachamama egy Andok-béli inka földanya istenség, amelyhez panteisztikus tanítás és rituálék kötődnek. Pachamama újdonsült szobrait a szinódus ideje alatt körmenetben számos templomba elvitték, és a Santa Maria in Traspontina-templomban elhelyezték. Az inka termékenységi istennő szobrait Rómában 2019. októberében Alexander Tschugguel osztrák katolikus fiatalember a Teverébe dobta. Ferenc a záróülésen nyilvánosan bocsánatot kért Pachamama Teverébe dobásáért, ugyanakkor Athanasius Schneider püspök, valamint Raymond Leo Burke és Walter Brandmüller bíborosok pedig dicsérettel illették a hithű és bátor férfiút.

[iv] Az MKPK közlemények a templomokat „a lelki feltöltődés és imádság helyeinek” nevezik. A katolikus templom mint az Isten háza és a mennyország kapuja megnevezés rendre elmarad.

[v] Az „Ábrahámita vallások” állítólagos egysége a szabadkőműves ideológia része, sátáni tévtan. Elkendőzni igyekszik a különbséget Krisztus Egyháza és a mohamedán hit, valamint a talmudista zsidóság között. Ellent mond Keresztelő Szent János tanúságtételének, aki figyelmeztet arra, hogy az Ábrahám véréhez tartozás nem ér semmit, pusztán erre hivatkozni Isten előtt elégtelen. (Mt 3,9) Az Üdvözítő szerint Ábrahám igazi leszármazottai azok, akik hisznek a Fiúban és megteszik az Atya akaratát. (Jn 8,37-49) Ezért mondja Pál: „Értsétek meg jól: Aki a hitből él, az Ábrahám fia.” (Gal 3,7) „Az ígéret Ábrahámnak és leszármazottjának szólt. … S ez Krisztus. … Ha Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.” (Gal, 3,16,29) Krisztus után a vérszerinti származásnak nincsen értéke, egyedül a hitből való megigazulásnak van Krisztusban.

[vi] Janis Pujats bíboros, Riga nyugalmazott érseke; Tomash Peta, Astana érseke; Jan Pawel Lenga, Karaganda érseke, nyugalmazott püspöke; Joseph E. Strickland, Tyler (USA) püspöke és Athanasius Schneider, Astana segédpüspöke 2020. december 20-ai nyilatkozata.
lelkihaz
Persze, lehetetlen mindent felsorolni, de meg lehetne még említeni az egyiptomi Golden Parade-t, ahol egyiptomi démonokat idéztek meg húsvétkor, a Béliál kultuszt, a szívárvány zászlója alatt, a magánmisézés betiltását a Szent Péter bazilikában, a Szent Péter ereklyéinek elajándékozását, az Abu-dzabi, berlini, ghanai, három egyisten vallású közös templomok építését, stb.