https://ultramontes.pl/ekskomunika_na_heretykow.pdf

2
Ekskomunika na heretyków,
apostatów i ich wspólników
Konstytucji Apostolicae Sedis papieża Piusa IX
KS. JAN NEPOMUCEN OPIELIŃSKI
––––––
Itaque excommunicationi latae sententiae speciali modo Romano Pontifici
reservatae subiacere declaramus:
I. Omnes a Christiana fide apostatas, et omnes ac singulos haereticos,
quocumque nomine censeantur, et cuiuscumque sectae existant, eisque credentes,
eorumque receptores, fautores ac generaliter quoslibet illorum defensores.
Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich
heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek
sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i
ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.
(Papież Pius IX, Konstytucja Apostolicae Sedis z dnia 12 października 1869).
––––
Kanon ten wymienia trzy rodzaje przestępców: I apostatów, II heretyków,
III wspólników czyli popleczników jednych i drugich w czworaki sposób
scharakteryzowanych: 1) jako takich, co ich naukom wiarę dawają, 2) co ich u
siebie przyjmują, 3) co ich popierają, 4) co ich biorą w obronę.
I. Apostaci. Apostazja, wyraz pochodzący z greckiego απόστασις, jest to
w ogólności biorąc, podług św. Tomasza, pewne odstępstwo od Boga
(retrocessio quaedam a Deo) (Sum. Theol. II. II. q. 12. a. 1). Odstępstwo to
może być rozmaite, zależnie od rozmaitych węzłów, jakie człowieka z Bogiem
łączą; a ponieważ węzły człowieka z Bogiem łączące czworakie są: tj. wiara,
posłuszeństwo przykazaniom Jego, śluby zakonne i święcenia kapłańskie,
dlatego i odstępstwa od Boga człowiek w czworaki sposób dopuścić się może:
albo przez to, że odstępuje od wiary, albo wykracza przeciw przykazaniom
Bożym, albo zrywa śluby zakonne, albo znieważa święcenia kapłańskie. Kto
się trzech ostatnich dopuszcza apostazji, ten może jeszcze z Bogiem być
połączony za pomocą wiary; kto przeciwnie od wiary odpada, ten zupełnie od
Boga odstępuje i zrywa wszystkie węzły łączące go z Bogiem. Dlatego kończy
Doktor Anielski: "simpliciter et absolute est apostasia per quam aliquis discedit
a fide, quae vocatur apostasia perfidiae". I o tej apostazji jest mowa w
powyższym kanonie; o apostazji od ślubów zakonnych i od wyższych święceń
kapłańskich będzie później; o apostazji od przykazań Bożych w szczególności
nie ma mowy w traktacie o cenzurach, boć ona dokonuje się przez każdy grzech
ciężki.
Ażeby ktoś w myśl kanonu był apostatą i w ekskomunikę popadł,
potrzebne są następujące warunki:
1) Ażeby wiarę na chrzcie przedtem był przyjął i wyznawał, a potem ją
porzucił; bo nie można odstąpić od tego, do czego się jeszcze nie należy: stąd
nie jest apostatą ten, co przed przyjęciem chrztu, np. katechumen, wiarę
wyznawał i od niej odpadł; nie są apostatami nieochrzczeni, ponieważ do
Kościoła nie należąc i jurysdykcji jego nie podlegając, cenzurami karani być nie
mogą.
2) Ażeby od wiary chrześcijańskiej jako takiej (a fide Christiana)
odpadł, tj. od tej wiary, którą Pan Bóg objawił, a której Kościół katolicki
naucza; stąd prawdziwym apostatą może być i ten, co niektóre prawdy
chrześcijańskie wyznaje, nie o ile one z objawienia wypływają, lecz o ile je
rozumem przyrodzonym pojmuje.
3) Ażeby zupełnie od wiary chrześcijańskiej odpadł to znaczy, całą naukę
objawioną, przez Kościół do wierzenia podaną, odrzucił i zupełnie z
społeczności chrześcijańskiej się wyłączył; kto zatem jedną tylko lub kilka
prawd odrzuca, ten nie jest jeszcze apostatą, lecz heretykiem; kto jedność
społeczności chrześcijańskiej rozrywa i od niej się wyłącza, zachowując wiarę,
ten również nie jest apostatą w ścisłym znaczeniu, lecz schizmatykiem, jak to
później zobaczymy; dlatego apostazja jest szczytem herezji i schizmy, jak
mówi de Angelis (Praelectiones Juris Canonici, l. V. tit. 9). Z czego wynika, że
terminus a quo apostazji jest wiara chrześcijańska formalnie wzięta, a terminus
ad quem jest niedowiarstwo (infidelitas); do apostazji nie jest atoli potrzebne
przyłączenie się do jakiej religii pogańskiej lub bezreligijnej filozoficznej
szkoły, jak to uczy św. Tomasz z Akwinu: "apostasia respicit infidelitatem, ut
terminum ad quem est motus recedentis a fide; unde apostasia non importat
determinatam speciem infidelitatis" (l. c. ad. 1). Stąd wniosek praktyczny,
że pod pojęcie apostatów podpadają nie tylko ci ochrzczeni, co do
mahometańskiej, żydowskiej, albo innej jakiej bądź pogańskiej religii

4
przechodzą, ale też tak zwani wolnomyślni (Freidenker), walczący przeciwko
Bogu i Chrystusowi Jego, odrzucający skład wiary apostolski, liczne dziś jadem
niewiary ziejące trzody racjonalistów, naturalistów, materialistów, panteistów,
deistów, ateuszów, indyferentystów, spirytystów, iluminatów, masonów i
wszyscy ci, jak się tam zowią, których zasadą i dążnością podkopać, zniszczyć i
wytępić wiarę chrześcijańską.
4) Ażeby odstąpienie od wiary chrześcijańskiej dokonało się nie tylko
czynem, znakiem lub słowem na zewnątrz objawionym, lecz także
wewnętrznym aktem rozumu i woli. Ci zatem, co z bojaźni śmierci lub innych
kar ciężkich li tylko na zewnątrz wiary chrześcijańskiej się wypierają, a we
wnętrzu swoim wiary nie przestają wyznawać, luboć ciężko grzeszą i in foro
externo za apostatów i wyklętych uchodzą, jednakowoż ściśle wziąwszy
apostatami nie są i in foro interno karze ekskomuniki nie podpadają. Takim
odszczepieńcom w czasach prześladowań łagodniejszą dawano nazwę lapsi, a
jednych z nich nazywano sacrificati, jeżeli mięsne ofiary bożkom składane
pożywali, drugich thurificati, jeżeli bałwanom kadzidło ofiarowali, a jeszcze
innych libellatici, jeżeli listownie oświadczali, że gotowi są ofiary pogańskie
składać.
II. Heretycy. Herezja, czyli kacerstwo, po grecku αϊρεσις,
etymologicznie znaczy tyle co wybór, od αίρειν – wybierać, ponieważ w niej
każdy człowiek taką sobie naukę wybiera, jaką lepszą być mieni. Co do rzeczy,
herezja jest to błąd dobrowolny której bądź katolickiej prawdzie
przeciwny, przez człowieka ochrzczonego z uporem wyznawany. Do
herezji więc potrzebne jest:
1. Błąd, czyli błędny sąd ze strony rozumu; jak bowiem akt wiary jest
mocnym i pewnym sądem rozumu, tak herezja jest błędnym sądem rozumu; stąd
nie jest heretykiem ten, co jakie zdanie heretyckie na zewnątrz wypowiada, a
przekonaniem go nie podziela, ani ten, co na zewnątrz słowem, znakiem lub
uczynkiem jakiemu artykułowi wiary przeczy bez wewnętrznego zgadzania się
na to, co na zewnątrz objawia; taki grzeszy co prawda przeciwko przykazaniu
wyznawania wiary, ale w ścisłym znaczeniu kacerzem nie jest, w ekskomunikę
jako heretyk nie popada, i przez każdego spowiednika in foro interno może być
rozgrzeszony, chociaż w ekskomunikę mógł był popaść, jako credens haereticis
albo fautor haereticorum. Jednakowoż skoro czyn jego stał się głośnym lub
dowiedzionym, in foro externo za heretyka cenzurą obciążonego uważanym
bywa i jako taki karanym być może, bo forum externum postępuje wedle zasady:

5
de internis non iudicat praetor. Z tego powodu konwertyci, chociaż żyli in bona
fide, pro foro externo za ekskomunikowanych uchodzą i absolucji z cenzury na
herezję nałożonej potrzebują, przynajmniej jeżeli do lat dojrzałości (pubertas)
doszli, tj. czternasty rok życia skończyli.
Co powiedzieć o tym, który wątpi o prawdzie katolickiej? Jeśli ktoś
pozytywnie wątpi, to znaczy, w niepewności jest i waha się, czy jaką prawdę, o
której na pewno wie, że do depozytu wiary katolickiej należy, przyjąć ma lub
odrzucić, albo stanowczo twierdzi i sądzi, że taki a taki artykuł wiary nie
zupełnie pewnym jest, albo przynajmniej o pewności jego wątpić można, ten
prawdziwie jest kacerzem podług zasady: dubius in fide, infidelis est ; kto
bowiem w ten sposób wątpi, ten wątpi o prawdziwości tego, co Bóg objawił, a
Kościół naucza i tym samym zaprzecza nieomylnej powadze Boga
objawiającego i Kościoła nauczającego w rzeczach wiary i obyczajów. Taką
wątpliwość ma np. ten, co w nieomylność Papieża albo w inną jaką bądź prawdę
objawioną dopiero wtedy chce uwierzyć, kiedy mu dowiedzioną będzie, i ten, co
na kazania heretyków uczęszcza z intencją uwierzenia im, skoro o prawdziwości
ich nauki się przekona. Nie jest zaś heretykiem ten, co tylko negatywnie
wątpi, to znaczy, dlatego swój sąd zawiesza, ponieważ nie wie albo wątpliwość
żywi, czy ta lub owa prawda jest objawioną, albo ponieważ nie ma w tej chwili
obowiązku wzbudzenia w sobie aktu wiary, albo ponieważ dowodów prawdy
szuka na to, aby wiarę swoją ugruntować, umocnić i utrwalić i od niepewności i
pokus się uwolnić. W ogóle bowiem zanim kto w jaką prawdę uwierzy, winien
wprzódy, tak teoretyczny jak praktyczny wyrobić sobie sąd, że ta prawda w
rzeczy samej przez Boga nieskończenie prawdziwego objawioną jest i że
wskutek tego sam nie tylko może, ale zobowiązany jest w nią uwierzyć, jak to
wynika z prop. 21 przez Innocentego XI potępionej: "assensus fidei
supernaturalis et utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis,
immo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus".
2. Błąd powinien być dobrowolny, bo jak akt wiary jedynie wolnej
człowieka woli jest wynikiem, tak herezji tylko ten dopuścić się może, kto ma
wolę ku temu. Kto zatem niedobrowolnie w rzeczach wiary błądzi, ten zaiste
heretykiem nie jest podług słów św. Augustyna: errare possum, sed
haereticus non ero.
3. Dobrowolny błąd powinien być przeciwny której bądź prawdzie
katolickiej, tj. takiej prawdzie, jaką Pan Bóg objawił, a Kościół katolicki
dostatecznie do wierzenia podaje. Stąd heretykiem nie jest ten, co by zaprzeczał,

6
czy św. Jan Nepomucen przez Kościół kanonizowany, w rzeczy samej świętym
jest, ani ten, co by odrzucał jedynie opinię lub konkluzję teologiczną lub prawdę
przez Kościół jeszcze nie orzeczoną ani do wierzenia nie podaną, chociażby ona
przedmiotowo w depozycie objawienia chrześcijańskiego objętą była, np. że w
czyśćcu jest ogień. Heretykami zatem nie byli wszyscy ci, co Niepokalanemu
Poczęciu Najświętszej Panny Maryi przed bullą Ineffabilis Deus albo
nieomylności Papieża przed bullą Pastor aeternus przeczyli. Również
kacerzem nie jest ten, co by w kwestiach czysto naukowych, astronomicznych,
fizykalnych, lub tym podobnych, nie odnoszących się do wiary lub moralności
stawiał twierdzenia, które by pozornie sprzeciwiały się Pismu św., bo Pismo św.
nie uczy ani fizyki ani astronomii. Ażeby zaś być heretykiem, wystarcza choćby
jeden tylko artykuł wiary odrzucić; i otóż na tym polega różnica pomiędzy
herezją a apostazją; oba te występki różnią się nie co do istoty, lecz tylko
secundum magis et minus: oba po równo odrzucają pobudkę wiary (obiectum
formale fidei) tj. nieomylną powagę Boga objawiającego; przedmiot zaś
materialny wiary (obiectum materiale) heretyk odrzuca częściowo, apostata
całkowicie.
4. Do błędu tego przyznawać się powinien człowiek ochrzczony. Jak
apostatą może być tylko ten, co był chrześcijaninem, tak kacerstwa winnym
może być ten tylko, co wiarę chrześcijańską na chrzcie przyjętą był wyznawał.
Dlatego katechumen lub inny człowiek nieochrzczony, chociażby był wierzył w
to wszystko, co Kościół naucza, a potem tej lub owej prawdzie przeczył, nie
byłby jeszcze kacerzem.
5. Błąd powinien być wyznawany z uporem, czyli z kontumacją, która
jest głównym pierwiastkiem herezji. Upór ten nie polega na tym, że ktoś
zawzięcie broni i trzyma się błędu wierze przeciwnego, lecz na tym, że z
świadomością i dobrowolnie mimo lepszej wiedzy, iż Kościół przeciwną
prawdę do wierzenia podaje, błąd ten podziela. Upór ten stanowi herezję
formalną, a bez niego można się dopuścić herezji materialnej tylko, która
karom kościelnym nie podpada. Stąd heretyków formalnych mało, heretyków
materialnych wielu. Nikt przeto heretykiem nie jest dopóty, dopóki gotów jest
sąd swój pod sąd Kościoła poddać: nie jest też heretykiem ten, co błądzi w
wierze z nieświadomości ciężko grzesznej, chociażby była crassa i supina a
nawet affectata, skoro tylko ta ostatnia z braku dochodzenia prawdy pochodzi;
taka bowiem nieświadomość nie wyklucza chęci wierzenia w to wszystko, co
Kościół do wierzenia podaje, chociaż ona grzeszy przeciwko przykazaniu

7
szukania prawdy; skoroby zaś ktoś w nieświadomości affectata dlatego
pozostawał, aby umyślnie trwać w błędzie i od niego nie odstępować, mimo
lepszej wiedzy, że Kościół inaczej uczy, ten prawdziwym byłby heretykiem, bo
w takim razie sądu swego pod sąd Kościoła poddawać nie chce. Nie mniej
heretykiem jest ten, co w mniemaniu, że Kościół coś do wierzenia podaje, czego
w rzeczy samej do wierzenia nie podaje, przeciwnego uporczywie trzyma się
zdania, bo i taki zaprzecza nieomylności Kościoła.
Takie jest pojęcie herezji. Do popadnięcia zaś w ekskomunikę potrzeba,
ażeby herezja formalna w duszy zrodzona, jakeśmy ją wyżej określili, w
jakikolwiek bądź sposób na zewnątrz się objawiła, myśl kacerską dowodnie
zdradzała, przy czym obojętna jest, czy ktoś słowem, pismem lub uczynkiem
herezję na zewnątrz objawia; tak heretykiem jest ten, co za pomocą wirujących
stolików, albo magnetyzmu odgadywać chce skryte myśli serca ludzkiego, albo
przyszłe losy i uczynki człowieka, samemu Bogu wiadome; św. Kongregacja
Inkwizycji dekretami z d. 28 lipca 1847 i z d. 4 sierpnia 1856 orzekła, że w
takich eksperymentach mieści się deceptio omnino illicita et haereticalis
et novum quoddam superstitionis genus ; nie mniej gusła, zabobony,
czary, umowy z diabłem i wszystkie inne bałwochwalstwa ekskomunice
naszego kanonu podpadają, pod tym jednak warunkiem, że formalną
wewnętrzną herezję przejawiają na zewnątrz, to znaczy wynikiem są
wewnętrznego dobrowolnego przeciwko wierze wykroczenia. Dlatego św.
Penitencjaria taką daje Biskupom facultas pod n. III: "absolvendi a quibusvis
sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ob sortilegia ac maleficia
haereticalia, nec non ob daemonis invocationem cum pacto donandi
animam, eique praestitam idololatriam ac superstitiones haereticales
exercitas". Nie potrzeba zaś koniecznie do popadnięcia w ekskomunikę, ażeby
herezja była publicznie, wobec świadków popełniona, wystarcza tajna,
samemu winowajcy wiadoma; również nie potrzeba, ażeby dopuszczający się
herezji do jakiej sekty kacerskiej się przyłączył, i dlatego kanon nasz mówi:
"omnes ac singulos haereticos"; słowa zaś "quocumque nomine censeantur", i
"cuiuscunque sectae existant" z przyciskiem tylko wypowiadają, że żadna sekta
jakiego bądź imienia dla żadnego pretekstu za wyjętą z pod ekskomuniki
uważać się nie może. Herezja zaś li tylko wewnętrzna, a na zewnątrz się nie
ujawniająca, luboć jest ciężkim grzechem, ekskomuniki na siebie nie ściąga, i
dlatego każdy spowiednik może z niej rozgrzeszyć.

8
III. Wspólnicy, czyli poplecznicy heretyków i apostatów; do nich
należą cztery klasy.
1. Ci, co im wiarę dawają (credentes). Przez credentes można
rozumieć a) tych wszystkich, co jakikolwiek błąd kacerski w szczególności
przyjmują, chociaż na inne błędy kacerskie się nie godzą ani heretyckiej nazwy
nie mają ani do żadnej poszczególnej kacerskiej sekty się nie zapisują; tacy
credentes istotnie w niczym się od heretyków nie różnią; b) tych wszystkich, co
w ogólności jaką naukę kacerską przyjmują, takową zachwycają się i jako
dobrą i rozsądną polecają, głosząc np., że Luter, Kalwin prawdę nauczali, że w
ich wierze radzi by żyć i umierać, że tego samego, co i oni są zdania, że to samo
wierzą, co i oni wierzyli, jakkolwiek w szczególności nauki ich nie znają i nie
rozumieją i skutkiem tego żadnego partykularnego błędu wierze katolickiej
przeciwnego nie wyznawają. Podług tego tłumaczenia różnica między
heretykami a tymi, co im posłuch dawają (credentes), jest ta, że heretyk z wolą i
wiedzą (explicite) a credens bezwiednie (implicite) prawdom objawionym
zaprzecza, i dlatego credens haereticis implicite herezji się dopuszcza, tak samo,
jak chrześcijanin niewykształcony akt wiary w sobie wzbudza, wierząc w
ogólności w wszystko to, co Kościół naucza.
2. Ci, co ich u siebie przyjmują (receptores). Do nich należą ci
wszyscy, co heretyków i apostatów z rozmysłem do domu lub kraju przyjmują,
przytułek i schronienie im dawają w tej intencji, aby nie byli schwytani, kary za
herezję uniknęli i w niedowiarstwie wytrwali; obojętna przy tym jest, czy
przytułek przez księcia jakiego albo podwładnego, czy przez urzędnika lub
prywatną osobę, czy w własnym, czy w cudzym domu, lub kraju był udzielony.
Do popadnięcia w ekskomunikę potrzeba więc, ażeby ktoś heretyka jako
takiego z przywiązania do jego błędów kacerskich rzeczywiście był przyjął.
Kto zaś z innych pobudek np. dlatego, że jest jego krewnym, przyjacielem,
heretyka przyjmuje, ten podług prawdopodobniejszego zdania św. Alfonsa (L.
VII. n. 307) ekskomuniki na siebie nie ściąga. Natomiast odmiennie od
niektórych autorów sądzimy, że do popadnięcia w klątwę nie potrzeba, ażeby
recepcja heretyka z skutkiem połączona była, to znaczy, ażeby pomyślny dla
niego wynik miała. Przestępstwo ekskomunice podpadające ma być grzechem w
swoim rodzaju dokonanym stosownie do brzmienia i właściwości słów w prawie
wypowiedzianych; receptor, ściśle biorąc, jest ten, co przyjmuje i daje
schronienie, bez względu na to, czy przyjęty mimo danego przytułku
pochwycony i ukarany został lub nie. Jakież zresztą skutki przytułku
udzielonego miałoby się uwzględniać?

9
3. Ci, co ich popierają (fautores). Favere w ogólności znaczy tyle, co
kogoś w czymś popierać, udzielać mu pomocy; stać się to może albo
pozytywnie, np. pochwałami, poleceniami, pieniędzmi itd., albo negatywnie,
przez to, że ktoś zaniecha uczynić to, do czego z urzędu jest zobowiązany. W
naszym więc przypadku fautores są ci wszyscy, co heretyków i apostatów albo
ich nauki bądź pozytywnie (grzech uczynkowy), bądź negatywnie (grzech
zaniedbania) popierają: negatywnie wtedy, gdy w grzeszny sposób zaniedbują
kacerzy karać i tępić, książki ich konfiskować, rozszerzaniu się ich błędów
zapobiegać, pomimo że z urzędu (ex officio) do tego są powołani; dlatego
Biskupi i proboszczowie ściągnęliby na siebie klątwę jako fautores herezji,
gdyby w diecezji lub w parafii na bezkarne grasowanie nauk kacerskich
spokojnie pozwalali; pozytywnie wtedy, gdy słowem, pismem, lub datkiem
herezję popierają, np. wychwalając, lub polecając takową, służąc radą za
pomocą gazet, książek i innych pism, dawając zapomogi pieniężne, budując
szkoły, zbory, dostarczając jakich bądź środków, z pomocą których kacerze
skutecznie władzy opierać się mogą, bunt swój kacerski podtrzymywać i jad
kacerski rozpryskiwać, zaprowadzając wolność wyznania bez potrzeby i
konieczności. Do popadnięcia w ekskomunikę koniecznym jest atoli, ażeby
fawor był formalny, to znaczy, aby heretykom jako takim był okazywany z
rozmysłem i wyraźną chęcią popierania herezji; ekskomunika bowiem naszego
kanonu w pierwszym rzędzie na heretyków jako takich jest ferowana, a na ich
popleczników o tyle tylko, o ile z heretykami jako takimi styczność mają; stąd
nie jest fautor haereticorum ten, co by żebrakowi będącemu heretykiem,
jałmużnę dał, albo w dom go przyjął. Nie potrzeba zaś do popadnięcia w klątwę,
ażeby fautor w duszy swojej błędy kacerskie podzielał, owszem może sam być
prawowiernym, a pomimo to winnym.
Jako fautores haereticorum ekskomunikę na siebie ściągają wszyscy ci
katolicy, co wobec heretyckiego albo schizmatyckiego ministra według
obrządku sekty (sacris addicto) małżeństwo zawierają, jak to orzekła św.
Kongregacja Inkwizycji d. 22 marca 1879 i d. 29 sierpnia 1888. Św. Inkwizycja
zapytana: "Sintne etiam ii catholici, qui censurae inscii coram ministro
acatholico coniunctionem matrimonialem inierunt, ideoque propter ipsam
censurae ignorantiam pro foro interno in censuram non inciderunt, pro foro
externo a censuris absolvendi, quia externe haeresi faverunt, cum Bonifatius P.
P. VIII iudicaverit: Ligari nolumus ignorantes, dum tamen eorum ignorantia
crassa non fuerit aut supina?" odpowiedziała d. 11 maja 1892: "Qui
matrimonium coram ministro haeretico ineunt, censuram contrahere:

10
Ordinarios autem vi facultatum quinquennalium nedum posse eos absolvere, sed
etiam alios subdelegare ad eos absolvendos. Qui vero hucusque nulla praevia
a censuris absolutione, ab huiusmodi culpa absoluti sunt, iuxta exposita non
esse inquietandos". W myśl tego dekretu tylko tych małżonków można zostawić
w spokoju bez potrzeby rozgrzeszenia z cenzury, co aż do 11 maja 1892, przed
otrzymaną absolucją z cenzury, w którą byli popadli, z grzechu (culpa) zostali
rozgrzeszeni, jakiego się przez zawarcie małżeństwa wobec heretyckiego
ministra dopuścili, luboć zgorszenie, jeżeli jeszcze trwa, naprawione być winno.
Ci zaś katolicy, co po 11 maja 1892 małżeństwo w obecności ministra
heretyckiego zawarli, albo przed 11 maja 1892 z tego grzechu rozgrzeszeni nie
zostali, rozgrzeszenia z ekskomuniki koniecznie potrzebują. Rekoncyliacja
takich małżonków z Kościołem przechodzi kompetencję proboszcza i każdego
spowiednika i in foro externo winna być dopełnioną; w tym celu proboszcza jest
rzeczą od małżonka katolickiego żądać wypełnienia zwyczajnych warunków,
pod jakimi Kościół na mieszane małżeństwa zezwala i zwrócić się do
Ordynariusza; tak zadekretowała św. Kongregacja Inkwizycji d. 12 marca 1881:
"oportet, ut a praefatis coniugibus Ecclesiae, cuius sanctissima lex violata est,
satisfiat eidemque cautiones de periculo salutis aeternae a se et a sua prole
amovendo in foro etiam externo praestentur, atque hoc fine recursum ad
Episcopum postulari" (Archiv für katholisches Kirchenrecht, LV, str. 192). Za
zawarcie zaś cywilnego tylko małżeństwa w obecności ministra heretyckiego,
będącego urzędnikiem stanu cywilnego, ekskomunika nie jest ferowana. Nie
mniej jako fautores haereticorum w ekskomunikę popadają ci wszyscy, co by
inne sakramenty z rąk ministra heretyckiego według obrządku sekty
przyjmowali. Również ojciec katolicki, jeżeli dzieci swoje po heretycku chrzci i
wychowuje, jako fautor haereticorum ściąga na siebie klątwę. To samo trzeba
powiedzieć o matce katoliczce, jeżeli dobrowolnie przyczynia się do
niekatolickiego wychowania swoich dzieci. Ojca katolickiego od tej klątwy nic
nie uniewinnia; bo i z prawa przyrodzonego i wedle prawa pruskiego w myśl
królewskiej deklaracji z d. 21 listopada 1803 wychowanie wszystkich dzieci w
jego leży mocy. Matka zaś katoliczka wolna jest od klątwy, jeżeli nie
pozytywnie do wychowania heretyckiego dzieci się przyczynia, lecz z
konieczności tylko na nie zezwala, nie mogąc np. męża niekatolickiego do
katolickiego wychowania dzieci nakłonić.
4. Ci, co ich bronią (defensores). Bronić kogoś w ogólności znaczy
tyle, co go zasłaniać przed zaczepkami przeciwnika i brać go w opiekę, ażeby

bezpiecznie mógł coś wykonywać. Defensores więc w myśl kanonu są ci
11
wszyscy, co słowem, pismem, uczynkiem osobę heretyka jako takiego, albo
naukę jego kacerską biorą w obronę, np. wstawiając się za nim, używając
przekupstwa, podstępu, siły materialnej lub innych jakich bądź środków
sprawiających, że herezji powstrzymać nie można, albo że heretyk zasłużonej
nie otrzymuje kary, że schwytanym nie bywa, albo z więzienia ratuje się
ucieczką. Przy czym nie koniecznym jest, ażeby obrońca zgadzał się na naukę
kacerską, ani też, ażeby obrona była publiczna, częsta, skuteczna; obrona sama,
choćby jednorazowa, tajna i bezskuteczna, jest występkiem w swoim rodzaju
skończonym, który ekskomunice podpada.
W końcu zauważamy, że wszyscy wspólnicy heretyków wyżej
wymienieni (credentes, receptores, fautores, defensores) klątwie podpadają,
choćby heretyk nie był vitandus ani notorycznie znanym, wystarcza, że heretyk
jako taki wspólnikowi jest znany. Ekskomunika albowiem naszego kanonu jest
ferowana za wspólnictwo z heretykiem jako heretykiem, a nie jako
ekskomunikowanym. Wspólnictwo z heretykiem, jako ekskomunikowanym
byłoby wtenczas dopiero grzeszne, gdyby on równocześnie był vitandus.
Poniżej podajemy instrukcję de haereticis et superstitiosis przez Jego
Eminencję ks. Kardynała wikariusza generalnego Monaco La Valletta wydaną, a
przeznaczoną dla proboszczów i spowiedników Rzymu, aby ci wiernych o
obowiązkach wiary pouczając, od sideł i podstępów szerzącej się w stolicy
chrześcijaństwa herezji zabezpieczali. Leon XIII potwierdził tę instrukcję. Przytacza
ona pod ośmiu numerami poszczególne przypadki komunikacji z heretykami: cztery
pierwsze podpadają ekskomunice speciali modo Papieżowi zastrzeżonej, pod
numerem piątym w ustępie końcowym jest taka sama klątwa wypowiedziana na
drukarzy subalternów książek heretyckich herezji broniących; reszta przypadków nie
ściąga na siebie cenzury, lecz dla niebezpieczeństwa perwersji lub zgorszenia i dla
pomocy heretykom udzielonej ciężkie grzechy stanowi. Kardynał Monaco La Valletta,
zostawszy później Biskupem suburbikarnym w Albano odprawił r. 1887 synod
diecezjalny, na którym także dla swojej diecezji niemal dosłownie wszystkie
powyższe przypadki ogłosił. Nikt nie przeczy, że przepisy te mają moc obowiązującą
w Rzymie i w diecezji Albano, dla których są promulgowane; nadto jednakże
przyznać trzeba, że i dla całego świata chrześcijańskiego wielkiej są wagi, bo
wskazują zasady, jakimi się rządzi Rzym, pierwsza i nieomylna stolica.
Zachodzi kwestia, czy przepisy wzmiankowane, mianowicie te, które
cenzurami grożą, a o które nam tu jedynie chodzi, mają charakter ogólnego prawa
obowiązującego w całym Kościele? Na ważne to pytanie odpowiedziały "Acta
Sanctae Sedis" przecząco; odmiennej opinii broniono w "Nouvelle Revue

12
theologique". O. Lehmkuhl o mocy prawnej tych przepisów tak powiada: "quorum
aliqua valere attendas quaeso, pro loci circumstantiis, non pro omni loco eadem
ratione"; a nieco dalej: "notavi tamen, non omnia, quae hic sub gravi urgentur, ubique
locorum sub gravi urgenda esse, cum pro conditione Urbis quaedam professionem
haeresis eiusve favorem exprimant, aut gravia pericula inducant, quae mutatis
circumstantiis magis innoxia esse possunt". Rozwiązanie kwestii powyższej zależy od
rozwiązania dwóch innych pytań: 1) czy instrukcja prawidłowo dla całego Kościoła
promulgowaną została? 2) czy klątwy wspomniane za ekstenzją (interpretatio
extensiva) czy raczej za aplikacją (interpretatio comprehensiva) ekskomuniki
naszego kanonu uważać należy? Co do pierwszego pytania, to, o ile wiemy, instrukcja
dla całego Kościoła promulgowaną nie została; prawdać, że Kardynał ogłosił ją na
synodzie w Albano r. 1887 jako obowiązującą nie na mocy jurysdykcji, jaką ma w
swojej diecezji Albano, lecz ze względu na to, że jest deklaracją św. Inkwizycji (iuxta
declarationem Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis a Nobis, dum Vicarii in
Urbe munere fungeremur d. 12 Julii 1878 evulgatam); ta jednak okoliczność nie
dowodzi jeszcze, że instrukcja dla całego Kościoła prawidłowo jest promulgowana. Co
do drugiego pytania, to zważywszy naturę występków w instrukcji ekskomuniką
zagrożonych, co do nas nie wątpimy, salvo meliori iudicio, że klątwy te niczym innym
nie są, jeno praktycznym zastosowaniem ekskomuniki na heretyków i ich wspólników
ferowanej, i że dlatego instrukcja ma charakter pod tym względem prawa ogólnego.
Kto się bowiem, jak instrukcja opiewa, do sekty kacerskiej zapisuje, choćby tylko z
rachuby i ludzkich względów, kto udział bierze w nabożeństwach kacerskich, albo
kazań predykantów heretyckich słucha w tej bezbożnej myśli, aby się do ich sekty
zapisać, skoro przekonania odpowiedniego nabędzie, kto drugich do uczestnictwa w
nabożeństwach kacerskich pobudza, kto zaproszenia na religijne obrzędy heretyckie
drukuje, kto, choćby był zależnym, książki herezji broniące drukuje, ten bezsprzecznie
przychylność heretykom jako takim okazuje na zewnątrz, ten popiera sprawę ich, ten
pozytywnie do szerzenia herezji się przyczynia, ten jednym słowem w oczach
wszystkich wiernych za zwolennika i sprzymierzeńca heretyków uchodzi i dlatego w
myśl pierwszego kanonu jako ich poplecznik (fautor) nie tylko w Rzymie i w
Albano, lecz wszędzie ekskomunikę na siebie ściąga. Instrukcja tak brzmi w
oryginale:
"1. Excommunicationem speciali modo Romano Pontifici reservatam incurrunt
omnes illi, qui, etiamsi sine animo adhaerendi haeresi, sed solum ex respectu humano,
sectae haereticae cuiusvis denominationis nomen dant.
2. A fortiori eandam poenam incurrunt, qui participant in acatholicis
functionibus seu officiis, quae vocantur, aut praedicantem audiunt ex intentione illi
adhaerendi, si forte, ut impie dicunt, sibi persuadeant.

13
3. Sic etiam incurrunt eandem excommunicationem, qui aliis auctores existentes
spiritualis ruinae, eos quomodocumque inducunt vel ire seu venire faciunt in aulas vel
templa haereticorum ad eorum collationes audiendas.
4. Tandem eadem poena afficiuntur, qui typis evulgant invitationes ad
supradictas collationes seu conferentias, aut earum themata, propterea quod tali modo
favorem praestant propagationi aut confirmationi haeresis.
5. Strictissime autem prohibetur, quominus aliquis scienter, ex mera curiositate,
ingrediatur aulas et templa protestantium tempore collationum, et graviter peccant
omnes, qui ex mera curiositate audiunt conferentias protestantium, aut assistunt etiam
pure materialiter caeremoniis acatholicis, et omnes artifices, qui etiam solius lucri
causa cantant aut instrumenta musica pulsant in templis protestantium, et typographi,
etiam subalterni, qui, ne a suis heris dimittantur, collocant characteres ad imprimendos
libros haereticos; quinimo si de libris haereticorum agitur, in quibus propugnatur
haeresis, etiam illi typographi subalterni excommunicationem Romano Pontifici
specialiter reservatam incurrunt.
6. Neque eximuntur a peccato mortali architecti, conductores, opificum domini,
qui curam et operam suscipiunt ad exstruendum et ornandum aliquod templum
protestanticum. Ouod ad ipsos vero murarios aliosque opifices subalternos pertinet, ii
possunt a peccato excusari, modo desit scandalum neve quae facere inbentur, fiant in
contemptum religionis. Verum parochi et confessarii sedulam operam navare debent
ad instruendos eiusmodi operarios, etiam eiusmodi cooperationem materialem illicitam
evadere, quando ipsorum labor communiter habeatur pro signo profitendi falsam
religionem, aut quando opus extruendum aliquid prae se ferat, qua directe exhibeatur
reprobatio cultus catholici aut approbatio pravi cultus haeretici, aut quando constat,
ipsos illos operarios ad laborandum vocari vel cogi ab haereticis in odium catholicae
religionis; neque unquam licitam esse intentionem haeretico cultui cooperandi.
7. Tandem eo magis rei sunt gravissimi criminis parentes, qui vere crudeles in
filiorum animas, eos ad scholas protestanticas mittunt, nedum cogant. Evidens est,
eiusmodi parentes in eorum agendi modo reprobandos prorsus esse, atque omni modo
possibili curandum esse, ut resipiscant; interim vero eos arcendos esse a Sacramentis,
utpote indignos et incapaces, donec filios suos ab eiusmodi scholis revocaverunt.
8. Ipsi etiam filii, re in se spectata, ad talem scholam accedendo, certo gravis
peccati rei sunt. Verum quando vere coguntur, confessarius considerare debet
circumstantias personarum et rerum, atque cum iis agere debet iuxta regulas
probatorum auctorum pro talibus circumstantiis propositas".
––––––––

14
Komentarz do cenzur kościelnych po dziś dzień obowiązujących, napisał X. J. N. Opieliński,
DR. FILOZOFII I ŚW. TEOLOGII, PROFESOR SEMINARIUM GNIEŹNIEŃSKIEGO, EGZAMINATOR
PROSYNODALNY. Poznań 1896, ss. 390; 15-30. (a)
(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; tytuł oraz przypisy od red. Ultra montes).
Przypisy:
(a) Por. 1) Ks. Jan Nepomucen Opieliński, a) Co to jest ekskomunika? b) Apostaci, heretycy i
schizmatycy a inni grzesznicy. c) Ekskomuniki Konstytucji "Apostolicae Sedis". d)
Ekskomunika na schizmatyków.
2) Papież Urban VIII, Papież Benedykt XIV, Wyznanie Wiary dla chrześcijan wschodnich
(Professio Fidei Orientalibus praescripta).
3) Papież Pius IX, Modlitwa o nawrócenie kacerzy i schizmatyków.
4) Kongregacja Św. Inkwizycji, Wyznanie Wiary dla heretyków przechodzących na łono
Kościoła katolickiego.
5) Papież Pius XII, a) Encyklika "Mystici Corporis Christi". O Mistycznym Ciele Chrystusa.
b) Encyklika "Sacra Virginitas" o Świętym Dziewictwie. Fragmenty.
6) Ks. Ignacy Grabowski, a) Prawo kanoniczne według nowego kodeksu. b) O występkach
przeciw wierze i jedności kościelnej. c) Kościół a herezja.
7) Ks. Franciszek Bączkowicz CM, a) Przepisy Kościoła odnoszące się do współżycia
katolików z heretykami. b) Posty obowiązujące.
8) Ks. Dr Henryk Maria Pezzani, Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego. Kanon
26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka lub
schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny. (Codex Sanctae
Catholicae Romanae Ecclesiae. Can. 26. Devius a fide catholica, haereticus, vel schismaticus
eligi prohibetur in Romanum Pontificem; si eligatur nulla est electio).
9) Ks. Adam Kopyciński, Bezwyznaniowy.
10) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.
11) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła
katolickiego i jego praw kanonicznych.
12) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary
chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych,
zaprzeczanych lub przekształcanych.
13) Ks. Andrzej Macko, Znaczenie encykliki o modernizmie.
14) Sac. F. H. Reinerding, Theologiae fundamentalis tractatus duo. Tractatus prior.
Demonstratio christiano-catholica contra adversarios generatim omnes. De iis, qui
auctoritati Ecclesiae obluctantur.