Clicks795
Victory

BKP: Veřejný list kardinálu Péterovi Erdö k Františkově návštěvě (12. 9.)

Vážený pane kardinále,
poskytl jste novinářům interview o eucharistickém kongresu, který má vyvrcholit slavnostní liturgií s účastí „papeže“ Františka a rovněž jste se zmínil i o liturgii v romském jazyce, doprovázené zpěvy. Novináři se Vás, žel, neptali na podstatné věci. Chtěli bychom je při této příležitosti připomenout. Jsou tři:
1) Kdo je „papež“ Bergoglio?
2) Co sleduje návštěvou Maďarska?
3) Jaká by měla být reakce na jeho návštěvu?

Ad 1) Kdo je „papež“ Bergoglio?
Bergoglio je neplatný papež. Proč? Protože sám sebe vyloučil z církve dle Písma (Gal 1,8-9) za hlásání falešného evangelia. Tuto realitu potvrzuje i věroučná konstituce Cum ex apostolatus officio.
a) Gestem intronizace modly démona Pačamamy ve Vatikánu se ukázal jako veřejný modlář, který popírá první přikázání Desatera.
b) Veřejným prosazováním legalizace sňatků sodomitů systematicky boří křesťanskou morálku.
c) Propagováním experimentální vakcinace, která už patří do procesu čipizace, se dopouští zločinu proti lidskosti, a navíc tím vede církev i lidstvo do ohnivého jezera.
d) Všechno dělá pro to, aby Evropa, tedy i Maďarsko, byly islamizovány – „každá farnost, každý klášter, každé poutní místo“. (Toto jsou jeho vlastní slova.)

Ad 2) Co sleduje návštěvou Maďarska?
Nesleduje morální a hmotné dobro ani maďarského národa, ani církve. On přijíždí jako politický agitátor globalizace, islamizace a sodomie. Trojským koněm k jeho vjezdu do Maďarska je zneužitá církevní slavnost. Skrze ni chce vnést i s využitím masmédií dezorientaci a rozkladnou atmosféru. Navíc, co se týče jeho vysluhování eucharistie, slouží jako apostata neplatně. Nevnáší požehnání, ale naopak prokletí.

Ad 3) Jaká by měla být reakce na jeho návštěvu?
Návštěvou jde nejen o psychologický, ale i o duchovní boj. Je proto třeba použít duchovní zbraně, a těmi jsou modlitba, půst a exorcismus. Proto jsme předložili maďarským katolíkům i nekatolíkům dvě formy exorcismu, aby jej s vírou pronášeli před návštěvou, při návštěvě i po návštěvě pseudopapeže.

Zkrácený tradiční exorcismus
In nómine Patris et Fílii + et Spíritus Sancti. Amen.
EXORCIZÁMUS te, ómnis immúnde spíritus, ómnis satánica potéstas, ómnis incúrsio infernális adversárii, ómnis légio, ómnis congregátio et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu + Christi, eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, a archiheretici Jorge Bergoglio. Imperat tibi Deus Pater +; Imperat tibi Deus Fílius +; Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus +. Imperat tibi sacraméntum Crucis +. Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria +. Imperat tibi sanctus Michael archangel +. Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum +. Imperat tibi Mártyrum sanguis +.
Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ salútis. Vade! Amen. Amen. Amen.

Exorcismus – 2. verze:
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) Apoštolům, kteří nemohli vyhnat démona, jsi řekl: „Pokolení nevěřící, dokud vás mám snášet?“ Po vyhnání démona jsi je i nás poučil: „Jestliže budete mít víru jako hořčičné zrno, a nebudete-li pochybovat ve svém srdci, a řeknete-li této hoře (démonů): Zvedni se a vrhni do (pekelného) moře, stane se vám.“ (srov. Mt 17,20; Mk 11,23) Proto s odvoláním na toto zaslíbení přikazuji démonským silám: Démoni církevního farizeismu, saduceismu, herezí, genderu, sodomie, transgenderismu a veškeré zvrácené nečistoty, démoni cynismu, lži a smrti, démoni modlářství spojení s Pačamamou, s vakcinací a čipizací, i démoni prosazující genocidu, přikazuji vám ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, v Jeho svatém a vlastním jménu Jehošua: vyjděte z náboženského svůdce a podvodníka, arciheretika a Jidáše Jorge Bergoglia, a vrhněte se do ohnivého jezera! Amen. Amen. Amen. A v témž svatém jménu Jehošua vám přikazuji: A už se nikdy nevracejte! Amen. Amen. Amen. Nepochybuji a věřím. Amen.
Pane Ježíši Kriste, ať na uprázdněné místo přijde Tvůj svatý Duch, Duch pravdy a života, a Tvé království. Pane Ježíši, na přímluvu Tvé svaté Matky, svatých apoštolů a mučedníků, chraň nás a dej nám v plnosti svého Ducha a světlo, abychom zůstávali v pravdě, že náš starý člověk byl spolu s Tebou ukřižován (Ř 6,6) a s ním i ložisko zla, prvotní hřích. Víme, že křtem jsme i my byli s Tebou ponořeni do Tvé smrti a spolu s Tebou duchovně pohřbeni (Ř 6,4). Proto ve zbývajícím čase našeho života a pak i po celou věčnost chceme vírou žít Tvým životem v nás. Amen.

Zřejmě patrioti a fotbaloví fanoušci, kteří jsou rovněž patrioty a jsou zvyklí skandovat, budou na náměstí mávat maďarskými prapory, popřípadě jinými emblémy, a zřejmě budou mít i transparenty, kterými dají najevo nesouhlas s touto nevítanou návštěvou. Jistě budou skandovat i jednoduchá hesla, například: „Jidáš ven!“ nebo při Bergogliově projevu: „Hanba, hanba!“ Toto už je věc patriotů, kteří jsou si vědomi reálného nebezpečí, které Bergoglio představuje.
Vážený pane kardinále, pokud si vy, maďarští biskupové, zodpovědně uvědomujete závažnost situace, měli byste každopádně veřejně vyjádřit svou nejednotu s apostatou a jednotu s Kristem. Bylo by zradou Krista i národa srdečně a s úsměvem Bergoglia vítat, popřípadě se s ním objímat. Při této příležitosti jen připomínáme, že němečtí biskupové při návštěvě papeže Benedikta v Německu mu ostentativně nepodali ani ruku.
Jiný způsob vyjádření pravdy by byl, kdyby hlavní moderátor pověděl před liturgií účastníkům pravdu, že tato liturgie pod vedením veřejného arciheretika, kterým je Bergoglio, je neplatná. Anebo byste mohl tuto důležitou informaci vyhlásit Vy sám nebo jiný pověřený biskup. Toto skutečně osvobozující gesto by bylo počátkem procesu pravdivé obnovy nejen církve v Maďarsku, ale i v celé katolické církvi.
Pokud nedáte žádným způsobem najevo svou nejednotu s arcikacířem a apostatou Bergogliem, stanete se Vy, pane kardinále, i s maďarskými biskupy příčinou prokletí pro církev a národ.
Už příští měsíc (10. 10.) Bergoglio začíná synodální proces, který má za dva roky vyvrcholit zrušením instituce papežství. Ideální by bylo, kdybyste ještě před jeho příjezdem vyhlásili svou vlastní synodální cestu a oznámili, že Bergoglia neuznáváte jako papeže a že se už ani nezúčastníte jeho neplatné liturgie. To by bylo rovněž silné gesto vyjadřující, že vaše církev v Maďarsku je věrná Kristu a oddělená od Bergogliových herezí, které popírají vlastní podstatu církve. Zároveň tím dáte najevo, že jste ochotni přijmout právoplatného a pravověrného papeže, čímž pomůžete zachránit instituci papežství, kterou už Bergoglio naplánoval zlikvidovat.
Ať Bůh dá Vám i všem maďarským patriotům moudrost a odvahu postavit se proti duchu lži a smrti, kterého vnáší Bergoglio.
Modlíme se za vás.
V Kristu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
8. 9. 2021

Kopii listu posíláme maďarské vládě a prosíme o zveřejnění v masmédiích.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8