Clicks282
Stylita
5

Boží slovo na den 15.10. A.D. 2021

Kolem Ježíše se shromáždilo tak obrovské množství (lidí), že se div neušlapali. Začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: „Varujte se farizejského kvasu, to znamená pokrytectví! Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno. Proto všechno, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pošeptali do ucha za zavřenými dveřmi, bude rozhlášeno ze střech. Říkám vám, moji přátelé: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale potom už nemají, co by ještě udělali. Ukážu vám, koho se máte bát: Bojte se toho, který když usmrtí, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám: toho se bojte! Copak se neprodává pět vrabců za dva halíře? A ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte větší cenu než všichni vrabci!“
Lk 12,1-7
Stylita
Svátek slaví sv. Terezie od Ježíše

»Pryč se vším zbytečným strachem, ani si nevšímejte, jak o všem možném smýšlejí lidé. Snažte si uchovat čisté svědomí, upevněte se v pokoře a v zapomínání na svět, pevně věřte, čemu učí svatá matka církev, a vaše cesta bude dobrá a bezpečná. Kde se není třeba obávat, tam se nestrachujte. A bude-li vám někdo chtít nahnat strach, pokorně mu vyložte, jakou cestou …More
Svátek slaví sv. Terezie od Ježíše

»Pryč se vším zbytečným strachem, ani si nevšímejte, jak o všem možném smýšlejí lidé. Snažte si uchovat čisté svědomí, upevněte se v pokoře a v zapomínání na svět, pevně věřte, čemu učí svatá matka církev, a vaše cesta bude dobrá a bezpečná. Kde se není třeba obávat, tam se nestrachujte. A bude-li vám někdo chtít nahnat strach, pokorně mu vyložte, jakou cestou jdete. A důvěřujte těm, u nichž zjistíte, že se jejich učení shoduje s učením Krista Pána.«

»Nikdy nedopusťme, aby se naše srdce dalo někým zotročit; ať je v něm pánem Ten, který je získal svou krví. Jinak se totiž tak zapleteme, že se nedokážeme oprostit. A jaká záplava malicherností pak obyčejně přichází! A jsou tak dětinské, že je třeba je vidět, aby tomu člověk uvěřil a chápal je. Doufám však v Boží milosrdenství, že mezi námi nikdy neochabne ctnost; a ta vždy přitahuje, ba strhuje k lásce.«

(z myšlenek sv. Terezie od Ježíše)

zdroj: proglas.cz/svatek/?date=10_15
Stylita
Dnes má svátek svatý mučedník Porfýrij
Pocházel z Mimosu. Nejdříve se vysmíval křesťanům před císařem Juliánem Odpadlíkem. Když jako herec napodoboval křesťanskou svátost křtu, ponořil se na pódiu do vody vyslovujíce slova: " Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.!" Když se vynořil z vody zvolal: "Teď jsem křesťan!" Všichni si mysleli, že herec jako vždy žertuje, ale on to myslel vážně. Přestal …More
Dnes má svátek svatý mučedník Porfýrij
Pocházel z Mimosu. Nejdříve se vysmíval křesťanům před císařem Juliánem Odpadlíkem. Když jako herec napodoboval křesťanskou svátost křtu, ponořil se na pódiu do vody vyslovujíce slova: " Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha.!" Když se vynořil z vody zvolal: "Teď jsem křesťan!" Všichni si mysleli, že herec jako vždy žertuje, ale on to myslel vážně. Přestal se vysmívat křesťanům a nakonec trpěl pro Krista. Byl sťat v roce 361 a přesídlil se do Kristova království.
zdroj: Ochridský Prológ
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Čeho dosáhl Abrahám, náš tělesný praotec? Kdyby totiž Abrahám dosáhl ospravedlnění na základě toho, co vykonal, měl by se proč chlubit, ale ne před Bohem. Vždyť co říká Písmo? `Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.' Kdo pracuje, tomu se přece mzda nedává z …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/28_05.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Čeho dosáhl Abrahám, náš tělesný praotec? Kdyby totiž Abrahám dosáhl ospravedlnění na základě toho, co vykonal, měl by se proč chlubit, ale ne před Bohem. Vždyť co říká Písmo? `Abrahám Bohu uvěřil, a bylo mu to uznáno za spravedlnost.' Kdo pracuje, tomu se přece mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo nekoná (skutky Zákona), ale věří tomu, který ospravedlňuje hříšníka, tomu se ta víra uznává za spravedlnost. Tak už David blahoslaví člověka, kterému Bůh – nezávisle na skutcích – přičítá něco za spravedlnost: `Blaze těm, kterým jsou špatnosti odpuštěny a jejich hříchy jsou přikryty. Blaze tomu, komu Pán hřích nepřičítá.'
Rim 4,1-8

Žalm:
Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.

Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost,
jehož hřích je přikryt.
Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu,
v jehož duši není klamu.

Vyznal jsem se ti ze svého hříchu,
svou nepravost jsem nezatajil.
Řekl jsem: „Vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti.“
A tys odpustil, co jsem zavinil hříchem.

Radujte se z Hospodina a těště se, spravedliví,
jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
Zl 32

Evangelium:
Lk 12,1-7