Clicks1K
Victory

BKP: Slovenští biskupové, čiňte pokání!

Slovensko prožívá umělou euforii z návštěvy tzv. Svatého otce. Je známou věcí, že farní centra slouží zároveň jako očkovací centra s experimentální vakcínou. Rovněž bylo zveřejněno, že Ministerstvo školství začíná vysílat už i očkovací mobilní komandy a v plánu je projekt rozšířit je na celé Slovensko. MŠ iniciovalo očkování žáků už od 12 let. Dokonce jsou plány, že po odjezdu „papeže“, hlavního propagátora vakcinace, začnou očkovat děti už od 6 let. Tato vakcinace zároveň patří do procesu postupné čipizace. Písmo současné agitátory vakcinace usvědčuje: „Obětovali své syny a dcery (slovenského národa) démonům.“ (Ž 106,37)

David Spangle, funkcionář OSN, už v roce 1978 řekl: „Nikdo nevejde do Nové éry, dokud nedostane luciferské zasvěcení.“ Tzv. Svatý otec František veřejně prosazuje úctu k pohanským démonům, konkrétně démonu Pačamamě, které byly v minulosti přinášeny i lidské oběti a zároveň je nejefektivnějším propagátorem současné nebezpečné a zločinné vakcinace, která protiřečí Norimberskému kodexu. Všichni špičkoví odborníci před ní naléhavě varují, ale bergogliánská hierarchie ji demagogicky prosazuje. Přitom překrucují smysl pátého přikázání a činí z nevinných neočkovaných lidí vrahy, jako by ohrožovali životy očkovaných. Jenže jak potvrzují nepodplatitelní odborníci, opak je pravdou – očkovaní se stanou laboratořemi na smrtící viry. Na zrádné církevníky dopadne plná zodpovědnost za dospělé i za děti zmrzačené a zabité vakcínou. Navíc, sama vakcína je vyrobena z dětí zabitých před narozením a také způsobuje neplodnost. Církevní preláti Slovenska jsou ale tyto dny opití euforií z přítomnosti tzv. Svatého otce. Nevidí a neslyší, a tak se tupě stávají jeho spolupracovníky na masovém zločinu – na genocidě i slovenského národa. „Téhož dne, kdy zabíjeli své syny svým hnusným modlám, vcházeli do mé svatyně, a tak ji znesvěcovali.“ (Ez 23,39) Lživou agitací i praktickou spoluprací, např. očkovacími centry, mají zrádní církevníci na zodpovědnosti všechny důsledky experimentální vakcinace. K tomuto zločinu zneužili Boží autoritu podobně jako Bergoglio. Při setkání s ním v Dómě sv. Martina dali Slovenští biskupové najevo plnou duchovní jednotu. Nadšeně arciheretikovi a vakcinačnímu agitátoru potřásali rukou a líbali mu ji. Tímto gestem se veřejně odřekli spasitelné víry a pravověrnosti, i svého Spasitele. Svou radost, že s arciheretikem a apostatou tvoří jednotu, vyjádřili úsměvy od ucha k uchu. Jak ale dopadnou před Božím soudem? Taky se tam budou k Bergogliovi hlásit? On si svým vakcinačním, sodomitským a modlářským pseudoevangeliem prorazil širokou cestu do pekla a táhne své ctitele za sebou.

Vážení biskupové Slovenska, je zde nejzákladnější otázka, na kterou byste měli dát Božímu lidu veřejnou odpověď: Je František Bergoglio pravým, anebo falešným papežem? Pokud tvrdíte, že je pravým papežem, popíráte tím samotné evangelium, církevní Tradici i utrpení mučedníků a svatých. To, co on hlásá, jsou největší hereze, jaké v dějinách církve kdy byly.

Přece je jasné, že člověk, který veřejně intronizuje v chrámu démona Pačamamu, tím popírá první Boží přikázání a prosazováním sodomie svolává časný (2Pt 2,6) i věčný oheň (Juda 7). Vy jste ho byli povinni, podobně jako arcibiskup Viganò, veřejně napomenout a vyzvat k abdikaci.

Vážení biskupové, pokud nebudete činit pokání z tohoto zločinu, všichni zahynete, a to v pekle. To vám vzkazuje Pán Ježíš skrze své slovo. Zatím pokání notoricky odmítáte, odmítáte pravdu, lžete a podvádíte Boží lid i slovenský národ. Stali jste se největšími svůdci, když tvrdíte, že vakcína je řešení. „Znovu a znovu svádíte můj lid slovy: ‚Pokoj‘, ač žádný pokoj není.“ (Ez 13,10) Maskujete se Bohem a církevní autoritou a pácháte zločiny. Navíc jde o hřích proti Duchu svatému – to, co je démonské, představujete, jakoby to bylo Boží, a tak svádíte lidi.

Ještě teď máte čas k pokání. Nemusíte konat nějaká ostentativní gesta, například v Prešově anebo v Šaštíně. Každý biskup milující pravdu může ještě v tuto chvíli napsat a zveřejnit prohlášení, kde se jasně odřekne apostaty Bergoglia a jeho herezí, které ničí církev. To je vyznání, které je povinen každý z vás udělat, chce-li obstát před Božím soudem.

Vy sami jste určili, že pro setkání s tzv. Svatým otcem je podmínka přijmout dvojí vakcinaci a těsně předtím jste pokrytecky zrušili tyto podmínky, aby z návštěvy nebyl trapas. Upřímní lidé se vás ptají: A vy, vážení biskupové, než jste se setkali s pseudopapežem, jste podstoupili experimentální vakcinaci? Pokud ne, ale nás k ní vyzýváte, tak jste pokrytci, a pokud ano, tak jste sebevrazi a dáváte zlý příklad a pohoršení maličkým. Za to by vám bylo lepší přivázat mlýnský kámen na hrdlo a hodit do moře, jak varuje Spasitel.

Uvědomujete si, že vakcinací jste vstoupili, anebo lidi tlačíte do procesu čipizace, před kterou Písmo varuje ohnivým jezerem? Copak jste už jednotou s Bergogliem ztratili rozum a svědomí? Máte vůbec nějakou bázeň Boží před smrtí, před Božím soudem a před peklem? Jste na tom hůře než nějací zločinci, ti vás zřejmě předejdou do Božího království. A vám, pokud nebudete činit pokání, bude Boží království odňato. To je Boží varování. Probuďte se z duchovní narkózy a slepoty! Veřejně nazvěte pravdu pravdou a lež lží. Pokud dnes neuděláte krok pokání, ztratíte svou duši.

V Kristu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

13. 9. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8