Clicks208
Stylita
4

Boží slovo na den 25.5. A.D.2020

Učedníci řekli Ježíšovi: „Teď mluvíš otevřeně, (a ne) obrazně. Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě kdo na něco ptal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha.“ Ježíš jim odpověděl: „Nyní už věříte? Hle, přichází hodina ano, už je tu kdy se rozprchnete, každý do svého (domova), a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“
Jan 16,29-33
ekans
enem u vás je tá mysl porád nejaká zatemněná paní Evo
Theodorá-Máriá
Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli.

Já jsem přemohl svět.
Stylita
sv. Řehoř VII.
Gregorius Pp VII
25. května, nezávazná památka
Postavení: papež OSB
Úmrtí: 1085
Pocházel z Toskánska a stal se benediktinským mnichem, rádcem papežů i reformátorů. Po zvolení papežem bojoval za čistotu a nezávislost církve. Byl neohrožený, vytrvalý, trpělivý, učený a zkušený s horlivou láskou k Církvi. Císař Jindřich IV. se nechtěl zříci práva dosazování biskupů a opatů a po …More
sv. Řehoř VII.
Gregorius Pp VII
25. května, nezávazná památka
Postavení: papež OSB
Úmrtí: 1085
Pocházel z Toskánska a stal se benediktinským mnichem, rádcem papežů i reformátorů. Po zvolení papežem bojoval za čistotu a nezávislost církve. Byl neohrožený, vytrvalý, trpělivý, učený a zkušený s horlivou láskou k Církvi. Císař Jindřich IV. se nechtěl zříci práva dosazování biskupů a opatů a po opakované své exkomunikaci dal zvolit vzdoropapeže a obsadil Řím. Řehoř VII. pak zemřel v exilu v Salerně.
více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_01.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel horními kraji a přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ Odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Řekl pak: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/07_01.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel horními kraji a přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha svatého, když jste přijali víru?“ Odpověděli mu: „Ale ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Řekl pak: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Oni pravili: „Křtem Janovým.“ Pavel je poučil: „Jan uděloval křest k obrácení a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, to je v Ježíše.“ Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Pavel na ně vložil ruce, a sestoupil na ně Duch svatý, takže mluvili (neznámými) jazyky a pod vlivem vnuknutí. Těch mužů bylo celkem asi dvanáct. Potom šel do synagogy a po tři měsíce směle vystupoval a přesvědčivě kázal o Božím království
Sk 19,1-8

Žalm:
Pozemské říše, zpívejte Bohu.
Nebo: Aleluja.

Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují,
ti, kdo ho nenávidí, prchají před ním,
tratí se, jako se rozplývá dým,
jako taje vosk před ohněm, tak hříšníci hynou před Bohem.

Spravedliví se však radují, jásají před Bohem
a veselí se v radosti.
Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno,
jeho jméno je Hospodin.

Otec sirotků, ochránce vdov
je Bůh ve svém svatém příbytku.
Bůh zjednává opuštěným domov,
vězně vyvádí k šťastnému životu.
Žl 68,2-3.4-5ac.6-7ab

Evangelium: Jan 16,29-33

Církevní kalendář:
sv. Beda Ctihodný
Beda Venerabilis, presb. et doctor Eccl.
25. května, nezávazná památka
Postavení: kněz a učitel církve OSB
Úmrtí: 735
Atributy: kniha, pero
Pocházel ze severovýchodní části Anglie. Již v mládí se řídil podle benediktinské řehole. Ve dne studoval, v noci vstával k modlitbě. Téměř celý život strávil v klášteře v Jarrově nedaleko rodného místa. Když se stal knězem, byl již v celé Anglii znám jako vynikající vědec a svatý řeholník. Po 45 let svého řeholního života se řídil pravidlem: "Buď se učit, nebo vyučovat jiné, nebo psát". Přitom nezanedbával modlitbu ani řeholní povinnosti.
více: catholica.cz