Boží slovo na den 7.7. A.D. 2022

Ježíš řekl svým apoštolům: „Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu.“
Mt 10,7-15
Učeník Pánov
@Martina Bohumila Lutherová, prvá si blokla ty mňa, ale ako vidím, odblokovala si ma. Tak urobím podobne. Diskusiu k svojmu príspevku si však zablokovala a mňa vymazala. Bojíš sa Božieho Slova?
Martina Bohumila Lutherová
Ano byl jsi odblokovaný, ale po tom incidentu
už nejsi....nerada se při s lidmi na druhé straně
Učeník Pánov
@Martina Bohumila Lutherová ,nereaguj na mňa ale na Božie Slovo, ktoré jasne potvrdzuje, že Ježiš je Boh.
Martina Bohumila Lutherová
🥳 učeníku - patříš mezi zvláštní sortu duší.
Druhé blokuje, a sám leze kde to druhým nedovolí.
Učeník Pánov
Skopíroval som to sem, skôr než to Luterová zmaže (už sa stalo):
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena (Ježiš), daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Skutky 4,12
Už nežijam ja, ale žije vo mne Kristus.Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Galaťanom 2,20
Kresťanská viera je Kristocentrická a …More
Skopíroval som to sem, skôr než to Luterová zmaže (už sa stalo):

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena (Ježiš), daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Skutky 4,12
Už nežijam ja, ale žije vo mne Kristus.Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Galaťanom 2,20
Kresťanská viera je Kristocentrická a to sa rovná Bohocentrická, pretože človek nemôže byť spasený skrze človeka (Jeremiáš v kapitole 17,5 píše: Prekliaty, kto svoju nádej vkladá do človeka)Preto si Boh zobral ľudské telo, aby v ňom spasil človeka. Kto má nádej v Kristovi iba ako v človeku, spása mu unikla, pretože človek človeka spasiť nemôže. Ježiš je Boh, ako to potvrdzuje aj apoštol Tomáš, keď vložil svoje ruky do Jeho oslávených rán : “Pán môj a Boh môj”
U.S.C.A.E.
O bohopoctě vtěleného Krista
Richard Špaček, 8.6. 2010
Srdce Ježíše Krista je nejen "středem všech srdcí", jak je vzýváno v litanii k Nejsvětějšímu Srdci, ale probodené kopím je především dokořán otevřenou bránou k věčné blaženosti a pravdě, k nazírání věčné Tváře. Jaké má úcta Ježíšova Srdce teologické základy, se lze dočíst v následujícím textu katolického dogmatického teologa Richarda Špačka (…More
O bohopoctě vtěleného Krista

Richard Špaček, 8.6. 2010

Srdce Ježíše Krista je nejen "středem všech srdcí", jak je vzýváno v litanii k Nejsvětějšímu Srdci, ale probodené kopím je především dokořán otevřenou bránou k věčné blaženosti a pravdě, k nazírání věčné Tváře. Jaké má úcta Ježíšova Srdce teologické základy, se lze dočíst v následujícím textu katolického dogmatického teologa Richarda Špačka (1864-1925).

Bohopocta (cultus latriae), nejvyšší projev náboženské úcty, přísluší pouze Bohu pro jeho nestvořenou dokonalost a naprostou svrchovanost. Svatým a světicím Božím přísluší pro jejich stvořenou dokonalost úcta (cultus duliae), Panně Marii přísluší cultus hyperduliae.

Ačkoliv rozdíl mezi obojí úctou byl v Církvi vždycky přesně zachováván, přece se výraz latria (řec. προσκυνησις [proskynésis]) používal také pro úctu ke svatým, takže jeho význam je třeba odvodit ze souvislosti.

Zde jde především o to, zda táž bohopocta, která přísluší Bohu Slovu, se má vzdávat vtělenému Kristu, Bohu-člověku, jeho lidství a zejména jeho Nejsvětějšímu Srdci.

1. Věta: Celému vtělenému Kristu náleží bohopocta. (De fide).

1. Výklad

Efezský koncil (431) prohlásil proti Nestoriovi, že Emanuel (vtělený Boží Syn) má být uctíván jedním a tímtéž klaněním (μια προσκυνησις [mia proskynésis]; Denzinger, 120); 5. ekumenický koncil v Cařihradě (553) stanovil pak ještě konkrétněji: „Tvrdí-li někdo, že se klaníme Kristu ve dvojí přirozenosti, a proto zavádí dvojí klanění Bohu, Slovu zvlášť a člověku zvlášť, kdo však Boha, vtělené Slovo s jeho lidstvím neuctívá jedním klaněním, jak Církev zachovávala od počátku, buď vyobcován z Církve"[1] (kán. 9; Denzinger, 221). Sem též náleží konstituce Pia VI. proti Pistojským (Denzinger, 1561).

Předmětem (materiálním objektem - obiectum materiale) bohopocty je celý Kristus: Bůh a zároveň člověk. Protože úcta náleží osobě a Kristus je pouze jedna osoba, přísluší mu též pouze jedno klanění čili jedna bohopocta. Důvodem (formálním objektem - obiectum formale), proč má být bohopocta vzdávána celému Kristu Bohu-člověku, je nestvořená a nekonečná dokonalost jeho Božské osoby.

Pánu Ježíši Kristu se tedy nesmí vzdávat dvojí úcta - jiná Synu Božímu a jiná Synu Panny Marie -, poněvadž dvojí úcta by směřovala ke dvěma osobám. Z bohopocty povinné Kristu se dále nesmí vylučovat jeho lidství, jakoby bohopocta příslušela pouze jeho božství, poněvadž by pak nebyl uctíván Kristus celý.

2. Důkaz

a) Pán Ježíš Kristus, pokorný srdcem a vzhlížející k Otci, jemuž jedinému Židé vzdávali bohopoctu, této bohopocty, dokud žil na zemi, výslovně nepožadoval. Častěji však přece jen naznačil, že tutéž úctu bude sám požadovat a přijímat: „Já nehledám svou slávu; je někdo, kdo hledá a soudí" (J 8,50); „Otec chce, aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí Otce, který ho poslal" (J 5,23). Těm, kteří padli k jeho nohám a klaněli se mu, nebránil (J 9,38, srov. Zj 19,10; 22,9). V řeči na rozloučenou Pán Ježíš Kristus přikazoval učedníkům, aby prosili Otce v jeho jménu, ale rovněž: „Budete-li mne za cokoliv prosit v mém jménu, učiním to" (J 14,13-14). Takové projevy bohopocty přísluší Pánu Ježíši Kristu též podle synoptiků (Mt 18,19; 28,19).

V Církvi bylo jméno Ježíš vroucně vzýváno a zbožně uctíváno již v apoštolských dobách: „A dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby ve jménu Ježíš pokleklo veškeré koleno těch, kteří jsou na nebi, na zemi i těch, kteří jsou v podsvětí" (Flp 2,9-10); „Klaňte se mu všichni Boží andělé" (Žid 1,6). Tak Církev již od počátku co nejskvěleji dokazovala víru ve svého Božského zakladatele.

Apoštolové, kteří znali pokoru svého Mistra z vlastní zkušenosti a pohoršovali se nad jeho potupnou smrtí, mu brzy poté vzdávají bohopoctu. Právě tak, jako byl dosud vzýván Jahve (Hospodin), má být vzýván Pán Ježíš Kristus (Sk 1,24; 7,59; 8,24; 14,21; 22,16). Vzývat znamenalo tehdy totéž, co se klanět. Touto bohopoctou věřící chtěli od Pána dosáhnout pomoc a milost (1Kor 7,25; 1Tim 1,12-16; 2Tim 1,18; 4,17) nebo nějaké časné dobro, jako zdraví, sílu apod. (2Kor 12,7-9; Jk 5,14; Sk 3,16; 4,10-12; 9,34). Věřící projevovali bohopoctu Pánu Ježíši vírou a láskou (1Pt 1,8; 2Pt 1,1; J 1,13). Ve Zjevení (5,13) líčí sv. Jan velkolepý projev takové bohopocty: „A všechno tvorstvo, které je na nebi, na zemi, pod zemí, na moři i co je v nich, všechny jsem slyšel říkat: ‚Tomu, jenž sedí na trůnu, Beránkovi chvála a čest a moc na věky věků. Amen.‘" Ve všech těchto místech se jedná o bohopoctu, povinnou oslavenému Kristu.

b) Otcové. Origenes rázně odmítá Celsa, že křesťané se prý vedle Boha klaní též jinému, a zastává se dávného zvyku v Církvi, aby byl Kristus uctíván jako Bůh. (Contra Celsum, 8,12-16). Sv. Atanáš píše: „Stvořené věci se neklaníme. To je pohanský a ariánský blud. Klaníme se Pánu tvorstva, jenž se stal člověkem, Slovu Boha. - V každém případě se neklaníme tomuto tělu, oddělujíce je od Slova. - My Slovo učiněné tělem uznáváme za Boha. Kdo bude tak bláhový, aby řekl Pánu: ‚Opusť tělo, abych se ti klaněl‘?" (Epistula ad Adelphium, 3). Sv. Augustin píše: „Nikdo toto tělo nepožívá, dokud se mu nepoklonil" (Enarrationes In Psalmos, 98,9). Sv Cyril Alexandriský: „Vzdáváme mu bohopoctu vtělenému, jako mu příslušela dříve, než se vtělil" (Adversus Nestorii blasphemias, II,11).

c) Theologicky se tato bohopocta vtěleného Krista dá odůvodnit tak, že vlastní úcta vždy náleží osobě. Pánu Ježíši Kristu, jenž je jednou Božskou osobou ve dvojí přirozenosti, má být vzdávána jedna úcta, a to bohopocta. Bohopocta pak osobě Krista přísluší proto, že její dokonalost je nestvořená a nekonečná. Protože předmětem této bohopocty je celá osoba Krista, má se vzdávat ji i všem jejím částem, lidství, duši, tělu, srdci. Jak osobě tak i jejím částem přísluší jedna a táž bohopocta.

O bohopoctě vtěleného Krista - Richard Špaček, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život

---

Bohocentrizmus a Kristocentrizmus je jedno a to isté lebo Kristus je aj Boh ono bez Kristocentrizmu nemôže byť Bohocentrizmus. kto nemá Syna nemá Otca
U.S.C.A.E.
ten kňaz a levita v podobenstve o Milosrdnom samaritánovi to je rituálny zákon SZ čiže nedokáže pomôcť človeku ono je tam toho hodne celé podobenstvo má aj výklad že človek si sám nepomôže Jeruzalem je Nebo jericho slzavé údole čiže Kristus zostúpil z Neba na zem aby nám pomohol tí zbojníci to sú diabli ktorí človeka bili od pádu prarodičov
Hanka Kraská
URGENTNÉ: zastavme nebezpečný pokus zaviesť potraty v Európe ako "právo"!
Naliehavé: právo na život je v Európe ohrozené a máme len niekoľko hodín na jeho obranu!
Toto sa práve deje: po historickom pro-life víťazstve v posledných dňoch, keď bol v USA zrušený rozsudok Roe v. Wade, sa pro-potratová lobby rozbehla na plné obrátky!
V priebehu niekoľkých dní táto lobby zmobilizovala európske ultra-…More
URGENTNÉ: zastavme nebezpečný pokus zaviesť potraty v Európe ako "právo"!

Naliehavé: právo na život je v Európe ohrozené a máme len niekoľko hodín na jeho obranu!
Toto sa práve deje: po historickom pro-life víťazstve v posledných dňoch, keď bol v USA zrušený rozsudok Roe v. Wade, sa pro-potratová lobby rozbehla na plné obrátky!
V priebehu niekoľkých dní táto lobby zmobilizovala európske ultra-potratové skupiny, aby presadili hlasovanie v Európskom parlamente o návrhu, ktorý by (ak by bol prijatý) zahrnul potraty do Listiny práv EÚ a následne podporil ich začlenenie do Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
Po historickom pro-life víťazstve v USA sa potratári obávajú, že pro-life revolúcia spôsobí zásadné legislatívne zmeny v prospech ochrany nenarodeného života po celej Európe.
... boja sa nás, preto sú ochotní urobiť čokoľvek, dokonca hrať špinavú hru!
Preto využili všeobecnú roztržitosť posledných dní, aby pripravili radikálny pro-potratový návrh uznesenia, ktorého jediným cieľom je presadiť "právo" na vraždu nenarodeného dieťaťa v lone matky.

Ale nemáme veľa času... hlasovanie o návrhu uznesenia je už o pár hodín! Konajte, prosím, hneď teraz.
Podpíšte našu petíciu a vyzvite všetkých predsedov konzervatívnych frakcií v Európskom parlamente, aby sa postavili za ochranu života a hlasovali proti návrhu uznesenia.
Martina Bohumila Lutherová
Hanka Kraská....ale URGENTNĚ!!!
napiš Hanko kolikže máš dětí a potom obhajuj.....
jak nejsi příkladem v počtu a výchově, pak vyzníš
jako prázdný hrnec co duní a prázdná hlava co blekotá...More
Hanka Kraská....ale URGENTNĚ!!!

napiš Hanko kolikže máš dětí a potom obhajuj.....
jak nejsi příkladem v počtu a výchově, pak vyzníš
jako prázdný hrnec co duní a prázdná hlava co blekotá...
U.S.C.A.E.
vraždou to môže označiť aj celibátnik lebo vraždou je to nezávisle na tom či má niekto deti no a pripomínam že voloďovi tie úkladné vraždy neprekážajú ináč treba trošku opraviť mýtus že boľševické beštie zaviedli zo široka potraty lebo vec sa má trošku inak oni boli hodne praktikované a akceptované už pred tými beštiami to je naozaj ruský blud boli prvý na západe ktorí chceli legalizáciu a nie …More
vraždou to môže označiť aj celibátnik lebo vraždou je to nezávisle na tom či má niekto deti no a pripomínam že voloďovi tie úkladné vraždy neprekážajú ináč treba trošku opraviť mýtus že boľševické beštie zaviedli zo široka potraty lebo vec sa má trošku inak oni boli hodne praktikované a akceptované už pred tými beštiami to je naozaj ruský blud boli prvý na západe ktorí chceli legalizáciu a nie nepomýlil som sa ruský národ a kultúra patrí do západu charakter určuje európska časť no a ten druhý blud rozvoľnili nie žeby tam predtým nebol a ani v takom anglicku nebol tak rozšíreným toto sa im dá bezpečne pripísať ako ich bludy ktoré boľševici ešte zhoršili
johanika
Povinnosťou každého kresťana je bojovať za každý ľudský život od počatia bez ohľadu na to, či má alebo nemá deti, či je mladý, či starý, vzdelaný alebo jednoduchý!
Maria Maria
Prázdnotou duní tvoje hlava Martinko... Jsi pouhá otrokyně vlastní nenávisti... Jak píše Johanika - potrat je objektivní vražda a postavit se proti němu je povinností každého křesťana. To ale vy komunisti moc nechápete... Inu duň si dál - posílám trošku té budovatelské poezie pro tvé potěšení youtu.be/1lMoH2KZEFE
Maria Maria
Fotku dítěte jsem po porodu asi faaaakt nedám 😂 😂 Jinak "zhudebnění" je stejně kvalitní jako text 😂 Michal Sedloň – Wikipedie
S pacientkou Lutherovou máš pravdu 🤭
Stylita
Z denní liturgie
14. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali; obětovali bálům, pálili kadidlo modlám. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. …More
Z denní liturgie
14. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: „Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali; obětovali bálům, pálili kadidlo modlám. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, nevzplanu hněvem.“
Oz 11,1-4.8c-9

Žalm:
Bože, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Slyš, Izraelův pastýři,
skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,
probuď svou sílu
a přijď nás zachránit!

Bože zástupů, vrať se,
shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
výhonek, který sis vypěstoval!
Zl 80

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja
Mk 1,15

Evangelium:
Mt 10,7-15