Boží slovo na den 13.8. A.D.2020

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) …
Theodorá-Máriá
Chápu Coburgu, že jsi navázaný na všchna zjevení 😤
Možná že nevíš o existenci "náboženských démonů,
kteří zneužívají city a rozum a ničí ŽIVOU VÍRU"
v Krista Ježíše.

Coburg
Coburg
Theodorá Máriááá ty protestantský vrták, dokedy tu ešte budeš blúzniť?
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_04.htm

Vstupní antifona
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_04.htm

Vstupní antifona
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal,
abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin mě oslovil: „Synu člověka, bydlíš mezi vzpurným plemenem, které má oči k vidění, a nevidí, uši k slyšení, a neslyší, protože je to vzpurné plemeno. Ty tedy, synu člověka, připrav si před nimi za bílého dne zavazadla vyhnance a přestěhuj se před jejich očima ze svého místa na místo jiné, snad uznají, že jsou vzpurné plemeno. Vynes za bílého dne před jejich očima svá zavazadla ven, zavazadla vyhnance; sám však vyjdeš před nimi večer, jako odcházejí vyhnanci. Před jejich očima si prokopej zeď a vyjdi skrze ni. Před jejich očima nes na ramenou (svá zavazadla), vyjdeš za tmy, přikryješ svou tvář, takže neuvidíš zemi; činím totiž z tebe znamení pro dům Izraele.“ I udělal jsem, jak mi bylo poručeno: za bílého dne jsem vynesl svá zavazadla jako vyhnanec, večer pak jsem si prokopal zeď, za tmy jsem vyšel a před jejich očima jsem na ramenou nesl (zavazadla). Ráno mě Hospodin oslovil: „Synu člověka, jistě ti řekl dům Izraele, dům vzpurný: `Co to děláš?' Řekni jim: `Tak praví Pán, Hospodin: Toto hrozebné proroctví patří vládci, který je v Jeruzalémě, a všemu Izraelovu domu, který v něm sídlí.' Řekni: `Já jsem vám znamením. Jak jsem učinil, tak se jim stane: do vyhnanství, do zajetí půjdou! A vládce, který je mezi nimi, ponese na ramenou (svá zavazadla) – a vyjde za tmy. Prokopají zeď, aby ho vyvedli, přikryje svou tvář, aby neuviděl očima zemi.'“
Ez 12,1-12

Žalm:
Nezapomínejte na Boží skutky!

Pokoušeli a dráždili Boha, Nejvyššího,
a nedbali na jeho přikázání.
Odpadli a byli nevěrní jako jejich otcové,
zklamali jak zrádný luk.

Do hněvu ho přiváděli svými oběťmi na výšinách,
svými modlami vzbudili jeho žárlivost.
Bůh to slyšel a rozhněval se,
ostře odmítl Izraele.

Vydal do zajetí svou sílu,
svou slávu v moc protivníka.
Odevzdal svůj národ meči,
proti svému dědictví vzplanul hněvem.
Zl 78

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Jasnou tvář ukaž svému služebníku a nauč mě svým příkazům! Aleluja.
Žl 119(118),135

Evangelium:
Mt 18,21-19,1

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které tvá církev klade na oltář;
tys nám je dal a ty je také svou mocí proměníš,
aby ve spojení s Kristovou obětí přinášely světu spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, on tě sytí jadrnou pšenicí.
Žl 147,12.14
Nebo:
Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa, praví Pán.
Jan 6,51

Modlitba po přijímání
Přijetím svátostného pokrmu
dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti;
dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu
a otevře světlu tvé pravdy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Theodorá-Máriá
`Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!'

Beránek Boží už za nás zaplatil, prolil svou Krev
na Kříži. Na jiném místě Kristus říká"Najde Syn člověka
na zemi VÍRU až se vrátí?
"

Tak moc nás miluje říká také: "Kdo mě miluje bude
zachovávat mé přikázání.....přijdeme k němu a
učiníme si u něho příbytek
"

To náboženskému duchu 😭 nestačí.....vymýšlí berličky
,sošky korunky......srdce daleko od …More
`Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!'

Beránek Boží už za nás zaplatil, prolil svou Krev
na Kříži. Na jiném místě Kristus říká"Najde Syn člověka
na zemi VÍRU až se vrátí?
"

Tak moc nás miluje říká také: "Kdo mě miluje bude
zachovávat mé přikázání.....přijdeme k němu a
učiníme si u něho příbytek
"

To náboženskému duchu 😭 nestačí.....vymýšlí berličky
,sošky korunky......srdce daleko od Boha.....víra v korunky
zjevení, sošky v babylonské trojice. 🤕 🥺
zaba
Jenomže člověk je bytost, která duchovní věci musí uchopit skrze hmotné analogie a symboly. Proto se patrně následně vytvoří a někdy nám k tomu i nebe pomůže výstižnější hmotné analogie a symboly, skrze které snáze lidský duch přijme důležité duchovní skutečnosti.

Možná ještě důležitější role těchto hmotných předmětů, které jsou symbolem důležitých duchovních skutečností, je jejich odpuzující …More
Jenomže člověk je bytost, která duchovní věci musí uchopit skrze hmotné analogie a symboly. Proto se patrně následně vytvoří a někdy nám k tomu i nebe pomůže výstižnější hmotné analogie a symboly, skrze které snáze lidský duch přijme důležité duchovní skutečnosti.

Možná ještě důležitější role těchto hmotných předmětů, které jsou symbolem důležitých duchovních skutečností, je jejich odpuzující síla pro démony, kteří stále napadají naše duše, sídlící v chrámu našeho těla- ten poklad víry máme v nádobě hliněné...., proto všechno co démonům ztěžuje naše pokoušení se hodí.
Theodorá-Máriá
O tom ale sv. Pavel z Tarzu nic neříká.
Ani Kristus Pán - naopak.
Sila proti démonům je Jméno Ježíš Kristus
a Neposkvrněnost Panny, která ho počala
z Ducha Svatého.
Theodorá-Máriá
Jen připomenu všichni co se považujete za vatikánské
křesťany jste skrze víru papeže Františka a papeže
Benedikta přijali jak pačamamu tak manželku boha
šivy kundolinu, které jste při mši vzdávali hodl
/zastavili s jejími nosítkami před vaší scholou/
písní Salve Regina.
To jsou dnes vaše bohyně
Stylita
Dnes je svátek svatého Kasiána

sv. Kasián
Cassianus, m. in Flaminia
13. srpna, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: ca. 300
Pocházel ze vznešenějšího rodu z Itálie, patrně z Říma - nejsou dostatečné zprávy. Legenda uvádí, že byl v Akvileji vysvěcen na biskupa a jako misionář odešel na sever do Tyrolska. Údajně se usadil v místě dnešní Säben, jižně od Brixenu, v hornaté krajině s chrámem …More
Dnes je svátek svatého Kasiána

sv. Kasián
Cassianus, m. in Flaminia
13. srpna, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: ca. 300
Pocházel ze vznešenějšího rodu z Itálie, patrně z Říma - nejsou dostatečné zprávy. Legenda uvádí, že byl v Akvileji vysvěcen na biskupa a jako misionář odešel na sever do Tyrolska. Údajně se usadil v místě dnešní Säben, jižně od Brixenu, v hornaté krajině s chrámem bohyně Isidy (při cestě do údolí na Klausen). Nevzdělané obyvatelstvo vyučoval víře a obracel ho k Bohu. Potýkal se s jejich předsudky a navyklými mravy. Ke cti Bohorodičky vystavěl pro ně kostel. Tato křesťanská oáza neměla dlouhého trvání a podlehla pohanským útokům. Modloslužebníci křesťany rozehnali a biskupa Kasiána uvěznili. Legenda pokračuje jeho tajuplným osvobozením a ústupem, neboť poznal, že jako jedinec život v kraji nezmění. Rozhodl se vrátit ke hrobům apoštolů, aby prosil o potřebnou milost a poradil se s papežem. Své předsevzetí nedokončil.
Kasiánova cesta skončila ve Fori Cornelii, později změněnou na Imole. O jeho mučednictví v onom původním městě hovoří římské martyrologium. Poloha se nachází jihovýchodně od Boloně. Tam byla již dříve křesťanská víra hlásána, avšak bez úspěchu, ač v okolí se udržela. Dospělí byli vůči přijetí víry zatvrzelí. Kasián proto rozvinul úsilí o oslovení mládeže. Začal otevřením školy se všeobecnou základní výukou a brzy se prý stal oblíbeným mezi obyvateli. S láskou podával dětem nauku víry a vedl je k ctnostnému životu, zdůrazňujíc jim zlo hříchu.
Odpor jeho žáků k božstvům neušel pozornosti dospělých a zdaleka ne všechny děti jeho učení víry přijaly. V té době nahrálo odpůrcům křesťanství císařské nařízení proti křesťanům a Kasiána označili za tupitele bohů. Byl zatčen a při veřejném soudu vyznal svou víru s prohlášením, že se snaží, aby jeho žáci poznali Ježíše Krista, aby životem podle jeho učení se stali šťastnými navěky. U soudu bylo použito problémových dětí, které víru nepřijaly a na které jako učitel použil někdy tělesné tresty. Soudní závěr zněl ve smyslu, že Kasián je svůdce a trapič mládeže a proto má být od mládeže veřejně potupen a podle její zvůle umučen.
Podle legendy byla proto svolána zhýralá mládež, která z něho strhala šaty a mučila u sloupu. Údajně byl otloukán školními deskami, bodán a drásán ostrými kovovými psacími nástroji, kterými se tehdy psalo na tabulkách potažených voskem. Po způsobu otrlých katanů se na jeho mučednické smrti mělo podílet až dvě stě dětských ukrutníků.
V XI. století byl nad jeho hrobem vystavěn jemu zasvěcený chrám.
catholica.cz
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého Ponciána a svatého Hippolyta

sv. Poncián a Hippolyt
Pontianus et Hippolytus
13. srpna, nezávazná památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi r. 236
Patron: Hippolyt - zaměstnanců věznic; vzýván proti tělesné slabosti
Poncián pocházel z rodu Calpurniovců a v roce 230 se stal římským biskupem. Potýkal se s rozkolem, který vládl od r. 217. Podle životopisce I. Vondrušky …More
Dnes slavíme svátek svatého Ponciána a svatého Hippolyta

sv. Poncián a Hippolyt
Pontianus et Hippolytus
13. srpna, nezávazná památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: asi r. 236
Patron: Hippolyt - zaměstnanců věznic; vzýván proti tělesné slabosti
Poncián pocházel z rodu Calpurniovců a v roce 230 se stal římským biskupem. Potýkal se s rozkolem, který vládl od r. 217. Podle životopisce I. Vondrušky rozdělil žaltář na kanonické hodiny, zavedl do mše svaté kající vyznání - "Confiteor".
Hippolyt byl žák sv. Ireneje, stal se znalcem Písma, ctitelem tradice, úzkostlivým moralistou i církevním spisovatelem.
Poté co se papežem stal dřívější otrok Zefyrin a zvolil si za nejbližšího pomocníka propuštěnce jáhna Kalistu, Hippolyt kritizoval jeho nepřesné vyjádření o třech božských Osobách, ale ani jeho vlastní výroky nebyly přesné. Po Kalistově nástupu na papežský stolec se Hippolyt při potírání bludů sabelliánů dopustil některých nesprávností a stal se odpůrcem papeže, jehož volbu neuznal. Ten ho i se Sabelliem vyloučil z církve. Hippolyt nesouhlasil s návratem odpadlíků ani se sňatky svobodných s otroky. Na straně vzdoropapeže setrval i za Urbana I. a po větší část pontifikátu Ponciána. Tak narušoval pokoj, který byl církvi dopřán za vlády císaře Alexandra Severy. Ten byl v březnu 235 v Mohuči zabit a jeho místo zaujal vášnivý válečník Maximin Trák, který hned začal pronásledovat křesťany. Ponciána i Hippolyta poslal do vyhnanství na ostrov zhouby Sardinii. Tam se oba smířili a Hippolyt vyzval své stoupence k obnovení jednoty. Společné utrpení pro Krista se pak stalo důvodem společného uznání svatosti, neboť Hippolyt kajícností a mučednictvím napravil svůj hřích. Oba zemřeli na následky nezdravého prostředí, násilí a týrání, údajně při nadlidské práci v sardinských dolech, proto se hovoří o mučednictví.
I . Vondruška se zmiňuje o Jeronýmově prohlášení, že podle římských zápisů byl Hippolyt uvržen do jámy naplněné vodou.
Po smrti Maximina byl papež Fabián na Sardinii pro tělesné ostatky obou odsouzenců a převezl je do Říma, kde 13. 8. byl Poncián pohřben do papežské hrobky Kallistova cemeteria při Appijské cestě a Hippolyt do krypty u tiburtinské silnice.
catholica.cz