Peter(skala)
1724

13.11.2023 Členstvo v slobodomurárskych lóžach je pre katolíkov naďalej zakázané

Členství v zednářských lóžích je pro katolíky nadále zakázáno - Vatican News
Odpoveď Dikastéria pre náuku viery, schválená pápežom Františkom, reaguje na žiadosť zo strany filipínskeho biskupa a znovu potvrdzuje nezlučiteľnosť vstupu do slobodomurárskych lóží a katolíckej viery.
Vatican News

Katolíci majú aj naďalej zakázané vstupovať do slobodomurárstva, opätovne potvrdilo Dikasterium pre náuku viery v odpovedi z 13. novembra 2023, podpísané prefektom Victorom Fernandézom a schválené pápežom Františkom. Dikasterium reagovalo na žiadosť mons. Julita Cortesa, biskupa filipínskeho Dumangueta. Cortes „po tom, čo so znepokojením vysvetlil situáciu vo svojej diecéze v dôsledku neustáleho nárastu počtu členov slobodomurárstva, požiadal o návrhy, ako sa s touto skutočnosťou adekvátne vysporiadať z pastoračného hľadiska, a to aj s ohľadom na doktrinálne dôsledky“.

V reakcii na túto otázku sa dikasterium rozhodlo reagovať aj zapojením filipínskej biskupskej konferencie a „upozornilo ju, že bude potrebné zaviesť koordinovanú stratégiu medzi jednotlivými biskupmi, ktorá bude zahŕňať dva prístupy“.

Prvá sa týka náukovej roviny: dikasterium opakuje, že „aktívne členstvo veriacich v slobodomurárstve je zakázané z dôvodu nezlučiteľnosti katolíckej náuky a slobodomurárstva“ (porov. vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery z roku 1983 a tie isté smernice vydané biskupskou konferenciou3).

Vatikánska nóta preto upresňuje, že „tí, ktorí sú formálne a vedome členmi slobodomurárskych lóží a prijali slobodomurárske zásady, spadajú pod ustanovenia vyššie uvedenej deklarácie. Tieto opatrenia sa vzťahujú aj na všetkých klerikov zapísané do slobodomurárskych radov“.

Druhý prístup sa týka pastoračného plánu: dikasterium navrhuje filipínskym biskupom, aby „vo všetkých farnostiach vykonali ľudovú katechézu o dôvodoch nezlučiteľnosti katolíckej viery a slobodomurárstva“. Nakoniec sú filipínski biskupi vyzvaní, aby zvážili, či majú na túto tému vydať verejné vyhlásenie.

Vyhlásenie z novembra 1983 bolo zverejnené v predvečer nadobudnutia platnosti nového Kódexu kanonického práva. Kódex nahradil kódex z roku 1917 a medzi novými prvkami, ktoré boli zaznamenané - niektorými s uspokojením, inými s obavami - bola absencia výslovného odsúdenia slobodomurárstva a exkomunikácie pre jeho členov, ktorá bola prítomná v starom texte. Deklarácia, ktorú podpísali vtedajší kardinál Joseph Ratzinger a sekretár kongregácie Jérôme Hamer a ktorú schválil Ján Pavol II., opakovala, že katolíci spojení s slobodomurárskymi lóžami sú „v stave ťažkého hriechu“.
Glockner ...
Ale církevní tresty duchovních za členství v zednářské lóži jsou v novém CIC zmenšeny oproti předcházejícím trestům.