Boží slovo na den 12.8. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_03.htm

Vstupní antifona
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_03.htm

Vstupní antifona
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal,
abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Hospodin volal velikým hlasem: „Přiblížili se ti, kteří mají potrestat město a každý má v ruce smrtící nástroj.“ A hle – šest mužů přicházelo cestou od hořejší brány, která směřuje k severu, a každý měl svůj nástroj zhouby v ruce. S nimi byl jeden muž, oděný lněným rouchem, a měl po boku písařské potřeby; vešli a postavili se vedle měděného oltáře. Zatím se velebnost Izraelova Boha zdvihla z cherubů, na nichž byla, ke chrámovému prahu. (Hospodin) pak zavolal muže, který byl oblečen ve lněné roucho a měl po boku písařské potřeby, a řekl mu: „Jdi městem Jeruzalémem a poznamenej čela mužů naříkajících a truchlících nade všemi ohavnostmi, které se v něm dějí.“ Ostatním však řekl tak, že jsem to slyšel: „Jděte městem za ním a bijte, ať se vaše oko nesmiluje, buďte bez lítosti! Starce, jinocha, pannu, děti i ženy bijte až do vyhubení. Nikoho se však nedotýkejte, kdo má znamení kříže! Začněte od mé svatyně!“ Začali tedy od oněch předních mužů, kteří byli před chrámem. A řekl (vykonavatelům zhouby): „Znesvěťte chrám, pobitými naplňte nádvoří! Vyjděte!“ Vyšli tedy a pobíjeli v městě. Tu odešla Hospodinova velebnost od chrámového prahu a usadila se nad cheruby. Cherubové pak zdvihli křídla, když vycházeli, a vznesli se od země přede mnou, a s nimi zároveň (se zdvihla) i kola. Zastavili se u vchodu do východní brány Hospodinova domu; velebnost Izraelova Boha byla nahoře nad nimi. Byly to stejné bytosti, které jsem viděl pod Izraelovým Bohem u řeky Kebaru, a poznal jsem, že to byli cherubové. Každý měl čtveré vzezření a čtyři křídla a pod křídly měli jakoby lidské ruce. Co se týká jejich podoby: měli stejné vzezření, které jsem viděl u řeky Kebaru, a každý kráčel přímo vpřed.
Ez 9,1-7; 10,18-22

Žalm:
Nad nebesa je sláva Hospodinova.
Nebo: Aleluja.

Chvalte, Hospodinovi služebníci,
chvalte jméno Hospodinovo!
Buď velebeno Hospodinovo jméno
nyní i navěky!

Od východu slunce až na jeho západ
buď chváleno Hospodinovo jméno!
Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
nad nebesa jeho sláva.

Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
který trůní na výsosti
a shlíží dolů na nebe i na zem?
Zl 113

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou, a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. Aleluja.
2 Kor 5,19

Evangelium:
Mt 18,15-20

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které tvá církev klade na oltář;
tys nám je dal a ty je také svou mocí proměníš,
aby ve spojení s Kristovou obětí přinášely světu spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, on tě sytí jadrnou pšenicí.
Žl 147,12.14
Nebo:
Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa, praví Pán.
Jan 6,51

Modlitba po přijímání
Přijetím svátostného pokrmu
dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti;
dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu
a otevře světlu tvé pravdy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Theodorá-Máriá
....Dej odvahu těm, kteří v duchovním boji bojují dobrý boj jako Kristovi vojáci proti zuřivým silám dětí temnoty.

Máte můj plný souhlas pane Vigano.

Mám USA 1Očlennou rodinu - ne
opravdu nejsou členy atikánské společnosti
Říkají si křesťané a chodí Lásce Svatého

Ducha- Tělo a Kre Kristovu přijímají jen
o Velikonocích celou svou bytostí ,

po podobou hroznové šťávy a chleba.
Určitě milujete …
More
....Dej odvahu těm, kteří v duchovním boji bojují dobrý boj jako Kristovi vojáci proti zuřivým silám dětí temnoty.

Máte můj plný souhlas pane Vigano.

Mám USA 1Očlennou rodinu - ne
opravdu nejsou členy atikánské společnosti
Říkají si křesťané a chodí Lásce Svatého

Ducha- Tělo a Kre Kristovu přijímají jen
o Velikonocích celou svou bytostí ,

po podobou hroznové šťávy a chleba.
Určitě milujete všechny křesťany .
😇
Theodorá-Máriá
Stylito vysmíváš se myšlenkám o duchovním smilstvu,
vysmíváš se Teodoře. Vidíš a já jsem doufala, že je ti
to v rovině manželství - blizké velmi blízké a že pro
poučení ostatním se o to tom zmíníš.
Právě podobný případ se mě bezrostředně dotýká.
A vše co jsem tam napsala- můžeš odvodit z P.S.
pokud HO znáš.
Tak jsem hloupá a naivní ,že doufám v nemožné.
Z velké Lásky ti to píši!

DUCHOVNÍ …More
Stylito vysmíváš se myšlenkám o duchovním smilstvu,
vysmíváš se Teodoře. Vidíš a já jsem doufala, že je ti
to v rovině manželství - blizké velmi blízké a že pro
poučení ostatním se o to tom zmíníš.
Právě podobný případ se mě bezrostředně dotýká.
A vše co jsem tam napsala- můžeš odvodit z P.S.
pokud HO znáš.
Tak jsem hloupá a naivní ,že doufám v nemožné.
Z velké Lásky ti to píši!

DUCHOVNÍ SMILSTVA
Stylita
Theodoro, smajlík není konec světa.
Theodorá-Máriá
Výsměch je výsměch.
Stylita
Hlavně že ty jsi ho nIkdy nepoužila- smajlík s názvem funny. Nedělej ze smajlíku velblouda.
Theodorá-Máriá
Ano často, podobně jako jsem používala tento smajlík:
Svätý Malachiáš(prorok)
Znova je odblokovaná však to je každého vec,ale u mňa schizmatici a heretici budú natrvalo blokovaní aj mazaní.
Stylita
Dnes má svátek svatý Euplus
sv. Euplus
Euplus
12. srpna, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: 304
Pocházel údajně z Řecka, ale žil na Sicílii. Za doby Diokleciánova pronásledování křesťanů byl jáhnem v Katánii. Přisluhoval při oltáři, hlásal Boží slovo a pomáhal Božímu lidu duchovně i hmotně.
Euplus byl později označen mučedníkem za svaté Písmo, které opatroval a nesmírně si ho vážil. Zdůrazňov…More
Dnes má svátek svatý Euplus
sv. Euplus
Euplus
12. srpna, připomínka
Postavení: mučedník
Úmrtí: 304
Pocházel údajně z Řecka, ale žil na Sicílii. Za doby Diokleciánova pronásledování křesťanů byl jáhnem v Katánii. Přisluhoval při oltáři, hlásal Boží slovo a pomáhal Božímu lidu duchovně i hmotně.
Euplus byl později označen mučedníkem za svaté Písmo, které opatroval a nesmírně si ho vážil. Zdůrazňoval: "Poznat Písmo, znamená poznat a milovat Ježíše." On je přítomný v síle slova. Euplův výrok je odrazem Ježíšových slov: "Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Kdo mě miluje, bude zachovávat má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal."(Jan 14,21 a 24) A v 15. kapitole je pro nás výzva, abychom zůstali v jeho lásce.
Euplus byl zajat ve chvíli, kdy četl evangelium, a byl předveden s knihou před soudce, který se tázal po jejím původu. Euplus mu z ní prý v odpověď přečetl: "Blahoslavení, kteří trpí protivenství pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské."(Mt 5,10)
A s touto radostnou myšlenkou přijal rány bičováním i mučednickou smrt.
zdroj: catholica.cz