Clicks4.9K

Marián Kuffa - k homosexualitě

Grauss
1103
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc., k tématu homosexualitaMore
Mgr. Ing. o. Marián Kuffa, Dr.hc., k tématu homosexualita
BarbiS76 shares this
4.9K
Krásne,po lopate a so srdcom.
Grauss
Naše skutečná síla není v nás samotných, ale v Bohu, který je naší silou. My sami nejsme ničím, ale pokud mu svoje nic odevzdáme, tak On v nás může konat.
pokrk
Grauss-Pokud je někdo v pravdě, tak je v Ježíši Kristu-toto je správne.
-...sme pravdomluvní, upřímní...tuto mi ešte chýba,že sme takí preto,lebo sme uverili v Pána Ježiša.
Grauss
Ještě jednou uvádím odkazy z předchozího článku, v tom předešlém nefungovaly:

Krásný příklad člověka, který naslouchal hlasu svého svědomí a nakonec neváhal učinit naprosto zásadní krok:
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
www.pastorace.cz/Clanky/Zili-jsme-v-pre…
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Grauss
Pokrk, moc dobře vím co píšu. Pokud je někdo v pravdě, tak je v Ježíši Kristu, protože Ježíš sám o sobě řekl, že je Pravda. Pokud nějaký člověk naslouchá svému svědomí (což je tichý Boží hlas v nás), tak poznává tuto pravdu a stále více se přibližuje Ježíši Kristu.
Krásný příklad toho, který naslouchal hlasu svého svědomí a nakonec neváhal učinit naprosto zásadní krok:
www.radiovaticana.cz/clanek…More
Pokrk, moc dobře vím co píšu. Pokud je někdo v pravdě, tak je v Ježíši Kristu, protože Ježíš sám o sobě řekl, že je Pravda. Pokud nějaký člověk naslouchá svému svědomí (což je tichý Boží hlas v nás), tak poznává tuto pravdu a stále více se přibližuje Ježíši Kristu.
Krásný příklad toho, který naslouchal hlasu svého svědomí a nakonec neváhal učinit naprosto zásadní krok:
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
www.pastorace.cz/.../Zili-jsme-v-pre…
www.radiovaticana.cz/clanek.php4
Pokud někdo stojí v pravdě, tak s tím automaticky souvisí pravdomluvnost, upřímnost, snaha poznávat stále více tuto pravdu (= horlivost) atd., nebo mi chceš tvrdit, že ty skutečnosti se vylučují? Přece ten kdo stojí v pravdě, tak musí být logicky pravdomluvný, pokud by byl falešný a vypočítavý, tak přece nestojí v pravdě.
Ještě se tě zeptám co bylo dřív, skutek nebo víra? Napadla tě myšlenka, že můžou existovat 2 druhy skutků? Pokud všechny skutky jsou špatné, tak bysme měli urychleně vyhodit z Bible Skutky apoštolů, protože se přece jedná o skutky a ty jsou z hlediska Bible nepřijatelné. A co třeba skutky v Pravdě? Skutky v Pravdě jsou skutky v Ježíši Kristu.
Víte mě to připadá podobné, jako když Ježíše nařkli z toho, že uzdravoval v sobotu, protože přece v sobotu se nepracuje. Nebo když učedníci procházeli obilím, trhali klasy a jedli, farizeové je nařkli z toho, že pracují v sobotu.
Tak se tedy zeptám, a co když činím skutky podle vůle Boží? I tyto jsou špatné? Jsou dva druhy: skutky, které člověk koná podle své vůle a skutky, které koná podle vůle Boží. Kdyby Bůh nedal milost, tak nejsem schopen učinit ani jeden dobrý skutek, který by byl prospěšný pro duše jiných i moji duši. Milostí jsme spaseni, to ano, s tím plně souhlasím, ale to také znamená, že každý skutek, který činím v souladu s Boží vůlí je nezaslouženou milostí. Kdyby Bůh tyto skutky, předem nepřipravil svojí milostí, tak bychom je nikdy nemohli uskutečnit. To znamená, že milost (víra) a skutky jsou vzájemně propojeny, jdou spolu ruku v ruce. Každý skutek (který má smysl pro moji duši) je milost od Boha. Nadarmo se neříká, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání.
Jiné skutky jsou skutky svévole. Tyto skutky můžou konat jak pohané, tak i křesťané. Ovšem na svévolné křesťany (kteří znají pravdu a nečiní tak) dopadá větší vina než na svévolné pohany, kteří Boha doposud nepoznali. Samozřejmě obě tyto skupiny kráčí ve tmě a žádný jejich svévolný skutek je nemůže ospravedlnit nebo zachránit. O těchto lidem mluví sv. apoštol Pavel. Sám Pavel konal mnoho skutků, zapíral se, postil se atd., ale konal je v Bohu a s Bohem (s láskou), proto všechny tyto skutky byly Bohem požehnány, ale skutky bez lásky (bez Boha) nemají žádnou hodnotu.

O tom mluví Jakub List Jakubův 2, 14-26
Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo Písmo: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván ‚přítelem Božím‘. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestu? – Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
pokrk
Grauss -doplnenie.Píšeš:"je zřejmé, že Boha uctíváme už tím, že jsme v pravdě"-toto nemá nič spoločné s tým čo píšeš ďalej "jsme pravdomluvní, upřímní, snažíme se..".Mám z teba dojem,že vôbec nevieš o čom píšeš.Túto tému už mal rozdiskutovanú Ostrik-takže si to nájdi a trochu sa pouč.
pokrk
Grauss-jsme pravdomluvní, upřímní, snažíme se jednat přirozeně spravedlivě, poctivě a prokazujeme i skutky milosrdenství
Ja sa už na toto nemôžem pozerať,ako przníš slovo božie.
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich …More
Grauss-jsme pravdomluvní, upřímní, snažíme se jednat přirozeně spravedlivě, poctivě a prokazujeme i skutky milosrdenství
Ja sa už na toto nemôžem pozerať,ako przníš slovo božie.
Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: 9nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. 10Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Ef 2,8-10
Toto je podstata,že nebudeš spasený skrze svoje skutky.Čítaj bibliu poriadne a možno pochopíš.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Dobré ráno vespolek. :)
_____________________________________________________________________________________
Cesta je jen jedna - následování Pána Ježíše. Každý, kdo jde za Ježíšem, je na cestě.
Když však pohan setrvává ve svém bludu, nejde do nebe, ale do pekla. V pravdě můžeme být pouze v Kristu, vždyť o sobě řekl, že je Pravda.
________________________________…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Dobré ráno vespolek. :)
_____________________________________________________________________________________
Cesta je jen jedna - následování Pána Ježíše. Každý, kdo jde za Ježíšem, je na cestě.
Když však pohan setrvává ve svém bludu, nejde do nebe, ale do pekla. V pravdě můžeme být pouze v Kristu, vždyť o sobě řekl, že je Pravda.
_____________________________________________________________________________________

Grauss úterý, 00:15

Duch svatý může na člověka sestoupit ještě před samotným křtem. Katechismus mluví o tzv. křtu touhy to je právě tento případ:

Skutky 10, 44-48
Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.

______________________________________________________________________________________
Duch svatý sestoupí na ty, kteří jsou na cestě za Ježíšem. Jak ale vidíme z příkladů v Bibli, je jen jedna cesta do nebe.

👍
alino
Já vím, že to Ježíš říká tobě.
Grauss
Ne "alino" široká cesta je především tato:

Lukáš 11, 42
Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.

Matouš 23, 13;15;27-28;33
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí …More
Ne "alino" široká cesta je především tato:

Lukáš 11, 42
Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.

Matouš 23, 13;15;27-28;33
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?
alino
Graussicek, široká cesta vede do pekla, ta úzká do nebe.
Ty jdeš po nekolikaprúdové dálnici, dej bacha, co když je krátká 🤫
Grauss
Z těchto úryvků je zřejmé, že Boha uctíváme už tím, že jsme v pravdě. Stojíme v pravdě, jsme pravdomluvní, upřímní, snažíme se jednat přirozeně spravedlivě, poctivě a prokazujeme i skutky milosrdenství (není nám lhostejné, že někdo trpí).

v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

Duch svatý může na člověka sestoupit ještě před samotným křtem. Katechismus mluví …More
Z těchto úryvků je zřejmé, že Boha uctíváme už tím, že jsme v pravdě. Stojíme v pravdě, jsme pravdomluvní, upřímní, snažíme se jednat přirozeně spravedlivě, poctivě a prokazujeme i skutky milosrdenství (není nám lhostejné, že někdo trpí).

v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

Duch svatý může na člověka sestoupit ještě před samotným křtem. Katechismus mluví o tzv. křtu touhy to je právě tento případ:

Skutky 10, 44-48
Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.
Grauss
Ostriku, Cíl cesty je jen jeden, ale ta cesta vede mnoha různými spletitými křižovatkami života. Ne každý zdědí poklad naší víry, někteří se k tomu musí těžce a složitě dopracovat. Myslím, že i někteří konvertité na glorii by mohli povídat. Každý má jinou startovní čáru a jiné překážky. Cíl ovšem pro každého zůstává stejný. Máš vždy 2 možnosti, buď hledat tento cíl a nebo si jezdit jak se ti …More
Ostriku, Cíl cesty je jen jeden, ale ta cesta vede mnoha různými spletitými křižovatkami života. Ne každý zdědí poklad naší víry, někteří se k tomu musí těžce a složitě dopracovat. Myslím, že i někteří konvertité na glorii by mohli povídat. Každý má jinou startovní čáru a jiné překážky. Cíl ovšem pro každého zůstává stejný. Máš vždy 2 možnosti, buď hledat tento cíl a nebo si jezdit jak se ti zlíbí.
Pokusím se uvést příklad. Bůh (skrze hlas našeho svědomí) je navigační systém, který se nás snaží dovést k danému cíli. Můžu se podle té navigace řídit, ale nemusím, v tom mám svobodu. Celý náš život je složený z nespočet různých malých a velkých křižovatek (pokušení, zkoušky, klíčové životní rozhodnutí). Sami bychom neměli šanci ve stanoveném čase (náš lidský život) dojet do cíle (do Nebe - do náruče našeho Pána). Pokud ovšem nastane situace, kdy na některé z křižovatek zabočím špatně (selžu skrze hřích), tak tím navigace nepřestane fungovat, ale hledá opět další nejkratší vzdálenost, aby mě navedla na stanovenou trasu. To samozřejmě může nastat ještě mnohokrát, ale prozíravý je ten, kdo hledá cestu zpět (kdo naslouchá "navigaci"). Sice pak do cíle dojedu s nějakým zpožděním, ale i to se počítá. Pokud, ale ignoruju navigaci a jezdím si po svých vlastních cestách (Bible tyto lidi nazývá svévolníci), může nastat situace, že mi dojde benzín (hřích proti Duchu svatému) a nakonec do cíle nedojedu vůbec.

Další nekatolické? Není problém. Stačí když se podíváme přímo do Bible (Nového zákona). Petr a jeho parťáci byli ti ortodoxní, ale kolem Ježíše byli i lidé, kteří tak úplně nezapadali do předem určené formy. Byla to například kananejská žena a dokonce byla vyznamenána Ježíšem za svoji velkou víru.

Matouš 15, 22-28
A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům.“ A ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva.

Další případ je vyslyšení prosby setníka. Asi tušíte, proč říká " Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu". Tomuto člověku dokonce říká, že se s tak velkou vírou ještě v Izraeli nesetkal, to se asi i ti nejbližší (Petr a spol) zastyděli.

Matouš 8, 5-13
Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: „Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“ Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, tak to udělá.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“ Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil.

Dál je tady samařská žena. Samařené se s židy nestýkali (řekněme dnes něco jako katolíci a pravoslavní, nebo katolíci a evangelíci) a Ježíš to vůbec neřeší. Zmiňuje důležitou skutečnost "přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě".

Jan 4, 7-27

Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ – Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. – Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“ Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Ta žena mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“ Ježíš jí řekl: „Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!“ Žena mu odpověděla: „Nemám muže.“ Nato jí řekl Ježíš: „Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.“ Žena mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl ‚nač se ptáš?‘ nebo ‚proč s ní mluvíš?‘

Další krásný příklad může být setník - pohan Kornélius. Nebudu uvádět celý úryvek ze Skutků 10, který je hodně dlouhý, ale vypíchnu jen ty nejdůležitější věci

Skutky 10, 1-2
V Cesareji žil nějaký muž jménem Kornélius, důstojník pluku, zvaného Italský. Byl to člověk zbožný, s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu.

Zde je vidět, že i pohan se může modlit k Bohu a dokonce měl mimořádné zjevení od Boha.

Skutky 10, 15
Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“
- pohani byli považováni za nečisté, proto židé nesměli navštívit jejich dům. Petrovi byla dána tato vize, aby pochopil, že Boží pohled je jiný, než ten jeho.

Skutky 10, 27-28
Za rozhovoru vešli dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promluvil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje.

Skutky 10, 34-35
A Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.

A samotný závěr je přímo strhující!

Skutky 10, 44-48
Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit ve vytržení mysli a velebit Boha. Tu Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.

Ještě by se dalo uvést několik dalších příkladů.
amarillo
charismatic priest Maros Kuffa
www.youtube.com/watch
{founder of healing place Parish house he rebuild into little farm where alcoholics and homeless willing to change their life with Christ live }{also built small house for girls former prostitutes and homelesswho start new life with Christ} suffering as publicly presented their views on homosexuality. On the indictment said "unknown persons"…More
charismatic priest Maros Kuffa
www.youtube.com/watch
{founder of healing place Parish house he rebuild into little farm where alcoholics and homeless willing to change their life with Christ live }{also built small house for girls former prostitutes and homelesswho start new life with Christ} suffering as publicly presented their views on homosexuality. On the indictment said "unknown persons" visited him and the police investigated him. To Žakovce bothered well known Zionist rainbow Amnesty International and exert pressure on Marian Kuffa to their statements about homosexuality appealed

spectator.sme.sk/…/tyzden-withdraw…
Ostrik
Chvílemi zajímavá diskuze, :)
Rádoby obránce pravé víry bych chtěl upozornit na zásadní rozpor. Musí si vybrat, zda je naše náboženství jediné pravé nebo jedním z mnohých pravých. Pokud totiž uznáte nekatolíkům vstup do nebe, musí existovat minimálně ještě jedna další cesta. A pozor - také je pravá. Tak která, popřípadě které další nekatolické vyjmenujete? 😲
A jak je to potom s exkluzivitou naší …More
Chvílemi zajímavá diskuze, :)
Rádoby obránce pravé víry bych chtěl upozornit na zásadní rozpor. Musí si vybrat, zda je naše náboženství jediné pravé nebo jedním z mnohých pravých. Pokud totiž uznáte nekatolíkům vstup do nebe, musí existovat minimálně ještě jedna další cesta. A pozor - také je pravá. Tak která, popřípadě které další nekatolické vyjmenujete? 😲
A jak je to potom s exkluzivitou naší církve, kterou Pán Ježíš postavil na Petrovi? 😲
alino
Grauss se dlouho nahladal, aby měl pro sebe omluvu a já mu to nesežral.
To jsi mě tedy usvědčil 😲
Grauss
Jsou to ti lidé, kteří poslouchají hlas svého svědomí (svědomí je Boží hlas, který tichým způsobem promlouvá ke každému z nás, někdo ho zašlape a někdo se jím řídí), svědomí je vede cestou stále blíže Bohu, až můžou nakonec nalézt jeho Plnost poznání.

Národy nebo společenství lidí je úplně to stejné. Myslíš, že všichni katolíci (křesťané) budou spaseni, přesto mluvíme o spáse, která je v první …More
Jsou to ti lidé, kteří poslouchají hlas svého svědomí (svědomí je Boží hlas, který tichým způsobem promlouvá ke každému z nás, někdo ho zašlape a někdo se jím řídí), svědomí je vede cestou stále blíže Bohu, až můžou nakonec nalézt jeho Plnost poznání.

Národy nebo společenství lidí je úplně to stejné. Myslíš, že všichni katolíci (křesťané) budou spaseni, přesto mluvíme o spáse, která je v první řadě připravena pro ně. I Kristova Církev je spojena s lidí a jednotlivců, kteří tvoří celek, Boží národ, stejně to platí i o jednotlivcích, "kterí nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají."
Grauss
"Beno" nikdo tu nemluví o národu, ale o jednotlivcích. Je to jako kdybys řekl, že všichni Italové budou spaseni, protože jsou Italové. Je to individuální a není to o konkrétním národu. A jinak kdyby tito lidé neexistovali, tak ten úryvek z Písma lže, nemám pravdu?
One more comment from Grauss
Grauss
Já Nebe přeju každému a samozřejmě i tobě, ale když někdo zpochybňuje Písmo svaté, tak to řeknu radikálně, a kdyby něco, tak já jsem s tím lhářem nezačal, ty jsi řekl, že mě Duch svatý usvědčí ze lží, ale je to úplně stejné jako kdybys tím řekl, že samotná Bible lže.

alino 18:48
Jakkoli si můžete hledat výmluvy, Duch Svatý vás usvědčí ve vašej lži
alino
S člověkem který mně takle osočil nemám zájem se vubec seznámit, ani dole ani nahoře.
Vrána k vráne sedá, tak si hledej kam si sedneš.
Grauss
Na věčnosti "alino", kéž se tam sejdeme všichni, míněno samozřejmě tam nahoře..
alino
Grauss 18:58
Sám jsi lhář "alino", protože popíráš samotné Písmo svaté, které je dílem Ducha sv
até
Kde a kdy Graussíčku?
Grauss
Na věčnosti "alino", kéž se tam sejdeme všichni, míněno samozřejmě tam nahoře...
alino
Grauss 18:58
Sám jsi lhář "alino", protože popíráš samotné Písmo svaté, které je dílem Ducha sv
até

Kde a kdy Graussíčku?
Grauss
Takže ty jsi "Beno" chytřejší než samotné Písmo svaté? Jen Bůh vidí dokonale do srdce člověka. Kdyby všechny cesty k Bohu měly být stejné, tak by stačilo, kdyby nás Bůh "vzal přes kopírák" - naklonoval si nás. Všichni směřujeme k jednomu Cíli, někomu se to daří lépe, někomu hůře a někomu vůbec, ale naše startovací čára je u každého jiná. Nejdeme všichni úplně stejnými cestami, ale měli bychom …More
Takže ty jsi "Beno" chytřejší než samotné Písmo svaté? Jen Bůh vidí dokonale do srdce člověka. Kdyby všechny cesty k Bohu měly být stejné, tak by stačilo, kdyby nás Bůh "vzal přes kopírák" - naklonoval si nás. Všichni směřujeme k jednomu Cíli, někomu se to daří lépe, někomu hůře a někomu vůbec, ale naše startovací čára je u každého jiná. Nejdeme všichni úplně stejnými cestami, ale měli bychom směřovat (alespoň oklikami, když né přímou cestou svatosti) ke stejnému Cíli. Někdo se narodí jako muslim, někdo jako žid, někdo jako pohan (ateista a tvrdý materialista nevěřící v žádné duchovno) a někdo jako pohan, který skrze prostředí, ve kterém vyrůstal je veden k okultismu a jiným praktikám spolupracujícím s ďáblem. Ovšem ani v jednom případě Bůh neřekne "končím s tebou", jelikož jsem tě zasadil do prostředí, které je v rozporu s křesťanskou vírou. Pokud by Bůh takhle jednal, tak bychom ještě mohli mluvit o spravedlivém Bohu? Díky za to, že není jen spravedlivý, ale i milosrdný.
Každý má jinou startovací čáru, ale my soudíme většinou podle toho co vidíme na první pohled (proto je náš soud zkreslený - vidíš v oku svého bratra třísku a trám ve vlastním oku nepozoruješ?), ale nesoudíme podle toho, jak to vidí Bůh, tzn. "komu bylo dáno více od toho také bude více očekávano"

Lukáš 12, 47-48
Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle jeho vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Ovlivní někdo z vás do jakého prostředí se narodí? Jestli do pohanské rodiny nebo křesťanské? Některé věci jsou nám dány a přísněji bude souzen ten, který se narodil do rodiny křesťanské. Náš lidský (a hříšný) pohled nás nabádá, abysme ukazovali prstem na toho nevěřícího a pohrdali jím. To je pohled starozákonních farizeů, proto k nim byl Ježíš tak tvrdý a přísný a také proto řekl, že pokud naše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákoníků a farizeů, tak do Nebeského království nevstoupíme.

Matouš 5:20
Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
Samson1
Alino, jsou různé situace. Pro nás je to jasné, kdo vytrvá až do konce, ale lidi před potopou a zničeni potopou, též jim bylo hlásáno evangelium a zas záleželo, jak se kdo k Ježíšovi postavil. Ježíš prostě odvedl zajatce, kteří ho přijali.
aobubo
My si nepotřebujeme hledat výmluvy Alino, říkáme tak jak bylo zjeveno.
Grauss
Sám jsi lhář "alino", protože popíráš samotné Písmo svaté, které je dílem Ducha svatého.
Grauss
Dobrý postřeh Samsone, tento úryvek jsem opomněl. K tomu uvádím tuto pasáž z Emmerichové, jak Ježíš procházel předpeklím, přesně to do sebe zapadá:

"Potom se společně ubírali do předpeklí praotců, kteří žili před Abrahámem. To místo se podobalo očistci, neboť tu byli mezi nimi i zlí duchové, kteří některé duše rozčileně sužovali a trápili. Andělé zatloukli na bránu a poroučeli otevřít. Zdálo se …More
Dobrý postřeh Samsone, tento úryvek jsem opomněl. K tomu uvádím tuto pasáž z Emmerichové, jak Ježíš procházel předpeklím, přesně to do sebe zapadá:

"Potom se společně ubírali do předpeklí praotců, kteří žili před Abrahámem. To místo se podobalo očistci, neboť tu byli mezi nimi i zlí duchové, kteří některé duše rozčileně sužovali a trápili. Andělé zatloukli na bránu a poroučeli otevřít. Zdálo se mi, jako by volali: „Otevřte bránu, otevřte dveře!" Ježíš vítězoslavně vešel dovnitř. Zlí duchové utíkali pryč, křičíce: „Co je ti do nás, co tu chceš? Chceš nás teď ukřižovat?" Andělé je však spoutali a hnali před sebou. Tyto duše však znaly Spasitele jen velmi maličko a jen temně o něm věděly. Proto se jim Pán oznámil, a ony mu začaly prozpěvovat chválu. Potom se duše Páně obrátila vpravo, k vlastnímu předpeklí. Tam před vchodem potkal duši dobrého lotra, provázenou anděly, jak vchází do lůna Abrahámova. Zlý lotr se právě ubíral uprostřed zlých duchů do pekla. Ježíš promluvil na duši dobrého lotra a s ním a s anděly a spasenými vešel do pravého kruhu."
valent
Bohu díky za věrné katolické kněze, kteří následují Beránka, kamkoliv jde.
Bohu díky za vítězství Kristovy krve a moc svědectví.
"A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali …More
Bohu díky za věrné katolické kněze, kteří následují Beránka, kamkoliv jde.
Bohu díky za vítězství Kristovy krve a moc svědectví.
"A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti".
(Zjevení 12,10-11)
alino
Jakkoli si můžete hledat výmluvy, Duch Svatý vás usvědčí ve vašej lži 👌
Samson1
Graus v té věci se nemusíme dovolávat nějakých vizí Emerichové, ale o tom jasně píše apoštol Petr, že Ježíš tři dny kázal evangelium těm duším, které byly drženy ve vězení před potopou. Takže evangelium bylo hlásáno i na věčnosti.
pokrk
Kokso- Našťastie Boh je láska a uvažuje ináč než ľudia.
To je všetko?To máš od charizmatikov?Nechceš nám niečo porozprávať o univerzálnom bohu?
Grauss
Tím pádem tento úryvek z Písma lže...

Římanům 2,13-16
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají (míněno pohani). Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci (v tomto smyslu upřímní lidé), More
Tím pádem tento úryvek z Písma lže...

Římanům 2,13-16
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají (míněno pohani). Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci (v tomto smyslu upřímní lidé), jak dosvědčuje jejich svědomí (hlas Boží v jejich nitru je vede a oni upřímně tomuto hlasu naslouchají, tím konají Boží vůli - tzn. skutky, které vedou k jejich spáse), poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto (ne podle toho jestli jsem říkal "můj Pane mám tě rád", ale bylo to falešné, protože to nebylo vidět na ovoci - praktických skutcích).

Římanům 3,29
"Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!"

Římanům 2, 1
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe.
Grauss
Ještě jednou se ptám, zpochybňujete Emmerichovou?

Emmerichová to říká jasně, když popisuje vizi, kdy Ježíš vstoupil do pekel:

Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly. Viděla jsem, jak ďáblové musili i tu vyznat svou šalbu a …More
Ještě jednou se ptám, zpochybňujete Emmerichovou?

Emmerichová to říká jasně, když popisuje vizi, kdy Ježíš vstoupil do pekel:

Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly. Viděla jsem, jak ďáblové musili i tu vyznat svou šalbu a svůj klam, jak se duše s vroucí radostí klaněly Spasiteli a jak zlí duchové byli spoutáni a odvedeni pryč.
aobubo
Písmo nezavádí
alino
Tedy buď Bubu úpřimný a nezaváděj!
aobubo
Skutečnost je taková, že o úpřimnosti se Písmo zmiňuje mnohokrát, takže to jistě k něčemu je, když na upřímný postoj člověka Bůh hledí se zalíbením.Jistě to na něco poukazuje, pak tedy je také ukazatelem.
Samson1
Co takové dogma toto, že člověk světlem rozumu na základě stvořených věcí poznává Stvořitele. Bůh nechával národy jít svojí cestou a pro spásu lidstava vyvolil Izrael. Spása je ze Židů. Ježíš je zjevení Boží, tedy lidem je zjevená plnost Pravdy skrze Krista. Tedy se národům káže evangeliu. To, že třeba indyán má Manitua, nebo Velký Duch je, že skutečně světlem rozumu poznává Stvořitele a celé …More
Co takové dogma toto, že člověk světlem rozumu na základě stvořených věcí poznává Stvořitele. Bůh nechával národy jít svojí cestou a pro spásu lidstava vyvolil Izrael. Spása je ze Židů. Ježíš je zjevení Boží, tedy lidem je zjevená plnost Pravdy skrze Krista. Tedy se národům káže evangeliu. To, že třeba indyán má Manitua, nebo Velký Duch je, že skutečně světlem rozumu poznává Stvořitele a celé pojetí víry Indyánů je jejich vlastní a liský přístup k Bohu Stvořiteli, nebo svedení k nějakým uctívání démonů a planet a čehokoli jiného. Spása je skrze Krista a skutečně nikdo nepřichátí k Otci než skrze mne, je Pravda Boží, ale jak se dá Kristus poznat, to už je na něm, stejně kdy se dá poznat. Nikdo nemůže ke mně přijít, dedá-li mu to Otec je další pravda. Máme tři svědky. Vodu, krev a Božího Ducha. Bez přijetí Krista nejde vejít do nebe, ale na základě pokání ano. Soud opravdu patří Bohu a je tu též něco o svědomí člověka a o tom, jak člověk odpověděl na Boží milost, když byl volán. I tu musí svobodné rozhodnutí duše. Zlatý řetízek není platný. Bůh je Soudce.
aobubo
Žalm 84
12 Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti.
alino
Určite jich kuffa přivedl k Bohu? já vim, že zatím jen do Zakovec
aobubo
Přísloví 14
2 Kdo chodí v upřímnosti své, bojí se Hospodina, ale převrácený v cestách svých pohrdá jím.
aobubo
janka cpž
Řekl hloupost, ano, Bůh není příroda ani univerzální spása pro všechny. Jen bych to video chtěla slyšet celé. I tak hodnotím jeho kázání a život kompletně a jsem ráda, že slyším kolik lidí přivedl k Bohu. Prostě jsou za ním výsledky vidět. Jaké jsou vidět za pravověrnými, že? Podle ovoce je poznáte, ne podle slov.
Peter(skala)
pokrk 12:09

Kokso+peter-nie to len vaša viera je ťažká a zložitá.Neustále sa snažíte pripodobňovať Pána Ježiša-všemocného Boha k stvoreniu,k rôznym svätým,alebo dokonca k pápežovi,ako to bohorúhačsky napísal Peter.
Vy si totiž neuvedomujete,že on je mocné slovo,ktorým Boh všetko drží,že on je mocný Boh,otec večnosti atd.

***
..to vieš..Ludia radi ukazuju a pripodobnuju sa k Ježišovi, ked im to …More
pokrk 12:09

Kokso+peter-nie to len vaša viera je ťažká a zložitá.Neustále sa snažíte pripodobňovať Pána Ježiša-všemocného Boha k stvoreniu,k rôznym svätým,alebo dokonca k pápežovi,ako to bohorúhačsky napísal Peter.
Vy si totiž neuvedomujete,že on je mocné slovo,ktorým Boh všetko drží,že on je mocný Boh,otec večnosti atd.

***
..to vieš..Ludia radi ukazuju a pripodobnuju sa k Ježišovi, ked im to vyhovuje, ale akonahle im to nepasuje, zrazu s tým Ježiš nemá čo dočinenia:(
aobubo
pokrk
Samson1 13:33

pokrk mám tě pokrk 😀 Já se počítám k k obnově v Duchu svatém.
V čom sa odlišujete od B.Hinna,alebo Bonnkeho?
Grauss
Asi máš namysli tohoto muslima, který byl 10 let v HAMASu, i on má svědomí:
Korán vyzývá k terorismu - syn Hamásu
Mosab Hassan Yousef "Syn Hamasu"

Upřímná vražda neexistuje, maximálně vražda pod vlivem manipulace a to se bavíme o jiné kategorii. Zde má větší hřích manipulátor než zmanipulovaný. Zmanipulovaný je obětí manipulanta, ale i zmanipulovaný má určitou formu svědomí do něhož zasahuje …More
Asi máš namysli tohoto muslima, který byl 10 let v HAMASu, i on má svědomí:
Korán vyzývá k terorismu - syn Hamásu
Mosab Hassan Yousef "Syn Hamasu"

Upřímná vražda neexistuje, maximálně vražda pod vlivem manipulace a to se bavíme o jiné kategorii. Zde má větší hřích manipulátor než zmanipulovaný. Zmanipulovaný je obětí manipulanta, ale i zmanipulovaný má určitou formu svědomí do něhož zasahuje všemohoucí Bůh, viz syn Hamásu.

Kuffa mluví o lidech, kteří neobdrželi ve svém životě poznání Krista, ale v hloubi srdce ho hledají, aniž by ho dokázali pojmenovat. Každý z nás vyšel od Boha a ta touha znovu se k Němu vrátit je vsazena hluboko do našeho srdce.

Emmerichová to říká jasně, když popisuje vizi, kdy Ježíš vstoupil do pekel:

Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly. Viděla jsem, jak ďáblové musili i tu vyznat svou šalbu a svůj klam, jak se duše s vroucí radostí klaněly Spasiteli a jak zlí duchové byli spoutáni a odvedeni pryč.

To mě chceš tvrdit, že všichni lidé ve starém zákoně, kteří se narodili mimo židovský národ, byli předurčeni k záhubě? Myslíš, že Bůh někoho stvořil (poslal na tento svět) jen proto zatracení? Každý člověk je předurčen ke spáse. Ježíš zemřel i za pohany, ale to neznamená, že se každý pohan obrátí podobně jako Šavel, některým ta cesta trvá i desítky let a někteří se obrátí třeba na smrtelné posteli...
janka cpž
Ale ve své trpělivosti všem Pán poskytuje čas k obrácení, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale měl věčný život. Vedle řádných existují i mimořádné prostředky spásy jako třeba křest touhy, křest krve.
aobubo
Ďábel také věří, ale už ne jako upřimně hledající pro svou spásu.Ale jako ten, který si je pouze vědom Boha.Sám nemůže popřít Boží existenci,bojí se Ho.