alino
Tak se tedy zaraď 🙄
Grauss
Případně beránci a kozli, lháři a pravdomluvní, nespravedlivý a spravedliví...
Grauss
Luboši, tak já ti napíšu ještě jiný příměr ke stejné skupině lidí. Upřímní a neupřímní jsou synonymem věřící a nevěřící, ale také pokorní a pyšní, nebo ti kteří hledají Boží vůli a svévolníci atd.
5 more comments from Grauss
Grauss
Ještě jednou uvedu jen onen úryvek týkající se pohanů:

Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly. Viděla jsem, jak ďáblové musili i tu vyznat svou šalbu a svůj klam, jak se duše s vroucí radostí klaněly Spasiteli a jak zlí duchové …More
Ještě jednou uvedu jen onen úryvek týkající se pohanů:

Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly. Viděla jsem, jak ďáblové musili i tu vyznat svou šalbu a svůj klam, jak se duše s vroucí radostí klaněly Spasiteli a jak zlí duchové byli spoutáni a odvedeni pryč.
Grauss
HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PODLE BL. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ:

VSTOUPIL DO PEKEL:

Když Ježíš s hlasitým výkřikem zemřel, viděla jsem jeho nejsvětější duši, obklopenou velikým množstvím andělů, jako světlou postavu u paty kříže sestoupit do země. Jeho božství však jsem viděla právě tak spojeno s duší jako s tělem, visícím na kříži. Jak se to stalo, nedovedu vypovědět. —…More
HOŘKÉ UMUČENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PODLE BL. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ:

VSTOUPIL DO PEKEL:

Když Ježíš s hlasitým výkřikem zemřel, viděla jsem jeho nejsvětější duši, obklopenou velikým množstvím andělů, jako světlou postavu u paty kříže sestoupit do země. Jeho božství však jsem viděla právě tak spojeno s duší jako s tělem, visícím na kříži. Jak se to stalo, nedovedu vypovědět. — Viděla jsem, že místo, kam se odebrala duše Ježíšova, je třídílné. Každý díl je okrouhlý, jeden od druhého oddělený prostorem. Před předpeklím byl prostor jasnější, veselejší, řekla bych zelený. Do tohoto prostoru vídám vstupovat duše vysvobozené z očistcového ohně, dříve než jsou zavedeny do nebe.

Předpeklí, kde se nacházeli ti, kdož očekávali spasení, bylo obklíčeno šedou, mlhavou vrstvou a rozděleno v různé kruhy. Zářící Spasitel, veden anděly jako v triumfu, vnikl mezi kruhy a prošel jimi; levý byl kruh praotců až po Abraháma, druhý od Abraháma až po Jana Křtitele. Duše ještě nepoznaly Spasitele, ale všechny byly naplněny radostnou touhou. Proniklo je to jako vzduch, jako světlo a rosa spásy. Stalo se to rychle jako závan větru. Pán pronikl nejprve do mlhavého prostoru, kde bylo místo Adama a Evy, našich prarodičů. Mluvil s nimi, a oni se mu klaněli s nevýslovným nadšením. Potom se společně ubírali do předpeklí praotců, kteří žili před Abrahámem. To místo se podobalo očistci, neboť tu byli mezi nimi i zlí duchové, kteří některé duše rozčileně sužovali a trápili. Andělé zatloukli na bránu a poroučeli otevřít. Zdálo se mi, jako by volali: „Otevřte bránu, otevřte dveře!" Ježíš vítězoslavně vešel dovnitř. Zlí duchové utíkali pryč, křičíce: „Co je ti do nás, co tu chceš? Chceš nás teď ukřižovat?" Andělé je však spoutali a hnali před sebou. Tyto duše však znaly Spasitele jen velmi maličko a jen temně o něm věděly. Proto se jim Pán oznámil, a ony mu začaly prozpěvovat chválu. Potom se duše Páně obrátila vpravo, k vlastnímu předpeklí. Tam před vchodem potkal duši dobrého lotra, provázenou anděly, jak vchází do lůna Abrahámova. Zlý lotr se právě ubíral uprostřed zlých duchů do pekla. Ježíš promluvil na duši dobrého lotra a s ním a s anděly a spasenými vešel do pravého kruhu.

Zdá se mi, že tento prostor leží výše. Bylo to, jako by se šlo nejdříve pod hřbitovem a vystoupilo se pak ze země vzhůru do kostela. Spoutaní zlí duchové se vzpírali tam vejít, ale andělé je mocí přinutili. Tu byli všichni svatí Izraelité, patriarchové, pak Mojžíš, soudcové, králové, dále proroci, předkové Ježíšovi, jejich příbuzní až po Jáchyma, Annu, Josefa, Zachariáše, Alžbětu a Jana. V tomto kruhu nebylo žádných zlých duchů ani žádného trápení, jedině touha po zaslíbení, které se teď naplnilo. Nevýslovná slast a blaženost pronikla všemi dušemi. Pozdravovaly Vykupitele a klaněly se mu. Spoutaní zlí duchové musili vyznat před nimi své zahanbení; byli k tomu přinuceni.

Mnohé duše nyní byly poslány nahoru, aby pozdvihly z hrobu svá těla a vydaly zjevné svědectví o Pánu. To byla chvíle, kdy v Jeruzalémě tak četní mrtví vstali z hrobů, ukázali se jako pohybující se mrtvoly a opět potom složili svá těla v zemi, právě tak jako úředník odkládá svůj plášť, když vykonal své úřední poslání.

Pak jsem viděla vítězný průvod opět vnikat do hlubší sféry, kde dleli zbožní pohané, kteří pravdu tušili a po ní toužili. Byli tu v jakémsi druhu očistce. Zde mezi nimi byli zlí duchové, protože mívali modly. Viděla jsem, jak ďáblové musili i tu vyznat svou šalbu a svůj klam, jak se duše s vroucí radostí klaněly Spasiteli a jak zlí duchové byli spoutáni a odvedeni pryč. — Tak Vykupitel v triumfu prošel velice rychle mnohými místy, kde se zdržovaly duše, a jak ještě mnoho jiného vykonal, ale nemohu to já ubohá vypovědět.

Konečně jsem viděla, jak se Pán s průvodem velice vážně ubíral do samého středu propasti, do pekla. Peklo se mi jevilo jako nepřehledně veliká, strašná, černá, kovově se lesknoucí kamenná stavba, do níž vchody tvořily ohromné černé brány se závorami a zámky, což naplňovalo hrůzou a zděšením. Tak jako obydlí blažených mělo podobu nebeského Jeruzaléma, města, v němž podle nesčíslných stupňů blaženosti byly zámky a zahrady, plné rozkošných květin a sladkého ovoce, tak i peklo se podobalo souvislému světu, v němž stála různá stavení, mezi nimi prostranství a pole. Ale všechno pocházelo z muk a trápení. Příbytky blažených se jevily jako zbudované na základě a v poměru nikdy nekončícího pokoje a věčného souzvuku, peklo však se zjevilo nesouladné, zhotoveno jen z věčného hněvu, sváru a zoufalství. Jako v nebi jsou nevýslovně krásné a průhledné budovy radosti a věčného klanění, tak v pekle jsou nesčíslné, tmavé žaláře a jeskyně muk, zatracení a zoufalství. Jako v nebi jsou nejpodivuhodnější zahrady s ovocem Božího občerstvení, tak v pekle děsí nejpustší pouště a hrozné močály, plné muk a trápení a všeho, co ošklivost a hrůzu jen ještě zvětšuje. Viděla jsem tu chrámy, oltáře, hrady, trůny, zahrady, jezera, proudy zatracení, nenávisti, hrůzy, zoufalství, nepořádku, trápení a muk, v nebi však proudy požehnání, lásky, svornosti, radosti a blaženosti. V pekle věčný svár a nespokojenost proti sobě brojících zatracenců, v nebi blažené obcování svatých. Všechny kořeny a počátky lží a bludů byly patrný na nespočetných zjevech muk a trápení, nikde se nejevila ani nejmenší dobrota, nikde potěšující myšlenka, leč jen vědomí Boží spravedlnosti, že totiž každý zavrženec trpí ta muka a to trápení, která zavinil. Všechno, co se sem sešlo, byla podstata, podoba a zloba hříchu, hada, jenž se obrací proti těm, kdož ho chovají. Viděla jsem tu hrůzná stavení, sloupy, strach a úzkost nahánějící, právě tak jako v říši Boží jsem viděla všechno zbudováno k míru a pokoji.

Když brána byla od andělů vypáčena, bylo možno popatřit do propasti strachu, klení, nadávek, odkud vystupoval řev a bědování. Viděla jsem, jak Ježíš mluvil k duši Jidášově. Andělé shazovali celé zástupy zlých duchů. Všichni musili Ježíše vyznat a klanět se mu, což jim působilo největší trápení. Mnoho jich bylo spoutáno do kruhu okolo jiných, kteří byli stlačeni na menší prostor. Uprostřed zela propast, temná jako noc. Lucifer byl spoután okovy a vhozen do propasti. Kolem něho hučela tma. Stalo se to podle jistých pravidel, a slyšela jsem, že Lucifer, nemýlím-li se, 50 nebo 60 let před rokem 2000 po Kristovu narození má být na nějakou dobu propuštěn na svobodu. Někteří jiní zlí duchové mají býti vypuštěni o něco dříve k potrestání lidí a k jejich svádění. Myslím, že v současné době byli již propuštěni, jiní budou uvolněni brzy po této době.

Je nemožné, abych vypověděla všechno, co mi bylo ukázáno. Je toho mnoho, a já nejsem s to, abych vše srovnala do pravého pořádku. A jsem také tolik nemocná, a když o tom mluvím, staví se mi to všechno znovu před oči, a při takovém vidění člověk může umřít.

Viděla jsem však, jak vykoupené duše z předpeklí a z očistce provázely duši Kristovu na utěšené místo pod nebeským Jeruzalémem. Je to tam, kde jsem před nedávném viděla blaženého přítele. Sem přišla také duše kajícího lotra a uzřela Pána v ráji podle daného příslibu. Zde bylo připraveno duším radostné občerstvení u nebeských stolů.

Nemohu určit, jak dlouho vše trvalo, a také nejsem s to, abych pověděla, co jsem viděla a slyšela, protože tomu teď skoro sama nerozumím, nebo by tomu jiní špatně porozuměli. Viděla jsem Pána na velmi rozličných místech, ba i na moři. Bylo to, jako by osvobozoval všechno stvoření. Všude před ním zlí duchové prchali a vrhali se do propasti. Také na mnohých místech v zemi jsem viděla duši Páně. Tak se ubíral s Adamem a Evou k jejich hrobu pod Golgotou, a tam s nimi mluvil. Pak chodil pod zemí různými směry k hrobům proroků, jejichž duše se k němu přidávaly. Mnohé jim tam vysvětlil. Pak jsem viděla, jak Pán s vyvolenými, mezi nimiž jsem spatřila i Davida, zjevoval se na místech svého života a utrpení, a tam jim s nevýslovnou láskou vysvětloval předobrazy, co znamenaly a jak se na něm všechny vyplnily. Také na místě svého křtu jim dal pochopit milost svatého křtu. Rozjímala jsem přitom vroucně neskončené milosrdenství Ježíšovo, jako by všem udělil milost křtu.

Je nevýslovně dojemné vidět duši Páně, obklopenou těmito blaženými a potěšenými duchy, jak jako světlá zář prochází temnou zemí, skalami, vodou i vzduchem a pokojně se vznáší nad zemí.

Kromě tohoto časného obrazu o sestoupení Páně do pekel viděla jsem i věčný obraz jeho milosrdenství vůči duším. Viděla jsem, jak každoročně v tento den popatří do očistce skrze Církev záchranným pohledem a jak i dnes na Bílou sobotu vysvobozuje z očistce jednotlivé duše; dnes v rozjímání jsem viděla mnohé neznámé i známé duše, kterak jsou spaseny, ale nechci je jmenovat.

Prvé sestoupení do předpeklí je vyplněním předobrazů a ovocem toho je dnešní spasení. Sestoupení do pekel, které jsem viděla, je obraz z uplynulé doby, ale dnešní spása je trvající pravda; neboť sestoupení do pekel je zasazení stromu milosti a zásluh a dnešní spasení je ovocem tohoto stromu milosti v zahradě církevního roku. Církev bojující musí strom pěstovat a ovoce trhat a Církvi trpící je věnovat, protože ta nemůže sama od sebe učinit nic. Tak je to se všemi zásluhami Kristovými: musíme sami spolupůsobit, chceme-li se jich účastnit. V potu tváře si musíme dobývat svůj chléb. Všechno, co za nás Kristus učinil v čase, přináší věčné ovoce, ale my je musíme ošetřovat a trhat, jinak bychom ho nemohli na věčnosti požívat. Církev je hospodyní dokonalou, její rok je nejkrásnější zahradou věčného ovoce, podávaného v čase; v jediném roce je ho dost pro všechny. Běda však lenivým a nevěrným zahradníkům, jestliže se jejich vinou ztratí nějaká milost, která by mohla uzdravit nemocného, posilnit slabého, nakrmit lačného. Ti budou v soudný den klást počet nebeskému Hospodáři i z posledního stébla!
Grauss
I tato přednáška stojí za poslech.

SMRT A POKÁNÍ
www.ulozto.sk/.../marian-kufa-smr…
Grauss
V jiné přednášce mluví o lidech, kteří se obrací proti Boží milosti a jdou postupnou cestou hříchu proti Duchu svatému. Pokud ten nevěřící člověk nehledá, tak jde stejným směrem, jak popisuje ve své přednášce, ale tito lidé jednají úskočně a nehledají s upřímným srdcem.
Jednoduché, dva lotři na kříži, jeden byl spasen, druhý ne... Dvě skupiny pohanů - upřímně hledající, kteří mají šanci nalézt …More
V jiné přednášce mluví o lidech, kteří se obrací proti Boží milosti a jdou postupnou cestou hříchu proti Duchu svatému. Pokud ten nevěřící člověk nehledá, tak jde stejným směrem, jak popisuje ve své přednášce, ale tito lidé jednají úskočně a nehledají s upřímným srdcem.
Jednoduché, dva lotři na kříži, jeden byl spasen, druhý ne... Dvě skupiny pohanů - upřímně hledající, kteří mají šanci nalézt Ježíše a ti, kteří nehledají a žijí si jen podle své vůle.

Marián Kuffa, smrť je realita života
otec Marián Kuffa,smrť je realita života
Grauss
A o kom si myslíš, že Kuffa mluvil, právě o těchto lidech.
alino
nonsens, nazývat zradu Desatera milosrdenstvím 😡
Samson1
Graus oni cítili vnitřní touhu po blizším poznání, modlili se o něj.
Grauss
A kdo by se jim měl dat poznat Samsone. Když ve svém srdci hledají upřímně Boha, tak hledají Ježíše, aniž by věděli, že On je Spasitel světa. K tomuto poznání můžou dojít až po x letech. Proto je důležité jaký postoj vůči Bohu má člověk ve svém srdci, ne jak toho Boha nazve. Můžeš tvrdit, že Bůh je tvůj Pán a stejně to může být farizejství, pokud to nedokazuješ svými skutky.

List Jakubův 2, 13-…More
A kdo by se jim měl dat poznat Samsone. Když ve svém srdci hledají upřímně Boha, tak hledají Ježíše, aniž by věděli, že On je Spasitel světa. K tomuto poznání můžou dojít až po x letech. Proto je důležité jaký postoj vůči Bohu má člověk ve svém srdci, ne jak toho Boha nazve. Můžeš tvrdit, že Bůh je tvůj Pán a stejně to může být farizejství, pokud to nedokazuješ svými skutky.

List Jakubův 2, 13-20
Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.
Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?

U posledního soudu nebudeme souzeni z toho, jak jsme oslovovali Boha, ale jak se naše víra projevovala v praxi:

Matouš 25, 31-46
Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘
Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘ Potom řekne těm na levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘ Tehdy odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.“
janka cpž
Opravdu na svých stránkách se k Bezákovi aktivně hlásil a některé výzvy a kritika byla na hraně. Nesouhlasím s tím, že by měla být větší transparentnost. Nestojím o to dodávat bulváru materiál k šíření špíny.
alino
Jen si urážej grausi, jen si kopni, tím si určite vykopáš cestu do nebe 🧐
aobubo
:)
Grauss
Bezáka bych rozhodně nespojoval s Kodetem. Bezák je něco jako Tomáš Halík. S Kodetem také s některými věcmi plně nesouhlasím, ale to ještě neznamená, že je špatný člověk. Kdyby měl každý skončit v pekle, za nějakou chybu, kterou udělá, tak se ptám, kdo by byl tedy spasen? Bezesporu skupina kolem Eliáše Dohnala, to jsou jediní spravedliví, kteří nepotřebují Boží odpuštění a milosrdenství, protože …More
Bezáka bych rozhodně nespojoval s Kodetem. Bezák je něco jako Tomáš Halík. S Kodetem také s některými věcmi plně nesouhlasím, ale to ještě neznamená, že je špatný člověk. Kdyby měl každý skončit v pekle, za nějakou chybu, kterou udělá, tak se ptám, kdo by byl tedy spasen? Bezesporu skupina kolem Eliáše Dohnala, to jsou jediní spravedliví, kteří nepotřebují Boží odpuštění a milosrdenství, protože jdou na rozdíl od všech ostatních hříšníků cestou dokonalosti.
Samson1
pokrk mám tě pokrk 😀 Já se počítám k k obnově v Duchu svatém.
janka cpž
I to jsem viděla, ale ověřuju si zdroje.Nepatřím k jeho obdivovatelům, Samsone.
Samson1
Graus je zajímavé, že všichni muslimové co poznali Krista se modlili o důvěrnější poznání Boha a dal se jim poznat Ježíš.
Samson1
Janko prý ta ohnivá postava byla vidět i v Polsku. Ale jaký to byl oheň to nevím. Může to být očistcový a velicí v církvi i světě-vládách prožívají těžší tresty. Oni svým jednáním a rozhodováním více ovlivňují.
Grauss
K výroku Kuffy:

Tento muslim Ho nazýval "Haleluja", než pochopil po letech, že je to Ježíš Kristus.
SALMAN - STRHUJÍCÍ SVĚDECTVÍ MUSLIMA
Myslíš si, že se nad tím Bůh uráží. Bůh se dívá do srdce člověka, ne na to jak Boha oslovuješ:

Jan 4:24
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

Matouš 7:21
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; …More
K výroku Kuffy:

Tento muslim Ho nazýval "Haleluja", než pochopil po letech, že je to Ježíš Kristus.
SALMAN - STRHUJÍCÍ SVĚDECTVÍ MUSLIMA
Myslíš si, že se nad tím Bůh uráží. Bůh se dívá do srdce člověka, ne na to jak Boha oslovuješ:

Jan 4:24
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

Matouš 7:21
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Římanům 2,13-16
Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Jestliže národy, které nemají zákon, samy od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obviňují, jednou hájí. Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto.

Římanům 3,29
"Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!"

Římanům 2, 1
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe.
janka cpž
Grausi, V.Kodet má blízko k Bezákovi a ani k těmto se nehlásím. Bezák medializací hodně poškodil Církev i Benedikta. Já neprosazuju novoty, ale naopak stavím se proti každému extrému. Pro mě byl Benedikt člověk na svém místě.
Grauss
Tak už vím "sulnadzlato", do které karavany tě zařadit
alino
Grausi, to ten pravý jí rozvazoval, tedy je u všech bohu, kdo chtěl kam, pomohli mu tam.
Grauss
Bůh se vždy sklání k maličkým, upřímným a pokorným Janko, naletěla jim i Katka Lachmanová. Popisovala s nimi svoji zkušennost a trvalo jí dlouhou dobu, než se z toho sevření vymanila. Byla silně pod jejich vlivem a Vojta Kodet ji musel i rozvazovat.
janka cpž
Bohu žel Eliášovi poslouží jako důkaz, že je J.P.II v pekle, video s nedůvěryhodným
s jistotou svědkem a ten jásot kolem toho. A to proklínání se na přejících podepsalo až hrůza. A když si vzali na mušku svatosti, tak k tomu už nebylo možné vůbec mlčet. Strašné. Dnes už není pochyb, že je to sekta a já jí podporovala. Bůh mi odpusť.
alino
Spasen může být i ten, kdo bez vlastní viny nepoznal plnou pravdu o Bohu a prostředcích spásy a skutečný stav duše zná jen a jen Bůh. Proto nemáme soudit.

Taky že tých, kteří nepoznali pravdu ani nikdo nesoudí, spíš ty, kteří ju nechtějí poznat, ba ještě poznané pravdě odporují.
janka cpž
Grausi, není těžké nechat se strhnout. Však Panna Maria v Akitě říkala, že povstane kardinál proti kardinálovi. A v tomto rozdělení je těžké ustát v pravdě.
pokrk
Samson,skúsim to ešte raz.Patríš k niektorej z charizmatických cirkví?
Grauss
Samosone, pokud heretik Eliáš Dohnal, který si vtipně zahrál na to, že exkomunikoval všechny biskupy světa, nakonec pro jistotu i papeže Benedikta XVI., je tvým vzorem, tak plně chápu souvislosti.
Dohnalovců je tady jak psů...

Nemluvím o tom, že šířil zvěsti, že Jan Pavel II. je v pekle. Luther je o proti Eliášovi jen slabý odvar.
Samson1
Janko, Bůh hledá člověka do poslední chvíle a tedy mu dává milost poznání. Někdo věří od mimina a někdo na smrtelné posleli. Bůh promítne člověku film života a může činit pokání na poslední chvíli, ale nesmí na to spoléhat, to by byla opovážlivost. Dokonce jsem četl, že svatá měla vidění nebe a viděla tam člověka ve velikém stupni svatosti, kterého znala jako velikého hříšníka. On na poslední …More
Janko, Bůh hledá člověka do poslední chvíle a tedy mu dává milost poznání. Někdo věří od mimina a někdo na smrtelné posleli. Bůh promítne člověku film života a může činit pokání na poslední chvíli, ale nesmí na to spoléhat, to by byla opovážlivost. Dokonce jsem četl, že svatá měla vidění nebe a viděla tam člověka ve velikém stupni svatosti, kterého znala jako velikého hříšníka. On na poslední chvíli vzbudil dokonalou lítost nad hříchy a svým životem.
Samson1
Jo alino, Bůh neche, abych byl třtina, ale košatý strom. 👍 Co Duch svatý? S ním je to dobré, ale my musíme mít uši a otevřené srdce a on bez nás též někdy nemůže.
janka cpž
Spasen může být i ten, kdo bez vlastní viny nepoznal plnou pravdu o Bohu a prostředcích spásy a skutečný stav duše zná jen a jen Bůh. Proto nemáme soudit.
alino
Samsone, máš to ve svých rukách.
Beru tvuj názor o člověku. A co Duch Svatý?
Samson1
Jo, já Eliáše znám moc hodně dlouho. Jezdil jsem za ním na modlitby, ještě když byl kněz. Nikdy mne natolik neovlivňoval, abych v některých věcech neměl osobní výhrady. Uznávám, že má Eliáš v 99 věchech pravdu ze sta. Ale jdu svojí cestou. Někdy musíme dát pozor na tu jedinou pravdu. Že je člověk a může se mýlit v jedniné a důležité věci.
alino
Já si vyprošuji obvinění "...od buka",
já píšem přímo a tak se i živote chovám.
Ten kto se schováva za sukně Vatikánu je alibista, a nevím jestli je ještě křesťan.
Samson1
Já a chlubil, trdlo. Zajisté příklad jsem ti dal. 👍
alino
Samson1 12:15
Samsone, že ty nasloucháš o. Eliáše?
👍
Samson1
Ano alino. Ve svém srdci a myšlení. To, že bez Boha nemůžeme nic platí stále. Obrácení a přijetí je pouze prní krok a následuje život a to je celoživotní práce - proces. Ke svatosti jsme byli povoláni a do svatosti rosteme. Dokonce i přes kotrmelce a pády. 👍
alino
Esoterika se rozmáha tam, kde byl pohřben Trojjediný Buh, teda kde je neustále porušovano 1. přikázání: Já jsem Pán. Tvuj Buh...
Samson máš pravdu: "Kto přijme Ježíše, modly začne bourat." 👍
pokrk
Kokso+peter-nie to len vaša viera je ťažká a zložitá.Neustále sa snažíte pripodobňovať Pána Ježiša-všemocného Boha k stvoreniu,k rôznym svätým,alebo dokonca k pápežovi,ako to bohorúhačsky napísal Peter.
Vy si totiž neuvedomujete,že on je mocné slovo,ktorým Boh všetko drží,že on je mocný Boh,otec večnosti atd.
janka cpž
My nesmíme tak snadno rezignovat, ale přesvědčovat. Slyšela jsem od našich otců také názory podivné a v rozporu s učením KC a neváhala je opravit. Nikdy bych ale nikoho neproklela a neposílala do pekel. Sektářům, ale nic jiného nezbývá, než sami sobě zdůvodňovat, proč opustili Církev v její těžké chvíli a jen z poza buka se vysmívají a pohrdají a hledají pikantnosti.
Luboši, neřekl lež. Mnozí mi …More
My nesmíme tak snadno rezignovat, ale přesvědčovat. Slyšela jsem od našich otců také názory podivné a v rozporu s učením KC a neváhala je opravit. Nikdy bych ale nikoho neproklela a neposílala do pekel. Sektářům, ale nic jiného nezbývá, než sami sobě zdůvodňovat, proč opustili Církev v její těžké chvíli a jen z poza buka se vysmívají a pohrdají a hledají pikantnosti.
Luboši, neřekl lež. Mnozí mi budou říkat Pane a naopak. Pěkně to někde vysvětlil kardinál Tomášek. Já myslím, že o. Kuffa tyto lidi zná lépe,než my a ví, jak postupovat. To bylo určeno právě jim.
a jen z poza Ano vybírám si raději to dobré. Hodně se rozmáhá u nás esoterika a je hodně lidí hledajících. Kdybych na ně šla s dogmaty, nepochodím. Lidi jsou zklamaní, nedůvěřiví a jak je psáno nalomenou třtinu nedolomíš. Tady mají větší šanci lidi, kteří mají zákon zapsaný v srdci. Nejde nám přeci lidi odsoudit, ale obrátit.
Samsone, tak Pavel dal příklad misionářům a kdyby ti se chovali jako sloni v porcelánu, položí život, ale zbytečně. Násilné křty nepřinesly užitek, ale naopak.
Samson1
Dnešní liturgické čtení o prorocích. "Když prorok mluví v mém jménu, co jsem mu neřekl a nepřikázal, zemře". Kdo očistí Dům Boží, když to neudělá Pán. Ježíš nechává růst pšenici s koukolem a už to tu bylo řečeno. Ženci jsou Boží andělé. Koukol nejde trhat, protože by se trhala i pšenice. Je to prorosté kořeny. Ale to rozdělení je na andělech. My menáme nikoho zavrhovat. Ježíš sám o sobě řekl, že …More
Dnešní liturgické čtení o prorocích. "Když prorok mluví v mém jménu, co jsem mu neřekl a nepřikázal, zemře". Kdo očistí Dům Boží, když to neudělá Pán. Ježíš nechává růst pšenici s koukolem a už to tu bylo řečeno. Ženci jsou Boží andělé. Koukol nejde trhat, protože by se trhala i pšenice. Je to prorosté kořeny. Ale to rozdělení je na andělech. My menáme nikoho zavrhovat. Ježíš sám o sobě řekl, že nepřšel soudit, ale zachránit co zahynulo, to dělá i dnes. člověk bude mít svého soudce, slovo které slyšel. Když tvůj bratr hřeší, jdi a napomeň ho mezi čtyřmi očami. Nedá-li si říct, přiber svěka. Potom to řekni církvi a neposlechne-li ani potom, buď ti jako celník a pohan. Ani v napomínání nemá být porušen řád. Ony dvě věci neznalosti jsou různě hodnocené. Nevědomost hřích nečiní, Boží postoj, postoj světa, nevědomost neomlouvá.
Samson1
Jo Janko, kámen je lehké hodit, ale už nejde chytit. 👍 Pavel jak vzpomínáš o těch modlách řekl, že jsou zbožní, použil jednu modlu pro své kázání: Neznámému Bohu a obrátil to na kázání o Ježíši. Jejich modly jim nevyvracel. Každý stejně když pozná Ježíše a přijme ho, ty modly začne bourat. Bůh mu osvěcuje, co špatně dělal, dělá a člověk, pokud spolupracuje s Bohem přijímá od Boha poučení a …More
Jo Janko, kámen je lehké hodit, ale už nejde chytit. 👍 Pavel jak vzpomínáš o těch modlách řekl, že jsou zbožní, použil jednu modlu pro své kázání: Neznámému Bohu a obrátil to na kázání o Ježíši. Jejich modly jim nevyvracel. Každý stejně když pozná Ježíše a přijme ho, ty modly začne bourat. Bůh mu osvěcuje, co špatně dělal, dělá a člověk, pokud spolupracuje s Bohem přijímá od Boha poučení a osvěcení věcí. Následovat Boha je skutečně o více konverzích, stejně jak to vidíme na apoštolech. Máme prosit o oheň s nebe, aby je spálil. Nevíte, čího Ducha jste. Viděli jsme někoho kázat, který s námi nechodí a bránili jsme mu. Nebraňte, Nikdo nemůže říci: Ježíš je Pán, než v Duchu svatém.
alino
Janka taky čte jen co se jí zlíbí. Víckrát tu bylo psáno, že Kufa by písemne vyzván, aby se k tomu vyjádŕil, co neudělal. Mne není za potřebí hledat víc, a strácet čas, u mne to je kardinální otázka na rozdíl od Janky. U mně si manipulant a nevím jak bude Buh zhovívaví k manipulantum.
janka cpž
Poprosme ho o vyjádření k tomu Luboši.
janka cpž
Je mi divné, že jste za tak dlouhou dobu jeho veřejného působení nevypátrali víc kompromitujícího materiálu. A za tu celou dobu nevšimli těch pozitivních úplně skvělých kázání třeba k homosexuálům, kdy říká, že je má ve svém srdci, žije s nimi pod jednou střechou a nemá strach jim do očí říct, že jejich soužití je v Božích očích hřích. Kdo by na to měl jim obětovat život a přivádět je k Bohu.
One more comment from janka cpž
janka cpž
Těžko bude některým v soudný den, co napodobují ďábla a žalují dnem i nocí na služebníky Boha i na své druhy ve víře. Napište o. Kuffovi jak to myslel a jestli nevezme svá slova zpět a seznamte nás s tím stejně ochotně jako s mylným tvrzením, které vyslovil. To by byla hrůza, kdyby nás měl Bůh soudit z každého hloupého výroku a na polehčující okolnosti nedbal. Umožněte mu odčinit, co řekl, vy co …More
Těžko bude některým v soudný den, co napodobují ďábla a žalují dnem i nocí na služebníky Boha i na své druhy ve víře. Napište o. Kuffovi jak to myslel a jestli nevezme svá slova zpět a seznamte nás s tím stejně ochotně jako s mylným tvrzením, které vyslovil. To by byla hrůza, kdyby nás měl Bůh soudit z každého hloupého výroku a na polehčující okolnosti nedbal. Umožněte mu odčinit, co řekl, vy co víte více, protože video je opravdu krátké. Mohla bych říct svatý Pavel vyzval k uctívání pohanské modly v Korintu, kdybych se chytla jeho kázání a vytrhla ze souvislosti. Kdysi mě Kuffova slova taky rozhodila, ale dneska vím jakých manipulací a intrik a lží jsou někteří schopni, jak se zakonzervovali ve své samolibosti a už jim nezbývá jen sebe utvrzovat o své pravdě jen házením špíny na druhé. To nebylo jediné, co o. Kuffa řekl a udělal ve svém životě,že. Zkusme, máme- li potřebu soudit, brát i to v úvahu, že se snaží přiblížit Boha lidem na okraji lidské společnosti. Jsem si jista, že věnovat se takovým lidem celý život není v lidských možnostech bez Božího požehnání. Zahrává si ten, kdo ho doslova zatracuje do pekel. To jsou jasné sektářské rysy. Jen hažte kamení vy nevinní. Jen bude těžké říct, že nevíte, co činíte.
alino
Peter(skala) 09:54
podla peterka neni duležité KOMU slúži?
A co prísloví: Čertu slúžiš čert si ťa vezme!
Peter(skala)
Pokr.. okrem tejto vety poznáš ešte nejaku inu..ktorá by dokazovala že o.Kuffa je totalny heretik, či schizmatik?
pokrk
o Trojjediném Bohu křesťanů říká ...nazvi si to jak chceš
toto kuffa povedal,to sa nedá poprieť,nehľadaj svätosť tam,kde nie je