Clicks768
Victory

BKP: Vatikán zahajuje synodální proces bezprecedentních rozměrů (+ video)

Toto video je možné zhlédnout i zde: wistia.com/medias/hgo75rdr7e
bitchute.com/video/bHPDF1zctIsj/
ugetube.com/watch/NYmMUQSXS5NU6Zg
cos.tv/videos/play/28595892804948992
rumble.com/vihntn-vatikn-zahajuje.html


Byzantský katolický patriarchát (BKP) poukázal na to, že František Bergoglio je arcikacíř a není platným papežem. Dnes je proto stav sede vacante! Dle Bible (Gal 1,8-9) a dle dogmatické buly Cum ex apostolatus... vše, co heretik koná, je neplatné a nikdo ho nesmí poslouchat.

Citace z médií: Papež František schválil zahájení synodální cesty bezprecedentních rozměrů, která započne v říjnu 2021 a bude završena v Římě za dva roky...

Komentář: Co to znamená synodální cesta bezprecedentních rozměrů? Německo nám už ukázalo, co je synodální cesta bezprecedentní likvidace základních dogmat a morálních principů. Tentokrát se dá očekávat, že duchovní otrava dosáhne bezprecedentních rozměrů a zasáhne celou katolickou církev.

Citace z médií: V pátek 21. 5. Svatý stolec oficiálně představil nový synodální proces, který bude trvat dva roky a bude rozdělen do tří etap z října 2021 po říjen 2023 proto, aby poskytl garanci „pravého naslouchání lidu Božímu“.

Komentář: Ptáme se, co to znamená to pravé naslouchání lidu Božímu. Dnes už nám to Svatý stolec ukázal. Bergoglio totálně bojkotuje hlas upřímných katolíků, trpících pro svou víru. Na druhé straně přímo vyhledává a preferuje všechny amorální maniaky a heretiky. Jejich scestným a zvráceným postojům Bergoglio naslouchá jako hlasu Božího lidu. To je ale hrubý podvod.

Příklad: dva dni stál 90letý pravověrný kardinál z Číny v mrazu v řadě na audienci, a nakonec byl Bergogliem odmítnut. Asi nepatří do Božího lidu? Přitom celé víkendy Bergoglio tráví se sodomity a různými devianty a ochotně jim takzvaně naslouchá.

Citace z médií: Tato synodální cesta nejprve projde diecézní fází a pak kontinentální fází, které položí počátek dvěma rozličným „Instrumentum Laboris“.

Komentář: Dá se předpokládat, že oba Instrumentum Laboris jsou už napsány. Půjde zase o komedii. Dokument Instrumentum Laboris si vyrobila Bergogliova skupina a na jeho základě se už vytvoří závěrečný dokument. Pokrytecky se však bude vytrubovat, že to je výsledek takzvaných konzultací a hlas Božího lidu. Ve skutečnosti je to jen hlas bergogliánské sekty, která okupuje církev.

Podobná komedie se odehrála v případě Amazonie. Napsal se rovněž Instrumentum Laboris, o kterém někteří kardinálové prohlásili, že to není jen apostaze, ale vrcholná stupidnost. Jenže Bergoglio, který takzvaně naslouchá Božímu lidu, v Instrumentum Laboris nezměnil ani čárku a zrealizoval ho na Synodě. Závěrečným dokumentem ho pak potvrdil.

Machinace s dokumenty proběhla i na Synodě o mládeži. Poprvé zde dokumenty obsahovaly termín LGBT. Kvůli africkým biskupům tento termín nebyl uveden v závěrečném dokumentu. Zůstal však uveden v přídavném dokumentu s poznámkou, že bez něj závěrečný dokument neplatí. Takže nakonec stejně závěrečný dokument obsahoval schválení termínu LGBT, i když implicitně. Úžasná manipulace a vynalézavost v prosazování zločinnosti!

Citace z médií: Pro Svatý stolec je toto vyznačení různých etap garancí „účasti všech v synodálním procesu“. Je jasné, že: „nejde o prostou událost, ale proces, ve kterém budou spolupracovat lid Boží, kolegium biskupů a biskup Říma, každý v závislosti na své funkci.“

Komentář: Ve skutečnosti nejde o účast všech, ale o komedii před všemi. Ve skutečnosti tzv. lid Boží budou křiklouni z řad sodomitů a heretiků. Kolegium biskupů na synodě budou představitelé homosítě a Bergogliovi lokajové, kteří zapřeli Krista i církev. A místo biskupa Říma je dnes jen okupant – arcikacíř Bergoglio. Budou jednat v závislosti na předem stanoveném programu určeném zednářskou elitou, jejíž program Bergoglio věrně realizuje, a to i přes mrtvoly.

Citace z médií: Tento proces musí začít velmi brzy, protože tato Synoda „nového pokolení“ bude zahájena už v říjnu. Proběhne jak ve Vatikánu – papež ji zahájí 9. a 10. října – tak i v každé diecézi v následujícím týdnu, 17. října, jak se uvádí v dokumentu. Tato diecézní fáze konzultací s Božím lidem bude trvat 6 měsíců do dubna 2022. Výsledek těchto vkladů bude sestaven a poslán do Říma, kde generální sekretariát synody připraví první projekt Instrumentum Laboris do září 2022.

Komentář: Z tohoto projektu jde jasně vidět, že je to předem připravený proces s jasným cílem a žádný Boží lid k tomu nebude moct nic dodávat ani ubírat. V podstatě jde o plán přechodu do antikristovské pseudocírkve New Age.

Citace z médií: Pak začne kontinentální fáze, která bude trvat od září 2022 do března 2023. Půjde o dialog kolem prvního Instrumentum Laboris cestou provedení nového rozlišování.

Komentář: Ani o dialog, ani o rozlišování nepůjde, protože všechno je už předem stanoveno.

Ptáme se, co to je ta cesta nového rozlišování? Nové rozlišování už Bergoglio začal: modlářství, tedy nejtěžší hřích proti prvnímu přikázání, už prý není hříchem. To jsme viděli na intronizaci démona Pačamamy v říjnu 2019. Další stupeň nového rozlišování je likvidace Božích a morálních přikázání a prosazování legalizace svazků sodomitů, a to je vzpoura proti Bohu. Tento tzv. Svatý stolec dnes prosazuje genocidní vakcinaci pro všechny. A za to byla na Bergoglia podána žaloba k druhému Norimberskému tribunálu za zločiny proti lidskosti. Pokud se Bergogliovi podaří zavést toto nové rozlišování a nebude nejprve on sám rozlišen jako heretik a ne papež, potáhne tímto novým rozlišováním všechny do pekla.

Citace z médií: Závěrečný dokument bude znovu odeslán do Říma, do června 2023 generální sekretariát synody připraví projekt druhého Instrumentum Laboris. Nakonec začne třetí a závěrečná etapa synodální cesty: etapa všeobecné církve v říjnu 2023.

Komentář: Cíl je přesně vytýčen, prostředky i metody k dosažení tohoto cíle jsou už promyšleny: manipulace, podvod a komedie. Jde o duchovní terorismus Bergoglia s cílem nejenom likvidace papežství, ale i totální destrukce katolické církve.

Závěr:

Vážení katoličtí biskupové, patriarchát se obrátil na biskupy Ameriky dopisem z 30. května. Zhodnotil v něm katastrofální situaci v církvi pod destruktivním vedením pseudopapeže Bergoglia. Ukázal i na východisko, a to – oddělit se od arcikacíře okupujícího Svatý stolec a přijmout a vyhlásit právoplatného papeže. V současné době je stav sede vacante, neboť arciheretik, který popírá podstatu církve a sám se z ní vyloučil, nemůže být její hlavou.

Byzantský katolický patriarchát je v této době hlasem volajícího na poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království!“ Plemeno zmijí, bergogliánští farizeové a saduceové, kdo vám ukázal, jak utéct před nadcházejícím Božím hněvem? Neste ovoce hodné pokání... Sekera už je na kořeni stromu. Každý strom, který nenese ovoce hodné pokání, bude vyťat a hozen do věčného ohně (srov. Mt 3,2-10).

Pravověrní biskupové, alespoň dva se v každém národě sjednoťte a přijměte a vyhlaste pravověrného papeže. Je to ten, který vyzval Bergoglia a s ním i celou homosexuální síť k abdikaci. Je to ten, jemuž leží na srdci pravdivá obroda církve.

Postav se za záchranu pravověrného učení zabezpečujícího věčnou spásu. Postav se dnes i za záchranu instituce papežství. Udělej tento krok i za cenu persekucí a třeba i mučednické smrti.

Drazí biskupové, svým pastýřským listem vyzvěte věřící své diecéze k založení modlitebních stráží. Tím se vytvoří nepřetržitá modlitba v každé farnosti v celé diecézi. Bůh pak zachrání svůj lid (viz vkpatriarhat.org/cz/?p=31458)

Patriarchát se rovněž obrací na každého upřímného kněze, aby podpořil svého biskupa k tomuto radikálnímu kroku, který zastaví už naprogramovanou katastrofu.

Kdo z vás, pravověrných biskupů, zůstane zbabělým, uvědom si, že se svou neomluvitelnou pasivitou nezachráníš. Navíc na sebe stáhneš Boží trest za spoluvinu na likvidaci instituce papežství i za satanizaci Kristovy církve. Bergoglio zneužije tvou pasivitu k tomu, aby mohl prosadit své zločinné záměry. Nakonec stejně budeš vyhnán ze své biskupské rezidence. Ale co je nejhorší, Božím soudem budeš odsouzen za zbabělost, že jsi v dané chvíli neučinil, co jsi byl povinen učinit. Z Bergoglia máš strach, ale spravedlivého Božího trestu, který je věčný, se nebojíš? Bůh po tobě chce, abys udělal radikální krok k záchraně své i celé církve!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
6. 6. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8