Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.5K
PlusMinus
2

WEZWANIE DO NAWRÓCENIA W TREVIGNANO ROMANO

Mar 25, 2020 ks. Mieczysław Piotrowski

Trevignano Romano leży niedaleko Rzymu, nad brzegiem pięknego jeziora Bracciano. 7 marca 2016 r. małżeństwo Gianni i Gizela Cardowie z Trevignano Romano udało się z pielgrzymką do sanktuarium w Tre Fontane, gdzie w 1947 r. objawiła się Matka Boża.

Po powrocie pielgrzymów figurka Maryi przywieziona przez nich z Medjugorja oraz obraz Jezusa Miłosiernego zaczęły płakać krwawymi łzami. Badania laboratoryjne wykazały, że jest to ludzka krew. Na ścianie w sypialni Cardów ukazały się napisy w języku hebrajskim: „Ja jestem Trójcą” oraz aramejskim: „To jest Moja Krew, Krew wylana za wielu”.

Maryja apelowała, aby ludzie trwali w stanie łaski uświęcającej (Fot. Archiwum Ms!)

21 kwietnia 2016 r., podczas modlitwy różańcowej, po raz pierwszy Gizeli objawiła się Matka Boża. Maryja prosiła, aby Gianni i Gizela przyjmowali ludzi przychodzących do ich domu i uczyli ich się modlić. Ludzie zaczęli gromadzić się na wspólnej modlitwie różańcowej. Ponieważ w pewnym momencie przestali się mieścić w mieszkaniu małżeństwa, miejscowy biskup udostępnił im kaplicę.

Od tamtego czasu Maryja regularnie objawia się Gizeli i przekazuje jej orędzia. Słowa Matki Bożej, które zapisuje Gizela, bardzo mocno korespondują z orędziami z Fatimy, Tre Fontane i z Medjugorja. Maryja mówi, że Jej Serce krwawi dlatego, że wielu ludzi w Kościele przestaje się modlić i traci wiarę, pogrążając się w wielkich ciemnościach grzechów. Przypomina, że tylko przez nawrócenie, zerwanie z grzechem oraz wytrwałą modlitwę, sakrament pokuty i Eucharystię osiąga się niebo. Matka Boża bardzo prosi, aby odmawiać różaniec. Każdy, kto będzie innych uczył tej modlitwy, „otrzyma koronę z pereł miłosierdzia i chwały w nagrodę za to, że pomógł innym ludziom osiągnąć zbawienie”.

Badania laboratoryjne stwierdziły, że jest to ludzka krew (Fot. Archiwum Ms!)

Modlitwa różańcowa jest potężną i wyjątkowo skuteczną bronią w walce z siłami zła. Matka Boża powiedziała też Gizeli, że z powodu ogromu ludzkich grzechów nadchodzą trzy dni ciemności, które będą szczególnym wezwaniem do nawrócenia, do przyjęcia daru Bożego Miłosierdzia. Nie powinni się ich obawiać ci, którzy pojednają się z Bogiem i będą w stanie łaski uświęcającej. Maryja wielokrotnie podkreślała, że jest bardzo mało czasu, i dlatego nie można lekceważyć Jej wezwania do nawrócenia. Zapowiedziała, że jeżeli nie będzie opamiętania, to nastąpi wielki kataklizm.

Podczas objawienia 28 września 2019 r. Matka Boża prosiła: „Módlcie się o pokój i za to, co wkrótce nastąpi. Módlcie się za Chiny, gdyż stamtąd przyjdą nowe choroby. Wszystko jest już gotowe, aby zakazić powietrze nieznanymi wirusami”.

15 lutego 2020 r. Gizela miała objawienie Pana Jezusa, który powiedział, że bardzo cierpi. Jego serce krwawi z powodu ludzi, którzy Go odrzucili. Prosił o modlitwę za świętych kapłanów, aby byli dla ludzi wsparciem w chwilach cierpienia. Mówił, że ci, którzy mają władzę i pieniądze, chcą jednej religii i pragną Kościół sprotestantyzować.

Figurka Matki Bożej oraz obraz Jezusa Miłosiernego zaczęły płakać krwawymi łzami (Fot. Archiwum Ms!)

Podczas jednego ze swych objawień Matka Boża mówiła także, że we Włoszech działają sekty masońskie, które uprawiają okultyzm, i jeśli ludzie nie odwrócą się od grzechów oraz nie pojednają się z Bogiem, to na Włochy i Rzym


„przyjdzie plaga różnych epidemii, wielkich nieszczęść, które przyniosą śmierć, zniszczenie i rozpacz […]. Swój wzrok kieruję na ludzi pogrążonych w lęku i zamieszaniu, dlatego że są zapatrzeni w sprawy ziemskie i nie przyjmują wezwań do nawrócenia, które przeze Mnie Jezus do nich kieruje. Wielokrotnie przepowiadałam wam to wszystko, co teraz przeżywacie. Proszę was, umiłowane moje dzieci, abyście dużo się modliły. Jeszcze raz powtarzam: nawracajcie się! Nie lękajcie się, uczestniczcie w Eucharystii i przyjmujcie Jezusa w Komunii św.”.

Wiarygodność nadzwyczajnych znaków z Trevignano Romano zostawmy osądowi Kościoła, ale wezwanie do nawrócenia jest ewangelicznym wezwaniem Chrystusa oraz Jego Matki Maryi i ono zawsze wszystkich obowiązuje. Powinniśmy je przyjąć i podporządkować mu wszystkie dziedziny swojego życia. Najważniejsze postanowienie to troska o to, aby zawsze być w stanie łaski uświęcającej, gdyż największym nieszczęściem dla każdego człowieka jest trwanie w śmiertelnych grzechach.


Gizela twierdzi, że regularnie objawia się jej Matka Boża i przekazuje orędzia (Fot. Archiwum Ms!)

Trzeba więc radykalnie zerwać z wszelkim grzechem i z okazjami do grzechu. Jeżeli zdarzy się ciężki upadek, to trzeba natychmiast iść do spowiedzi. Nigdy nie należy się zniechęcać i tak powinno się ułożyć sobie program dnia, aby najważniejszą czynnością była w nim codzienna modlitwa. Trzeba wytrwale modlić się modlitwą różańcową, Koronką do miłosierdzia Bożego oraz czytać Pismo Święte. Jeżeli to jest możliwe, codziennie uczestniczyć w Eucharystii i znaleźć czas na trwanie w obecności Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Tylko w ten sposób będziemy pozwalali Jezusowi, aby leczył wszystkie rany naszego serca, uwalniał nas od wszelkich zniewoleń i uczył nas bezinteresownie kochać. Mając Boga w sercu, nie będziemy się bać niczego i z radością będziemy dzielić się skarbem wiary z innymi.


CZAS ŁASKI I BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Obecny czas walki z pandemią jest szczególnym wezwaniem Boga do radykalnego zerwania z wszelkim grzechem oraz do przyjęcia daru Jego miłosierdzia w sakramencie pokuty.

Ten bolesny czas pandemii, który obecnie przeżywamy, tylko wtedy stanie się dla nas wszystkich czasem błogosławionym, gdy pojednamy się z Bogiem. Pan Bóg daje nam szansę odkrycia tego, co jest najważniejsze. Naszym największym skarbem jest wiara w Boga, nawiązanie z Nim relacji miłości przez wytrwałą modlitwę, sakramenty oraz czyny miłosierdzia.


ŹRÓDŁO WSZELKICH NIESZCZĘŚĆ

Źródłem wszelkich ludzkich nieszczęść jest utrata wiary w Boga, trwanie w grzechu śmiertelnym i życie takie, jakby Bóg nie istniał. W ostatnim 10-leciu zło obecne w całej ludzkości, które jest sumą grzechów wszystkich ludzi, osiągnęło apokaliptyczne rozmiary. W większości krajów prawnie usankcjonowano zabijanie dzieci w łonach matek oraz eutanazję, a więc grzechy wołające o pomstę do nieba. W krajach Europy Zachodniej zapanowała dyktatura ideologii gender i LGBT, która – jak mówił papież Franciszek – jest „jednym z głównych przejawów zła we współczesnym świecie”. Ta demoniczna ideologia niszczy fundamenty ludzkości we wszystkich środowiskach i na wszystkich szczeblach edukacji – stwierdził papież Franciszek. W wielu krajach stała się ona ideologiczną i kulturową dyktaturą, narzuconą jako jedyny styl życia, któremu wszyscy muszą się podporządkować. Doprowadziło to do całkowitej rozwiązłości seksualnej, a w konsekwencji do uśmiercenia miłości i strasznego duchowego zniewolenia przez siły zła. Taki stan duchowej destrukcji jest źródłem największych ludzkich dramatów oraz autostradą do piekła.

Orędzia Matki Bożej z Fatimy i innych miejsc Jej objawień wzywają do nawrócenia, do radykalnego zerwania z wszelkim grzechem, do codziennej wytrwałej modlitwy, do regularnej spowiedzi i jak najczęstszego przyjmowania Jezusa w Komunii św.

Trzeba pamiętać, że brak nawrócenia oraz trwanie w grzechach śmiertelnych jest dewastacją nie tylko duchowego, ale również materialnego środowiska, w którym żyją ludzie.

Z tego powodu można powiedzieć, że obecna pandemia jest owocem duchowej degradacji spowodowanej demoralizacją i odrzuceniem Boga. Jeżeli ludzie zignorują wezwanie do nawrócenia, to będą musieli skonsumować owoce swoich grzesznych wyborów. Największą karą za grzechy są same konsekwencje grzechów. Jeżeli w ludzkiej wspólnocie przez brak nawrócenia skumulowało się wielkie zło, to jego konsekwencje będą straszne. Dlatego Matka Boża w Fatimie oraz w innych miejscach objawień swoje przepowiednie poprzedza stwierdzeniem: „Jeżeli ludzie się nie nawrócą, to wtedy będą wojny, krwawe prześladowania, trzęsienia ziemi, epidemie i inne kataklizmy”.

Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania (Mt 19,17)

W sercu każdego człowieka Pan Bóg wyrył swoje prawo (por. Rz 2,15), które mówi, co jest dla nas dobre, a co złe.

Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że jest to „prawo naturalne”, które jest „światłem rozumu wlanym w nas przez Boga. Dzięki niemu poznajemy, co należy czynić i czego należy unikać. To światło i to prawo Bóg podarował nam w akcie stworzenia”. „Prawo naturalne” zostało wyrażone w dziesięciu przykazaniach, które pokazują nam drogę do nieba, dlatego Jezus mówi: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19,17). Nasza wiara oraz miłość do Boga powinna się wyrażać w wierności przykazaniom: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15,10).


DROGA I WARUNEK ZBAWIENIA

Największym dobrem dla człowieka jest wiara w istnienie Boga, od którego wszystko pochodzi i który kocha nas bezinteresowną miłością. Przyjęcie Jego miłości, posłuszeństwo Jego przykazaniom, pokorne obcowanie z Nim jest gwarantem życia wiecznego.

Jezus mówi, że tylko wtedy osiągniemy życie wieczne, gdy będziemy przestrzegać Jego przykazań: „To czyń, a będziesz żył” (Łk 10,28). Istnieje ścisły związek – pisze św. Jan Paweł II – „między życiem wiecznym a przestrzeganiem Bożych przykazań: to właśnie przykazania wskazują człowiekowi drogę życia i prowadzą do niego. Przez usta samego Jezusa, nowego Mojżesza, zostają raz jeszcze dane ludziom przykazania Dekalogu; On sam potwierdza je ostatecznie i nam przedstawia jako drogę i warunek zbawienia” (Veritatis splendor, 12).

Świadome i dobrowolne lekceważenie przykazań, brak nawrócenia oraz odrzucenie Bożego miłosierdzia prowadzą do utraty zbawienia, do wieczności piekła. Jesteśmy dziś świadkami tego, że osobowe siły zła, które działają w historii, z nienawiścią zwalczają nauczanie Kościoła katolickiego i demoralizują, propagując antykoncepcję, pornografię, masturbację, współżycie przedmałżeńskie, homoseksualizm, sztuczne zapłodnienie oraz inne dewiacyjne zachowania.

Atak na małżeństwo i rodzinę, na sferę ludzkiej płciowości i seksualności jest działaniem demonicznego zła, prowadzeniem ludzi do egoizmu absolutnego – czyli do piekła. Świadomie i dobrowolnie popełniane grzechy nieczystości pogłębiają bowiem egoizm, zabijają miłość, a gdzie jest brak miłości, tam zaczyna się piekło. Dlatego Pan Bóg ostrzega: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9-10).


POWOŁANI ZOSTALIŚCIE DO WOLNOŚCI

Wierność Bożym przykazaniom jest gwarantem wolności. „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności” (Ga 5,13) – pisze św. Paweł. I dodaje: „Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (tamże). Ktoś, kto trwa w niewoli grzechów, czyli żyje „według ciała”, traktuje Boże przykazania jako ciężar ograniczający jego wolność. Natomiast przez człowieka, który „postępuje według ducha”, czyli zgodnie z Dekalogiem (por. Ga 5,16), prawo Boże jest odbierane jako prawo wolności oraz miłości Boga i bliźniego.

Celem Bożych przykazań jest troska o człowieka oraz o zabezpieczenie jego dóbr. Wyrażają one – jak pisze św. Jan Paweł II – „bezwarunkową konieczność ochrony życia ludzkiego, więzi osób w małżeństwie, własności prywatnej, uczciwości i dobrego imienia. Przykazania stanowią zatem podstawowy warunek miłości bliźniego, a jednocześnie jej sprawdzian. Są pierwszym, niezbędnym etapem drogi ku wolności, jej początkiem: »Pierwsza wolność – pisze św. Augustyn – polega na niepopełnianiu przestępstw […], takich jak zabójstwo, cudzołóstwo, rozpusta, kradzież, oszustwo, świętokradztwo i tym podobne. Gdy człowiek zaczyna unikać tych przestępstw (a nie powinien ich popełniać żaden chrześcijanin), zaczyna podnosić wzrok ku wolności, ale jest to dopiero początek wolności, a nie doskonała wolność«” (VS, 13).

Święty Augustyn wyjaśnia, dlaczego na tym etapie wolność jest jeszcze niedoskonała: „Ponieważ «w członkach moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu» […]. Częściowa wolność, częściowa niewola: wolność na razie nie jest całkowita, nie jest czysta, nie jest pełna, bo nie osiągnęliśmy jeszcze wieczności. Po części podlegamy nadal słabości, a po części zyskaliśmy już wolność. Wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone przez chrzest, czy jednak wraz ze zniszczeniem niegodziwości zniknęła także słabość? Gdyby ona zniknęła, żylibyśmy na ziemi bez grzechu. Któż ośmieli się powiedzieć, że tak jest, jeśli nie człowiek pełen pychy, niegodny miłosierdzia wyzwoliciela? […] Ponieważ więc nadal podlegamy słabości, śmiem twierdzić, że jesteśmy wolni w takiej mierze, w jakiej służymy Bogu, o ile zaś idziemy za prawem grzechu, o tyle jesteśmy niewolnikami” (VS, 17).

Wolność jest zależna od poznania prawdy, którą jest Jezus Chrystus, i życia według Jego przykazań. Pan Jezus wyraził to w słowach: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Dlatego też każdy człowiek ma moralny obowiązek szukania Prawdy, a gdy ją znajdzie, trwania przy Niej.

Link: milujciesie.pl
kazik0804
PlusMinus
Podczas objawienia 28 września 2019 r. Matka Boża prosiła: „Módlcie się o pokój i za to, co wkrótce nastąpi. Módlcie się za Chiny, gdyż stamtąd przyjdą nowe choroby. Wszystko jest już gotowe, aby zakazić powietrze nieznanymi wirusami”.