V.R.S.
958

2 Tm czyli instrukcja obsługi czasów zamętu

(…) [1] Ty tedy, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, [2] a to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, zlecaj ludziom wiernym, którzy będą zdolni uczyć też i innych. [3] Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. [4] Żaden bojownik Boży nie wikła się w sprawy tego życia, aby temu się podobał, pod kim bojuje. [5] Bo i zapaśnik nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy według przepisów. (...) [10] Przeto wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie w chwale niebieskiej. [11] Niezawodna to nauka: bo jeśliśmy współumarli, razem też żyć będziemy, [12] jeśli wytrwamy, razem z nim też królować będziemy, a gdybyśmy się go wyparli, i on się nas wyprze. [13] Choćbyśmy nie wierzyli, on pozostanie wiernym, samego siebie bowiem zaprzeć się nie może.

[14] To przypominaj dając świadectwo przed Panem. W spory o słowa się nie wdawaj, bo to do niczego nie służy, jeno do burzenia wiary u słuchających. [15] Staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem zasługując na jego pochwałę jako pracownik nie potrzebujący się wstydzić, godnie rozdający słowo prawdy. [16] A wystrzegaj się światowej i pustej gadaniny, bo do coraz większej prowadzi bezbożności, [17] a nauka takich szerzy się jak gangrena. (...)

[19] Ale podwalina Boża stoi niewzruszenie i tę ma pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, oraz: Niechaj odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Pańskie. [20] A w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane, jedne na chwałę, a inne na zelżywość.[21] Jeśli więc kto zachowa się czystym od tych (które są ku zelżywości), stanie się naczyniem chwalebnym, poświęconym i użytecznym Panu, a przydatnym do wszelkiego dzieła dobrego. [22] A wystrzegaj się młodzieńczych porywów szukając raczej sprawiedliwości, wiary, nadziei, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj wiedząc, że wywołują spory. [24] Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się sprzeczać, ale uprzejmym być dla wszystkich, zdolnym ku nauczaniu, cierpliwym, [25] z łagodnością strofującym tych, którzy sprzeciwiają się prawdzie, w nadziei, że Bóg da im ducha pokuty do poznania prawdy. [26] I po opamiętaniu wyzwolą się z sideł szatana, który ich w pętach więzi według swej woli.

[1] A to wiedz, że w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. [2] Ludzie staną się samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, [3] bez serca, nieprzejednani, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, bez litości, [4] zdrajcy, zapamiętali, nadęci, bardziej miłujący rozkosze niż Boga, [5] mający wprawdzie pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. [6] Takich unikaj. Do nich należą ci, którzy wkradają się do domów i uwodzą obciążone grzechami i miotane różnymi pożądliwościami kobiety, [7] zawsze się uczące, a nigdy do poznania prawdy nie dochodzące. (…)

[12] I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą. [13] A ludzie źli i zwodziciele brnąć będą w zło, sami błądząc i innych w błąd wprowadzając. [14] Ty wszakże trwaj w tym, czegoś się nauczył i co ci zostało zwierzone, wiedząc, od kogoś się nauczył, [15] znając od dzieciństwa Pisma święte mogące cię oświecić ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [16] Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest użyteczne do pouczania, do przekonywania, do napominania, do kształcenia w sprawiedliwości, [17] aby człowiek Boży stał się doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła zaprawiony.

[1] Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i przez jego Królestwo — [2] głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. [3] Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, [4] a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom. [5] Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny.

(przekład z Wulgaty ks. E. Dąbrowskiego)


Traditio Legis - Sarkofag z San Giovanni, V w.