Boží slovo na den 11.8. A.D.2020

Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně v nebeském království největší?“ Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl: „Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_11.htm

Vstupní antifona
Svatí přijali požehnání od Hospodina a odměnu od Boha, svého spasitele; to je pokolení těch, kdo po něm touží.
srov. Žl 24,5-6

Vstupní modlitba
Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru,
aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu;
prosíme tě, pomáhej i nám,
abychom nepřilnuli k věcem pozemským,
ale …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/08_11.htm

Vstupní antifona
Svatí přijali požehnání od Hospodina a odměnu od Boha, svého spasitele; to je pokolení těch, kdo po něm touží.
srov. Žl 24,5-6

Vstupní modlitba
Bože, tvá milosrdná láska vedla svatou Kláru,
aby šla za tvým voláním a zamilovala si chudobu;
prosíme tě, pomáhej i nám,
abychom nepřilnuli k věcem pozemským,
ale následovali Krista
a došli k patření na tebe v nebeské slávě.
Skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Hospodin: „Ty, synu člověka, slyš, co ti pravím, a nebuď vzpurný jako toto vzpurné plemeno; otevři ústa a jez, co ti dám.“ Viděl jsem ruku vztaženou ke mně, a v ní svinutou knihu. Rozvinul ji přede mnou; byla popsána uvnitř i zvenčí. Byly v ní napsány žalozpěvy, vzdechy a bědy. Tu mi řekl: „Synu člověka, cokoli se ti dostane, jez; sněz tuto knihu a jdi a mluv k synům Izraele!“ Když jsem otevřel ústa, dal mi sníst tu knihu a řekl mi: „Synu člověka, nasyť své břicho a naplň své útroby touto knihou, kterou ti dávám!“ Snědl jsem ji a zesládla mi v ústech jako med. Pak mi řekl: „Synu člověka, jdi k Izraelovu domu a mluv k nim moje slova.“
Ez 2,8-3,4

Žalm:
Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky, Hospodine!

Raduji se na cestě tvých přikázání
jako z velkého bohatství.

Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením,
tvé příkazy jsou mými rádci.

Lepší je pro mě zákon tvých úst
než tisíce ve zlatě a stříbře.

Jak sladké jsou na mém patru tvé výroky,
nad med jsou sladší pro má ústa.

Mým dědictvím navěky jsou tvá přikázání,
neboť jsou radostí mého srdce.

Otvírám ústa a nabírám dech,
neboť toužím po tvých předpisech.
Zl 119

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Aleluja.
Mt 11,29ab

Evangelium:
Mt 18,1-5.10.12-14

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které tvá církev klade na oltář;
tys nám je dal a ty je také svou mocí proměníš,
aby ve spojení s Kristovou obětí přinášely světu spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, on tě sytí jadrnou pšenicí.
Žl 147,12.14
Nebo:
Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa, praví Pán.
Jan 6,51

Modlitba po přijímání
Přijetím svátostného pokrmu
dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti;
dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu
a otevře světlu tvé pravdy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Theodorá-Máriá
A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám:
má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti,
které se nezatoulaly.
Jak nás Kristus Pán miluje. Milujme ho také-dejme
mu prvenství v srdci - a nemusíme se ničeho bát
jen hříchu. Zde na GTV jsou téměř samí ustrašení
ďáblem ovládaní dušičky /každy strach je od
ďábla/ stále dokolečka stejné vklady o strachu
před placebem na ruku před očkováním …More
A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám:
má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti,
které se nezatoulaly.
Jak nás Kristus Pán miluje. Milujme ho také-dejme
mu prvenství v srdci - a nemusíme se ničeho bát
jen hříchu. Zde na GTV jsou téměř samí ustrašení
ďáblem ovládaní dušičky /každy strach je od
ďábla/ stále dokolečka stejné vklady o strachu
před placebem na ruku před očkováním před
ládou ect.
VZMUŽTE SE !!!
Stylita
Dnes slavíme svátek sv. Kláry.

sv. Klára
Clara de Asisio
11. srpna, památka
Postavení: zakladatelka řádu OSCI
Úmrtí: 1253
Patron: Assisi, klarisek, pradlen, pozlacovačů, výšivkářek, sklenářů a malířů skla, televize; vzývána jako ochránkyně slepých a při horečkách
Atributy: berla (opatská), ciborium, jednorožec, kalich, klaristka, monstrance
Pocházela z Assisi jako sv. František a rozhodla se k …More
Dnes slavíme svátek sv. Kláry.

sv. Klára
Clara de Asisio
11. srpna, památka
Postavení: zakladatelka řádu OSCI
Úmrtí: 1253
Patron: Assisi, klarisek, pradlen, pozlacovačů, výšivkářek, sklenářů a malířů skla, televize; vzývána jako ochránkyně slepých a při horečkách
Atributy: berla (opatská), ciborium, jednorožec, kalich, klaristka, monstrance
Pocházela z Assisi jako sv. František a rozhodla se k jeho následování. S ním založila 2. františkánský řád, zvaný později Klarisky. Po složení slibu do Františkových rukou se usadila se spolusestrami u kostelíka sv. Damiána. Tam po 43 let žila v chudobě, čistotě a poslušnosti. Vedla řádové společenství, které bylo zprvu nazýváno "Chudé dámy sv. Damiána." Dvakrát zachránila Assisi před nájezdy Saracénů. Necelých 30 let byla před svou smrtí nemocná, převážně upoutaná na lůžko.
Její řád schválil papež Inocenc III. r. 1216. Papež Řehoř IX. řeholi potvrdil až po úpravách. Klára si ale nepřestala přát, aby v něm byl zakotven požadavek absolutní chudoby, který potvrdil až papež Inocenc IV. r. 1253.
více: catholica.cz
Dana22
Ďakujem Stylita.
Svätá Klára,napriek svojej nemoci,odvážne bránila s EUCHARISTIOU kláštor proti Saracénom,ako vtedy volali moslimov.

"Pojem saracéni ve středověku sloužil k označování muslimů, tj. především Arabů a Turků, ale i dalších muslimských etnik.[3] Podle Miloše Mendela pojem saracén sloužil především k označení islámských vojáků východního Středomoří (především tureckých a arabských …More
Ďakujem Stylita.
Svätá Klára,napriek svojej nemoci,odvážne bránila s EUCHARISTIOU kláštor proti Saracénom,ako vtedy volali moslimov.

"Pojem saracéni ve středověku sloužil k označování muslimů, tj. především Arabů a Turků, ale i dalších muslimských etnik.[3] Podle Miloše Mendela pojem saracén sloužil především k označení islámských vojáků východního Středomoří (především tureckých a arabských vojáků"),

www.euportal.cz/Articles/42304-mniska-z-…

Mníška z 13. storočia, ktorá nebojácne porazila s Eucharistiou armádu Saracénů

Počuli ste už niekedy príbeh o Eucharistickom zázraku sv. Kláry? Je to vskutku úžasné!
Sv. Klára z Assisi je najznámejšia ako spoluzakladateľka rádu Chudobných sestier sv. Kláry alebo Druhého rádu sv. Františka po tom, ako sa spriatelila so Sv. Františkom z Assisi.
Táto svätá z 13. storočia je známa predovšetkým svojou oddanosťou Eucharistii a svojim životom pokory, chudoby, obetí a modlitieb.
Počas jej života sa udialo veľa zdokumentovaných zázrakov, vrátane jedného konkrétneho príbehu, kde silou Najsvätejšej sviatosti zachránila svoj kláštor San Damiano, ako aj mesto Assisi.
V diele História sv. Kláry, panny, Tomaso da Celano píše:
"Na základe ríšskeho rozkazu tu boli umiestnené pluky saracénskych vojakov a lukostrelcov (kláštor San Damiano v talianskom Assisi), zhromaždení ako včely, pripravení zničiť tábory a zmocniť sa miest.
"Raz, počas nepriateľského útoku na Assisi, na mesto milované Pánom, a zatiaľ čo sa armáda blížila k bránam, divokí saracéni napadli San Damiano, vstúpili na pôdu kláštora a dokonca aj do samotného kláštora panien.
"Ženy omdlievali hrôzou, ich hlasy sa triasli strachom, keď plakali k svojej Matke, sv. Kláre.
"Svätá Klára, s nebojácnym srdcom, im prikázala, aby ju chorú odviedli k nepriateľovi, nesúc skrinku zo slonoviny a striebra, v ktorej bola umiestnená svätá Hostia s vrúcnou oddanosťou.
"Padajúc na zem pred Pánom, vrúcne prehovorila ku Kristovi:
"Prosím ťa, Pane, nech sa ti zažiada vziať pod ochranu tieto bezbranné služobníčky zverené pod moju opateru, aby neboli vytrhnuté z mojich rúk a neupadli do rúk strašných nevercov a pohanov. Prosím ťa, môj Pane, aby si ich ochránil, pretože bez teba ich neochránim."

"Zo skrinky sa náhle ozval hlas pripomínajúci dieťa: "Ja ťa vždy ochránim!"
"Môj Pane," dodala, "Ak je to Tvoja vôľa, ochráň tiež toto mesto, ktoré žije vďaka Tvojej láske."
"Kristus odpovedal: "Bude musieť podstúpiť skúšky, bude ho však chrániť Moja ochrana."
"Potom panna zdvihla tvár premočenú slzami a utešila sestry: "Uisťujem vás, dcéry, že nebudete znášať žiadne zlo; majte iba vieru v Krista."
"Keď saracéni uvideli odvahu sestier, rozutekali sa a preskočili hradby, ktoré predtým prekonali, znepokojení silou tej, ktorá sa modlila."
"A Klára okamžite upozornila tie, ktoré počuli hlas, o ktorom som hovoril vyššie, keď im prísne povedala:
"Dávajte pozor, aby ste nikomu nehovorili o tomto hlase, kým som stále nažive, najdrahšie dcéry."

Sv. Klára z Assisi, prosím, posilni našu oddanosť Eucharistii!
Vypočujte si viac nižšie:

www.youtube.com/watch