Clicks19

1434. Isten téged dicsérünk! -Te Deum laudamus (magyar nyelven)

lowoa
Téged, Isten Dicsérünk Az Gloria mellett az őskeresztény lelkiség másik nagy alkotása a "Téged, Isten, dicsérünk" (Te Deum) himnusz. Benne az ég és föld egyesül a Legszentebb dicséretében. Isten …More
Téged, Isten Dicsérünk Az Gloria mellett az őskeresztény lelkiség másik nagy alkotása a "Téged, Isten, dicsérünk" (Te Deum) himnusz. Benne az ég és föld egyesül a Legszentebb dicséretében. Isten fölségének magasztalására és hálaadásul imádkozzuk különféle ünnepeken, ünnepi szertartásokon, zsolozsmában. Igen ajánlatos a közösségekben is. Sok katolikus hivő gyakran elimádkozza Isten dicséretére magán imádságként. A Te Deum az Egyház legrégibb, egyben legszebb magasztalóhálaadó éneke. A IV. században keletkezett, sőt egyes részei, elemei még korábbra, a vértanúk korába vezethetők vissza. A szöveg a zsoltárok költészetéhez hasonlóan magasrendű, emelkedett próza, rím és szabályos ritmus nélkül, mégis szárnyaló, ünnepélyesen egyszerű nyelven, mint a Biblia és a liturgia többi szövegei is. A Te Deumot őseink gyakrabban énekelték, mint manapság szokásos. Ezzel is arra nevelték magukat, hogy a liturgia szellemében Isten imádását tartsák a legszebb, az emberhez legméltóbb foglalatosságnak, abba egész önátadással bekapcsolódjanak. Mi is énekeljük minél gyakrabban: misék végén a nagy ünnepeken (pl. Húsvét, Szentháromság, Krisztus Király, más főünnepek), ájtatosságokon, vallásos összejövetelek, lelkigyakorlatok alkalmával. Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk. Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok. Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy! Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara. Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte. Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged. S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje. És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet. Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál. Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket *: Atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő *: mindeneket ítélendő. (Itt meghajlunk vagy letérdelünk.) Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk! Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe! Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged! Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald! (Fölegyenesedünk vagy fölállunk.) Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped. Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket! Irgalmazz, Uram, irgalmazz ;* híveidhez légy irgalmas! Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk. Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem! A himnusz első részében az ég és föld egyesül egy óriási karban, hogy egy szívvel énekelje a Legszentebbet. E rész középpontjában hangzik föl az Izaiás próféta látomásából ismert, Istenhez legméltóbb dicséret: SANCTUS -- Szent, szent, szent! Az énekben ez a vers mintegy Isten személyes jelenlétét idézi. Előtte a teremtés nagy műve zengi a dicséretet (az egész kozmosz, majd az angyalok, s az Isten trónjához legközelebb álló kerubok és szeráfok), a Sanctus után pedig a megváltás műve idéződik fel (először a megtestesült Istenhez legközelebb álló apostolok, azután azok, akiket Isten különleges szolgálatra kiválasztott - az ősegyház ezeket hívta prófétáknak -, majd a vértanúk, s az egész földön eltecjedt Anyaszentegyház). Az első részt a Szentháromság magasztalása zárja le. A második szakasz Krisztusról szól. Őt jövendölte a 23. zsoltár: a "Dicsőség Királyát", aki majd megjelenik, s az angyali fejedelmektől megnyitott mennyei kapun át belép oda, emberi természete szerint is. A Te Deum erre gondolva már a beteljesülést hirdeti: a Dicsőség Királya kijött az Atyától, hogy az emberiséget megmentse; a halál és feltámadás győzelme után neki újból megnyílnak e kapuk, hogy oda már minket is bevigyen magával. A harmadik szakasz kéri, hogy a megváltásban részesült, megkeresztelt hivőket is vigye be Krisztus az örök dicsősbgbe, végül a negyedik rész zsoltárokból vett idézetekkel Isten segítségét kéri földi életünkre. regi.katolikus.hu/lelkiseg.php *** A felvételen a TE DEUM egy archaikus, középkori változata hallható.