Clicks204
acer
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 13-40 SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA Předneseno v Brněnské akademii duchovního života ctih.Patrika Kužely ve dnech 6.6.2015-20.7.2015. Přednesl P.PhDr …More
SE SV.JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA 13-40

SE SVATÝM JANEM PAVLEM KOLEM SVĚTA
Předneseno v Brněnské akademii duchovního života ctih.Patrika Kužely ve dnech 6.6.2015-20.7.2015. Přednesl P.PhDr Tomáš J.Bahounek OP.

13.

Ve druhé kapitole encykliky Centesimus annus nás sv.Jan Pavel přivedl k novým věcem dneška, tedy k poznání nových poměrů a problémů. Od vydání Rerum novarum papežem Lvem XIII. dozrálo mnoho věcí. Nezkušený člověk považuje některé věci ve světě za bezvýznamné, ale zasvěcený pozorovatel mu ukáže některé závažné příznaky, ze kterých lze rozeznat blížící se nebezpečí. Tyto závažné příznaky nebývají zřetelné a neliší se příliš od jiných běžných úkazů. Jsou zde tedy jistá znamení doby. Právě osvícený pozorovatel jako byl sv.Jan Pavel v nich objevil jisté uzlové body, od kterých se v prostoru a čase rozbíhají do různých stran smysluplné siločáry.

Sv.Jan Pavel připomenul, že dělnická encyklika Lva XIII. odhaluje s pozoruhodnou přesností výhledové perspektivy, odvozené z dějinného rámce. (CENTESIMUS ANNUS, II,12) Nešlo tu o nahodile uhádnutou předpověď, nýbrž o perspektivu vědecky odvozenou z těch příznaků v současné společnosti, které leckomu unikají. Lev XIII. si nepočínal tak šarlatánsky jako Karel Marx, který sice postřehl příznaky nemocné společnosti, ale nabízel řešení dělnické otázky v podobě lži o „zázračném všeléku“ v podobě socialismu. O tomto falešném řešení věděl papež také, ale věděl, že to vůbec není řešení, nýbrž slepá ulička.

O tom, jak přesně si Lev XIII. uvědomoval toto nebezpečí, svědčí to, že adresoval svou encykliku Rerum novarum právě socialistům, kteří tehdy ještě nevystupovali v čele silného a mocného hnutí. Řešení Lva XIII. spočívalo v odvracení nebezpečí socialismu, a v právním státě s pomocí pracujících odkázaných na chudou mzdu.

To, co Lev XIII. předpovídal jako nebezpečnou úchylku, která nastane, pokud stát bude příliš otálet s navrhovaným řešením chudoby pracujících, skutečně nastalo. Skutečnost, že socialismus nikdy nebyl a není rozumným řešením sociální otázky, „to potvrzují zvláště události na přelomu let 1989 a 1990..“ (Centesimus annus, II,12)

Socialismus jako falešný všelék dokázal strhovat mnohé lidi právě svou falešnou iluzí pokroku. Sv.Jan Pavel ukázal, že „lék proti zlu byl horší než samo toto zlo.“

Ani ve třetím tisíciletí není společnost odolná proti podobným úchylkám a otřesům. Po rozpadu bloku socialistických států trvají ve světě různá nevyrovnaná napětí. Tato ohniska napětí, národnostní, náboženská a jiná, dlouho zakrývaná pod poklopem donucovacího režimu socialismu, stále doutnají. Dlouhodobá zkušenost omezovaných národů či náboženských skupin u nich způsobuje, že tyto národy a náboženské skupiny nemohou už tak snadno uvěřit lákavým slibům socialistických agitátorů.

Dostavila se však nová iluze – idea lidských práv a svobod. Znovu přicházejí jedinci s návrhy řešit společenské otázky zkratovými řešeními. Pod záminkou obhajoby lidských práva důstojnosti člověka rozvracejí nově ustavené pokojné poměry, aby všichni přijali za model západní spotřební demokracii jako jediné místo pro plné uskutečnění lidských práv a svobody člověka. Široké masy trpně a neuvážlivě přijímají takováto řešení.

A přece zde máme po ruce předpověď Lva XIII. a „tato předpověď se ukazuje být tím výstižnější, pohlédneme-li na to vše v souvislosti hrozné nespravedlnosti, jíž jsou vystaveny proletářské masy ve státech nedávno industrializovaných.“ (Centesimus annus II,12)

Které to jsou? Národy Afriky, Asie a jižní Ameriky, ale i Rusko, tedy národy v počtu asi 5,45 mld, zatímco všeho obyvatelstva světa je v roce 2015 asi 7,3 mld.

V této nové souvislosti si připomeňme encykliku Rerum novarum. Pokud nezačneme rychle jednat podle této encykliky, tak se dá jen s hrůzou očekávat, s jakými sociálními otřesy se setkáme v třetím tisíciletí. Blahobytné národy světa (tj.severní Amerika a Evropské unie asi s 1 mld s obyvatel) dnes podnikají nejrůznější kroky na vyvolávání národnostních a náboženských a občanských válek mezi chudým obyvatelstvem Jihu naší planety. Všechny řeči o arabském jaru nebo islámském státě a teroristech, jsou uměle nastrojené záminky k vedení válek a krvavého snižování počtu obyvatel planety.

Blahoslavená Panno, přimlouvej se nás u svého Syna, aby všichni lidé dobré vůle, a také ti, kdo mají rozhodovací pravomoc u nás i v mezinárodních organizacích, našli dost rozhodnosti a vedení sociálním učením Církve přistoupili pokojným a nenásilným způsobem k řešení sociální otázky dneška.

Sv.Jan Pavel vyjadřuje v 16. článku encykliky Centesimus annus zvláštní vnitřní bolest. Je to bolest, jaká provází Boží lid ve všech staletích. Ve starozákonních dobách to bývali hlavně proroci, v nové době jsou to především papežové, kdo zosobňují svědomí doby. Představují tak zvláštní barometry společenských a kulturních problémů Božího lidu. V tom se podobají některým umělcům. Jako umělci, dávající se unést svou intuicí, která je někdy vede k tomu, aby tvořivě nastavovali svým dílem zrcadlo společnosti, proroci a dnes papežové vycházejí od nadpřirozených pohnutek a pak velmi důkladně a odvážně odpovídají na naléhavé duchovní a mravní problémy společnosti. S umělci je často spojuje to, že jejich působení nebývá plně pochopeno společností. Vždy se ovšem vyskytují ve společnosti lidé, kteří sociální působení Církve chápou, třebaže to bývá menšina.

Všimněme si sv. Jana Pavla II. Jistě byl potěšen, když viděl ty obrovské zástupy lidí kolem sebe při návštěvách jednotlivých zemí. Přitom si byl bezpochyby vědom toho, jak duchovní a mravní život v té které zemi chátrá. Přibývá rozpadlých manželství, přibývá případů umělého přerušování těhotenství. Jako rakovina se v myšlení národů, ba i mnohých vzdělanců rozmáhá zesvětštělé myšlení. To je smutná skutečnost. On tomu však statečně čelil. Upozornil a strhnul mladé lid k nadšení. Připomeňme si naši vlast. V roce 1990 vítala Svatého Otce, ale jak jsme si vzali jeho slova k srdci? Sv.Jan Pavel nás vyzýval k jednotě. A my? První, co jsme dokázali: národně jsme se rozdělili, a co je ještě horší - v honbě za úspěchem a ziskem se mnozí stali takřka požírači těch druhých, méně poho7tových podnikání, chudších a těch, kdo mají nějaké morální zábrany.

Sv.Jan Pavel si byl plně vědom toho, že ani působení Lva XIII. a jeho encykliky Rerum novarum se nesetkávalo s jednoznačným účinkem ve společnosti, a dokonce ani v Církvi. Účinek Rerum novarum v naší vlasti byl dvojaký. Například vyšší představitelé Církve přijali toto sociální učení velmi rozpačitě. Biskupové nevyvinuli žádnou větší iniciativu. Domnívali se hospodářsko společenské otázky nepatří do kompetence duchovních. Omezovali se spíše jenom na to, aby charitativní pomocí byly nárazové odstraňovány křiklavé případy bídy. A také probouzející se hnutí křesťanů, zaměřené společensky a odborově, nenacházelo u většiny biskupů podporu.

Zato u nižšího duchovenstva vzbudila u nás encyklika Rerum novarum zaslouženou mohutnou odezvu. Obrození, které nastalo v Církvi po encyklikách Lva XIII., zasáhlo svým kvasem také země české a moravsko-slezské. Stalo se tak hlavně přičiněním nižšího kněžstva. Bez valné podpory biskupů vesměs německého původu, se prostí kněží účastnili vzdělávání lidu také po stránce sociální. Stát ovšem mařil buditelskou činnost kněží v českém národě: začátkem 70. let 19. století byl zakázán časopis Sv.Cyril a Method, podobně jako řada jiných křesťanských podniků.

Sociální učení Církve se v českých zemích utvářelo v opozici vůči dravému kapitalismu a socialismu, avšak také proti zkostnatělému konzervativismu a neporozumění ze strany vyšších církevních hodnostářů Rakouska-Uherska. Dneska jsou duchovní pastýři přetíženi komplikovanou administrativou, která se prosadila na místo někdejšího zkostnatělého konzervativismu. Ačkoli v zesvětštělé společnosti znovu žijeme v misijních poměrech, jsou duchovní pastýři vedle vlastní duchovní činnosti přetíženi přebujelým úřadováním, záchranou a údržbou zchátralých a nákladných objektů. Proto jejich dnešní působnost v duchu sociálního učení církve není ani tak účinná, jako byla v l9.století.

Podnikání kapitalistů v našich poměrech se v l9.století stále víc a více odcizovalo národnímu prostředí. Obdobně i socialistické hnutí, které se u nás reakčně prosazovalo, se nás šířilo jako německé, a národně odrodilé. Tak si kapitalismus bezohledně razil cestu českou společností. Provázel ho liberalismus politický, namířený proti Církvi. Církev se snažila vyrovnávat neblahé důsledky překotného zprůmyslňování prosazováním sociálních opatření. Za to byla obviňována ze zpátečnictví a tmářství.

Nápor kapitalismu proti Církvi dostával v českém prostředí ještě zvláštní posilu tím, že se Církev jevila se české veřejnosti jako poddajná služka monarchie. Postavy jako byl budějovický biskup Jirsík a několik dalších vysokých prelátů, hlásících se rozhodně k svému češství, představovaly ve veřejném mínění jen výjimky. Horlivé snažení četných prostých kněží bylo v dějinném povědomí našeho národa zatlačováno do pozadí ujišťováním nepřátel Krista a Církve v tisku, že katolicismus je ve shodě s nenáviděnou habsburskou vládou.

Přesto i katolíci dosáhli úspěchů. Český katolický blok v čele s duchovenstvem tvořil pravé křídlo národní strany vedené Riegrem a Palackým, a byl hlavní oporou strany proti dravému kapitalismu. První poslanci politicky se zapojujících katolíků vstoupili do moravského sněmu v roce 1896. Jejich strana prosazovala nejen sjednocování a zakládání spolků křesťanských tovaryšů, ale dokonce prosazovala v říšské radě uzákonění všeobecného starobního a invalidního pojištění, omezení pracovní doby na 8 hodin, aj. vymoženosti.

Tak se podařilo katolíkům v českých zemích oslabit nápor dravého kapitalismu a částečně omezit jeho kruté společenské dopady. Odvrátit však tento proces už Církev nemohla. Narážela na rakousko-uherskou monarchii. Rakousko-Uhersko podporovalo překotný růst průmyslu, a dohánění Anglie.

V odboji proti Církvi se později semkli socialisté s kapitalisty, a kdyby to nebyl Franta Sauer, kdo …