Clicks577
Stylita
43

Boží slovo na den 13.11. A.D.2020

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř oddděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života."
Mt 25,31-46
TerezaK
Liturgické texty na 13.11.2020
Svátek sv. Anežky České
1. čtení Kol 3,12–17
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, …More
Liturgické texty na 13.11.2020
Svátek sv. Anežky České
1. čtení Kol 3,12–17
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Stylita
Žalm:
Veleb, duše má, Hospodina.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně,
ani se …More
Žalm:
Veleb, duše má, Hospodina.

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Veleb, duše má, Hospodina
a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!

On odpouští všechny tvé viny,
on léčí všechny tvé neduhy.
On vykupuje tvůj život ze záhuby,
on tě věnčí láskou a slitováním.

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
Nechce se přít ustavičně,
ani se hněvat navěky.

Jako se smilovává otec nad syny,
tak se smilovává Hospodin nad
těmi, kdo se ho bojí.
Neboť on ví, z čeho jsme utvořeni,
má v paměti, že jsme jen prach.

Hospodinova láska však od věků na věky
pro všechny, kdo se ho bojí,
a jeho spravedlnost jde z dětí na děti
pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu.
Žl 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_13.htm
miloš pavel
měli by jste si uvědomit že protestanté prohráli v čechách proto že se chovali jak barbaři, spálili vše v chrámu sv víta a pak tam posnídaly , dopadli tak jak dopadli,pokud někteří protestanté stále chtějí konflikt s katolíky tak se chovají šíleně a bůh vás může vydat pohanům a ten byvalý dustojník kgb co vládne v rusku není žadný vzor ctností ale může se stát že to na západě včetně slovenska …More
měli by jste si uvědomit že protestanté prohráli v čechách proto že se chovali jak barbaři, spálili vše v chrámu sv víta a pak tam posnídaly , dopadli tak jak dopadli,pokud někteří protestanté stále chtějí konflikt s katolíky tak se chovají šíleně a bůh vás může vydat pohanům a ten byvalý dustojník kgb co vládne v rusku není žadný vzor ctností ale může se stát že to na západě včetně slovenska dopadne tak zle že pokud lidí budou moci utečou do ruska jako snowden kvuli cia a obamovi a bidenovi
TerezaK
Tak to bylo určitě z Ducha Svatého! Teď ani Pán Bůh neví, co Vám má splnit :-) !
Stylita
Během tzv. očištění chrámu sv. Víta došlo nejen k pálení oltářů, obrazů atd. , nýbrž i k zneuctění relikvií a pálení kostí svatých v krbu. Byl za tím kalvínismus Fridricha Falckého, který si s sebou přivezl jednoho kalvínského fanatika, jež to celé zorganizoval.
miloš pavel
vy nemáte rozum kříže a obrazy svatých nejsou modly bůh t a ten drzý falcký tam jedl potom utíkal jako zloděj a jeho žoldnéři mu utekli do prahy a někteří nešli ani bojovat a zustali u nevěstek či v šenku
Kallistratos
Někdy měl i Žižka plné zuby adamitů a jindy to zase přeháněli flagelanté... Jiným prolil hrdlem roztavený kov a jiní dostali očistný oheň... To je ta historie , kde surovost a demagogie nad lásku a moudrý úsudek postavena byla. 🕊️
U.S.C.A.E.
ono to má svoj dôvod prečo Boh dopustil spustošenie chrámu svätého víta kalvínskymi heretikmi takto názorne ukázal že medzi pravdou a bludom je nezmieriteľný boj a priepasť hoc by si to človek nechcel priznať
miloš pavel
vy jste úplně mimo vy žijete ve starém zákoně a ne v novém jsou věci které v novém přestali platit , to jest obrazy, a věci ze starého zákona co o nich píše svatý pavel obřízka a dále píše že pro pohany se mají vyvarovat masa zasvěcenému model ,smilstva , a že nemusí zachovávat starý zákon takže vy stále tvrdíte že ke ve všem zachovávat zákon starý tak by jste měl konvertovat k judaismu , také …More
vy jste úplně mimo vy žijete ve starém zákoně a ne v novém jsou věci které v novém přestali platit , to jest obrazy, a věci ze starého zákona co o nich píše svatý pavel obřízka a dále píše že pro pohany se mají vyvarovat masa zasvěcenému model ,smilstva , a že nemusí zachovávat starý zákon takže vy stále tvrdíte že ke ve všem zachovávat zákon starý tak by jste měl konvertovat k judaismu , také píše že jsme ospravelněni vírou a ne záchováváním zákona
miloš pavel
neměl by jste býti moc optimistický ani anežka nedokázala pomoci přemyslovi a on prohrál bit zabit a v čechách vládli rakušané a němci,takže nevíte co se stane a jaká nová totalita nás čeká
U.S.C.A.E.
môže byť Katolík šovinista? to je rečnícka otázka na jednej strane byť až nechutnou agitátorkou socializmu resp. komunizmu ktorý v sebe má bezbožný internacionalizmus a na druhej strane predvádzať šovinistické zvrhnutie dobrého sklonu vlastenectva vy dokážete držať v sebe protirečenia a to je pre mňa záhada ako sa to dá ani rus nie je anjel aj on má následky dedičného hriechu a ten nepokrstený …More
môže byť Katolík šovinista? to je rečnícka otázka na jednej strane byť až nechutnou agitátorkou socializmu resp. komunizmu ktorý v sebe má bezbožný internacionalizmus a na druhej strane predvádzať šovinistické zvrhnutie dobrého sklonu vlastenectva vy dokážete držať v sebe protirečenia a to je pre mňa záhada ako sa to dá ani rus nie je anjel aj on má následky dedičného hriechu a ten nepokrstený ho má ako taký
U.S.C.A.E.
to je komunistická verzia od pravdivej sa značne líši toto obdobie je zvlášť spletité nie je to tak šablónovité ani u háchu a čechov a tým sa predsa nestane komunizmus dobrým boli to dve zlá dokonca obidve ľavicové
2 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
to že poľsko napadli z dvoch strán to samo o sebe neruší zlo ktoré páchali poliaci predtým a že páchali boľševický "dejepis" mi pripadá ako kniha rozprávok dobrí a zlí sú jasne daný aj vtedy keď to tak jasné línie nemá
U.S.C.A.E.
pre vás je to nepríjemné ale ono je to fakticky vždy komplikované príklad zlý a len zlý cárizmus a len dobrý boľševik 🤮 a to napríklad tú štátocirkev cára Petra I vnímam ako veľký hnus hoci je to viac menej vnútorná záležitosť rozkolnej denominácie v rusku ale podriaďovať Cirkev svetskej moci alebo ju nacionalizovať je proti Pravej Viere
Kallistratos
Doba Bílé hory byla složitá a národnostní otázka byla trochu jiná než si připouštíme a vnímáme teď. Šlik, praporce české, poslední moravané... Inu, Kryl tomu ve své písni dal patos a emoce, ale Šlik se pak dal poté najmout císařem, nebyl zabit do posledního muže, moraváci byli i žoldnéři, kteří pak v Brně žádali později žold... Šlik přestoupil na stranu druhou zatímco věšeli pány.... Holt …More
Doba Bílé hory byla složitá a národnostní otázka byla trochu jiná než si připouštíme a vnímáme teď. Šlik, praporce české, poslední moravané... Inu, Kryl tomu ve své písni dal patos a emoce, ale Šlik se pak dal poté najmout císařem, nebyl zabit do posledního muže, moraváci byli i žoldnéři, kteří pak v Brně žádali později žold... Šlik přestoupil na stranu druhou zatímco věšeli pány.... Holt bojoval, o politiku mu nešlo.... Henta/Thea roní vždy krokodýlí slzy s tématy pro zvláštní školu a posledního natroublého janka v poslední lavici s černobílými schématy a zřejmě i placatou zemí. Opravdu je mi líto blbců a trollů. Uniká jim bohatost života a jeho složitost, kterou zřejmě nemíní akceptovat.... Jejich chyba.
tovika
Tak vidíš Mirku, přece jen máš povědomí o falšování dějin.
U.S.C.A.E.
Katolík v náuke určite Katolícka Cirkev tú plnosť Pravdy má a nik iný ju prisľúbenú NEMÁ blud je vlastne nepriamy nástroj na podnietenie precizovaného výkladu tej ktorej pravdy Viery ale len v KC to má tento efekt

kvôli lotrovi lutherovi toto museli podstúpiť zo značnou časťou nemennej náuky resp. aj kvôli kalvínovi takto satan nechcene vo výsledku zasa len Vyzdvihol Krista a Jeho Cirkev
Kallistratos
Ale no tak toviku, žádné falšování, vše je jen otázkou interpretace. Otázka jakési falše je příliš expresivní a nemoudře postavená. Vynucuje si černobílé vidění, které moudře píšící a moudře uvažující jistě nepodporuje. 😉 To má to samé toviko jako s osobou svatého Václava a okolnostmi jeho vlády i jeho smrti.... To samé s Karlem IV o kterém si někdo může myslet jaké to dobračisko byl... Viděno …More
Ale no tak toviku, žádné falšování, vše je jen otázkou interpretace. Otázka jakési falše je příliš expresivní a nemoudře postavená. Vynucuje si černobílé vidění, které moudře píšící a moudře uvažující jistě nepodporuje. 😉 To má to samé toviko jako s osobou svatého Václava a okolnostmi jeho vlády i jeho smrti.... To samé s Karlem IV o kterém si někdo může myslet jaké to dobračisko byl... Viděno prizmatem současnosti nám uniká červíčkům 21. století jaké byly složité i mocenské zájmy a nebo národnostní atd. Málokdo si vůbec umí představit tyto doby. Smějeme se muslimům jaké to mají mladé nevěsty, ale že Karel pojal sedmiletou dívenku a musel sňatek odklepnout papež tak s tím se nechlubíme. Ale byl to schopný stratég a dilomat. A to jsou dějiny.... ne falšované, ale zkrátka nic není černobílé....
ekans
Kallistratos
Včera mi telefonoval známý, ryzí konzervativní tradiční katolík, který pracuje v sociálních službách. Prý si nenechá strkat do mozku špejle a co má jako dělat... :) Ale protože je to ohromný a zábavný samorost, tak okamžitě přeskočil na politiku a Trumpa, prý Trump jasně zvítězil a je to vše jasné, vše bylo sfalšováno.... Dnes si čtu toto: napravoumiru.afp.com/…nachytal-demokraty-pri-podvodu…More
Včera mi telefonoval známý, ryzí konzervativní tradiční katolík, který pracuje v sociálních službách. Prý si nenechá strkat do mozku špejle a co má jako dělat... :) Ale protože je to ohromný a zábavný samorost, tak okamžitě přeskočil na politiku a Trumpa, prý Trump jasně zvítězil a je to vše jasné, vše bylo sfalšováno.... Dnes si čtu toto: napravoumiru.afp.com/…nachytal-demokraty-pri-podvodu a tak raději nevěřit těm co si myslí, že špejle se strkají do mozku. Někdy to vypadá, že je tam už měli dříve. 😉
tovika
Záměrné, účelově zaměřené zadržování jedněch skutečností a proti tomu nepoměrné zdůrazňování jiných apod., není nic jiného, než falšování dějin. Liberálním modernistům - humanistům je to prostě obtížné uznat(zvláště, když jsou toho strůjci).
tovika
Jestliže takové zacházení z historickými skutečnostmi probíhá dostatečně dlouho - několik staletí, musí se to nutně odrazit v široké veřejnosti(a o to falzifikátorům jde). Současná široká veřejnost má své povědomí o historii utvořené naprosto výlučně z filmů, divadelních a rozhlasových her a v poslední době z hudebních klipů... Jak je tato produkce zaměřená, už myslím, dodávat nemusím...
Stylita
Dnes slavíme svátek sv. Anežky České
Agnes, abbatissa Pragen
13. listopadu, památka
Postavení: abatyše OSC
Úmrtí: 1282
Patron: Čech, Českých Velenic; řádu křižovníků s červenou hvězdou; plynárenských pracovníků (od r. 1991)
Atributy: almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný, žebrák
Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale …More
Dnes slavíme svátek sv. Anežky České
Agnes, abbatissa Pragen
13. listopadu, památka
Postavení: abatyše OSC
Úmrtí: 1282
Patron: Čech, Českých Velenic; řádu křižovníků s červenou hvězdou; plynárenských pracovníků (od r. 1991)
Atributy: almužna, klariska, koruna, kostel, nemocný, žebrák
Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od totalitního režimu.
zdroj: catholica.cz/?id=4835
miňocraft
Přemyslovna Anežka, pochovala Jakeška 😇
U.S.C.A.E.
to aby sa nemohli vyhovoriť ani pohania ani židia a tým spravodlivo žijúcim s neprekonateľnou nevedomosťou zvlášť tým je určené to že prešli skúškou plnenia prirodzeného zákona pri poslednom súde (pri poslednom súde sa nerozhoduje tam sa slávnostne vyjaví) to v pozitívnom tóne oznámi IBA Katolíkom na tej druhej strane to bude mix počnúc nevernými katolíkmi počúvať učiteľský úrad a poznať obsah …More
to aby sa nemohli vyhovoriť ani pohania ani židia a tým spravodlivo žijúcim s neprekonateľnou nevedomosťou zvlášť tým je určené to že prešli skúškou plnenia prirodzeného zákona pri poslednom súde (pri poslednom súde sa nerozhoduje tam sa slávnostne vyjaví) to v pozitívnom tóne oznámi IBA Katolíkom na tej druhej strane to bude mix počnúc nevernými katolíkmi počúvať učiteľský úrad a poznať obsah učenia nebude hriech hriech je vedome a dobrovoľne mu odporovať a to sa deje vtedy keď sa hovorí proti Viere hoc by to robil Biskup včítane toho Rímskeho

napríklad Viera je že Panna Mária bola počatá bez dedičného hriechu to ale nie je to isté ako že nepotrebovala vykúpenie Ona bola vykúpená vzhľadom na budúce zásluhy Krista dopredu čiže bola predvykúpená

ono sa to prelína že bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu a to že bola predvykúpená ale nie je to zameniteľné to sú skôr spojité udalosti prirovnal by som to ku vzťahu formy a obsahu alebo k príčine a následku
U.S.C.A.E.
ono to zo sebou tak úzko súvisí. To ja preto že to KLAMSTVO že Katolíci tvrdia že Matka Božia Panna Mária nepotrebovala vykúpenie mi dvíha tlak ja sa tiež nevyjadrujem k motorom tak by mali byť ticho tí ktorí nikdy ani len nevideli našu ozajstnú Vierouku

a ešte keď si pletú prítomnosť slobodnej vôle u Panny Márie s Jej údajnou hriešnosťou však Eva ju tiež mala (slobodnú vôľu) aj pred hriechom …More
ono to zo sebou tak úzko súvisí. To ja preto že to KLAMSTVO že Katolíci tvrdia že Matka Božia Panna Mária nepotrebovala vykúpenie mi dvíha tlak ja sa tiež nevyjadrujem k motorom tak by mali byť ticho tí ktorí nikdy ani len nevideli našu ozajstnú Vierouku

a ešte keď si pletú prítomnosť slobodnej vôle u Panny Márie s Jej údajnou hriešnosťou však Eva ju tiež mala (slobodnú vôľu) aj pred hriechom proste rečí viac a nedôsledných ako vedomostí

v skutočnosti ani len sväté Písmo neovládajú hoci sa ním radi oháňajú

Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." (Lk 1, 46-55)
U.S.C.A.E.
lepšie je mnohovravne a pseudoznalecky resp. "mysticky" obhajovať herézy 😊 práveže taká neprimeraná sloganovitosť tým sa vyznačuje protestantizmus a potom sa píšu stohy kníh na obhájenie nedôsledného výkriku 😊
tovika
😂 😂 😂 ...mi dvíha tlak... 😂 😂😂
TerezaK
Kdyby se každý modlil tyto modlitby o 7 darů Ducha Svatého, hned by bylo na Gloria mnohem lépe. youtube.com/watch?v=n7E0v3rDesI
"Podle lásky poznají, že jste moji učedníci." Jak mají nevěřící cestu najít, když křesťané se hádají jen proto, že jsou z různých Církví. Copak nejste všichni křesťané? Je rozdíl v lásce se napomínat a poučovat, vést duchaplný dialog (třeba i vážně napomínat) a je …More
Kdyby se každý modlil tyto modlitby o 7 darů Ducha Svatého, hned by bylo na Gloria mnohem lépe. youtube.com/watch?v=n7E0v3rDesI
"Podle lásky poznají, že jste moji učedníci." Jak mají nevěřící cestu najít, když křesťané se hádají jen proto, že jsou z různých Církví. Copak nejste všichni křesťané? Je rozdíl v lásce se napomínat a poučovat, vést duchaplný dialog (třeba i vážně napomínat) a je rozdíl si navzájem vyhrožovat záhubou, Božími soudy, když vůbec nebyl k otmu Bohem třeba ani povolán, práskat jeden druhému o hlavu Biblí, apod.. Každý ať se sám zamyslí, jak moc je jeho nabídka dialogu v souladu s Ježíšovým učením:
moudře se navzájem poučujte a napomínejte.
TerezaK
Thea tím prostě chtěla asi říci, že tomu prostě nerozuměla, co USCAE říkal. Prostě Bůh Marii Stvořil pro sebe. Ona byla Stvoření, při tom její Syn nebyl stvořen, ale Bohem zrozen. K tomu si musel Bůh Marii povýšit už dopředu ve své mysli, nad všechno stvořené, dokonce po boku Krista, který je pravý Bůh, protože již věděl dopředu, že svou poslušností dosáhne povýšení Královna Boha. Je to úžasné …More
Thea tím prostě chtěla asi říci, že tomu prostě nerozuměla, co USCAE říkal. Prostě Bůh Marii Stvořil pro sebe. Ona byla Stvoření, při tom její Syn nebyl stvořen, ale Bohem zrozen. K tomu si musel Bůh Marii povýšit už dopředu ve své mysli, nad všechno stvořené, dokonce po boku Krista, který je pravý Bůh, protože již věděl dopředu, že svou poslušností dosáhne povýšení Královna Boha. Je to úžasné tajemství. Pro nás asi nejsrozumitelnější v: nebudeteli jako děti, nevejdete do Božího Království. Ona prostě nechce nic pro sebe, ani Božství. Ona chce být prostě nám tak blízko, jako maminka. Hotovo. Proto je též Pravá Královna Pokory.
U.S.C.A.E.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.
TerezaK
Amen.
tovika
2,34 Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat -

2,35 i tvou vlastní duší pronikne meč ‒ aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“
Myslím, že nechtěla říci něco tak pokorného, že by neporozuměla, co U.S.C.A.E. říkal, ona přeci rozumí všemu nejlépe a proto nás také s takovou vytrvalostí …More
2,34 Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat -

2,35 i tvou vlastní duší pronikne meč ‒ aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“
Myslím, že nechtěla říci něco tak pokorného, že by neporozuměla, co U.S.C.A.E. říkal, ona přeci rozumí všemu nejlépe a proto nás také s takovou vytrvalostí poučuje o našem(katolickém) omylu.
TerezaK
Ale Thea přeci není Panna Maria. Nikoho se nezastávám, jen jsem to chtěla Thee vysvětlit, co tím asi US Army myslel. (omlouvám se,ale ta zkratka se opravdu špatně opisuje)
TerezaK
a kdybys život v dlaň mi dal ať sama určím
dráhu svou já složím s dětskou důvěrou jej Otče zpět zas v ruku Tvou. Amen.
krásné, vím.
U.S.C.A.E.
jednak to nie je desať rokov ale henta rada klame a po druhé tá skratka sú písmena v latinskom texte jedna svätá katolícka a apoštolská cirkev ja neviem žeby 2012+10 aj to s prestávkou dávalo 2020 asi máme inú matematiku

ono to vypadá tak henta že nečítate nikoho a ak tak nie poriadne kým reagujete to som si všimol 😊
TerezaK
Ale zkuste si to napsat (zkratku). Aspoň kdyby tam nebyly ty tečky.
U.S.C.A.E.
nepíšem na počkanie čo ten nick znamená iba ak je potreba to nie je taký problém ten s US Army nič sa nestalo ako ste to aj mohli vedieť čo tie iniciálky znamenajú
tovika
Vážený U.S.C.A.E. - Miku, mě US Army pobavilo...
U.S.C.A.E.
a to som sa o to ani nijako nepričinil 😊
U.S.C.A.E.
ja som niekde tajil že som Slovák? mal som svoje dôvody dať si na starších verziách portálu GTV národnosť poľskú na českej poťažme slovenskej mutácii bolo príliš veľa bludov a mne sa na to nechcelo kukať na hlavnej stránke a jeden diskutér mi pil krv toho som tiež nechcel vidieť čo zasa popísal a o tom druhom to je dosť známe prisudzujete ľuďom to čo nie sú myslím osočovania z multinickárstva a …More
ja som niekde tajil že som Slovák? mal som svoje dôvody dať si na starších verziách portálu GTV národnosť poľskú na českej poťažme slovenskej mutácii bolo príliš veľa bludov a mne sa na to nechcelo kukať na hlavnej stránke a jeden diskutér mi pil krv toho som tiež nechcel vidieť čo zasa popísal a o tom druhom to je dosť známe prisudzujete ľuďom to čo nie sú myslím osočovania z multinickárstva a tak ono aj stále opakovať bludy hoc x krát riadne vyvrátené aj to je druh klamu

po poľsky ani neviem, viem akurát z počutia odvodiť čo sa povedalo ale písať a čítať po poľsky neviem, lepšie byť zmetek ako súdruh 😊
tovika
Demonstrace v praxi vyššího ušlechtilejšího stupně neřímanského probuzeneckého křesťanství. Nejsou Poláci také Slované? Tuto nacionální neuniverzalitu(oproti Katolické univerzalitě) přeci tak ráda zdůrazňujete... Ale vlastně - zapomněla jsem, Poláci mají problém s Rusy a jsou to převážně katolíci...