Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks318
Stylita
52

Boží slovo na den 15.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně se stalo v době Lotově: jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli; ale ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, z nebe spadl oheň a síra a zahubilo to všechny. Právě tak to bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a své věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal, a stejně tak, kdo bude na poli, ať se nevrací nazpět! Pamatujte na Lotovu ženu! Kdo si bude hledět život zachránit, ztratí ho, a kdo by ho ztratil, zachová ho. Říkám vám: Té noci budou dva na jednom lůžku: jeden bude vzat, druhý ponechán. Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.“ Zeptali se ho: „Kde, Pane?“ Odpověděl jim: „Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“
Lk 17,26-37
Zedad likes this.
Peter(skala) aké ohováranie? Na všetko sú nevyvrátitelne dôkazy, ty obieleny hrob.
Theodorá-Máriá likes this.
Dvě ženy budou spolu mlít obilí: jedna bude vzata, druhá ponechána.

Bratr Sergej Mihal je přesvědčen ,že je to jeden z důkazů o "vytržení".
Proč ne! Lépe je žít tak ,jak by dnešní den byl už poslední, než zane-
dbat svou spásu.
ľubica likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy. Jestliže žasli nad jejich silou a působením, měli z toho pochopit, oč je silnější jejich tvůrce. Neboť z velikosti a krásy tvorstva srovnáním lze poznat jejich stvořitele. Avšak ti zasluhují jen malou výtku, vždyť snad jenom bloudí, když hledají Boha v touze ho najít. Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout, ale dávají se strhnout zdáním, protože už to, co vidí, je krásné. Avšak ani ti nejsou bez omluvy. Přece když mohli tolik poznat, že dovedli prozkoumat svět, jak to, že přitom tím spíše nenašli jeho Pána?
Mdr 13,1-9

Žalm:
Nebesa vypravují o Boží slávě.

Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení.

Není to slovo a nejsou to řeči,
jejichž hlas by nebylo slyšet.
Do celé země vychází jejich hlahol,
až na konec světa jejich slova.
Zl 19

Evangelium:
Lk 17,26-37

Církevní kalendář:
sv. Albert Veliký (+1280)
Bývá uváděn jako Albert z Laugingu nebo z Kolína či Albert Teutonicus. Pocházel z jihozápadní německé oblasti. Po vynikajících studijních výsledcích mnoha oborů se v Padově stal dominikánem. V Kolíně nad Rýnem knězem. Působil jako profesor a svými znalostmi obsáhl všechny vědní obory té doby. Mimo jiné uvedl Aristotelovo učení do středověké filozofie. Byl provinciálem v letech 1253-1257 a řezenským biskupem v letech 1260-1262. Působil na papežském dvoře a byl důvěrníkem i císaře. Vynikl v ctnostném životě, jako kazatel, diplomat i vědec. Jeho oblíbenou činností bylo předávání získaných vědomostí. Proto se opakovaně vracel k vyučování a spisovatelské činnosti. Zemřel v Kolíně nad Rýnem ve vysokém věku a byl pohřben v dominikánském kostele.
více: catholica.cz
...Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout,
ale dávají se strhnout zdáním
...

Tak je to se všemi kdo nevěří ve Stvoření podle Svatého Písma,
ale podlehli zdání - vědě/která je jednou tak jindy onak/ a tak
žijí v představě, že se země točí kolem své osy rychlostí 1700km.
jak ji to vyměřili jejich vědci dle svého zdání fakt k smíchu
1700 km za hodin, už jste to pstřehli?
More
...Vždyť se obírají jeho činy a snaží se je proniknout,
ale dávají se strhnout zdáním
...

Tak je to se všemi kdo nevěří ve Stvoření podle Svatého Písma,
ale podlehli zdání - vědě/která je jednou tak jindy onak/ a tak
žijí v představě, že se země točí kolem své osy rychlostí 1700km.
jak ji to vyměřili jejich vědci dle svého zdání fakt k smíchu
1700 km za hodin, už jste to pstřehli?
informace.top/opravdu-zeme-ro…
Nebesa vypravují o Boží slávě
a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
Den dni o tom podává zprávu,
noc noci sděluje poučení
.