Stylita
8429
U.S.C.A.E.
Štvrtý lateránsky koncil v roku 1215, ktorý podal súhrn trojičnej náuky: „Je jedna najvyššia, nepochopiteľná a nevysloviteľná bytnosť, ktorá je opravdivo Otec, Syn a Duch Svätý; súčasne tri osoby a každá jednotlivo z nich je osoba, a preto je v Bohu iba jedna Trojica a nijaká Štvorica. Pretože každá z troch osôb je onou bytosťou, to jest podstatou, bytnosťou a či božskou prirodzenosťou. Táto …More
Štvrtý lateránsky koncil v roku 1215, ktorý podal súhrn trojičnej náuky: „Je jedna najvyššia, nepochopiteľná a nevysloviteľná bytnosť, ktorá je opravdivo Otec, Syn a Duch Svätý; súčasne tri osoby a každá jednotlivo z nich je osoba, a preto je v Bohu iba jedna Trojica a nijaká Štvorica. Pretože každá z troch osôb je onou bytosťou, to jest podstatou, bytnosťou a či božskou prirodzenosťou. Táto bytosť sama je princípom všetkých vecí; okrem nej nemôže byť iný princíp...“
---
aby sa tu na GTV nešírili lži o Trojičnej Viere
Martina Bohumila Lutherová
BKP: Kdo přijal mRNA vakcínu, dopustil se nejen těžkého hříchu, Tedy k…
Ano, zdá se to být přísné . Ovšem za vysvobození své duše
z moci démonů a následně pekla to určitě stojí.
Stylita
Dnes má svátek sv. Bibiána

Bibiana, m. Romæ
2. prosince, připomínka
Postavení: panna a mučednice
Úmrtí: století neznámé
Patron: diecéze Los Angeles; epileptiků; vzývána kvůli problémům s alkoholismem, duševně nemocným, bolestem hlavy
Atributy: palma, sloup, důtky

Pocházela ze vznešené křesťanské rodiny v Římě. Pro věrnost křesťanským zásadám byla umučena, s určitou pravděpodobností roku 363 …More
Dnes má svátek sv. Bibiána

Bibiana, m. Romæ
2. prosince, připomínka
Postavení: panna a mučednice
Úmrtí: století neznámé
Patron: diecéze Los Angeles; epileptiků; vzývána kvůli problémům s alkoholismem, duševně nemocným, bolestem hlavy
Atributy: palma, sloup, důtky

Pocházela ze vznešené křesťanské rodiny v Římě. Pro věrnost křesťanským zásadám byla umučena, s určitou pravděpodobností roku 363 nebo by mohlo jít o dobu některého dřívějšího velkého pronásledování. Papežem Simpliciem jí byla v 5. století zasvěcena bazilika na Esquiline, jak je doloženo v knize papežů „Liber pontificalis.“

Narodila se údajně kolem roku 350 v Římě, jako dcera císařského úředníka Flaviana a Dafrosy. Takto ji, zdánlivě spolehlivě, asi tři století po její smrti popisuje kniha „Passio“, jenže ta se pro zjištěné chyby stala málo věrohodnou. Nové martyrologium se nespoléhá ani na její údaj, že byla umučena za císaře Juliana odpadlíka, tedy mezi roky 361 – 363. Avšak o století později, asi roku 468, papež Simplicius zasvětil na Esquiline mučednici Bibiáně baziliku, což je v Liber pontificalis spolehlivý údaj, proto nejsou obavy o pravost její památky.
Tradovaná podání zasazují příběh Bibiány do období dvaapůlleté vlády císaře Juliána, jenž se pokusil o obnovení pohanské vlády tvrdým pronásledováním křesťanů. Rodina Flavianova v křesťanském duchu vychovala dvě dcery, vedle Bibiany (uváděné i pod jménem Viviana) i Demetrii. Nový římský prefekt Apronián, dosazený r. 362, začal hned s pronásledováním křesťanů a mezi prvními oběťmi si vyhlédl rodinu Flaviána. Při předvolání mu nařídil, aby se zřekl své víry. Za odmítnutí dal Flaviánovi vypálit na čelo potupné znamení a vyhnal ho do míst, kde údajně asi 22. prosince zemřel hlady. Zbytek jeho rodiny po nějakou dobu věznil. Matku Dafrosu dal prý 4. 1. 363 popravit mečem a pohledné, zbožné dcery, které se navzájem posilovaly ve víře, mučit. Demetria údajně na následky mučení hladem zemřela 21. 6. a Bibiánu, kterou na začátku prosince dal prefekt katům, se nejprve pokoušel připravit o to, čeho si nejvíce cenila, o víru a mravní čistotu. Na starost ji proto dostala pohanská žena Rufina, ale ani v jejím domě se tyto ctnosti nepodařilo zničit. Bibiana byla proto odsouzena k nejkrutějšímu bičování. Přivázána ke sloupu, podle některého podání skonala při bičování důtkami s olověnými kuličkami, podle jiného ji po bičování jeden z biřiců probodl dýkou.
Její tělo bylo pohozeno u tržiště a věřící je za noci uctivě pohřbili do blízkosti její sestry a matky. Chrám, který byl postaven nad jejich hrobem za Simplicia, obnovil Honorius III v roce 1224. Jeho fasádu pak z pověření papeže Urbana VIII. změnil Gian Lorenzo Bernini v letech 1624-1626. Hlavní loď lemují sloupy z původní baziliky a pod hlavním oltářem jsou uloženy ostatky Bibiány i Dafrosy a Demetrie.
zdroj: catholica.cz/?id=4862
obr. sv. Bibiana odmítá adorovat pohanskou modlu
Martina Bohumila Lutherová
Jméno Bibiana měla ze svatých jako biřmovacího
patrona, vybrané moje milovaná vnučka Emilka.
Nedožila se! Je už v náručí Boha Hospodina.
U.S.C.A.E.
tam nepatria slzy hoc by bola predtým ešte v očistci prirodzene patria ale nadprirodzene nie
Martina Bohumila Lutherová
Emilka js spasena a je v nebi. Její koma travala 24 hodin /téměř přesně/
a za celou tu dobu se za ní modlilo množství svatých duší, také vladyka
z Moci Krista Pána na dálku udělil Generální ab. , což znamená
osvobození od možných démonů, odpuštění hříchů a plnomocné odpustky.
Navíc vidět ji v rakvi / což bylo dopřáno jen nejbližžím a mě / každý by
pochopil,že je její výraz uvolnění, pokoje ba …More
Emilka js spasena a je v nebi. Její koma travala 24 hodin /téměř přesně/
a za celou tu dobu se za ní modlilo množství svatých duší, také vladyka
z Moci Krista Pána na dálku udělil Generální ab. , což znamená
osvobození od možných démonů, odpuštění hříchů a plnomocné odpustky.
Navíc vidět ji v rakvi / což bylo dopřáno jen nejbližžím a mě / každý by
pochopil,že je její výraz uvolnění, pokoje ba i naznak usměvu , je svědectvím
o jejím pobývání v blízkosti Pána Boha.
p.s. Když mi před časem oznámila, že si vybrala biřmovací jméno Bibiana,
usmívala jsem se s tím kde to vzala, že jsem to ještě neslyšela tak mi to
mezi svatými ukázala.....
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/01advent/01_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je skála navěky. Svrhl ty, kdo sídlí na výšinách, pokoří nepřístupné město; poníží ho až k zemi, do prachu ho srazí. Budou po něm šlapat nohy chudých, kroky ubohých."
Iz 26,1-6

Žalm:
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Nebo: Aleluja.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Lépe je utíkat se k Hospodinu,
než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu,
než důvěřovat v mocné.

Otevřte mně brány spravedlnosti,
vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
Toto je brána Hospodinova,
jí procházejí - spravedliví.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel
a stal se mou spásou.

Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.
Zl 118

Evangelium:
Mt 7,21.24-27
Martina Bohumila Lutherová
Hospodine, dej spásu,
Hospodine, popřej zdaru!
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.

AMEN!