Der Wahr_sager Bert
Davos erinnert irgendwie an Hitlers Berghof..