Clicks236
Stylita
4

Boží slovo na den 16.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí."
Mt 6,1-6.16-18
Stylita
Dnes májí svátek sv. Kvirik a Julita
Quiricus et Iulitta
16. června, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: století neznámé
Pochází z města Ikonia v Lykaonii, jedná se o dnešní Konyu v Turecku. Kvirik byl asi tříletý syn Julity. Podle legendy s ním Julita za pronásledování císařů Diokleciána a Maximina uprchla před pronásledovateli se dvěma služkami přes Seleucii do Tarsu v Kilikii. Malého syna …More
Dnes májí svátek sv. Kvirik a Julita
Quiricus et Iulitta
16. června, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: století neznámé
Pochází z města Ikonia v Lykaonii, jedná se o dnešní Konyu v Turecku. Kvirik byl asi tříletý syn Julity. Podle legendy s ním Julita za pronásledování císařů Diokleciána a Maximina uprchla před pronásledovateli se dvěma služkami přes Seleucii do Tarsu v Kilikii. Malého syna učila lásce k Ježíši a vyznávat, že je křesťan. V krajním nebezpečí služky uprchly a Julita byla jako křesťanka se synem předvedena před císařského náměstka Alexandra, který požadoval, aby vzdala hold bohům a obětovala jak nařizoval zákon. Julita ale vyznala: "Jsem křesťanka a nikdy nebudu obětovat pohanským modlám." Na soudní jednání se prý přišly ze zvědavosti podívat i její služky aniž byly poznány. Náměstek nařídil natáhnout ji na skřipec a bičovat a to před Kvirikem, který se rozkřičel. Náměstek ho prý chtěl nenásilně utišit, ale když na něj sáhl, Kvirik mu odpověděl: "Jsem křesťan!" a snad mu bojovně zajel prsty mezi vousy. Náměstek na to reagoval tím, že ho chytil za nohu, jeho hlavou mrštil o zem a roztříštil mu ji. Přítomní se takové krutosti zhrozili. Julita zatím odevzdávala Kvirika do Boží náruče s vděčností za mučednickou korunu, maje asi na paměti, že by jinak následovala velká snaha o jeho převýchovu.
Náměstek nařídil pokračovat v mučení Julity žhavými hřebeny na bocích a polít ji nohy vařící smůlou. A protože ani za těch muk od svého vyznání neustoupila a stále se snažila modlit, nařídil její stětí a obě mrtvoly pak odnést na místo pohřbívání popravených zločinců. Tak se také stalo. Jejich těla prý však do příštího rána tajně odnesly obě služky a s úctou je pohřbily. Mělo se tak stát asi roku 305 v Malé Asii. Jelikož datum není dostatečně spolehlivé, martyrologium uvádí století jako neznámé a zaručuje pouze jejich mučednickou smrt.
zdroj: catholica.cz/?id=2717
Martina Bohumila Lutherová
28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. ... 31Tak i vy, uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. 32Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_03.htm

1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: `Hojně rozdává chudým, jeho štědrost potrvá navždy'. A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. Ve všem budete obohaceni, takže budete moci konat dobro všem - a to zase působí, že se naším prostřednictvím vzdávají díky Bohu.
2Kor 9,6-11

Žalm:
Blaze muži, který se bojí Hospodina.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Zl 112

Evangelium:
Mt 6,1-6.16-18
Martina Bohumila Lutherová
Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno
.