Stylita
4282

Boží slovo na den 2.12. A.D. 2022

Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči. Ježíš jim důrazně nařídil: "Ale ať se to nikdo nedoví!" Oni však odešli a rozhlásili to po celém tom kraji.
Mt 9,27-31
obr. Duccio di Buoninsegna, 1311
Stylita
Dnes slavíme svátek svatého proroka Abakuka
Habacuc
2. prosince, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: s. VII. před n.l.
Pocházel z pokolení Simeona a stal se jedním z tzv. malých proroků. Jeho vystoupení spadá před první babylonské zajetí (před rok 598).
Abakukovo jméno prý znamená „otec vzkříšení“ a jinými badateli je odvozováno od asyrského názvu rostliny chambaqúqu nebo podle hebrejského …More
Dnes slavíme svátek svatého proroka Abakuka
Habacuc

2. prosince, připomínka
Postavení: prorok
Úmrtí: s. VII. před n.l.
Pocházel z pokolení Simeona a stal se jedním z tzv. malých proroků. Jeho vystoupení spadá před první babylonské zajetí (před rok 598).
Abakukovo jméno prý znamená „otec vzkříšení“ a jinými badateli je odvozováno od asyrského názvu rostliny chambaqúqu nebo podle hebrejského kořene ch-b-q, což se překládá jako objetí.
Z Božího objetí přijal vize a pokyny sepsané do starozákonní knihy s jeho jménem. Hlásal zajetí judského národa a zničení Jeruzaléma Chaldejci a hovořil i o Boží všemohoucnosti, která zachraňuje.
zdroj: http://catholica.cz/?id=5876

Co prospěje tesaná modla, již vytesal její tvůrce, modla litá, učitel lži? Ať si v ni doufá její tvůrce, zhotovuje pouze němé bůžky.
Běda tomu, kdo říká dřevu: „Procitni,“ kdo říká němému kameni: „Vzbuď se.“ Něco takového má být učitelem? I když je to potaženo zlatem a stříbrem, nemá to žádného ducha.
Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním, celá země!
Abakuk 2, 18-20
Stylita
Z denní liturgie
1. týden adventní
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin, Pán: "Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V ten den hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém. Neboť veta je po násilníku, posměvač vzal za své, …More
Z denní liturgie
1. týden adventní

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin, Pán: "Zanedlouho, zakrátko se změní Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V ten den hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém. Neboť veta je po násilníku, posměvač vzal za své, zničeni jsou všichni, kdo jsou připraveni pro nepravost, kdo v právní při obviňovali lidi, soudcům v bráně kladli léčky a nicotnými důkazy sráželi spravedlivého." Proto Hospodin, který vykoupil Abraháma, tak praví o Jakubovu domu: "Nebude se už hanbit Jakub, nezbledne už (strachem) jeho tvář! Ale když uvidí ve svém středu dílo mých rukou, budou ctít mé jméno, budou ctít Jakubova Svatého a budou se bát Izraelova Boha. Bloudící dostanou rozum a buřiči přijmou poučení."
Iz 29,17-24

Žalm:
Odp: Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě
po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Zl 27

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Hle, náš Pán přijde se svou mocí a osvítí zrak svých služebníků. Aleluja.

Evangelium:
Mt 9,27-31
apredsasatoci
To neznamená, že ho uvidíš.
Antonia Orosova
Pán môj Boh môj Otec môj zmiluj sa nado mnou a daj nech moja spravodlivosť ide predo mnou a tvoja sláva za mnou na slávu tvojho Svätého živého Mena skrze Krista s Kristom a v Kristovi v jedno po všetky dni v tvojej láske a v tvojej múdrosti a a v tvojej milosti a v tvojej prozreteľnosti. Amen